Now showing items 1-20 of 80

  • “Altså.. du rører ved en hellig ku” : En kvalitativ studie av kvinners forvaltning av avhold fra alkohol og betydningen av moral 

   Søvik, Rahma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-01-09)
   Denne studien tar for seg ulike kvinners nære avholdserfaringer i et forhandlings- og forvaltningsperspektiv. Analysen sikter mot å løfte frem noe av mangfoldet av bakgrunner, motiver og utlevelser av et ønske om å avstå fra alkohol. Med utgangspunkt i en narrativ tilnærming, utforskes den gjensidige påvirkningen mellom kvinnenes avholdsforvaltning og deres forhandlinger om identitet og sosialiser ...
  • Ansvarlig reiseliv i spenningsfeltet vern og utbyggingsinteresser, -En studie av reiselivsutvikling i verdensarvområdet Vega 

   Hansen, Enid Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-03)
   Intensjonen med denne oppgaven har vært å utforske hvordan ansvarlig reiseliv forhandles i en kommune med sterke verne – og utbyggerinteresser. For å belyse dette har fokuset vært å studere hvilke stedskvaliteter som vektlegges i forhold til vern, og hvordan disse forhandles i arbeidet med reiselivsutvikling. Det har også vært viktig å se på hvordan begrepet bærekraft artikuleres, samt hvordan verne ...
  • Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet 

   Bjørgve, Elena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-26)
   Tromsøregionen har behov for høyt kompetent arbeidskraft både fra Norge og utlandet. Når arbeidsplassene har fått tak i den kompetente arbeidskraften og lykkes med å få dem til å komme til Tromsø, starter integreringsprosessen for både arbeidsgiver og nytilsatt arbeidsinnvandrer. Fra arbeidsgivers side er det viktig å sørge for at høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere ikke flytter tilbake eller drar ...
  • Å bygge byen innover. Lokale forutsetninger i møte med kompakt byutvikling i Alta 

   Dølør, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne masteroppgaven utforsker kompleksiteten i å realisere den dominerende planleggingsdiskursen kompakt byutvikling i møte med casen Alta. Diskursen er et forsøk på å samkjøre økonomisk-, miljømessig-, og sosial bærekraft i planlegging og utvikling, og har blitt fremhevet som den mest hensiktsmessige modellen for bærekraftig utvikling. Alta har, gjennom kommuneplanen og planstrategien, fremmet en ...
  • Å komme i havn. En studie av interessekonflikten og maktkampen rundt ny havneterminal i Tromsø 

   Nylund, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-30)
   Masteroppgaven tar for seg interessekonflikten og maktkampen som oppsto i forbindelse med planene om en havneterminal på Prostneset i Tromsø, med hovedvekt på perioden 2009-2011. Det er generelt stor enighet om behovet for en terminal, uenigheten dreier seg om hvor stor og omfattende utbyggingen av terminalområdet skal være. Konflikten startet som en debatt på lokalt nivå, det ble blant annet opprettet ...
  • Å leve mellom kjønn. Ein kvalitativ studie av kjønnsmangfald og identitetsforhandlingar hos menneske med kjønnsidentitetstematikk. 

   Hansen, Sigrid Agnethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   I denne studien utforskar eg kva det vil seie å leve mellom kjønn. Det er ein kvalitativ studie som baserer seg på ti intervju med ti informantar frå ulike stader i Norge. Informantane er menneske med kjønnsidentitetstematikk, og er ei blanding av transpersonar og menneske med diagnosen transseksualisme. Fokus for studien er å vise korleis desse menneska forhandlar og forvaltar sin kjønnsidentitet, ...
  • Brobygging for vekst og utvikling : en studie av samstyring i Narvik 

