Recent additions

 • De lojale offiserer, en studie av deres reaksjoner på multiple endringer. 

  Roland, Kjersti Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-13)
  Formålet med denne utredningen er å øke forståelsen for reaksjonen til den endringsvante militært ansatte i Forsvaret. Utredningen er en singelcase studie av en hæravdeling Forsvaret. Metodisk tilnærming i oppgaven er kvalitative intervjuer, dataen til analysen presenteres og drøftes i samme kapittel. Samtlige intervju er transkribert samt at relevante funn har blitt analysert og tolket opp mot ...
 • Sjømilitært lederskap: En kvantitativ studie av utøvd lederskap, teamets effektivitet og sammenhengen mellom disse på Sjøforsvarets fregatter 

  Vågenes, Bjarte; Myhre, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Hensikten med denne studien har vært å undersøke teamlederne og teamene i 1.Fregattskvadron, i den hensikt å belyse hvordan en teamleder kan påvirke sitt teams effektivitet, i en hierarkisk organisasjon preget av rutiner og prosedyrer. Studien omfatter fagfeltet organisasjon og ledelse og har følgende tredelte problemstilling: 1 - Hvilke typer lederatferder finner vi hos teamlederne på Sjøforsvarets ...
 • Innovasjonsreisen. En kvalitativ studie av oversettelsesprosessen for innovasjonssystemet "DNB Way of Innovation". 

  Vågå Mortensen, Sofie Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Temaet for denne masteroppgaven er oversettelse av ideer. I denne oppgaven betraktes innovasjonssystemet DNB Way of Innovation som «ideer på reise», der oppgaven studerer innovasjonssystemets «reise» i banken. Oppgavens problemstilling lyder: Hvordan ble innovasjonssystemet «DNB Way of Innovation» oversatt og gitt sitt innhold? Med bakgrunn i problemstillingen ble det utviklet to forskningsspørsmål. ...
 • En reise i kontekstualisering av organisering av ungdomsoppfølging, og oppfølging av unge i NAV. Fra forskningsbasert informasjon til praksis i NAV 

  Ollestad, Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
  Igjennom denne oppgaven har jeg sett om ideen om organisering av ungdomsteam, og oppfølging av ungdom har blitt kontekstualisert i NAV. Jeg har valgt å bruke Røviks (2016) teori om kontekstualisering for å følge oversettingsprosessen gjennom flere organisatoriske nivå: Fra de sentrale politiske føringene videre til de skriftlige kildene internt, til de lokale NAV-kontorene. Jeg har målt kontekstualiseringen ...
 • Balansert målstyring som et styringsverktøy i Harstad kommune 

  Mortensen, Anna Sharova (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
  Det er stadig en debatt, både innenfor privat og offentlig sektor, hvordan en skal styre organisasjonen. Siden 1980-tallet har debatten om den økte vektleggingen av prestasjonsmåling, både finansielt og ikke-finansielt, i offentlig sektor (jf. New Public Management) gjort seg gjeldende i Norge. Det har skjedd store omveltninger og omstruktureringer i offentlig sektor i senere tid. Endringene ...
 • Fortellinger om digital ledelse 

  Ingebrigtsen, Silje; Esjeholm, Linn-Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
  Tema for denne masteroppgaven er ledelse i lys av digital transformasjon. Vi har studert hva sentrale aktører i norsk næringsliv mener er viktig for å lykkes med ledelse av digital transformasjon ved å kartlegge deres forestillinger og perspektiver på ledelse. Videre har vi sett på hvorvidt disse perspektivene samsvarer med teoretiske bidrag om ledelse, digitalisering og digital transformasjon. I ...
 • Best før, eller like god etter? Antagelser og holdninger knyttet til eldre arbeidstakere – en litteraturstudie med kvalitativt innslag 

