Recent additions

 • Ideen om å være som de andre. En studie av utformingen av Norsk Toppfotball sin Akademiklassifisering 

  Karlsen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Har du vært en av de som har stått igjen å sett at noen andre har tatt med seg seirene hjem? Da har kanskje du hatt et ønske om å være som de? I denne oppgaven skal vi se på hvordan norsk fotball har et ønske om å være som de andre. De som internasjonalt høstet suksess og viser til gode resultater. I Norge er det derimot rettet kritikk mot hvordan det norske fotballsystemet er bygd opp og at vi ikke ...
 • Physical Work Environments for Creativity. A literature review investigating the relationship between organisational creativity and the physical work environment. 

  Løkke, Sarah Beattie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  This thesis investigates the relationship between organisational creativity and the physical workplace environment, looking at the conditions that are considered to promote or inhibit creativity. The concepts of creativity and the physical work environment are multifaceted and subjective, and the method of a literature review was chosen to navigate this complexity and explore a wide range of sources. ...
 • Long-term motivation and persistence. A literature review 

  Wiig, Thomas Magnussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  The theme for this literature review is long-term motivation and persistence, and specifically what types of motivation that leads to long-term motivation. The purpose of this thesis is to investigate what research can tell us about long-term motivation, and what work organisations can learn from this. Specifically, the question I want to answer is: What types of motivation leads to long-term ...
 • Lederutvikling i Hæren - hva er det? En studie av leder- og ledelseutvikling i Hæren. 

  Hågensen, Bjørn; Martinsen, Glenn Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-13)
  Studien undersøker leder- og ledelsesutviklingen i den norske hæren. Vi fattet interesse for temaet da Konsept for leder- og ledelsesutvikling i Hæren ble utgitt høsten 2018. Studien har tilnærmet seg temaet i to spor; det ene gjennom å undersøke i hvilken grad konseptet, og andre relevante styringsdokumenter, baserer seg på et anerkjent, teoretisk fundament. Det andre gjennom kvalitative intervju ...
 • Reindriftsnæringens omdømme. Hva og hvordan kommuniserer reindriftens viktigste aktører i forhold til sentrale omdømmeverdier og hvilken betydning har dette for næringens omdømme? 

  Guttorm, Elle Ravdna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Det viktigste med denne oppgaven blir å finne ut hvilken innvirkning offentlig tilgjengelig kommunikasjon relatert til reindriftsnæringens har hatt for reindriftens omdømme. Formålet med oppgaven er å studere hvordan aktørenes kommunikasjon innfrir på verdier som er ansett som sentrale i omdømmeteori. Jeg har tatt utgangspunkt i Charles J. Fombrun og Cees B. M Van Riels «Roots of Fame» teori, som ...
 • Hærens befalsskole. Opprettelsen av Hærens befalsskole i 2013 – En endringsstudie 

  Lutz, Aleksander Solhøi; Neple, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Hærens grunnleggende befalsutdanning (GBU) har siden 2003 vært gjennom flere endringer, både i struktur og lokalisering. I 2013 ble utdanningsmodellen igjen endret ved at Hærens befalsskole, fra å være basert på en desentralisert utdanning hos Hærens avdelinger nå ble sentralisert under et felles utdanningsløp på én lokasjon. Hyppige omorganiseringer kan kanskje antyde at tidligere reformer og ...
 • En rektors guide til ledelsesuniverset! En litteraturstudie om sammenhengen mellom ledelse og elevenes resultater 

  Aas, Arnold; Daae, Hans Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-12-14)
  Denne oppgaven har til hensikt å gi et bidrag til kunnskap om hvordan ledelse i skolen kan påvirke elevenes læring og resultater. Målet med studien er altså å undersøke om skoleledelse gjør en forskjell. Det har vi gjort gjennom å undersøke problemstillingen: Er det sammenheng mellom ledelse og elevenes resultater. Vi har studert et utvalg artikler for å finne dokumenterte sammenhenger mellom ledelse ...
 • KVAM – en suksesshistorie? En casestudie om kvalitet og arbeidsmiljø i samme organ 

