Now showing items 1-20 of 111

  • “Altså.. du rører ved en hellig ku” : En kvalitativ studie av kvinners forvaltning av avhold fra alkohol og betydningen av moral 

   Søvik, Rahma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-01-09)
   Denne studien tar for seg ulike kvinners nære avholdserfaringer i et forhandlings- og forvaltningsperspektiv. Analysen sikter mot å løfte frem noe av mangfoldet av bakgrunner, motiver og utlevelser av et ønske om å avstå fra alkohol. Med utgangspunkt i en narrativ tilnærming, utforskes den gjensidige påvirkningen mellom kvinnenes avholdsforvaltning og deres forhandlinger om identitet og sosialiser ...
  • Ansvarlig reiseliv i spenningsfeltet vern og utbyggingsinteresser, -En studie av reiselivsutvikling i verdensarvområdet Vega 

   Hansen, Enid Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-03)
   Intensjonen med denne oppgaven har vært å utforske hvordan ansvarlig reiseliv forhandles i en kommune med sterke verne – og utbyggerinteresser. For å belyse dette har fokuset vært å studere hvilke stedskvaliteter som vektlegges i forhold til vern, og hvordan disse forhandles i arbeidet med reiselivsutvikling. Det har også vært viktig å se på hvordan begrepet bærekraft artikuleres, samt hvordan verne ...
  • Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet 

   Bjørgve, Elena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-26)
   Tromsøregionen har behov for høyt kompetent arbeidskraft både fra Norge og utlandet. Når arbeidsplassene har fått tak i den kompetente arbeidskraften og lykkes med å få dem til å komme til Tromsø, starter integreringsprosessen for både arbeidsgiver og nytilsatt arbeidsinnvandrer. Fra arbeidsgivers side er det viktig å sørge for at høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere ikke flytter tilbake eller drar ...
  • Arctic Entrance: Opening the door to alternative trajectories for Indigenous housing through a decolonizing of planning practice 

   Stanford, Harriet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-15)
   Indigenous communities across Canada are facing a crisis in housing. In response, new and innovative designs, policies, and programs are being developed in attempt to shift away from harmful colonial-imposed models to ones that advance autonomy, healthy living, and cultural revitalization. This important shift has sparked debate and speculation about what a reclaiming or “decolonization” of planning ...
  • Attraktive næringssteder - Et blikk hjem til industristedet Furuflaten 

   Grønvoll, Jorid Nysted (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
   Denne oppgaven retter søkelys mot hva som gjør steder i distriktet attraktiv for næringsliv og industri. Intensjonen med denne oppgaven er å bidra til feltet om samfunnsutvikling i distriktet. Studien er utført ved hjelp av kvalitativ forskningsdesign og analyseres ved bruk Telemarksforsknings programteori for attraktivitet, med innslag fra det relasjonelle stedsbegrepet for å analysere attraktiviteten ...
  • Å bygge byen innover. Lokale forutsetninger i møte med kompakt byutvikling i Alta 

   Dølør, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne masteroppgaven utforsker kompleksiteten i å realisere den dominerende planleggingsdiskursen kompakt byutvikling i møte med casen Alta. Diskursen er et forsøk på å samkjøre økonomisk-, miljømessig-, og sosial bærekraft i planlegging og utvikling, og har blitt fremhevet som den mest hensiktsmessige modellen for bærekraftig utvikling. Alta har, gjennom kommuneplanen og planstrategien, fremmet en ...
  • Å komme i havn. En studie av interessekonflikten og maktkampen rundt ny havneterminal i Tromsø 

   Nylund, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-30)
   Masteroppgaven tar for seg interessekonflikten og maktkampen som oppsto i forbindelse med planene om en havneterminal på Prostneset i Tromsø, med hovedvekt på perioden 2009-2011. Det er generelt stor enighet om behovet for en terminal, uenigheten dreier seg om hvor stor og omfattende utbyggingen av terminalområdet skal være. Konflikten startet som en debatt på lokalt nivå, det ble blant annet opprettet ...
  • Å legge til rette for at arbeidsinnvandrere kan leve gode liv. En studie av arbeidsinnvandreres levekår i Tromsøregionen 

