Recent additions

 • Sustainable Tourism Planning in Copenhagen; How Copenhagen uses a sustainable tourism model to create a liveable city 

  Magrane, David Reimers (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  This research focuses on Copenhagen’s tourism planning. Over the past decades, the number of tourists in this city have grown exponentially. This trend expects to continue, with many experts believing tourism numbers to double by 2030. Therefore, the importance of a sustainable tourism model is of utmost importance. There is a necessity to re-imagine tourism and this study investigates how the city ...
 • A methodology for mapping co-benefits of climate adaptation. Participatory GIS in consultancy 

  Florea, Andreea-Alexandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-08)
  This thesis seeks to broaden the research of Geographic Information Systems (GIS) in the context of citizen engagement and co-benefit mapping, by bringing forth consultancy perspectives and demands towards the uptake of new methods. The process is anchored in the Action Research methodology, as the empirical material is produced through a collaboration with the Ramboll consultancy. The thesis follows ...
 • Investigating climate resilience in Longyearbyen 

  Nurmi, Laura (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-09-30)
  This thesis examines the adaptive capacity of Longyearbyen, in other words, how the community of Longyearbyen can foresee, prepare for and respond to climate-related challenges. I chose a case study methodology since my aim was to understand Longyearbyen as a living space, and how climate change is experienced across the environmental, economic, and social sectors. I used qualitative methods for ...
 • Produksjon av kunnskap – Preging og unnlatelsesløgner. Norges nasjonale geografiske infrastruktur (NSDI), kulturelle forståelser og politiske beslutninger om jordbruksareal 

  Salvesen, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  Som en effekt av politiske beslutninger på felleseuropeisk nivå har de fleste europeiske land per 2021 implementert en statlig regulert nasjonal geografisk infrastruktur (SDI/NSDI). Den praktiske politikken manifesterte seg gjennom INSPIRE-direktivet som ble gjort formelt bindende for alle EU- og EØS-land i 2007. Hensikten var å etablere en felles akseptert infrastruktur for overføring av geografisk ...
 • Arctic Entrance: Opening the door to alternative trajectories for Indigenous housing through a decolonizing of planning practice 

  Stanford, Harriet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-15)
  Indigenous communities across Canada are facing a crisis in housing. In response, new and innovative designs, policies, and programs are being developed in attempt to shift away from harmful colonial-imposed models to ones that advance autonomy, healthy living, and cultural revitalization. This important shift has sparked debate and speculation about what a reclaiming or “decolonization” of planning ...
 • The right to Adequate Housing - A case study of Tromsø and Umeå municipalities’ strategies to ensure Adequate Housing 

  Benjegård, Mina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-15)
  This thesis take departure in the concept of Adequate Housing, as a human right and the potentials for ensuring it as housing simultaneously is defined as a market good. The interest within the scope of this thesis is here on how local planning strategies for housing are related to their national housing regimes. The thesis is designed as a comparative case study between Tromsø municipality in ...
 • Mellom hjem og hjemland. Norsksomaliske studenters opplevelse av tilhørighet, identitet og utdanningsvalg 

  Dahle, Fred Abdussalam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Oppgaven utforsker norsksomaliske studenter ved UiT - Norges arktiske universitets opplevelser av identitet og tilhørighet, og setter dette i sammenheng med deres valg av høyere utdanning.
 • Attraktive næringssteder - Et blikk hjem til industristedet Furuflaten 

  Grønvoll, Jorid Nysted (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Denne oppgaven retter søkelys mot hva som gjør steder i distriktet attraktiv for næringsliv og industri. Intensjonen med denne oppgaven er å bidra til feltet om samfunnsutvikling i distriktet. Studien er utført ved hjelp av kvalitativ forskningsdesign og analyseres ved bruk Telemarksforsknings programteori for attraktivitet, med innslag fra det relasjonelle stedsbegrepet for å analysere attraktiviteten ...
 • Å legge til rette for at arbeidsinnvandrere kan leve gode liv. En studie av arbeidsinnvandreres levekår i Tromsøregionen 

  Olchoviciute, Patricija (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg arbeidsinnvandreres levekår i Tromsøregionen og hvordan vertskommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Storfjord kan legge til rette for at de skal kunne leve gode liv her. Befolkningsstatistikken preges av stadig synkende fødselsrater, aldrende befolkning og i det siste også redusert arbeidsinnvandring (Onsager, 2019). Mange kommuner ser på tilflytting, ...
 • Velkommen alle bonlugga 

  Hardersen, Vilde Grimeland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I denne oppgaven har jeg forsøkt å finne ut hvorvidt et tilflyttertiltak som Propellfabrikken vil bidra til økt attraktivitet og tilflytting til Narvikregionen. Den teoretiske tilnærmingen for oppgaven innebærer omdømmebygging, stedsbranding og «storytelling» via opinionsledere. Det er gjennomført dybdeintervju av deltakerne og ledelsen i Propellfabrikken fra 2018 og 2019 for å få deres perspektiv ...
 • En studie av konsesjonsbehandlingen av landbaserte vindkraftverk i Norge 

  Mathisen, Ruben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Problemstillingen for denne oppgaven er: Hva forklarer utfallet av konsesjonsbehandlingen av landbaserte vindkraftverk i Norge? For å finne ut av dette er det gjennomført en dokumentanalyse av «bakgrunn for vedtak» skrevet av NVE. Andre dokumenter som er undersøkt er OEDs begrunnelse av endelig vedtak i klagesaker, og høringsuttalelser fra seks kommuner. Analysen finner åtte tema som er med i ...
 • En sektor i endring. 