  Bergvoll, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Temaet for oppgaven er å vurdere bakgrunnen for at det jobbes med kvalitet og arbeidsmiljø i samme struktur. Undersøkelsen er gjort på Universitetssykehuset i Nord-Norge og er foretatt som en casestudie, der avdelinger fra både klinikk og senter er undersøkt. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvorfor denne strategien ble bestemt implementert og se om det fungerer som tenkt. Jeg bruker instrumentell ...
 • Kompetansedeling og utnyttelse mellom ledere i offentlig sektor 

  Martinussen, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Bakgrunnen for valg av tema for denne masteroppgaven, er at kommunen som jeg er ansatt i står overfor en situasjon med utskiftning av flere ledere i nokså nær fremtid. Da er det viktig og interesant å finne ut om det skjer en kompetansedeling mellom dagens ledere og om deres kompetanse utnyttes. Gjennom et kvalitativt datamateriale har jeg forsøkt å belyse de ulike ledernes subjektive opplevelse og ...
 • Nærvær er vel så viktig som fravær! En casestudie av et omsorgssenter på Østlandet 

  Rett, Elisabeth; Nilsen, Sandra Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-27)
  I denne oppgaven har vi forsket på hva som førte til at et omsorgssenter reduserte sykefraværet sitt kraftig over en treårs periode. Formålet med oppgaven har vært å identifisere hva som ligger bak det reduserte sykefraværet, og vi har identifisert de konkrete tiltakene, drøftet hvilke som har hatt effekt, og deretter drøftet om dette kan overføres til andre virksomheter og eventuelt hvordan. Vi har ...
 • I ensom majestet. Mulige årsaker til at AMK ikke ønsker å samlokaliseres sett ut fra et kulturelt, -instrumentelt og myte -perspektiv. 

  Johansen, Randi Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-23)
  Bakgrunnen for denne oppgaven bygger på reformendringen der politi, - brannvesen, - og akuttmedisinske sentraler er oppfordret til en samlokalisering av deres nødmeldesentraler. Oppgavens intensjon var å se på hva årsakene til at AKM- Tromsø ikke ønsket å være en del av SAMLOK prosessen. Oppgaven er en kvalitativ casestudie, og oppgavens teoretiske forankring er organisasjonsteori. For å belyse ...
 • Glasstaket: illusjon eller virkelighet? En litteraturstudie av glasstakets eksistens etter år 2000 

  Larssen, Charlotte Thuland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-11)
  Denne masteroppgaven er en litteraturstudie av fenomenet glasstaket. Glasstaksteorien er en tentativ forklaring på mangelen av kvinner i topplederstillinger. Dette skyldes at kvinner møter usynlige barrierer som forhindrer vertikal karrieremobilitet. Nettopp dette at barrierene er usynlige, gjør det utfordrende å gi et klart svar på om glasstaket faktisk eksisterer. For å danne en bakgrunn for ...
 • Friheten er ikke gratis. En kvalitativ analyse av drivkreftene bak Forsvarets utdanningsreform 

  Håkonsen, Helene Bernt; Knarvik, Andreas Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Formålet med denne studien har vært å avdekke drivkreftene bak Forsvarets utdanningsreform gjennom analyse av utredningsarbeid og utvikling av reformen. Studien plasserer seg i forskningsfeltet ”reformer i offentlig sektor” og har følgende problemstilling: Hva er drivkreftene bak innholdet i Forsvarets utdanningsreform? Sivile høyskoler og universiteter i Norge reformeres og sammenslås i dag. ...
 • Fremtidskompetanse i norsk skole -fra ide til overordnet læreplan. Forskning på ideen - fremtidskompetanse og dens vei inn i den overordnede læreplanen for norsk skole 

