Now showing items 1-20 of 70

  • Arbeidsinnvandringens betydning for den lokale byggebransje 

   Pedersen, Hans-Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Oppgaven heter arbeidsinnvandringens betydning for den lokale byggebransje, noe som betyr at oppgaven tar utgangspunkt i arbeidsinnvandring, og betydningen arbeidsinnvandringen virker å ha for en lokal byggebransje situert i Nord-Norge. Formålet var å belyse noen av de utfordringer lokale bransjer kan få når større mer mektige krefter på en relativt anonym måte styrer/ endrer en lokal bransje på ...
  • Å få i gang en ny rutine : treningsmotivasjon - fra teori til praksis 

   Kristiansen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i en gruppe kvinner som ikke allerede holdt på med fysisk aktivitet, men som gjorde et forsøk på å implementere en treningsrutine. Oppgaven tar sikte på å undersøke både motivasjonen for å igangsette en treningsrutine, og hvordan forsøket på å starte med regelmessig trening ble gjennomført og erfart. Teoriene som brukes for å belyse problemstillingen er praksisteoriene ...
  • Å tilrettelegge for jobbnærvær på arbeidsplassen - mer enn å forebygge og redusere sykefravær 

   Gabrielsen, Ruth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-22)
   Denne oppgaven handler om å tilrettelegge for jobbnærvær på arbeidsplassen. Gjennom kvalitative intervju med mellomledere og IA-rådgivere i offentlige institusjoner ønsker jeg å vise at det å tilrettelegge for jobbnærvær er mer enn å bare forebygge og redusere sykefravær. Det handler om å fokusere på gode arbeidsmiljø, sosial integrasjon og å “se” den enkelte. Mellomlederen er ansvarlig for å oversette ...
  • Betydningsfulle møter : adopsjonssøkeres erfaringer i ventetiden 

   Gaare, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   Tema for masterprosjektet er ventetiden til adopsjonsforeldre. For å kunne adoptere et barn skal en godkjennes av offentlige myndigheter i eget land og i barnets opprinnelsesland. For å få godkjenningen må adopsjonssøkere i mange møter med ulike instanser. Fokus i denne oppgaven er å få innsikt i hvordan adopsjonssøkere opplever møtene med kommune, stat og adopsjonsorganisasjon. Jeg har intervjuet ...
  • Bilisme i hverdagen. Hva påvirker bilistenes valg av vinterdekk? 

   Mathisen, Britt Cristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-19)
   Oppgaven tar utgangspunkt i miljøvern i hverdagslivet og ser på hvorfor bilister velger henholdsvis piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Formålet er å belyse hva som kan gjøres for å få opp piggfriandelen i Tromsø, på grunn av at kjøring med piggdekk bidrar til dannelse av svevestøv i byluften, (PM10 forurensning). Oppgaven har en empirisk fokus og bygger først og fremst på en kvalitativ intervjuundersøkelse ...
  • Coaching. Et verktøy for personlig utvikling i det moderne arbeidsliv 

   Kristiansen, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan man bruker coaching i en moderne bedrift. I og med at det moderne samfunnet har kommet med mange nye teknologiske utviklinger og dette legger press på arbeidstakerne har det oppstått mange ekspertsystemer. Disse ekspertsystemene har mange forskjellige oppgaver. Coaching er et av disse ekspertsystemene som skal hjelpe individer til personlig utvikling, ...
  • Coordinated healthcare, getting the incentives right? 

