Now showing items 1-20 of 111

  • De fromme har mange sorger, mens verdens dårer ler : en studie av hvordan ikke-læstadianere i Manndalen forholder seg til læstadianismen 

   Vangen, Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Denne oppgaven handler om relasjonen mellom læstadianere og ikke- læstadianere. Det er en undersøkelse av hvordan ikke- læstadianere forholder seg til læstadianismen og læstadianere i Manndalen i Nord- Troms.
  • Deltagelse, dialog og dominans. En kritisk undersøkelse av planteori og -praksis 

   Kristiansen, Ronny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-15)
   Etter at den instrumentell-rasjonalistiske planleggingen i større eller mindre grad kom i disfavør på 70- og 80-tallet vokste det frem en rekke planleggingsteorier og planleggingsformer innenfor det man gjerne kaller den kommunikative planmodellen. Disse postulerer at man gjennom inkluderende prosesser med dialoger basert på Habermas’ teorier om kommunikativ handling skulle få en informert og ...
  • Skal det bo folk i husan? Bo- og driveplikta i et diskursanalytisk perspektiv. 

   Karlsen, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-30)
   Oppgava tar utgangspunkt i en situasjon hvor mange av Norges landbrukseiendommer står uten fast bosetting. Ut ifra vedtatte offentlige samfunnsmålsettinger om opprettholdelse av bosetting og sysselsetting i distriktet, bevaring av kulturlandskapet og produksjon av trygg mat, er et passivt eierskap til landbrukseiendommer ikke ønskelig. Bo- og drivepliktsbestemmelsen skal i utgangspunktet begrense ...
  • Mellom forankring og forandring. Om kvalitetsledelse i sykehus 

   Farnes, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-08-30)
   I 1993 initierte norske helsemyndigheter og Den norske lægeforening et prosjekt for å innføre den institusjonaliserte standarden total kvalitetsledelse (TKL) i seks sykehus av varierende størrelse. Seks år senere fremla en professor ved Den Nordiska Hälsovårds-högskolan en deskriptiv undersøkelse som forteller at innføringen av TKL møter passiv og aktiv motstand hos helsepersonellet i sykehusene. ...
  • Seniorland : omsorgsscenarier for de nye gamle 

   Barstad, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11)
   Norsk eldreomsorg antas å stå overfor betydelige utfordringer blant annet som følge av sterk vekst i andelen eldre i befolkningen. Hovedtema for denne oppgaven er hvordan framtidas omsorgsutfordringer kan møtes, slik at en voksende seniorbefolkning kan få dekket sitt omsorgsbehov. I første del av oppgaven beskrives den moderne eldreomsorgens viktigste utviklingstrekk, de demografiske utfordringene ...
  • Introduksjonsordningen. Inkludering, ansvarliggjøring og symbolsk vold. 

   Anderssen, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-15)
   Siden 2004 har Introduksjonsordning for nyankomne flyktninger og innvandrere vært obligatorisk i alle norske kommuner. Ordningen er et av myndighetenes virkemidler for integrering av innvandrere. I forbindelse med implementeringen av ordningen er det formulert et verdisyn som søkes etablert fra politisk hold. Dette verdisynet beskrives gjerne med begreper som inkludering, deltakelse, mangfold og ...
  • Livsstil og identitet : en studie av single kvinner og menn i en storbykontekst 

   Dahlberg, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-22)
   1990-tallet var på mange måter singellivets tiår. Singellivet fikk status som trendy både gjennom populære tv-serier, bøker og massemedia. På begynnelsen av 2000-tallet har ordlyden i fremstillingen av singellivet blitt en annen. I avisene leser vi artikler om singles dårlige helse og dystre fremtidsutsikter. Samtidig viser statistikk at det er flere enn noen gang som bor alene i Norge. I denne ...
  • Matfestivaler - en møteplass som ledd i utvikling? : en sosiokulturell ringvirkningsanalyse av matgründere på Gladmatfestivalen i Stavanger 

   Myklebust, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-22)
   Oppgaven inneholder en sosiokulturell ringvirkningsanalyse, hvor det blir sett nærmer på matgründeres direkte virkninger og indirekte ringvirkninger ved å delta på matfestival over tid. Analysens omfang er begrenset til områdene bedriftsvirkninger, nettverksvirkninger og kunnskapsvekst. Det kommer frem virkninger på alle områdene om enn i varierende grad. Markedsføring, produktutvikling, og ...
  • På vei til Nervei! : hvordan overlever ei veiløs bygd? 

   Gjerpe, Tore-Jan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-26)
   -
  • Utvikling i egen regi. En studie av Hasvik i Utvikling KF i spenningsfeltet mellom effektivitet og demokrati 

   Jacobsen, Grete Kathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   I 2002 gjennomgikk den fiskeriavhengige kommunen Hasvik en alvorlig krise. 3 fiskeindustribedrifter gikk konkurs samtidig og 110 arbeidsplasser gikk tapt. På bakgrunn av denne krisen fikk kommunen tilført midler til nyskapingsarbeid gjennom den såkalte omstillingsbevilgningen. Ansvarlige for gjennomføringen ble Hasvik i Utvikling (HUT). HUT var organisert utenfor den kommunale basisorganisasjonen ...
  • Skytefelt til besvær. En analyse av forhandlingsprosessen i forbindelse med sammenslåingen av Mauken-Blåtind 

   Haavet, Kjell Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   sammendrag fylles ut på et senere tidspunkt..
  • Mellom kultur og økonomi : reindrift og kvinners hverdagsliv 

   Utsi, Marit Meløy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Denne masteroppgaven handler om moderne reindriftskvinner. Reindrifta har vært under store endringer de siste 40 årene, og moderniseringen førte til endringer i reindriftsfamilienes bosetningsmønstre og livsvilkår. Mange reindriftskvinner har beveget seg ut av husholdet og ut av reindrifta, og inn i et moderne arbeidsliv. Arbeidslivet stiller krav til kvinnene, samtidig som den tradisjonelle rollen ...
  • ”Temmet vaktbikkje” : kan nye styringsformer påvirke medias rolle som vaktbikkje i lokale plansaker? 

