Recent additions

 • Urban dyrking som integreringsarena. Grønne byroms potensialer for inkludering og deltakelse 

  Lydersen, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg hvilke potensialer en urban felleshage har for inkludering og deltakerkompetanser i en multikulturell by. Med et bredt teoretisk felt av steds- og landskapsperspektiv og begreper undersøker jeg hvilke møter som finner sted i hagerommet ved Holt Læringstun, en urban parsellhage i Tromsø. Videre undersøker jeg om, og i så fall hvordan, urbane fellesshager kan skape ...
 • Reindrift under det grønne skiftet. En studie om sameksistens mellom reindrift og vindkraft 

  Sommer, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-14)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvilke konflikter som finnes mellom reindrift og vindkraftsnæringen. Det har jeg gjort gjennom å intervjue reineiere i de respektive områdene og en representant fra Fylkeskommunen, for å forstå hvordan reindriftsutøverne opplever planprosessen som er gjort rundt vedtak som påvirker dem. Videre har jeg gjennomført en dokumentanalyse av vedtakene for konsesjon for ...
 • Kulturfeltet som inntak til integrering. En studie av kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer. 

  Vatne, Christine Andersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne oppgaven har jeg utforsket kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer, med utgangspunkt i et flerkulturelt barneteater og en ungdomsklubb i Tromsø. Jeg er opptatt av hvilke implikasjoner deltakelse i slike aktiviteter kan ha for integrering, og hva kulturfeltets metoder bidrar med og til i denne sammenhengen. I en tid der steder i verden stadig blir mer mangfoldige, er det viktig ...
 • Mot et lokalt forankret naturvern. En studie av utviklingen i Lyngsalpan verneområdestyre under ny forvaltningsmodell 

  Lindskog, Ane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I 2009 introduserte regjeringen en ny forvaltningsmodell for verneområder der forvaltningsansvaret ble flyttet fra det statlige og faglige byråkratiet, til lokale verneområdestyrer med medlemmer valgt av politiske organ (kommunestyrer, Fylkestinget, Sametinget), noe som i praksis vil si at de fleste er politikere med lokal og regional forankring. I dette masterprosjektet har jeg undersøkt hvorvidt ...
 • En redning fra Island. En studie av en bedriftsetablering i et døende lokalsamfunn 

  Røren, Ane Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne masteroppgaven tar for seg lokalsamfunnet Gamvik, og konsekvensene av etableringen til fiskebedriften Gamvik Seafood A/S. Gjennom et feltarbeid sommeren 2018 svarer oppgaven på problemstillingen: «Hvilke konsekvenser har etableringen av Gamvik Seafood A/S hatt for lokalsamfunnet Gamvik?», og tre forskningsspørsmål: «Hvilke ringvirkninger kan ses i lokalsamfunnet Gamvik som følge av bedriften ...
 • Nettverksdannelse for forvaltningsendring av turistfiske. Nettverksdannelse for samstyring av en kompleks næring i vekst 

  Jahr, Synøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Turisme er en av de raskest voksende næringene globalt, og har også økt kraftig i Norge. I Nord-Norge har opplevelsesturisme i form av turistfiske blitt en utstrakt næringsvirksomhet langs kysten. Denne næringsformen har potensiale for å bidra med lokalt forankret verdiskapning i små kystsamfunn. I mange småsamfunn har næringsformen skapt arbeidsplasser og verdiskapning. Likevel har også useriøse ...
 • Tillit i risikokommunikasjon. En studie av Kåfjord kommunes risikokommunikasjon knyttet til faren for fjellskred ved Gámanjunni 3 

  Johansen, Malene Vatne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne oppgavens formål er å se på hva tillit i risikokommunikasjon har å si for forståelsen av risiko. Risikoen oppgaven tar for seg er fjellskredfaren ved Gámanjunni 3 som ligger i Kåfjord kommune. Innsamlende data har blitt analysert ved bruk av teoretiske perspektiver som risikotilnærminger, risikopersepsjon, risikokommunikasjon og tillit. I tillegg til teori er det innhentet empiri fra intervju ...
 • Drømmen om en ny stamnetthavn i Sør-Varanger kommune. Om forhandlinger, forviklinger og veien mot målet 

