Recent additions

 • Å komme på rett spor - En casestudie av dynamikken mellom den lokale mobiliseringen og den statlige styringen i InterCity-prosjektet på Hamar 

  Emilsen, Marte Trasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-06)
  Denne masteroppgaven er en case-studie av en konfliktfylt planprosess knyttet til dobbeltsporutbygging for Intercity-prosjektet i Hamar. Studien søker å undersøke dynamikken mellom statlig styring og lokal mobilisering i et stort statlig infrastrukturprosjekt. Lokalsamfunnet har en positiv innstilling til muligheten for å modernisere jernbanen i Hamar. Konflikten som har preget planprosessen og ført ...
 • Innovasjon innenfor det boligsosiale feltet i Tromsø kommune 

  Johansen, Gisle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Temaet for denne masteroppgven handler om innovasjon innenfor det boligsosiale området i Tromsø kommune. Innovasjonsfokuset i offentlig sektor har fått økt oppmerksomhet de seneste årene, både blant forskere, politikere og befolkningen, da ulike former for samfunnsutfordringer som møter oss i dag og fremtiden krever omstilling og endringer i måten vi gjør ting på.. En viktig del av kommuners arbeid ...
 • Kompakt utvikling – et konsept i en flerdimensjonal spagat 

  Endresen, Ola Torstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Kompakt utvikling har blitt et av planfagets viktigste svar, på hvordan både byer og tettsteder skal besvare utfordringene gitt av konsepter som bærekraftig utvikling. Det blir et stadig mer aktuelt tema, som først og fremst knyttes til klimautfordringer og behovet for å redusere utslipp av klimagasser. Krav fra FNs bærekraftsmål gjør at tydelige svar kreves fra planarbeid i både stor og liten skala, ...
 • Bokvalitet og prosjektbasert byutvikling: En kvalitativ studie av hvordan prosjektbasert byutvikling kan påvirke bokvaliteten i Tromsø 

  Ravlum, Ingvild Aas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-15)
  I denne oppgaven forsøker jeg å svare på: hvordan påvirker prosjektbasert byutvikling bokvalitet? Tromsø er konteksten for studien, og bokvalitet blir vurdert ut fra tre forskjellige perspektiver: Fra beboere, fra kommunale planleggere og fra en utbygger. Til sammen åtte beboere fordelt to bydeler, to fra kommunen og en etablert utbygger, ble intervjuet. Jan Gehl (2003) sitt teoretiske perspektiv ...
 • Equinor i Argentina - en studie av energiomstilling i klimakrisens tid 

  Peña, Cristian Ariel (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  I denne masteroppgaven ser jeg på hvordan energisektoren i Argentina forholder seg til konsekvensene av klimaendringer, med et spesielt fokus på overgangen til fornybare energikilder som en mulighet for å begrense global oppvarming. Oppgaven legger særlig vekt på å analysere Equinors investeringer i landet siden 2017, og deres innflytelse på den argentinske energisektoren. Den teoretiske tilnærmingen ...
 • Forutsetninger for bedre håndtering av uønskede hendelser i kommuner: Offentlig-sivilt samarbeid for risikostyring og beredskapsplanlegging med formål om å utvikle resiliente kapasiteter. 

  Grønvold, Joakim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet hos kommuner i Troms og Finnmark fylke. Oppgaven er basert på en artikkel fra Statsforvalteren i Nordland (2018), som påpekte at det var store variasjon blant kommunene knyttet til kommunal beredskapsplikt. Formålet var å finne ut hvordan kommuner kan forbedre sin evne til å håndtere uønskede hendelser gjennom ...
 • Klasserommet som en integreringsarena: En undersøkelse av hvordan norskopplæringen bidrar til integrering i Karlsøy, Lyngen og Storfjord 

  Ytre-Eide, Astrid (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Hvordan ville et samfunn hvor ingen snakker samme språk fungert? Mange vil svare at det ville det ikke. Og det er hvorfor det er mye fokus på at alle som kommer til Norge fra andre land bør lære seg norsk. Språk er med andre ord et av de viktigste områdene for integreringstiltak. Denne oppgaven ser på hvordan norskopplæringen er en integreringsarena i Karlsøy, Lyngen og Storfjord, og hvordan det ...
 • Delebilens rolle i bærekraftig byutvikling - En studie av en bildelingstjenestes igangsettelsesprosess og mulige samfunnseffekter 

  Johnsen, Sander Moen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  I mange norske byer planlegges det for nullvekst i personbiltrafikk, og mindre bilkjøring generelt. Årsaken er at Norge har satt seg store målsettinger om å kutte ned i nasjonale klimagassutslipp etter at Parisavtalen ble inngått i 2015, og reduserte utslipp fra trafikk er ett av områdene det skal planlegges for (Klima- og miljødepartementet (1) (2021). Tromsø er en av byene i Norge som forhandler ...
 • Co-creating Inclusive Arctic Urban Space A study in challenges and consequences of translating co-creation processes 

  Høeg, Jonas Gilvad; Tetzlaff, Vivian Noah (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-01)
  This thesis investigates the challenges and consequences connected to translating a co-creation process from the urban setting of Tromsø to the rural setting of Hansnes. Co-creation is a tool that has increasingly gained popularity in relation to modern urban planning. It connects issues that exist in planning with the specialised technical knowledge of experts and citizen involvement, allowing for ...
 • The city of the future 