  Forsberg, Nelli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
  Denne oppgaven omhandler holdninger og antagelser som eksisterer om eldre arbeidstakere. De som omtales som eldre defineres i litteraturen som personer fra 55 år og oppover, denne definisjonen er angitt på bakgrunn av forskningsartikler, samt studier og undersøkelser som har blitt foretatt på området om når arbeidsgivere betrakter arbeidstakere som «eldre». Oppgavens problemstilling er delt inn i ...
 • Adoptering av organisasjonsideen samfunnsansvar 

  Laugerud, May Fylkesnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Temaet for denne masteroppgaven er organisasjonsideen Corporate Social Responsibility (CSR) eller bedrifters samfunnsansvar. Samfunnsansvar blir karakterisert som en av mange ideer eller oppskrifter for hvordan bedrifter bør se ut og opptre for å oppnå legitimitet og et godt omdømme. Organisasjonsoppskrifter er immaterielle ideer og de må derfor først fortolkes og forstås før de kan adopteres. Jeg ...
 • «Hva kjennetegner implementeringen av spesialistkorpset i Hans Majestets Kongens Garde, og hvilke forhold fremmer og hemmer denne prosessen?» Et casestudie med fokus på implementeringen av spesialistkorpset i Hans Majestet Kongens Garde 

  Sivesind, Henrik Opdal; Dahle, Ole (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-24)
  Den 24. april 2015 vedtok Stortinget at det skulle innføres en ny militærordning, kalt Ordning for Militær Tilsatte (OMT). OMT er en omfattende nytenking rundt personell og kompetanse i Forsvaret, og innebærer således en fundamental endring av den militære profesjonen i Norge. Implementeringen av ordningen ble iverksatt 1. januar 2016 og ambisjonen er at ordningen skal være ferdig implementert innen ...
 • Implementering av velferdsteknologi. Hvor godt forberedt er de ansatte i Tromsø kommune for implementering av velferdsteknologi? 

  Fjelddalen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-17)
  Helse og omsorgssektoren står ovenfor store utfordringer i fremtiden. Vi har en demografisk utvikling som viser et samfunn bestående av flere eldre og det blir færre yrkesaktive som skal ivareta de eldres behov. Samtidig vet vi at de aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig og med mangel på personal i helsesektoren er behovet for endring åpenbart. Velferdsteknologi blir nevnt som et av ...
 • En kvalitativ studie av ansattes medvirkning under endringsprosesser 

  Yarkov, Yury; Bulygina, Polina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-13)
  Utgangspunktet for vår undersøkelse er en endringsprosess som et offentlig sykehus har vært gjennom. Vi har valgt å ikke oppgi sykehusets fulle navn og holde opplysningene som kan avsløre dette utenfor oppgavens rammer. Bakgrunnen for endringen var behovet for å få opprettholdt et godt sykehustilbud til befolkningen, sikre at dagens lov- og regelverk blir ivaretatt og på samme tid få til en ...
 • Implementering av teknisk utstyr på norske ubåter. En undersøkelse av seilende personell og anskaffende myndigheters erfaringer 

  Verbeeten, Jan Adriaan Erling (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-06)
  For at den norske marinen skal fremstå som en moderne og troverdig forsvarsenhet er organisasjonen nødt til å holde tritt med den teknologiske utviklingen. For å få til dette må Forsvaret investere i nye teknologiske kapasiteter på plattformene Forsvaret disponerer. Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hva som kjennetegner prosessen når nytt teknisk utstyr skal implementeres om bord ...
 • Oppdragsbasert ledelse møter risikovurderinger i Hæren. Hvordan påvirker oppdragsbasert ledelse Hærens risikovurderinger? 