  Eeg, Eirik Andreas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Formålet med denne avhandlingen er å avdekke status og utviklingstrekk ved den grønne omstillingsprosessen i byggesektoren. Dette er en kvalitativ studie som belager seg på intervjuer og dokumentanalyse. Avhandlingens fokus på omstillingsprosessen blir forstått gjennom metateorien multi-level-perspektiv, og forstår omstillingsprosessen av byggesektoren som et teknologisk skifte i et sosio-teknisk ...
 • Institusjonalisering av sosial bærekraft i boligsektoren 

  Riddervold, Jul Johan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-28)
  I 2015 ble 2030-agendaen med 17 bærekraftmål vedtatt av alle FNs medlemsland, mål som skal se miljø, økonomi og sosial utvikling i en sammenheng for å bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Nasjonalt har agendaen blitt fulgt gjennom statlige forventninger og strategier, og en nasjonal plan for å nå bærekraftsmålene skal etter planen publiseres før sommeren 2021. Regjeringen understreker ...
 • Urban dyrking som integreringsarena. Grønne byroms potensialer for inkludering og deltakelse 

  Lydersen, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg hvilke potensialer en urban felleshage har for inkludering og deltakerkompetanser i en multikulturell by. Med et bredt teoretisk felt av steds- og landskapsperspektiv og begreper undersøker jeg hvilke møter som finner sted i hagerommet ved Holt Læringstun, en urban parsellhage i Tromsø. Videre undersøker jeg om, og i så fall hvordan, urbane fellesshager kan skape ...
 • Reindrift under det grønne skiftet. En studie om sameksistens mellom reindrift og vindkraft 

  Sommer, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-14)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvilke konflikter som finnes mellom reindrift og vindkraftsnæringen. Det har jeg gjort gjennom å intervjue reineiere i de respektive områdene og en representant fra Fylkeskommunen, for å forstå hvordan reindriftsutøverne opplever planprosessen som er gjort rundt vedtak som påvirker dem. Videre har jeg gjennomført en dokumentanalyse av vedtakene for konsesjon for ...
 • Kulturfeltet som inntak til integrering. En studie av kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer. 

  Vatne, Christine Andersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne oppgaven har jeg utforsket kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer, med utgangspunkt i et flerkulturelt barneteater og en ungdomsklubb i Tromsø. Jeg er opptatt av hvilke implikasjoner deltakelse i slike aktiviteter kan ha for integrering, og hva kulturfeltets metoder bidrar med og til i denne sammenhengen. I en tid der steder i verden stadig blir mer mangfoldige, er det viktig ...
 • Mot et lokalt forankret naturvern. En studie av utviklingen i Lyngsalpan verneområdestyre under ny forvaltningsmodell 

  Lindskog, Ane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I 2009 introduserte regjeringen en ny forvaltningsmodell for verneområder der forvaltningsansvaret ble flyttet fra det statlige og faglige byråkratiet, til lokale verneområdestyrer med medlemmer valgt av politiske organ (kommunestyrer, Fylkestinget, Sametinget), noe som i praksis vil si at de fleste er politikere med lokal og regional forankring. I dette masterprosjektet har jeg undersøkt hvorvidt ...
 • En redning fra Island. En studie av en bedriftsetablering i et døende lokalsamfunn 

  Røren, Ane Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne masteroppgaven tar for seg lokalsamfunnet Gamvik, og konsekvensene av etableringen til fiskebedriften Gamvik Seafood A/S. Gjennom et feltarbeid sommeren 2018 svarer oppgaven på problemstillingen: «Hvilke konsekvenser har etableringen av Gamvik Seafood A/S hatt for lokalsamfunnet Gamvik?», og tre forskningsspørsmål: «Hvilke ringvirkninger kan ses i lokalsamfunnet Gamvik som følge av bedriften ...
 • Nettverksdannelse for forvaltningsendring av turistfiske. Nettverksdannelse for samstyring av en kompleks næring i vekst 

  Jahr, Synøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Turisme er en av de raskest voksende næringene globalt, og har også økt kraftig i Norge. I Nord-Norge har opplevelsesturisme i form av turistfiske blitt en utstrakt næringsvirksomhet langs kysten. Denne næringsformen har potensiale for å bidra med lokalt forankret verdiskapning i små kystsamfunn. I mange småsamfunn har næringsformen skapt arbeidsplasser og verdiskapning. Likevel har også useriøse ...
 • Tillit i risikokommunikasjon. En studie av Kåfjord kommunes risikokommunikasjon knyttet til faren for fjellskred ved Gámanjunni 3 

  Johansen, Malene Vatne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne oppgavens formål er å se på hva tillit i risikokommunikasjon har å si for forståelsen av risiko. Risikoen oppgaven tar for seg er fjellskredfaren ved Gámanjunni 3 som ligger i Kåfjord kommune. Innsamlende data har blitt analysert ved bruk av teoretiske perspektiver som risikotilnærminger, risikopersepsjon, risikokommunikasjon og tillit. I tillegg til teori er det innhentet empiri fra intervju ...

View more