   Lien, Trondar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Endringer av styringsformer i offentlig virksomhet har ført til mindre hierarkiske, og mer vertikale styringsformer. Mens de demokratiske styringsformene tidligere var vertikale i sin oppbygging, skjer nå mange av prosessene underveis i det horisontale plan i form av uformelle nettverk. I lokale plansaker der det er tydelige krav om stor åpenhet, kan deler av planprosessen nå skje i lukkede uformelle ...
  • Den skapende byen Vadsø? : kulturplanlegging og governance i møte med en voksende opplevelsesøkonomi 

   Westgaard, Andreas W. Foss (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Gjennom en induktiv, kvalitativ casestudie undersøker jeg i denne masteroppgaven betydningen av kommunal kulturplanlegging for utviklingen av kulturnæringer i Vadsø i Finnmark. Vadsø er interessant som studieobjekt av flere grunner, men særlig på grunn av kommunens næringspolitiske strategi om å satse på kulturnæringer og Vadsø som kulturby, og ikke minst framveksten av et antall kulturnæringsbedrifter ...
  • "Fellesskap gir styrke" : kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør. 

   Elvenes, Siw Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Målet for denne studien har vært å bidra i den faglige debatten om uttynning av bygdene, i tråd med ambisjonene for prosjektet jeg har vært tilknyttet, ”Innovative bygdemiljø – kollektivt entreprenørskap i bygdesamfunn”. Med referanse til ”jenteflukten” fra distriktene har jeg tatt for meg kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør, og den overordna problemstillinga for denne studien har vært: ”Hvilken ...
  • RDA-koden : en komparativ analyse av de distriktspolitiske virkemiddelordningene DA Bodø og RDA Tromsøs tildelingspraksis 

   Evanger, Gjermund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Masteroppgaven tar for seg temaet regionalt differensiert arbeidsgiveravgift gjennom en komparativ analyse av RDA-ordningene DA Bodø og RDA Tromsøs tildelingspraksis. I Norge er det slik at arbeidsgivere betaler en avgift på lønnskostnader som bidrag til folketrygden. Denne avgiften er regionalt differensiert, noe som gjør den til et viktig og ubyråkratisk distriktspolitisk virkemiddel. I forbindelse ...
  • Kreativitetens Ø : entreprenørskap som image og livsform på Bornholm 

   Ramtvedt, Rannveig Kildal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven handler om stedsutvikling gjennom næringssatsning i et distriktssamfunn. Feltarbeidet er gjort på den danske øya Bornholm, hvor det er satset mye på tiltak for økt tilflytting og bedre vilkår for næringslivet. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvilke faktorer som har bidratt til Bornholms næringsstruktur, med et høyt antall små og mellomstore bedrifter (SMB) innen kreativ ...
  • Nettverkskreditt som tilgang til kompetanse, nettverk og kapital : en sammenlignende casestudie 

   Width, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-28)
   Oppgaven er en sammenlignende casestudie av ulike gruppers tilgang til kompetanse, nettverk og kapital gjennom nettverkskreditt. Med et aktørperspektiv er hverdagserfaringene med nettverkskreditt formidlet i fht "hva som er" og "hva som kunne ha vært". Analysen er foretatt med utgangspunkt i Kabeers fem dimensjoner av sosiale realsjoner. Drøftingene er supplert med ytterligere teori for å oppnå et ...
  • Kart som verktøy for synliggjøring av sjøsamisk tradisjonskunnskap 

   Nilsen, Pål Julius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   Oppgaven handler om hvordan kartfremstillinger av tradisjonelle bruksområder kan bidra til formidling av sjøsamisk kulturhistorie og kulturlandskap, og hvordan slike kartfremstillinger kan bidra til å belyse samiske fiskerirettigheter. Jeg sett på digitale kartfremstillinger av tradisjonskunnskap, mange av dem internettpresentasjoner, og diskutert hvordan slike egner seg til formidle sjøsamisk ...
  • "Kampen om den gode staden" : ei sosiokulturell studie av korleis planar om bergverksindustri kan innverke i stadsforteljingar om Naustdal kommune og bygda Vevring 

   Stubhaug, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Gjennom ei sosiokulturell stadsanalyse undersøker eg i denne masteroppgåva korleis Nordic Mining ASA sin planlagde gruveindustri kan være med på å innverke på lokalbefolkninga i Naustdal kommune og bygda Vevring. Dette meiner eg er ein interessant studie av fleire årsaker. For det fyrste har desse planane skapt ein omfattande debatt om i kva grad lokalbefolkninga faktisk ønskjer ei gruvedrift velkomen, ...