Recent additions

 • Planlegging for de mektigste. Politikkutforming og maktstrukturer i et by- og samferdselsprosjekt i Tromsø 

  Bech, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
  I denne oppgaven har jeg ønsket å rette søkelyset mot politikkutforming og maktstrukturer i by- og samferdselsprosjektet i Stakkevollvegen. Jeg har hatt et fokus på aktører som på ulike måter har koblet seg på prosessene som har vært avgjørende i beslutningene tilknyttet by- og samferdselsprosjektet. Det er særlig samhandlingen mellom aktørene og hvordan de har fått gjennomslag for sine interesser ...
 • Lavutslippssamfunnet i 2050? Hvordan norske kommuner jobber med grønn omstilling 

  Wästlund, Silje Charlotta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan fem norske kommuner jobber med å bli lavutslippssamfunn gjennom planrelatert arbeid. Det har jeg gjort gjennom å intervjue planleggere, rådgiver og prosjektmedarbeidere fra Narvik, Steinkjer, Verdal, Levanger og Hamar kommune. For å forstå hva kommuneplaner gjør og hvilke verktøy de kan være for kommuner i omstillingsprosesser, har jeg gjennomført en ...
 • Tromsø sjøfront - et forsøk på å påvirke etablerte planleggingspraksiser. En studie av eksperimentell planleggingspraksis Tromsø kommune 

  Simonsen, Liss-Ane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven utforsker hvordan eksperimentering tas i bruk som en arbeidsmetode inn i konkrete planprosesser. Kreativ og eksperimentell planlegging ser ut til å bli en mer utbredt praksis i norsk og internasjonal byplanlegging. Samtidig finnes det få omfattende eksempler og analyser av slike praksiser og prosesser i norsk kontekst. Denne analysen søker å bidra til dette. Studien belyser hvordan ...
 • Kan en forene økt boligutvikling med idealet om kompakt byutvikling? Utarbeiding og oppfølging av boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 i Tromsø 

  Berg, Charlotte Larsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne masteroppgaven tar for seg tema boligutvikling i Tromsø. Dagens byer blir i stor grad oppfordret til å forholde seg til idealet om en kompakt byutvikling. For å få til en kompakt by, samtidig som boligantallet øker ble det i 2014 utarbeidet en plan som tok for seg den totale boligtilførselen i Tromsø. Både det boligsosiale og den generelle delen av boligmarkedet ble sammensatt i en plan. I ...
 • Når bærekraftsplaner på «glansa papir» skal oversettes i uoversiktlige praksiser. En studie av bærekraftig reiselivsutvikling i Tromsø-området. 

  Lindquist, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
  I denne oppgaven har jeg forsket på arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling i Tromsø-området. Jeg har undersøkt hvordan Tromsø kommune og Visit Tromsø har arbeidet med å utvikle planer og strategier for å få til ei slik utvikling, og hvordan planer kan omsettes til handling. Med et relasjonelt og kompleksitetssensitivt perspektiv har jeg undersøkt hvordan betydningen av fenomenet bærekraftig ...
 • Å bygge byen innover. Lokale forutsetninger i møte med kompakt byutvikling i Alta 

  Dølør, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne masteroppgaven utforsker kompleksiteten i å realisere den dominerende planleggingsdiskursen kompakt byutvikling i møte med casen Alta. Diskursen er et forsøk på å samkjøre økonomisk-, miljømessig-, og sosial bærekraft i planlegging og utvikling, og har blitt fremhevet som den mest hensiktsmessige modellen for bærekraftig utvikling. Alta har, gjennom kommuneplanen og planstrategien, fremmet en ...
 • En pionerkommune innenfor Trygge lokalsamfunn; et casestudie av Harstad som ulykkesforebyggende foregangskommune 

  Myrland, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg skade – og ulykkesforebygging i kommunalt territorium ved bruk av «Trygge lokalsamfunn», en modell og metode for arbeid med skade- og ulykkesforebygging. Skade – og ulykkesforebygging synes å få liten oppmerksomhet i nasjonal, regional og kommunal sammenheng, til tross for den samfunnsøkonomiske gevinsten et slikt arbeid vil gi. Harstad kommune har i løpet av en periode ...
 • Storpolitiske idealer og grensekryssende hverdagsliv. Har seks år med grenseboerbevis påvirket sted og relasjoner i norsk-russisk grenseland? 

  Randa, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I denne studien tar jeg for meg visumfasiliteringsavtalen Norge og Russland inngikk i 2010, og visumforenklingene avtalen la opp til, kjent som grenseboerbevis. Oppgavens intensjon er å forklare hvorvidt bruken av grenseboerbevis står til de forventninger myndighetene hadde til forenklingene. Dette er gjort gjennom kvalitative undersøkelser av hvordan visumforenklingene er tatt i bruk av beboerne i ...
 • Illusjonen om en nasjon? En studie av det nye Rwanda sitt forsøk på å bygge et fellesskap 

  Reiersen, Atle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-23)
  .
 • Bærekraftsidealer i samferdselsplanlegging. En studie av Transportnett Tromsø 

  Rygh, Karen Mimi Nordhagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Forurensning grunnet persontrafikk er et stort problem, særlig i byene. Det bidrar til lokal luft- og støyforurensning og globale klimaendringer, og globalt og nasjonalt jobbes det med å minske de variablene som bidrar til klimaendringene. Det kan imidlertid oppstå konflikter mellom en vekstideologi og en mer miljørettet ideologi, fordi miljøfremmende forslag ofte vil stride mot rene veksthensyn. ...
 • Solneset - en ny bydel blir til. En studie av avstanden mellom plan og byggesak 