   Johnsen, Ingeborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Denne oppgaven retter søkelyset mot maktstrukturer og politikkutforming i Narvik gjennom en studie av aktørene bak realiseringen av samferdselsprosjektet ved navn Hålogalandsbrua. Oppgaven fokuserer på samhandlingen mellom private og offentlige aktører som sammen har satt dette prosjektet på den lokalpolitiske dagsorden. Studien er utført ved hjelp av kvalitativ forskningsdesign og analyseres ved ...
  • Bugøynes og kongekrabbe – ei redning frå Russland? Ei studie av kongekrabba si betydning for bygdesamfunnet Bugøynes 

   Husøy, Hans (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
   Denne masteroppgåva tek føre seg Bugøynes og kongekrabba, og konsekvensane arten har hatt for dette lokalsamfunnet i Sør-Varanger kommune. Gjennom to feltarbeid sommaren 2018 og vinteren 2019, svarer oppgåva på problemstillinga: «Kva konsekvensar har kongekrabba hatt for Bugøynes?», og to forskingsspørsmål: «Kva utfordringar står sysselsetjingssystemet Bugøynes ovanfor?» og «Korleis kan Bugøynes ...
  • Byekst, bompenger, pakker og protester. Hvordan skal Tromsø realisere nullvekstmålet? Og hvorfor ble det så vanskelig? 

   Rønning-Nilsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
   Sammendrag Denne oppgaven utforsker hvordan Tromsø kommune skal realisere nullvekstmålet, og prøver å besvare hvorfor dette har blitt så vanskelig. For at Tromsø kommune skal lykkes i å oppnå nullvekst i personbiltrafikken er innføring av bompenger et av de sterkeste virkemidlene. Staten har tilbudt Tromsø å søke om en byvekstavtale, og gjennom prosjekt Tenk Tromsø er det utarbeidet delprosjekter, ...
  • Byutvikling gjennom offentlig samarbeid med kunstnere, en kunst i seg selv? En studie av Tromsø kommunes KORO-prosjekt og samarbeid med lokale kunstnere rettet mot byens sentrumsutvikling 

   Utheim, Ingeborg Westad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
   Oppgaven handler om Tromsø kommune og KORO- Kunst i offentlige rom sitt samarbeid med lokale kunstnere i forbindelse med det pågående Tromsø Sjøfront-prosjektet. Hensikten har vært å undersøke utfordringer og potensialer for slike samarbeid mellom det offentlige og kunstnerne. Oppgaven tar for seg perspektivene til to kommunale planleggerne og fire av de lokale kunstnerne som har deltatt både i ...
  • Bærekraftig byutvikling, bare en frase? Dilemmaer og utfordringer i en utbyggingsprosess av et handelssenter 

   Aronsen, Ola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne oppgaven handler om hvordan Tromsø kommune forholder seg til bærekraftig utvikling samtidig som byen ønsker etablering av et attraktivt handelssenter som IKEA. Bærekraftig utvikling er blitt et viktig begrep innenfor planlegging og byutvikling, men i min oppgave viser jeg til ulike dilemmaer og utfordringer som kan oppstå i en prosess der målsettingene er både å styrke næringslivet og samtidig ...
  • Bærekraftsidealer i samferdselsplanlegging. En studie av Transportnett Tromsø 

   Rygh, Karen Mimi Nordhagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Forurensning grunnet persontrafikk er et stort problem, særlig i byene. Det bidrar til lokal luft- og støyforurensning og globale klimaendringer, og globalt og nasjonalt jobbes det med å minske de variablene som bidrar til klimaendringene. Det kan imidlertid oppstå konflikter mellom en vekstideologi og en mer miljørettet ideologi, fordi miljøfremmende forslag ofte vil stride mot rene veksthensyn. ...
  • Deltagelse, dialog og dominans. En kritisk undersøkelse av planteori og -praksis 

   Kristiansen, Ronny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-15)
   Etter at den instrumentell-rasjonalistiske planleggingen i større eller mindre grad kom i disfavør på 70- og 80-tallet vokste det frem en rekke planleggingsteorier og planleggingsformer innenfor det man gjerne kaller den kommunikative planmodellen. Disse postulerer at man gjennom inkluderende prosesser med dialoger basert på Habermas’ teorier om kommunikativ handling skulle få en informert og ...
  • Den skapende byen Vadsø? : kulturplanlegging og governance i møte med en voksende opplevelsesøkonomi 