  Helgesen, Jacob Vermelid; Stamsø, Magnus Dreyer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-27)
  Oppgaven ser nærmere på sammenhengen mellom oppdragsbasert ledelse og risikovurderinger. Det teoretiske bakteppet er oppdragsbasertledelse, sikkerhet og risikovurdering. Kvalitativ metode er benyttet for å studere temaet. I det innledende arbeidet er deltagende observasjon brukt. Dette dannet videre grunnlaget for gjennomføring av intervjuer mot slutten av prosjektet, i henholdsvis Hans Majestet ...
 • Mindre styring og mer autonomi? En studie av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til universitet og høgskoler i Nord-Norge, i perioden 2006-2014 

  Vangdal, Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-17)
  Temaet for denne oppgaven er balanseforholdet mellom behovet for statlig styring og autonomi i underliggende virksomhet. På den ene siden eksisterer et generelt ønske om å delegere oppgaver, myndighet og ansvar, men på den andre siden finnes det et markant behov for å sikre at de som blir tildelt større og mer omfattende autonomi faktisk er i stand til å innfri de krav som stilles til offentlige ...
 • Ideen om å være som de andre. En studie av utformingen av Norsk Toppfotball sin Akademiklassifisering 

  Karlsen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Har du vært en av de som har stått igjen å sett at noen andre har tatt med seg seirene hjem? Da har kanskje du hatt et ønske om å være som de? I denne oppgaven skal vi se på hvordan norsk fotball har et ønske om å være som de andre. De som internasjonalt høstet suksess og viser til gode resultater. I Norge er det derimot rettet kritikk mot hvordan det norske fotballsystemet er bygd opp og at vi ikke ...
 • Physical Work Environments for Creativity. A literature review investigating the relationship between organisational creativity and the physical work environment. 

  Løkke, Sarah Beattie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  This thesis investigates the relationship between organisational creativity and the physical workplace environment, looking at the conditions that are considered to promote or inhibit creativity. The concepts of creativity and the physical work environment are multifaceted and subjective, and the method of a literature review was chosen to navigate this complexity and explore a wide range of sources. ...
 • Long-term motivation and persistence. A literature review 

  Wiig, Thomas Magnussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  The theme for this literature review is long-term motivation and persistence, and specifically what types of motivation that leads to long-term motivation. The purpose of this thesis is to investigate what research can tell us about long-term motivation, and what work organisations can learn from this. Specifically, the question I want to answer is: What types of motivation leads to long-term ...
 • Lederutvikling i Hæren - hva er det? En studie av leder- og ledelseutvikling i Hæren. 

  Hågensen, Bjørn; Martinsen, Glenn Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-13)
  Studien undersøker leder- og ledelsesutviklingen i den norske hæren. Vi fattet interesse for temaet da Konsept for leder- og ledelsesutvikling i Hæren ble utgitt høsten 2018. Studien har tilnærmet seg temaet i to spor; det ene gjennom å undersøke i hvilken grad konseptet, og andre relevante styringsdokumenter, baserer seg på et anerkjent, teoretisk fundament. Det andre gjennom kvalitative intervju ...
 • Reindriftsnæringens omdømme. Hva og hvordan kommuniserer reindriftens viktigste aktører i forhold til sentrale omdømmeverdier og hvilken betydning har dette for næringens omdømme? 

  Guttorm, Elle Ravdna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Det viktigste med denne oppgaven blir å finne ut hvilken innvirkning offentlig tilgjengelig kommunikasjon relatert til reindriftsnæringens har hatt for reindriftens omdømme. Formålet med oppgaven er å studere hvordan aktørenes kommunikasjon innfrir på verdier som er ansett som sentrale i omdømmeteori. Jeg har tatt utgangspunkt i Charles J. Fombrun og Cees B. M Van Riels «Roots of Fame» teori, som ...
 • Hærens befalsskole. Opprettelsen av Hærens befalsskole i 2013 – En endringsstudie 

  Lutz, Aleksander Solhøi; Neple, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Hærens grunnleggende befalsutdanning (GBU) har siden 2003 vært gjennom flere endringer, både i struktur og lokalisering. I 2013 ble utdanningsmodellen igjen endret ved at Hærens befalsskole, fra å være basert på en desentralisert utdanning hos Hærens avdelinger nå ble sentralisert under et felles utdanningsløp på én lokasjon. Hyppige omorganiseringer kan kanskje antyde at tidligere reformer og ...

View more