   Watson, Eugene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   The Norwegian government has passed a reform for coordinating the activities of the health sector in the future with the goal of providing cohesive patient pathways. This reform is especially meant for patient groups who rely on assistance from multiple providers in a coordinated and rational manner. The reform measures are intended to facilitate effectively coordinated treatment without patients ...
  • "Cybermakt" - Informasjonsaktivistene 

   Bentzen, Maria Adolfsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
   Internett har gitt enkeltaktører og interessegrupper et internasjonalt talerør og nye måter å rekruttere, organisere og mobilisere aktører over hele verden. Dette har ført til fremveksten av en ny type aktivisme; "cyberaktivisme" I oppgaven har jeg særlig sett nærmere på cyberaktivismeformene "cypherpunking" og "hacktivisme", representert ved varslernettstedet WikiLeaks og hacktivistnettverket ...
  • Den moderne kroppskunsten : et studie av tatovering som felt i Norge i dag 

   Andreassen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-30)
   Kroppskunsten ble før den fikk økt utbredelse på 1970-tallet sett på som en avvikerkultur på grunn av sine ekstreme metoder og ritualer som kan spores tilbake til gamle religiøse stammesamfunn. Jeg vil ta utgangspunkt i dette feltets endringer fra 70-tallet og frem til i dag. Tatovering som kroppskunst ble fra 70-tallet mer og mer utbredt og brukes i dag av en større gruppe mennesker. Tatovering har ...
  • Den psykiatriske pasienten i nord. Pasienter innlagt ved Rønvik asyl 1905-1935. 

   Hunstad, Bjørg Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-18)
   Denne oppgaven handler om de pasientene som var innlagt ved Rønvik asyl i årene 1905 til 1935. Asylet var sentralinstitusjon for psykiatriske pasienter i Nord-Norge fra 1902 til 1961. Historien om de sinnssyke viser oss en gruppe sterkt stigmatiserte mennesker. Hvilke sosiodemografiske kjennetegn hadde pasientene innlagt i asyl i nord? Skilte pasientene innlagt i årene før krigen fra pasienter ...
  • Den siste røyker. Drevet inn i avvik? 

   Pettersen, Vibeke Lund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Tobakksforebyggende politikk i Norge har gjennom de siste 40 årene vært et sterkt fokus fra helsemyndighetenes side. Med innføringen «den nye røykeloven» for drøye ti år siden gikk startskuddet på en intensivering av det forebyggende arbeidet. I løpet av det siste tiåret har en denormaliserende tobakkspolitikk ledet til en halvering av antall røykere. Samtidig endres samfunnets holdninger til røykeren ...
  • "Det kan jo være kunst likevel-" : tanker om kunst og kunstinstitusjoner hos kunstarbeidere i Tromsø 

   Buhaug, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   Dette er en undersøkelse av kunstfeltet i Tromsø. Studenter ved Tromsø kunstakademi, utøvende billedkunstnere og fagansatte ved kunstinstitusjoner har blitt spurt om hvilke tanker de har om kunst, og kunstinstitusjoner. Undersøkelsen tar bl.a. opp hvordan disse informantene tenker om kunstnerrollen, hvordan de ser på skillet mellom ”fin” kunst og populær eller ”folkelig” kunst, og hvilke oppfatninger ...
  • Det moderne samfunn og dyr : inklusjon og eksklusjon av dyr i et systemteoretisk perspektiv 

   Johansen, Simen Mørstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-21)
   Oppgaven er en utforskende systemteoretisk analyse av hvordan dyr er integrert i det moderne samfunn. Utgangspunktet er at sosiologien betrakter samfunnet som bestående av mennesker og relasjoner mellom disse. Samtidig fremstår relasjoner mellom mennesker og domestiserte dyr, bl.a. i familien, vitenskapen og landbruket svært viktige for samfunnet. Niklas Luhmanns begrep om autonome kommunikative ...
  • Det norske samfunns sosiologiske refleksjon : en empirisk analyse av ulike teoretiske tilnærminger til forholdet mellom samfunnsdel og samfunnshelhet i norsk sosiologi 

   Kristiansen, Truls Tunby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-29)
   Oppgaven tar utgangspunkt i en debatt initiert av Gunnar C. Aakvaag i tidsskriftet Sosiologi i dag i 2006. Aakvaags påstand er at norsk sosiologi er fragmentert og at dette går ut over evnen til å diagnostisere samfunnet som helhet. Han velger boka Det norske samfunn fra 2003/2005 som illustrasjon på dette. Denne oppgaven følger opp denne debatten og prøver med utgangspunkt i en epistemologisk ...
  • Det petroleumsavhengige samfunn. En analyse av norsk petroleumspolitikk og miljøkonsekvenser 