  Melheim, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-30)
  Opplæringslovens § 1-1. Formålet med opplæringa. «Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.» Skolen skal åpne dører mot verden og fremtiden. En verden i stadig raskere utvikling, og ei fremtid full av nye yrker, ny teknologi og nye problemer som skal ...
 • Ordning for militært tilsatte; når vi målsettingen? – Jobbforpliktelse og vilje til en karriere i Hæren 

  Andersen, Maja; Rønneberg, Jon Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Denne oppgaven omhandler ordning for militært tilsatte (OMT) og hvordan turnover kan ses i relasjon til denne prosessen. Forsvaret, og Hæren, uttaler ofte at personellet er organisasjonens viktigste ressurs og vi har med bakgrunn i dette valgt å rette fokus på hvordan Hæren evner å tilfredsstille de ansattes ønsker og behov slik at de kan få opp ståtiden i tråd med intensjonen bak OMT. Forsvarsministeren ...
 • Hvordan brukes storytelling som verktøy i omdømmebygging. En teoretisk tilnærming til fortelling som omdømmebygger 

  Solvang, Erling Mickal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
  Hvordan kan man bruke storytelling som verktøy i omdømmebygging? Denne oppgaven er bygd rundt begrepet omdømmebygging og historien, eller storytelling, som en drivkraft i omdømmebygging. Problemstillingen i denne oppgaven er besvart gjennom søk i eksisterende litteratur gjennom en litteraturstudie. Grunnen til at jeg valgte denne metodiske tilnærmingen, er metodens egnethet for å kunne gi svar ...
 • Fra monopol til åpen konkurranse. En studie av hvordan boligbyggelag har tilpasset seg endring av borettslagsloven 

  Jørgensen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Borettslovene er fellesbetegnelse på Lov om burettslag og Lov om bustadbyggjelag. De opprinnelige lovene av 4.februar 1960 ble endret 06.06.2003, med virkning fra 15.08.2005. Den nye borettslagsloven er en oppmyking av lovverket, og med lovendringene som utgangspunkt vil jeg sette boligbyggelag som samvirkesammenslutning under forskningslupen. Jeg har gjennom denne masteroppgaven studert hvordan ...
 • Nærmeste leders rolle i en organisasjonsendring. En undersøkelse av mellomleders rolle i Closing The Gap ved Hammerfest LNG 

  Berglund, Kent Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-02)
  Temaet for denne oppgaven er hvordan nærmeste leder kan skape beredskap og engasjement rundt en organisatorisk endring. Dette undersøkes gjennom en studie av hvordan man har lyktes med en organisatorisk endring ved Hammerfest LNG. Hammerfest LNG har gjennom en endringsprosess kalt Closing The Gap gjennomført mange tiltak for å imøtekomme historiske svakheter ved driften av anlegget. Oppgaven vil ha ...
 • Hærens befalsskole. Opprettelsen av Hærens befalsskole i 2013 – En endringsstudie 

  Neple, Thomas; Lutz, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Hærens grunnleggende befalsutdanning (GBU) har siden 2003 vært gjennom flere endringer, både i struktur og lokalisering. I 2013 ble utdanningsmodellen igjen endret ved at Hærens befalsskole, fra å være basert på en desentralisert utdanning hos Hærens avdelinger nå ble sentralisert under et felles utdanningsløp på én lokasjon. Hyppige omorganiseringer kan kanskje antyde at tidligere reformer og ...
 • Ordning for militært tilsatte i praksis 

  Morfjord, Bjørn Otto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvordan innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) og Forsvarets incentivprosjekt (FIN) har påvirket motivasjon og turnover-intensjonen til de ansatte innenfor OR-kategorien i Sambandsbataljonen. Innføringen av OMT representerer en anerkjennelse av spesialist-kompetanse på lavt nivå og tilrettelegging av et livslangt karriereløp for den nylige opprettede OR-kategorien, ...

View more