   Olchoviciute, Patricija (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
   I denne masteroppgaven undersøker jeg arbeidsinnvandreres levekår i Tromsøregionen og hvordan vertskommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Storfjord kan legge til rette for at de skal kunne leve gode liv her. Befolkningsstatistikken preges av stadig synkende fødselsrater, aldrende befolkning og i det siste også redusert arbeidsinnvandring (Onsager, 2019). Mange kommuner ser på tilflytting, ...
  • Å leve mellom kjønn. Ein kvalitativ studie av kjønnsmangfald og identitetsforhandlingar hos menneske med kjønnsidentitetstematikk. 

   Hansen, Sigrid Agnethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   I denne studien utforskar eg kva det vil seie å leve mellom kjønn. Det er ein kvalitativ studie som baserer seg på ti intervju med ti informantar frå ulike stader i Norge. Informantane er menneske med kjønnsidentitetstematikk, og er ei blanding av transpersonar og menneske med diagnosen transseksualisme. Fokus for studien er å vise korleis desse menneska forhandlar og forvaltar sin kjønnsidentitet, ...
  • Bokvalitet og prosjektbasert byutvikling: En kvalitativ studie av hvordan prosjektbasert byutvikling kan påvirke bokvaliteten i Tromsø 

   Ravlum, Ingvild Aas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-15)
   I denne oppgaven forsøker jeg å svare på: hvordan påvirker prosjektbasert byutvikling bokvalitet? Tromsø er konteksten for studien, og bokvalitet blir vurdert ut fra tre forskjellige perspektiver: Fra beboere, fra kommunale planleggere og fra en utbygger. Til sammen åtte beboere fordelt to bydeler, to fra kommunen og en etablert utbygger, ble intervjuet. Jan Gehl (2003) sitt teoretiske perspektiv ...
  • Brobygging for vekst og utvikling : en studie av samstyring i Narvik 

   Johnsen, Ingeborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Denne oppgaven retter søkelyset mot maktstrukturer og politikkutforming i Narvik gjennom en studie av aktørene bak realiseringen av samferdselsprosjektet ved navn Hålogalandsbrua. Oppgaven fokuserer på samhandlingen mellom private og offentlige aktører som sammen har satt dette prosjektet på den lokalpolitiske dagsorden. Studien er utført ved hjelp av kvalitativ forskningsdesign og analyseres ved ...
  • Bugøynes og kongekrabbe – ei redning frå Russland? Ei studie av kongekrabba si betydning for bygdesamfunnet Bugøynes 

   Husøy, Hans (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
   Denne masteroppgåva tek føre seg Bugøynes og kongekrabba, og konsekvensane arten har hatt for dette lokalsamfunnet i Sør-Varanger kommune. Gjennom to feltarbeid sommaren 2018 og vinteren 2019, svarer oppgåva på problemstillinga: «Kva konsekvensar har kongekrabba hatt for Bugøynes?», og to forskingsspørsmål: «Kva utfordringar står sysselsetjingssystemet Bugøynes ovanfor?» og «Korleis kan Bugøynes ...
  • Byekst, bompenger, pakker og protester. Hvordan skal Tromsø realisere nullvekstmålet? Og hvorfor ble det så vanskelig? 