   Løvhaug, Ole Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-18)
   Norsk petroleumsvirksomhet har siden 1960-tallet utviklet seg til å bli en svært viktig industri. Økonomisk sett har den blitt vår bærebjelke i konstruksjonen av Norge. For samfunnslivet har den spilt en viktig rolle i å dekke gapet mellom fattig og rik; gratis helsehjelp, trygdeordninger, arbeidssysselsetting og skaperkraft er fire overordnede forutsetninger for det norske samfunn som vi kjenner i ...
  • «Diplom og vitnemål er no berre papir. Det er kva du gjer med livet ditt som er viktig.» Åtte studentar sine erfaringar av å vera klassereisande i akademia 

   Gjerstad, Askild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Denne oppgåva belyser klassereisande studentar sine erfaringar i akademia. Sjølv om det tidvis har vore eit friskt offentleg ordskifte om klassereiser i eigen kultur i Noreg dei siste åra, er det gjort overraskande lite kvalitativ forsking på temaet. Oppgåva fokuserer i hovudsak på kulturelle forskjellar mellom oppvekstmiljøet og universitetsmiljøet for studentar som har foreldre utan høgare utdanning, ...
  • Drømmen om en verden uten menneskehandel. En sosiologisk analyse av hvordan ulike problemforståelser av menneskehandel blir påvirket av konteksten de utvikles i 

   Larssen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Menneskehandel er et fenomen som er blitt mer og mer omtalt og forsket på de siste årene. Fokuset på temaet har vært enormt og innsatsen for å bekjempe denne handelen med kvinner har vært stor både nasjonalt og internasjonalt. Denne oppgaven omhandler handel med kvinner til prostitusjon og Norges forsøk på å håndtere dette. Gjennom å definere menneskehandel som et sosialt problem benytter oppgaven ...
  • Dømt til frihet eller fengsel? En vurdering av samfunnsstraffens funksjoner og dysfunksjoner. 

   Länsman, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Tema for oppgaven er kriminalitet som samfunnsfenomen, der fokuset vil bli satt på en straffereaksjon der målet er å skape samsvar mellom individuell handling og samfunnets normer og regler. Avhandlingen tar utgangspunkt i straffereaksjonen samfunnsstraff, også tidligere kjent som samfunnstjeneste, og er delt inn i tre deler: Den første delen vil ta utgangspunkt i de individualpreventive funksjoner ...
  • Egenmeldt fravær og årsaker til fravær. En kvalitativ undersøkelse av kvinnelige barnehageansatte 

   Derås, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-14)
   Denne rapporten er skrevet som et bidrag til Sintef Nords prosjekt Effektive tiltak for redusert sykefravær i nord. Tittelen for min masteroppgave i sosiologi ble; Egenmeldt fravær og årsaker til fravær – En kvalitativ undersøkelse av kvinnelige barnehageansatte. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Sintef Nord, NAV arbeidslivsenter og Tromsø kommune. I denne rapporten finnes viktige funn ...
  • Egenmeldt sykefravær. En kvantitativ studie av omfanget av, og kvalitativ studie av holdninger til egenmeldt sykefravær ved kommunale sykehjem. 

   Jakobsen, Kine Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-19)
   Denne masteroppgaven ble skrevet i forbindelse med SINTEF-prosjektet "Effektive tiltak for redusert sykefravær i nord", og omhandler egenmeldt sykefravær ved kommunale sykehjem i Troms, Møre og Romsdal og Rogaland. Hensikten med studien har vært å bidra til økt innsikt i og forståelse av det egenmeldte sykefraværet, med utgangspunkt i en mixed methods-tilnærming. Tabell- og regresjonsanalyser påviste ...