Recent additions

 • Co-creating Inclusive Arctic Urban Space A study in challenges and consequences of translating co-creation processes 

  Høeg, Jonas Gilvad; Tetzlaff, Vivian Noah (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-01)
  This thesis investigates the challenges and consequences connected to translating a co-creation process from the urban setting of Tromsø to the rural setting of Hansnes. Co-creation is a tool that has increasingly gained popularity in relation to modern urban planning. It connects issues that exist in planning with the specialised technical knowledge of experts and citizen involvement, allowing for ...
 • The city of the future 

  Mouritzen, Signe Rønnow (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-01)
  In the face of the complexity of the interconnected processes involved in the relationships between cities and climate change this report researches the carbon-neutral city through a Bacchi-inspired governmentality lens, where the focus lies on how the physical structure and the technological choices are shaped and made in and through discursive problem representations. The field of carbon-neutral ...
 • Challenged tactical urbanism in Santiago de Chile, a neoliberal city 

  Duhau, Frédéric (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-04)
  Santiago de Chile is a world showcase for being framed under a pure neoliberal model implemented after a coup during a totalitarian regime. Despite its promises for a prosperous future, the city presents strong contrasts mainly understood as the neoliberal secondary effects, such as intense segregation, extreme real estate speculation, and a private sector that tends to be more influential than the ...
 • POST-TERRORIST ATTACKED AREAS The case of Regjeringskvartalet in Oslo. Effects on the security and liveability of the city 

  Peñalver Grau, Marc (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  On July 22, 2011, the Government Quarter of Oslo and the island of Utøya – to the northwest of the city – where political activities for young people were developed – suffered one of the major terrorist attacks in the modern history of Europe. Several years after the event, this metropolis is still affronting its consequences. The construction of the new Government Quarter and the lack of security ...
 • Exploring Globalized Scenarios: The Case of Two Organizations in Venice, VeniSIA and Venywhere, that Aim at Contrasting Through Remote Work the Depopulation of Its Historic Centre 

  Vavassori, Anna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-31)
  Although Venice has always been a popular tourist destination, the phenomenon has increased strongly in recent decades, leading to numerous protests from locals. Along with the increase in daily visitors, there have been a series of difficulties for citizens, from overcrowded public transport to the proliferation of souvenir shops, restaurants, and hotels. Many public properties have been sold by ...
 • En boligpolitikk med segregeringstendenser? 

  Lund, Ida Storslett (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-23)
  Oppgavens hovedproblemstilling formulert som følge: Er boligutviklingen og boligpolitikken i Tromsø i ferd med å skape en segregert by med geografiske ulikheter? Bakgrunnen for spørsmålet er de høye boligprisene Tromsø har hatt de siste årene. Samtidig har det vært mye i media om hvor vanskelig det er for mennesker med vanlige inntekter å kjøpe seg bolig i Norges byer. Tematikken er ikke ny for ...
 • «Sharing is caring» En studie av sirkulær- og delingsøkonomien for en bærekraftig utvikling i Tromsø 

  Klaussen, Hans (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  I rapporten fra FNs klimapanel, IPCC, (2021) påpekes det at gjennomsnittstemperaturen på jorden definitivt øker, og menneskelig påvirkning er utvilsomt den største bidragsyteren grunnet vår produksjon av klimagasser og destruksjon av naturens egne regenerative systemer. En av grunnene til de økende klimagassutslippene er de rikere landenes overforbruk og bruk-og-kast kultur. Framtiden i Våre ...
 • Planlegging for relasjonelle steder. En studie av stedsutvikling og identitet i Kabelvåg 

  Stock, Ida Moxness (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven har som mål å beskrive en planleggingsprosess i Vågan kommune. Studien har søkelys på planarbeid og dokumenter knyttet til spørsmål om utvikling av tettstedet Kabelvåg. Den legger samtidig vekt på hvordan sosiokulturelle forhold på et sted kan påvirke kommuneplanlegging og stedsutviklingsprosesser, og hvordan faktorer som dette kan iverksettes i kommuneplaner. Mennesker ...
 • Oppfølgingen av reiselivsstrategien til Tromsø kommune 

  Mathisen, Ingrid Birgithe Rokkan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  I denne oppgaven har jeg forsket på oppfølgingen av reiselivsstrategien til Tromsø kommune (2019). I oppfølgingen av reiselivsstrategien har jeg undersøkt en samarbeidsprosess mellom styringsaktører som heter Destinasjonsledelsen. Styringsaktører består av næringsaktører og kommuner som samarbeider om iverksettingen av den bærekraftige reiselivsutviklingen i Tromsøregionen. I samarbeidsprosessen ...
 • Grenseløs miljøforvaltning i det grensenære området 

  Wara, Silja Annikki Emanuelsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  Denne oppgaven utforsker norsk-russiske miljøsamarbeid gjennom å studere et konkret trilateralt samarbeidprosjekt mellom Norge, Finland og Russland. Prosjektet som studeres er den trilaterale utarbeidelsen av en felles miljøforvaltningsplan for de grensekryssende nedbørfeltene for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv. Dette samarbeidet tok plass mellom 2018-2021 og ble drevet av Statsforvalteren i ...
 • Hvordan kan midlertidige prosjekter bidra til å skape mer vitale byrom og inkluderende byer? En kvalitativ studie av prosjektet Inkluderende Arktiske byrom 

