Now showing items 1-20 of 68

  • “Altså.. du rører ved en hellig ku” : En kvalitativ studie av kvinners forvaltning av avhold fra alkohol og betydningen av moral 

   Søvik, Rahma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-01-09)
   Denne studien tar for seg ulike kvinners nære avholdserfaringer i et forhandlings- og forvaltningsperspektiv. Analysen sikter mot å løfte frem noe av mangfoldet av bakgrunner, motiver og utlevelser av et ønske om å avstå fra alkohol. Med utgangspunkt i en narrativ tilnærming, utforskes den gjensidige påvirkningen mellom kvinnenes avholdsforvaltning og deres forhandlinger om identitet og sosialiser ...
  • Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet 

   Bjørgve, Elena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-26)
   Tromsøregionen har behov for høyt kompetent arbeidskraft både fra Norge og utlandet. Når arbeidsplassene har fått tak i den kompetente arbeidskraften og lykkes med å få dem til å komme til Tromsø, starter integreringsprosessen for både arbeidsgiver og nytilsatt arbeidsinnvandrer. Fra arbeidsgivers side er det viktig å sørge for at høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere ikke flytter tilbake eller drar ...
  • Å bygge byen innover. Lokale forutsetninger i møte med kompakt byutvikling i Alta 

   Dølør, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne masteroppgaven utforsker kompleksiteten i å realisere den dominerende planleggingsdiskursen kompakt byutvikling i møte med casen Alta. Diskursen er et forsøk på å samkjøre økonomisk-, miljømessig-, og sosial bærekraft i planlegging og utvikling, og har blitt fremhevet som den mest hensiktsmessige modellen for bærekraftig utvikling. Alta har, gjennom kommuneplanen og planstrategien, fremmet en ...
  • Å komme i havn. En studie av interessekonflikten og maktkampen rundt ny havneterminal i Tromsø 

   Nylund, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-30)
   Masteroppgaven tar for seg interessekonflikten og maktkampen som oppsto i forbindelse med planene om en havneterminal på Prostneset i Tromsø, med hovedvekt på perioden 2009-2011. Det er generelt stor enighet om behovet for en terminal, uenigheten dreier seg om hvor stor og omfattende utbyggingen av terminalområdet skal være. Konflikten startet som en debatt på lokalt nivå, det ble blant annet opprettet ...
  • Å leve mellom kjønn. Ein kvalitativ studie av kjønnsmangfald og identitetsforhandlingar hos menneske med kjønnsidentitetstematikk. 

   Hansen, Sigrid Agnethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   I denne studien utforskar eg kva det vil seie å leve mellom kjønn. Det er ein kvalitativ studie som baserer seg på ti intervju med ti informantar frå ulike stader i Norge. Informantane er menneske med kjønnsidentitetstematikk, og er ei blanding av transpersonar og menneske med diagnosen transseksualisme. Fokus for studien er å vise korleis desse menneska forhandlar og forvaltar sin kjønnsidentitet, ...
  • Brobygging for vekst og utvikling : en studie av samstyring i Narvik 

   Johnsen, Ingeborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Denne oppgaven retter søkelyset mot maktstrukturer og politikkutforming i Narvik gjennom en studie av aktørene bak realiseringen av samferdselsprosjektet ved navn Hålogalandsbrua. Oppgaven fokuserer på samhandlingen mellom private og offentlige aktører som sammen har satt dette prosjektet på den lokalpolitiske dagsorden. Studien er utført ved hjelp av kvalitativ forskningsdesign og analyseres ved ...
  • Bærekraftig byutvikling, bare en frase? Dilemmaer og utfordringer i en utbyggingsprosess av et handelssenter 

   Aronsen, Ola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne oppgaven handler om hvordan Tromsø kommune forholder seg til bærekraftig utvikling samtidig som byen ønsker etablering av et attraktivt handelssenter som IKEA. Bærekraftig utvikling er blitt et viktig begrep innenfor planlegging og byutvikling, men i min oppgave viser jeg til ulike dilemmaer og utfordringer som kan oppstå i en prosess der målsettingene er både å styrke næringslivet og samtidig ...
  • Bærekraftsidealer i samferdselsplanlegging. En studie av Transportnett Tromsø 

   Rygh, Karen Mimi Nordhagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Forurensning grunnet persontrafikk er et stort problem, særlig i byene. Det bidrar til lokal luft- og støyforurensning og globale klimaendringer, og globalt og nasjonalt jobbes det med å minske de variablene som bidrar til klimaendringene. Det kan imidlertid oppstå konflikter mellom en vekstideologi og en mer miljørettet ideologi, fordi miljøfremmende forslag ofte vil stride mot rene veksthensyn. ...
  • Deltagelse, dialog og dominans. En kritisk undersøkelse av planteori og -praksis 

   Kristiansen, Ronny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-15)
   Etter at den instrumentell-rasjonalistiske planleggingen i større eller mindre grad kom i disfavør på 70- og 80-tallet vokste det frem en rekke planleggingsteorier og planleggingsformer innenfor det man gjerne kaller den kommunikative planmodellen. Disse postulerer at man gjennom inkluderende prosesser med dialoger basert på Habermas’ teorier om kommunikativ handling skulle få en informert og ...
  • Den skapende byen Vadsø? : kulturplanlegging og governance i møte med en voksende opplevelsesøkonomi 

   Westgaard, Andreas W. Foss (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Gjennom en induktiv, kvalitativ casestudie undersøker jeg i denne masteroppgaven betydningen av kommunal kulturplanlegging for utviklingen av kulturnæringer i Vadsø i Finnmark. Vadsø er interessant som studieobjekt av flere grunner, men særlig på grunn av kommunens næringspolitiske strategi om å satse på kulturnæringer og Vadsø som kulturby, og ikke minst framveksten av et antall kulturnæringsbedrifter ...
  • En pionerkommune innenfor Trygge lokalsamfunn; et casestudie av Harstad som ulykkesforebyggende foregangskommune 

   Myrland, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg skade – og ulykkesforebygging i kommunalt territorium ved bruk av «Trygge lokalsamfunn», en modell og metode for arbeid med skade- og ulykkesforebygging. Skade – og ulykkesforebygging synes å få liten oppmerksomhet i nasjonal, regional og kommunal sammenheng, til tross for den samfunnsøkonomiske gevinsten et slikt arbeid vil gi. Harstad kommune har i løpet av en periode ...
  • Felles fjord - ulik fremtid? En komparativ stedsstudie av to tilsynelatende like fiskerisamfunn på vei i hver sin retning. 