  Henriksen, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
  I nordområdepolitikken har satsingen på skipsfart, næringsutvikling og naturressurser stått sentralt. Havet er bindeleddet mellom maritime aktiviteter og samarbeid på tvers av landegrensene. Utviklingen av sjønære havneområder blir viktig i denne sammenhengen. Kirkenes har naturlige forutsetninger med sine isfrie dypvannshavner, og sin nærhet til Russland og Finland. I en konkurranse mellom mange ...
 • Ansvarlig reiseliv i spenningsfeltet vern og utbyggingsinteresser, -En studie av reiselivsutvikling i verdensarvområdet Vega 

  Hansen, Enid Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-03)
  Intensjonen med denne oppgaven har vært å utforske hvordan ansvarlig reiseliv forhandles i en kommune med sterke verne – og utbyggerinteresser. For å belyse dette har fokuset vært å studere hvilke stedskvaliteter som vektlegges i forhold til vern, og hvordan disse forhandles i arbeidet med reiselivsutvikling. Det har også vært viktig å se på hvordan begrepet bærekraft artikuleres, samt hvordan verne ...
 • Byutvikling gjennom offentlig samarbeid med kunstnere, en kunst i seg selv? En studie av Tromsø kommunes KORO-prosjekt og samarbeid med lokale kunstnere rettet mot byens sentrumsutvikling 

  Utheim, Ingeborg Westad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Oppgaven handler om Tromsø kommune og KORO- Kunst i offentlige rom sitt samarbeid med lokale kunstnere i forbindelse med det pågående Tromsø Sjøfront-prosjektet. Hensikten har vært å undersøke utfordringer og potensialer for slike samarbeid mellom det offentlige og kunstnerne. Oppgaven tar for seg perspektivene til to kommunale planleggerne og fire av de lokale kunstnerne som har deltatt både i ...
 • Byekst, bompenger, pakker og protester. Hvordan skal Tromsø realisere nullvekstmålet? Og hvorfor ble det så vanskelig? 

  Rønning-Nilsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Sammendrag Denne oppgaven utforsker hvordan Tromsø kommune skal realisere nullvekstmålet, og prøver å besvare hvorfor dette har blitt så vanskelig. For at Tromsø kommune skal lykkes i å oppnå nullvekst i personbiltrafikken er innføring av bompenger et av de sterkeste virkemidlene. Staten har tilbudt Tromsø å søke om en byvekstavtale, og gjennom prosjekt Tenk Tromsø er det utarbeidet delprosjekter, ...
 • Bugøynes og kongekrabbe – ei redning frå Russland? Ei studie av kongekrabba si betydning for bygdesamfunnet Bugøynes 

  Husøy, Hans (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
  Denne masteroppgåva tek føre seg Bugøynes og kongekrabba, og konsekvensane arten har hatt for dette lokalsamfunnet i Sør-Varanger kommune. Gjennom to feltarbeid sommaren 2018 og vinteren 2019, svarer oppgåva på problemstillinga: «Kva konsekvensar har kongekrabba hatt for Bugøynes?», og to forskingsspørsmål: «Kva utfordringar står sysselsetjingssystemet Bugøynes ovanfor?» og «Korleis kan Bugøynes ...
 • Planlegging for de mektigste. Politikkutforming og maktstrukturer i et by- og samferdselsprosjekt i Tromsø 

  Bech, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
  I denne oppgaven har jeg ønsket å rette søkelyset mot politikkutforming og maktstrukturer i by- og samferdselsprosjektet i Stakkevollvegen. Jeg har hatt et fokus på aktører som på ulike måter har koblet seg på prosessene som har vært avgjørende i beslutningene tilknyttet by- og samferdselsprosjektet. Det er særlig samhandlingen mellom aktørene og hvordan de har fått gjennomslag for sine interesser ...
 • Lavutslippssamfunnet i 2050? Hvordan norske kommuner jobber med grønn omstilling 

