Recent additions

 • Den Tatoverte Kroppen 

  Saxegård, Christine Mathea (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  En kvalitativ studie av menneskers persepsjon av tatoveringer i det moderne Norske samfunn.
 • Maktstrukturar og rollekonfliktar i sjukepleiaryrket: Ei kvalitativ studie av utfordringar sjukepleiarar ved DPS møter i sin arbeidskvardag 

  Tang, Marianne Lomheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  Denne studia undersøkjer kva utfordringar sjukepleiarar ved Distriktspsykiatriske Sentre (DPS) møter i sin arbeidskvardag. Bakgrunnen for studia dei betydelege strukturelle endringane i tenestene for psykisk sjuke dei siste tiåra. Endringane i strukturen på norsk psykiatri er forankra i politiske, økonomiske og etiske argument. Denne studia søkjer imidlertid å utforske sjukepleiarane sine eigne ...
 • Foreldres erfaringer med bruk av videokonsultasjon med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk under Covid-19-pandemien 

  Ugedahl, Andreas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  Pårørende er en lite studert gruppe i forbindelse med bruk av videokonsultasjoner. Denne studien undersøker foreldre til brukere av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) sine erfaringer med bruk av videokonsultasjoner med BUP under Covid-19-pandemien. Følgende problemstilling ble undersøkt: Hvordan opplevde pårørende til barn og unge i BUP å benytte videokonsultasjoner til behandling og ...
 • Positiv klassereise – en studie om overgangen fra lavere sosial bakgrunn til fullført høyere utdanning. En sosiologisk analyse av kvinnelige studenters opplevelser og erfaringer med positiv klassereise 

  Jensen, Julianne P (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne masteroppgaven utforsker seks kvinnelige studenters opplevelser og erfaringer med deres positive klassereise. Utdanning er en viktig basisinstitusjon i det norske samfunnet, og skal gi alle lik mulighet til å bli likeverdige deltakere uavhengig av sosial bakgrunn. Utdanningsnivået i Norge har økt med årene, men statistikk viser fremdeles en sammenheng mellom sosial bakgrunn og utdanningsnivå. ...
 • ADHD i arbeidslivet. En kvalitativ studie av mennesker med ADHD sine opplevelser og behov for tilrettelegging i arbeidslivet 

  Bernhoff, Camilla (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne masteroppgaven har som formål å vise utfordringer så vel som fordeler med ADHD diagnosen knyttet til det å fungere i samfunnet. Jeg har brukt kvalitativ forskningsmetode og intervjuet syv personer med ADHD, hvor vi får innblikk i deres erfaringer med utdanning og arbeidsliv. Studien tar for seg hvordan disse menneskene har fungert i skolesammenheng, i arbeidslivet og livet generelt. Litteraturen ...
 • Er bifile på vei til å bli synlig?: En kvalitativ analyse av det å være bifil i det norske samfunnet 

  Bæverfjord, Ragnhild Mali (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  I dette masterprosjektet har jeg tatt for meg temaene seksualitet og identitet. Der jeg har gått i dybden for å tilegne meg kunnskap og forståelse på hvordan bifile/biseksuelle kvinner og menn opplever og erfarer sin seksuelle identitet i det norske samfunnet. I denne oppgaven har jeg benyttet meg av kvalitative metoder, der jeg har valgt en mixed-method tilnærming. Jeg har samlet empiri ved hjelp ...
 • Motivasjon og fellesskap ved bruk av deleordningen Nabohjelp: En sosiologisk studie av motivasjon i et flytende fellesskap 

  Roset, Kristina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt dele- og hjelpeappen Nabohjelp og tatt for meg temaene bærekraft, grønn omstilling, deleøkonomi og fellesskap. Prosjektet er gjort i tilknytting til CICEROs forskningsprosjekt Upscale. Problemstillingen som har blitt besvart er: «Hva motiverte til bruk av deleordningen Nabohjelp og hvordan påvirket app-bruken fellesskapsdannelse blant naboer?» Jeg operasjonaliserte ...
 • Sosiale prosesser og effektivitet i team 

  Leitan, Elida Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom sosiale prosesser og effektivitet i team i arbeidslivet. Problemstillingen som besvares er: «Hvordan kan sosiale prosesser påvirke effektivitet i team?». Ved å konkretisere problemstillingen i tre forskningsspørsmål, har oppgaven undersøkt: 1) betydningen av sosiale prosesser, 2) på hvilken måte sosiale prosesser kan bidra til effektivitet, og 3) ...
 • Rus forebyggende arbeid rettet mot ungdom i Tromsø kommune: En kvalitativ studie 

  Nøsavik, Alina Roaldsdatter (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-13)
  Denne studien har utforsket hvordan Tromsø kommune praktiserer det rusforebyggende arbeidet rettet mot ungdom. Jeg har lagt vekt på å forstå det rusforebyggende arbeidet gjennom Putnams teori om sosial kapital, og Bourdieus teorier om sosiale rom, sosiale felt og kapital begreper. Hensikten har vært å opparbeide en forståelse på hvordan fagpersoner praktiserer og erfarer dette arbeidet, og hvordan ...
 • Selvmord og sosial integrasjon i vår tid. En kvantitativ studie av selvmordstilbøyelighet i Norge 

  Atladóttir, Elìn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-13)
  Selvmordsraten er fremdeles høy i Norge, selv med velferdsstat og gode støtteordninger. I denne oppgaven undersøkes selvmord i forhold til sosial integrasjon i Norge i dag, ved hjelp av aggregerte data på kommunenivå og tidligere forskning. I tillegg vil Durkheims bidrag fra tidlig 1900-tall være til nytte for å undersøke selvmord mellom kommuner i forhold til sosial integrasjon og modernitetsbevegelsen. ...
 • Soomaaliyeey toosoo «Somaliere vær årvåkne»: Somalisk nasjonalsang fram til 2012 En kvalitativ dokumentanalyse av samfunnsdeltakelse hos unge ressurssterke norsksomaliere 