   Westgaard, Andreas W. Foss (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Gjennom en induktiv, kvalitativ casestudie undersøker jeg i denne masteroppgaven betydningen av kommunal kulturplanlegging for utviklingen av kulturnæringer i Vadsø i Finnmark. Vadsø er interessant som studieobjekt av flere grunner, men særlig på grunn av kommunens næringspolitiske strategi om å satse på kulturnæringer og Vadsø som kulturby, og ikke minst framveksten av et antall kulturnæringsbedrifter ...
  • Drømmen om en ny stamnetthavn i Sør-Varanger kommune. Om forhandlinger, forviklinger og veien mot målet 

   Henriksen, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
   I nordområdepolitikken har satsingen på skipsfart, næringsutvikling og naturressurser stått sentralt. Havet er bindeleddet mellom maritime aktiviteter og samarbeid på tvers av landegrensene. Utviklingen av sjønære havneområder blir viktig i denne sammenhengen. Kirkenes har naturlige forutsetninger med sine isfrie dypvannshavner, og sin nærhet til Russland og Finland. I en konkurranse mellom mange ...
  • En pionerkommune innenfor Trygge lokalsamfunn; et casestudie av Harstad som ulykkesforebyggende foregangskommune 

   Myrland, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg skade – og ulykkesforebygging i kommunalt territorium ved bruk av «Trygge lokalsamfunn», en modell og metode for arbeid med skade- og ulykkesforebygging. Skade – og ulykkesforebygging synes å få liten oppmerksomhet i nasjonal, regional og kommunal sammenheng, til tross for den samfunnsøkonomiske gevinsten et slikt arbeid vil gi. Harstad kommune har i løpet av en periode ...
  • En redning fra Island. En studie av en bedriftsetablering i et døende lokalsamfunn 

   Røren, Ane Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Denne masteroppgaven tar for seg lokalsamfunnet Gamvik, og konsekvensene av etableringen til fiskebedriften Gamvik Seafood A/S. Gjennom et feltarbeid sommeren 2018 svarer oppgaven på problemstillingen: «Hvilke konsekvenser har etableringen av Gamvik Seafood A/S hatt for lokalsamfunnet Gamvik?», og tre forskningsspørsmål: «Hvilke ringvirkninger kan ses i lokalsamfunnet Gamvik som følge av bedriften ...
  • Felles fjord - ulik fremtid? En komparativ stedsstudie av to tilsynelatende like fiskerisamfunn på vei i hver sin retning. 

   Tjosaas, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Denne studien tar for seg stedsutvikling for fiskeriavhengige lokalsamfunn i lys av fremtidsutsiktene for de marine næringene i nord. Sammenligningen av Fjordgård og Husøy baserer seg på et relasjonelt og prosessuelt stedssyn, der stedsutvikling skjer på grunnlag av både lokale og globale stedsinteresser, stedsbilder og stedsbruk. Studien bidrar til å utvide stedsforståelsen ved å peke på stedsdynamikken ...
  • "Fellesskap gir styrke" : kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør. 

   Elvenes, Siw Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Målet for denne studien har vært å bidra i den faglige debatten om uttynning av bygdene, i tråd med ambisjonene for prosjektet jeg har vært tilknyttet, ”Innovative bygdemiljø – kollektivt entreprenørskap i bygdesamfunn”. Med referanse til ”jenteflukten” fra distriktene har jeg tatt for meg kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør, og den overordna problemstillinga for denne studien har vært: ”Hvilken ...
  • De fromme har mange sorger, mens verdens dårer ler : en studie av hvordan ikke-læstadianere i Manndalen forholder seg til læstadianismen 

   Vangen, Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Denne oppgaven handler om relasjonen mellom læstadianere og ikke- læstadianere. Det er en undersøkelse av hvordan ikke- læstadianere forholder seg til læstadianismen og læstadianere i Manndalen i Nord- Troms.