  Jakobsen, Kristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-22)
  Denne oppgaven omhandler spenningsfeltet mellom plan og byggesak, og skal gjennom helt konkret kasus illustrere hva som kan skje med planer som «synes» å forsvinne et sted mellom planvedtak og iverksetting. I Norge har flere år med sterk vekst i boligprisene ført til at husholdningenes gjeld har økt mer enn inntektsveksten. Dette skyldes trolig tilflytting og fortetting i de store byene – noe ...
 • Nordbyen - Den arktiske hovedstaden En studie av medvirkning i områdereguleringsplanen for Nordbyen i Tromsø 

  Mortensen, Jannicke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Denne masteroppgaven er et kvalitativt forskningsprosjekt som utforsker medvirkningsopplegget i områdereguleringsplanen for Nordbyen i Tromsø. Fenomenet medvirkning er juridisk forankret i Plan-og bygningsloven av 2008, og skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og deltakelse for alle berørte interesser og myndigheter. Utgangspunktet for studien bunner i fortellingene til 6 ulike stakeholders berørt av ...
 • Utvikling i egen regi. En studie av Hasvik i Utvikling KF i spenningsfeltet mellom effektivitet og demokrati 

  Jacobsen, Grete Kathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
  I 2002 gjennomgikk den fiskeriavhengige kommunen Hasvik en alvorlig krise. 3 fiskeindustribedrifter gikk konkurs samtidig og 110 arbeidsplasser gikk tapt. På bakgrunn av denne krisen fikk kommunen tilført midler til nyskapingsarbeid gjennom den såkalte omstillingsbevilgningen. Ansvarlige for gjennomføringen ble Hasvik i Utvikling (HUT). HUT var organisert utenfor den kommunale basisorganisasjonen ...
 • Sentrumsløftet: et offentlig/privat samarbeid. En studie av det offentlig-private samarbeidet mellom Tromsø kommune og Næringsforeninga i Tromsøregionen 

  Kubat, Sanja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-19)
  Sentrumsutvikling har spesielt vært i vinden de siste årene. Tenker man på den viktigste delen av en by, tenker man gjerne på sentrum. Sentrum har historisk sett også alltid blitt sett på som byens viktigste møte- og handlested. Pilotprosjektene med dette tema som foregikk i perioden 2003-2006, som var støttet av Miljøverndepartementet, ga en rekke gode innspill og erfaringer i forbindelse med å ...
 • Risiko for klimaendring i en kommunal kontekst: En studie av to kommuner i Troms fylke 

  Anfeltmo, Anneli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-25)
  I denne oppgaven utforsker jeg hvordan to kommuner, Tromsø og Målselv, tilnærmer seg risiko og risiko for klimaendringer gjennom de to kommunenes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er knyttet usikkerhet og kompleksitet i kunnskapen om klimaendringer. Ved en kvalitativ studie basert på dokumentgjennomgang og seks intervjuer av sentrale kommunal aktører, undersøker jeg kommunenes forutsetninger ...
 • Bærekraftig byutvikling, bare en frase? Dilemmaer og utfordringer i en utbyggingsprosess av et handelssenter 

  Aronsen, Ola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Denne oppgaven handler om hvordan Tromsø kommune forholder seg til bærekraftig utvikling samtidig som byen ønsker etablering av et attraktivt handelssenter som IKEA. Bærekraftig utvikling er blitt et viktig begrep innenfor planlegging og byutvikling, men i min oppgave viser jeg til ulike dilemmaer og utfordringer som kan oppstå i en prosess der målsettingene er både å styrke næringslivet og samtidig ...
 • Hinna Pluss: En kvalitativ studie av en ny urban boform 

  Eldøy, Jørgen Jørgensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Denne oppgaven er en kvalitativ studie av en ny urban boform. Hinna Pluss er navnet på konseptet Selvaag Bolig har stått som utbygger for. Hinna Pluss er lokalisert i Jåttåvågen i Stavanger som er en ny kompakt bydel som har fått offentlig oppmerksomhet på grunn av en såkalt helhetlig byplanlegging. Konseptet legger opp til egne fellesområder som beboerne deler på, med blant annet betjent resepsjon, ...
 • Mellom inkludering og ekskludering? En kvalitativ studie om somaliske barns møte med den norske skolen 

  Kristiansen, Atina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-19)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av somaliske barns og ungdoms møte med den norske skolen. Studien baserer seg på dybdeintervju med to somaliske menn som retrospektivt forteller om sine opplevelser gjennom årene på grunnskolen frem til videregående. Samt intervju med en lærer fra innføringsklasse. Hensikten med oppgaven var å forsøke å skape et tverrfaglig bilde av erfaringsnære fortellinger ...
 • Kan estetikk planlegges? Vekst, vern, idealer og realiteter. 

  Refling, Fredrik Dale (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  I denne studien utforsker jeg planleggingen søker å svare på problemstillinger av estetisk art. Intervjuer med planleggere og deres forståelsesmåter og fortellinger fra arbeid med dette i praksis er sentralt. I tillegg er det fokus på utforsking og kritikk av måten planleggingen håndterer disse problemstillingene. Diskusjoner knyttet til medvirkning i estetikkvurderinger utgjør en sentral del av ...
 • Velkommen til Havfolket. En studie av stedsidentitet, mobilisering og samfunnsentreprenørskapsprosesser i Træna. 

  Breirem, Iselin Markvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-19)
  Denne oppgaven forteller først og fremst om en øykommune i utvikling, og et øysamfunns møte med kriser og utfordringer. I en narrativtilnærming basert to års – eller tre feltarbeids - observasjoner av Træna vil jeg vise til stedsfortellinger som omhandler Trænas historie, hverdagsliv, konflikter og utfordringer. Gjennom tre lengre feltarbeid og nære møter med Træna har jeg fått følge en utviklingsprosess ...

View more