  Mohamed Nure, Towfik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  Formålet med denne studien er å utforske unge ressurssterke norsksomaliernes samfunnsdeltakelse i Norge. Studien tar for seg dokumenter hvor unge norsksomaliere kommer med sine ytringer og perspektiver på samfunnet. Dokumentene studien bruker som empiri, kommer fra forskjellige felter, som musikk, dikt, TV-serier, digitale intervjuer, som er hentet fra podkast, Youtube og TV programmer. I tillegg ...
 • Utvekslingselevens rolle og tilpasning i møte med vertslandet: En sosiologisk analyse av hvordan utvekslingselever tilpasser seg på utveksling og danner sine nye roller, samt de erfaringer som blir med hjem igjen til Norge. 

  Wahlgren, Karina K. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan en ny rolle oppstår, hvordan en tilpasser seg en ny hverdag, og hvilke erfaringer en sitter igjen med etter et utvekslingsår på videregående skole. Den verden vi lever i har blitt mer internasjonal, noe som har ført til at mobiliteten blant mennesker er enklere. De siste tiårene har det vært en økning i det å ta andre året på videregående i utlandet. ...
 • Frihet under kontroll 

  Tørvik, Embla Valum (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  Denne masteroppgaven har forsøkt å komme mer i dybden og oppnå mer kunnskap og forståelse om hvilke former for frihet og kontroll ungdom opplever på sosiale medier. Denne oppgaven tar utgangspunkt i fire ungdomsjenters opplevelser, erfaringer og tanker. Problemstillingen som er blitt besvart i denne oppgaven er: Hvordan opplever ungdom forholdet mellom frihet og kontroll på sosiale medier? For å ...
 • Open Access - Eit gode eller eit hinder for juniorar i akademia? Ein diskursanalyse av korleis doktogradsstudentar snakkar om Open Access 

  Alvsvåg, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-19)
  I dette masterprosjektet har eg undersøkt korleis doktorgradsstudentar snakkar om Open Access. Dette er ei kvalitativ studie der diskursanalyse er nytta som analysemodell. Målet har vore å få eit innblikk i kva tankar, haldningar og tankar haldningar som finnast blant ferske forskarar ved universitet i Norge. Problemstillingane eg har nytta er: Korleis snakkar doktorgradsstudentar om Open Access? ...
 • En sosiologisk analyse av diskusjonen om isolerte psykisk syke innsatte i fengsel 

  Johansen, Amalie Stenhaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Denne oppgaven handler om bruken av isolasjon ovenfor psykisk syke innsatte i norske fengsler. Målet med oppgaven har vært å forstå diskusjonen om hvorfor isolasjonen blir anvendt og at denne gruppen er plassert i fengsel som institusjon, når det tilsynelatende kan forstås som en gruppe innsatte som heller burde vært plassert i psykisk helsevern. For å undersøke dette nærmere søker oppgaven å svare ...
 • Liten app, store endringer? 

  Hansen, Frida (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaene endring og resiliens innenfor organisasjoner. Problemstillingen som har blitt besvart er: Hvordan håndterer mellom- og lagledere i SNN planlagte kontra uplanlagte endringer? Problemstillingen er snevret inn til å omhandle bankkonsernet Sparebank 1 Nord-Norge som case. For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av kvalitativ metode og jeg ...
 • De skjulte hjelpemidlene under høyere utdanning 

  Lutnæs, Catharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Denne masteroppgaven undersøker holdninger, normer og mulige årsaksforklaringer til bruk av prestasjonsfremmende midler under høyere utdanning. Illegal bruk av medikamenter har fått lite oppmerksomhet i Norge, og virker som et underkommunisert og tabubelagt tema. Problemstillingen som har blitt besvart er: Hvilke holdninger har studenter til bruk av prestasjonsfremmende midler, og hva mener de kan ...
 • Sosiale medier og norsk offentlighet - Hvordan har det gått? 

  Kolbeinsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  Denne studien undersøker sosiale medier og den norske offentligheten. Det er gjort en sosiologisk litteraturstudie på flere store og omfattende prosjekter fra den siste tid i Norge med fokus på ytringsfrihet, sosiale medier og demokratisk deltakelse. Målet med denne studien er å undersøke hvilke konsekvenser sosiale medier har hatt for den norske offentligheten og ytringsfriheten de siste 20 årene. ...
 • Rusforebyggende arbeid i den norske skolen: innsikt i muligheter og utfordringer 

  Nilsen, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  Denne studien undersøker hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet til det rusforebyggende arbeidet i skolen. For å undersøke dette har studien et kvalitativt metodisk rammeverk, hvor det har blitt intervjuet 6 fagpersoner på rusfeltet. Problemstillingen og forskningsspørsmålene blir belyst gjennom George Herbert Meads teori om symbolsk interaksjonisme og Pierre Bourdieus teorier om kapital, ...
 • «Jeg har lyst å bli noe jeg kan jobbe med her». En sosiologisk analyse om rurale elevers utdanningsorienteringer og betydningen av stedet 

  Johansen, Linn-Kathrin Sæternes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-13)
  Denne studien er en del av prosjektet RUR-ED, som tar for seg utdanningsforskjeller i rurale og urbane områder. Innen utdanningsforskning har det rurale stedet fått lite oppmerksomhet, da det urbane har blitt sett på som normen. Formålet med denne studien er rurale elevers utdanningsorienteringer, hva det som former dem, og om det rurale stedet gir muligheter eller begrensninger. Problemstillingen ...

View more