  Mouritzen, Signe Rønnow (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-01)
  In the face of the complexity of the interconnected processes involved in the relationships between cities and climate change this report researches the carbon-neutral city through a Bacchi-inspired governmentality lens, where the focus lies on how the physical structure and the technological choices are shaped and made in and through discursive problem representations. The field of carbon-neutral ...
 • Challenged tactical urbanism in Santiago de Chile, a neoliberal city 

  Duhau, Frédéric (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-04)
  Santiago de Chile is a world showcase for being framed under a pure neoliberal model implemented after a coup during a totalitarian regime. Despite its promises for a prosperous future, the city presents strong contrasts mainly understood as the neoliberal secondary effects, such as intense segregation, extreme real estate speculation, and a private sector that tends to be more influential than the ...
 • POST-TERRORIST ATTACKED AREAS The case of Regjeringskvartalet in Oslo. Effects on the security and liveability of the city 

  Peñalver Grau, Marc (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  On July 22, 2011, the Government Quarter of Oslo and the island of Utøya – to the northwest of the city – where political activities for young people were developed – suffered one of the major terrorist attacks in the modern history of Europe. Several years after the event, this metropolis is still affronting its consequences. The construction of the new Government Quarter and the lack of security ...
 • Exploring Globalized Scenarios: The Case of Two Organizations in Venice, VeniSIA and Venywhere, that Aim at Contrasting Through Remote Work the Depopulation of Its Historic Centre 

  Vavassori, Anna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-31)
  Although Venice has always been a popular tourist destination, the phenomenon has increased strongly in recent decades, leading to numerous protests from locals. Along with the increase in daily visitors, there have been a series of difficulties for citizens, from overcrowded public transport to the proliferation of souvenir shops, restaurants, and hotels. Many public properties have been sold by ...
 • En boligpolitikk med segregeringstendenser? 

  Lund, Ida Storslett (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-23)
  Oppgavens hovedproblemstilling formulert som følge: Er boligutviklingen og boligpolitikken i Tromsø i ferd med å skape en segregert by med geografiske ulikheter? Bakgrunnen for spørsmålet er de høye boligprisene Tromsø har hatt de siste årene. Samtidig har det vært mye i media om hvor vanskelig det er for mennesker med vanlige inntekter å kjøpe seg bolig i Norges byer. Tematikken er ikke ny for ...
 • «Sharing is caring» En studie av sirkulær- og delingsøkonomien for en bærekraftig utvikling i Tromsø 

  Klaussen, Hans (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  I rapporten fra FNs klimapanel, IPCC, (2021) påpekes det at gjennomsnittstemperaturen på jorden definitivt øker, og menneskelig påvirkning er utvilsomt den største bidragsyteren grunnet vår produksjon av klimagasser og destruksjon av naturens egne regenerative systemer. En av grunnene til de økende klimagassutslippene er de rikere landenes overforbruk og bruk-og-kast kultur. Framtiden i Våre ...
 • Planlegging for relasjonelle steder. En studie av stedsutvikling og identitet i Kabelvåg 

  Stock, Ida Moxness (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven har som mål å beskrive en planleggingsprosess i Vågan kommune. Studien har søkelys på planarbeid og dokumenter knyttet til spørsmål om utvikling av tettstedet Kabelvåg. Den legger samtidig vekt på hvordan sosiokulturelle forhold på et sted kan påvirke kommuneplanlegging og stedsutviklingsprosesser, og hvordan faktorer som dette kan iverksettes i kommuneplaner. Mennesker ...
 • Oppfølgingen av reiselivsstrategien til Tromsø kommune 

  Mathisen, Ingrid Birgithe Rokkan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  I denne oppgaven har jeg forsket på oppfølgingen av reiselivsstrategien til Tromsø kommune (2019). I oppfølgingen av reiselivsstrategien har jeg undersøkt en samarbeidsprosess mellom styringsaktører som heter Destinasjonsledelsen. Styringsaktører består av næringsaktører og kommuner som samarbeider om iverksettingen av den bærekraftige reiselivsutviklingen i Tromsøregionen. I samarbeidsprosessen ...
 • Grenseløs miljøforvaltning i det grensenære området 

  Wara, Silja Annikki Emanuelsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  Denne oppgaven utforsker norsk-russiske miljøsamarbeid gjennom å studere et konkret trilateralt samarbeidprosjekt mellom Norge, Finland og Russland. Prosjektet som studeres er den trilaterale utarbeidelsen av en felles miljøforvaltningsplan for de grensekryssende nedbørfeltene for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv. Dette samarbeidet tok plass mellom 2018-2021 og ble drevet av Statsforvalteren i ...
 • Hvordan kan midlertidige prosjekter bidra til å skape mer vitale byrom og inkluderende byer? En kvalitativ studie av prosjektet Inkluderende Arktiske byrom 

  Farnes, Kornelia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-14)
  Med denne masteroppgaven ønsker jeg å undersøke ulike perspektiver på inkludering i offentlige byrom. Byrom er noe som angår oss alle på en eller annen måte. Offentlige byrom er der mennesker møtes, og hvor en stor del av dagliglivet foregår. Masteroppgaven retter søkelyset mot hva det er som gjør at våre offentlige byrom oppleves som inkluderende og levende. Hensikten er å illustrere om, og i så ...
 • Sustainable Tourism Planning in Copenhagen; How Copenhagen uses a sustainable tourism model to create a liveable city 

  Magrane, David Reimers (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  This research focuses on Copenhagen’s tourism planning. Over the past decades, the number of tourists in this city have grown exponentially. This trend expects to continue, with many experts believing tourism numbers to double by 2030. Therefore, the importance of a sustainable tourism model is of utmost importance. There is a necessity to re-imagine tourism and this study investigates how the city ...

View more