   Rønning-Nilsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
   Sammendrag Denne oppgaven utforsker hvordan Tromsø kommune skal realisere nullvekstmålet, og prøver å besvare hvorfor dette har blitt så vanskelig. For at Tromsø kommune skal lykkes i å oppnå nullvekst i personbiltrafikken er innføring av bompenger et av de sterkeste virkemidlene. Staten har tilbudt Tromsø å søke om en byvekstavtale, og gjennom prosjekt Tenk Tromsø er det utarbeidet delprosjekter, ...
  • Byutvikling gjennom offentlig samarbeid med kunstnere, en kunst i seg selv? En studie av Tromsø kommunes KORO-prosjekt og samarbeid med lokale kunstnere rettet mot byens sentrumsutvikling 

   Utheim, Ingeborg Westad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
   Oppgaven handler om Tromsø kommune og KORO- Kunst i offentlige rom sitt samarbeid med lokale kunstnere i forbindelse med det pågående Tromsø Sjøfront-prosjektet. Hensikten har vært å undersøke utfordringer og potensialer for slike samarbeid mellom det offentlige og kunstnerne. Oppgaven tar for seg perspektivene til to kommunale planleggerne og fire av de lokale kunstnerne som har deltatt både i ...
  • Bærekraftig byutvikling, bare en frase? Dilemmaer og utfordringer i en utbyggingsprosess av et handelssenter 

   Aronsen, Ola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne oppgaven handler om hvordan Tromsø kommune forholder seg til bærekraftig utvikling samtidig som byen ønsker etablering av et attraktivt handelssenter som IKEA. Bærekraftig utvikling er blitt et viktig begrep innenfor planlegging og byutvikling, men i min oppgave viser jeg til ulike dilemmaer og utfordringer som kan oppstå i en prosess der målsettingene er både å styrke næringslivet og samtidig ...
  • Bærekraftsidealer i samferdselsplanlegging. En studie av Transportnett Tromsø 

   Rygh, Karen Mimi Nordhagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Forurensning grunnet persontrafikk er et stort problem, særlig i byene. Det bidrar til lokal luft- og støyforurensning og globale klimaendringer, og globalt og nasjonalt jobbes det med å minske de variablene som bidrar til klimaendringene. Det kan imidlertid oppstå konflikter mellom en vekstideologi og en mer miljørettet ideologi, fordi miljøfremmende forslag ofte vil stride mot rene veksthensyn. ...
  • Challenged tactical urbanism in Santiago de Chile, a neoliberal city 

   Duhau, Frédéric (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-04)
   Santiago de Chile is a world showcase for being framed under a pure neoliberal model implemented after a coup during a totalitarian regime. Despite its promises for a prosperous future, the city presents strong contrasts mainly understood as the neoliberal secondary effects, such as intense segregation, extreme real estate speculation, and a private sector that tends to be more influential than the ...
  • The city of the future 

   Mouritzen, Signe Rønnow (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-01)
   In the face of the complexity of the interconnected processes involved in the relationships between cities and climate change this report researches the carbon-neutral city through a Bacchi-inspired governmentality lens, where the focus lies on how the physical structure and the technological choices are shaped and made in and through discursive problem representations. The field of carbon-neutral ...
  • Co-creating Inclusive Arctic Urban Space A study in challenges and consequences of translating co-creation processes 

   Høeg, Jonas Gilvad; Tetzlaff, Vivian Noah (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-01)
   This thesis investigates the challenges and consequences connected to translating a co-creation process from the urban setting of Tromsø to the rural setting of Hansnes. Co-creation is a tool that has increasingly gained popularity in relation to modern urban planning. It connects issues that exist in planning with the specialised technical knowledge of experts and citizen involvement, allowing for ...
  • Delebilens rolle i bærekraftig byutvikling - En studie av en bildelingstjenestes igangsettelsesprosess og mulige samfunnseffekter 

   Johnsen, Sander Moen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   I mange norske byer planlegges det for nullvekst i personbiltrafikk, og mindre bilkjøring generelt. Årsaken er at Norge har satt seg store målsettinger om å kutte ned i nasjonale klimagassutslipp etter at Parisavtalen ble inngått i 2015, og reduserte utslipp fra trafikk er ett av områdene det skal planlegges for (Klima- og miljødepartementet (1) (2021). Tromsø er en av byene i Norge som forhandler ...