   Tjosaas, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Denne studien tar for seg stedsutvikling for fiskeriavhengige lokalsamfunn i lys av fremtidsutsiktene for de marine næringene i nord. Sammenligningen av Fjordgård og Husøy baserer seg på et relasjonelt og prosessuelt stedssyn, der stedsutvikling skjer på grunnlag av både lokale og globale stedsinteresser, stedsbilder og stedsbruk. Studien bidrar til å utvide stedsforståelsen ved å peke på stedsdynamikken ...
  • "Fellesskap gir styrke" : kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør. 

   Elvenes, Siw Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Målet for denne studien har vært å bidra i den faglige debatten om uttynning av bygdene, i tråd med ambisjonene for prosjektet jeg har vært tilknyttet, ”Innovative bygdemiljø – kollektivt entreprenørskap i bygdesamfunn”. Med referanse til ”jenteflukten” fra distriktene har jeg tatt for meg kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør, og den overordna problemstillinga for denne studien har vært: ”Hvilken ...
  • De fromme har mange sorger, mens verdens dårer ler : en studie av hvordan ikke-læstadianere i Manndalen forholder seg til læstadianismen 

   Vangen, Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Denne oppgaven handler om relasjonen mellom læstadianere og ikke- læstadianere. Det er en undersøkelse av hvordan ikke- læstadianere forholder seg til læstadianismen og læstadianere i Manndalen i Nord- Troms.
  • Grenser for identitet? Unge muslimske kvinner i forhandling og samspill med det norske samfunnet 

   Nikolaisen, Maja Helene Solbakken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Oppgaven tar for seg unge muslimske kvinners forhold til religiøst begrunnede hodeplagg, og hva det å være i Norge har å si for deres praksiser og identitetskonstruksjoner. Oppgaven diskuterer ulike aspekter ved klespraksis, kontekstene de utøves i, spenninger mellom føringer for atferd og individets valg, grenseforhold, og det å være majoritetens "andre".
  • Grønt reiseliv: Turisme utenfor allfarvei. En studie av gårdsdrift i møte med reiselivet 

   Blandhoel, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05)
   Denne oppgaven handler om hva som skjer når gårdbrukere i Troms starter med turisme som tilleggsnæring ved siden av det tradisjonelle landbruket. Gjennom et bredt teoretisk og metodisk inntak har jeg prøvd å belyse de mangslungne og komplekse prosessene, relasjonene og samarbeida som dannes i oppstarten av gårdsturisme. Samtidig dreier denne studien seg om en form for helhetlig bygdeutvikling sett ...
  • Hasvik og Riston-modellen: En studie av innovative løsninger på problematikk knyttet til trålernes leveringspliktavtale. 

   Sørdahl, Patrick Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Deler av norsk fiskerinæring og fiskeriavhengige kommuner står i dag ovenfor en situasjon hvor man i større grad enn tidligere konfronteres med motstridende hensyn relatert til sosial-, økonomisk- og økologisk bærekraft. Mer spesifikt står norsk trålnæring i skjæringsfeltet mellom dens tradisjonelle rolle som en sesongutjevnende råstoffleverandør til lokal industri, og dens rolle som en konkurransedyktig ...
  • Hinna Pluss: En kvalitativ studie av en ny urban boform 

   Eldøy, Jørgen Jørgensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne oppgaven er en kvalitativ studie av en ny urban boform. Hinna Pluss er navnet på konseptet Selvaag Bolig har stått som utbygger for. Hinna Pluss er lokalisert i Jåttåvågen i Stavanger som er en ny kompakt bydel som har fått offentlig oppmerksomhet på grunn av en såkalt helhetlig byplanlegging. Konseptet legger opp til egne fellesområder som beboerne deler på, med blant annet betjent resepsjon, ...
  • Hva kom først – kunnskapen eller politikken? En studie av relasjonen mellom kunnskap og politikk i debatten om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 

   Fossland, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   I den norske debatten om petroleumsvirksomhet omtales kunnskap ofte som en nøytral kilde til svar på spørsmål om åpning eller verning av nye områder. I denne oppgaven utfordres denne oppfatningen, i en studie av relasjonen mellom politikk og kunnskap i debatten om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Konkret gjøres dette gjennom å analysere produksjonen av og innholdet ...
  • Hvor går vegen videre? En studie av Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy reinbeitedistrikts møte med vegutbyggingene Lofast og Panoramavegen 

   Inga, Kristine Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Norge har gjennom å ratifisere ILO-konvensjon §169 forpliktet seg til å ivareta reindrifta som en av flere samiske tradisjonelle næringer. Denne forpliktelsen fører til at lovverk som Plan- og bygningsloven gir reindrifta en beskyttelse i utbyggingssaker hvor reindrifta berøres. I oppgaven gjør jeg et studie av to vegutbygginger i samme reinbeitedistrikt, hvor jeg ser på hvordan det tas hensyn ...