  Wästlund, Silje Charlotta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan fem norske kommuner jobber med å bli lavutslippssamfunn gjennom planrelatert arbeid. Det har jeg gjort gjennom å intervjue planleggere, rådgiver og prosjektmedarbeidere fra Narvik, Steinkjer, Verdal, Levanger og Hamar kommune. For å forstå hva kommuneplaner gjør og hvilke verktøy de kan være for kommuner i omstillingsprosesser, har jeg gjennomført en ...
 • Tromsø sjøfront - et forsøk på å påvirke etablerte planleggingspraksiser. En studie av eksperimentell planleggingspraksis Tromsø kommune 

  Simonsen, Liss-Ane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven utforsker hvordan eksperimentering tas i bruk som en arbeidsmetode inn i konkrete planprosesser. Kreativ og eksperimentell planlegging ser ut til å bli en mer utbredt praksis i norsk og internasjonal byplanlegging. Samtidig finnes det få omfattende eksempler og analyser av slike praksiser og prosesser i norsk kontekst. Denne analysen søker å bidra til dette. Studien belyser hvordan ...
 • Kan en forene økt boligutvikling med idealet om kompakt byutvikling? Utarbeiding og oppfølging av boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 i Tromsø 

  Berg, Charlotte Larsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne masteroppgaven tar for seg tema boligutvikling i Tromsø. Dagens byer blir i stor grad oppfordret til å forholde seg til idealet om en kompakt byutvikling. For å få til en kompakt by, samtidig som boligantallet øker ble det i 2014 utarbeidet en plan som tok for seg den totale boligtilførselen i Tromsø. Både det boligsosiale og den generelle delen av boligmarkedet ble sammensatt i en plan. I ...
 • Når bærekraftsplaner på «glansa papir» skal oversettes i uoversiktlige praksiser. En studie av bærekraftig reiselivsutvikling i Tromsø-området. 

  Lindquist, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
  I denne oppgaven har jeg forsket på arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling i Tromsø-området. Jeg har undersøkt hvordan Tromsø kommune og Visit Tromsø har arbeidet med å utvikle planer og strategier for å få til ei slik utvikling, og hvordan planer kan omsettes til handling. Med et relasjonelt og kompleksitetssensitivt perspektiv har jeg undersøkt hvordan betydningen av fenomenet bærekraftig ...
 • Å bygge byen innover. Lokale forutsetninger i møte med kompakt byutvikling i Alta 

  Dølør, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne masteroppgaven utforsker kompleksiteten i å realisere den dominerende planleggingsdiskursen kompakt byutvikling i møte med casen Alta. Diskursen er et forsøk på å samkjøre økonomisk-, miljømessig-, og sosial bærekraft i planlegging og utvikling, og har blitt fremhevet som den mest hensiktsmessige modellen for bærekraftig utvikling. Alta har, gjennom kommuneplanen og planstrategien, fremmet en ...
 • En pionerkommune innenfor Trygge lokalsamfunn; et casestudie av Harstad som ulykkesforebyggende foregangskommune 

  Myrland, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg skade – og ulykkesforebygging i kommunalt territorium ved bruk av «Trygge lokalsamfunn», en modell og metode for arbeid med skade- og ulykkesforebygging. Skade – og ulykkesforebygging synes å få liten oppmerksomhet i nasjonal, regional og kommunal sammenheng, til tross for den samfunnsøkonomiske gevinsten et slikt arbeid vil gi. Harstad kommune har i løpet av en periode ...
 • Storpolitiske idealer og grensekryssende hverdagsliv. Har seks år med grenseboerbevis påvirket sted og relasjoner i norsk-russisk grenseland? 

  Randa, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I denne studien tar jeg for meg visumfasiliteringsavtalen Norge og Russland inngikk i 2010, og visumforenklingene avtalen la opp til, kjent som grenseboerbevis. Oppgavens intensjon er å forklare hvorvidt bruken av grenseboerbevis står til de forventninger myndighetene hadde til forenklingene. Dette er gjort gjennom kvalitative undersøkelser av hvordan visumforenklingene er tatt i bruk av beboerne i ...

View more