  Farnes, Kornelia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-14)
  Med denne masteroppgaven ønsker jeg å undersøke ulike perspektiver på inkludering i offentlige byrom. Byrom er noe som angår oss alle på en eller annen måte. Offentlige byrom er der mennesker møtes, og hvor en stor del av dagliglivet foregår. Masteroppgaven retter søkelyset mot hva det er som gjør at våre offentlige byrom oppleves som inkluderende og levende. Hensikten er å illustrere om, og i så ...
 • Sustainable Tourism Planning in Copenhagen; How Copenhagen uses a sustainable tourism model to create a liveable city 

  Magrane, David Reimers (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  This research focuses on Copenhagen’s tourism planning. Over the past decades, the number of tourists in this city have grown exponentially. This trend expects to continue, with many experts believing tourism numbers to double by 2030. Therefore, the importance of a sustainable tourism model is of utmost importance. There is a necessity to re-imagine tourism and this study investigates how the city ...
 • A methodology for mapping co-benefits of climate adaptation. Participatory GIS in consultancy 

  Florea, Andreea-Alexandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-08)
  This thesis seeks to broaden the research of Geographic Information Systems (GIS) in the context of citizen engagement and co-benefit mapping, by bringing forth consultancy perspectives and demands towards the uptake of new methods. The process is anchored in the Action Research methodology, as the empirical material is produced through a collaboration with the Ramboll consultancy. The thesis follows ...
 • Investigating climate resilience in Longyearbyen 

  Nurmi, Laura (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-09-30)
  This thesis examines the adaptive capacity of Longyearbyen, in other words, how the community of Longyearbyen can foresee, prepare for and respond to climate-related challenges. I chose a case study methodology since my aim was to understand Longyearbyen as a living space, and how climate change is experienced across the environmental, economic, and social sectors. I used qualitative methods for ...
 • Produksjon av kunnskap – Preging og unnlatelsesløgner. Norges nasjonale geografiske infrastruktur (NSDI), kulturelle forståelser og politiske beslutninger om jordbruksareal 

  Salvesen, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  Som en effekt av politiske beslutninger på felleseuropeisk nivå har de fleste europeiske land per 2021 implementert en statlig regulert nasjonal geografisk infrastruktur (SDI/NSDI). Den praktiske politikken manifesterte seg gjennom INSPIRE-direktivet som ble gjort formelt bindende for alle EU- og EØS-land i 2007. Hensikten var å etablere en felles akseptert infrastruktur for overføring av geografisk ...
 • Arctic Entrance: Opening the door to alternative trajectories for Indigenous housing through a decolonizing of planning practice 

  Stanford, Harriet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-15)
  Indigenous communities across Canada are facing a crisis in housing. In response, new and innovative designs, policies, and programs are being developed in attempt to shift away from harmful colonial-imposed models to ones that advance autonomy, healthy living, and cultural revitalization. This important shift has sparked debate and speculation about what a reclaiming or “decolonization” of planning ...
 • The right to Adequate Housing - A case study of Tromsø and Umeå municipalities’ strategies to ensure Adequate Housing 

  Benjegård, Mina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-15)
  This thesis take departure in the concept of Adequate Housing, as a human right and the potentials for ensuring it as housing simultaneously is defined as a market good. The interest within the scope of this thesis is here on how local planning strategies for housing are related to their national housing regimes. The thesis is designed as a comparative case study between Tromsø municipality in ...
 • Mellom hjem og hjemland. Norsksomaliske studenters opplevelse av tilhørighet, identitet og utdanningsvalg 

  Dahle, Fred Abdussalam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Oppgaven utforsker norsksomaliske studenter ved UiT - Norges arktiske universitets opplevelser av identitet og tilhørighet, og setter dette i sammenheng med deres valg av høyere utdanning.
 • Attraktive næringssteder - Et blikk hjem til industristedet Furuflaten 

  Grønvoll, Jorid Nysted (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Denne oppgaven retter søkelys mot hva som gjør steder i distriktet attraktiv for næringsliv og industri. Intensjonen med denne oppgaven er å bidra til feltet om samfunnsutvikling i distriktet. Studien er utført ved hjelp av kvalitativ forskningsdesign og analyseres ved bruk Telemarksforsknings programteori for attraktivitet, med innslag fra det relasjonelle stedsbegrepet for å analysere attraktiviteten ...
 • Å legge til rette for at arbeidsinnvandrere kan leve gode liv. En studie av arbeidsinnvandreres levekår i Tromsøregionen 

  Olchoviciute, Patricija (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg arbeidsinnvandreres levekår i Tromsøregionen og hvordan vertskommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Storfjord kan legge til rette for at de skal kunne leve gode liv her. Befolkningsstatistikken preges av stadig synkende fødselsrater, aldrende befolkning og i det siste også redusert arbeidsinnvandring (Onsager, 2019). Mange kommuner ser på tilflytting, ...

View more