Recent additions

 • Tillit i virtuelle team. Hvordan skapes og endres ulike former for tillit i virtuelle team, og hvilke forhold har betydning for å opprettholde tillit over tid? 

  Lona, Jørn; Sulheim, Ole K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-07-18)
  Temaet for denne avhandlingen er hvordan man skaper tillit i virtuelle team. Problemstillingen er todelt og lyder som følger: Hvordan skapes tillit i virtuelle team, og hvilke forhold har betydning for å opprettholde tillit over tid? Det er benyttet litteraturstudium som metode for å besvare disse spørsmålene. Datautvalget for avhandlingen er 12 artikler hentet fra anerkjente tidsskrifter i perioden ...
 • Endringsledelse i kommunal sektor i et systeminspirert ledelse-perspektiv. Hvordan kan man lede endringsprosesser i offentlig sektor effektivt? Kan systeminspirert ledelse bidra til å nå effektivitet i endringsprosesser i Tromsø Kommune? 

  Eira, Sanna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-11-27)
  Tema for denne oppgaven er endringsledelse i kommunal sektor i et systeminspirert ledelses-perspektiv. Formålet med oppgaven er å undersøke om det er mulig å lede endringsprosesser i kommunal sektor effektivt ved bruk av systeminspirert ledelse. Det er en kvalitativ casestudie av systeminspirert ledelse som kan bidra til å nå effektivitet i endringsprosesser. Dette leder frem til følgende problemstilling: ...
 • Stress eller en mer meningsfull arbeidshverdag? - En studie om hvordan insourcing av tjenester påvirker ansatte 

  Andreassen, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Denne studien var en kvalitativ studie som har basert seg på semistrukturert eller delvis strukturert intervju som datainnsamlingsmetode. Utgangspunktet for studien har vært å undersøke hvordan flere arbeidsoppgaver og mer ansvar påvirker. Problemstillingen for studien ble formulert slik: Hvordan påvirker insourcing av tjenester ansatte? For å besvare problemstillingen ble det laget 3 forskningsspørsmål, ...
 • I hvilken grad kan Marinen redusere turnover hos offiserer? 

  Loe, Suzanne; Isane, Karl Espen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  Hensikten med denne studien er å undersøke i hvilken grad Marinen kan redusere turnover hos offiserer. Gjennom to forskningsspørsmål har studien kartlagt sluttårsaker og nødvendige tiltak blant de yngste offiserene i Marinen fra gradsnivå OF1 fenrik opp til og med OF3 orlogskaptein. Undersøkelsesdesignet er en deduktiv tilnærming med kvantitativ metode der spørreundersøkelse er benyttet. ...
 • Potensialet i hendelsen og felles magefølelse Virkemidler for effektivt teamarbeid i 110-sentralen, Oslo Brann- og redningsetat 

  Ophus, Iselin Emilie Jakobsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  Nødetatene har som hovedoppgave å verne om liv, helse og miljø. Hendelser som fører til at en eller flere av disse er truet, karakteriseres ofte som uforutsigbare, komplekse og med tidspress. Denne studien tar for seg vaktlagene i Oslo Brann – og Redningsetat (OBRE) sin nødmeldesentral, 110-sentralen. Gjennom oppgaven undersøkes det hvordan vaktlagene på 110-sentralen etablerer felles situasjonsbevissthet ...
 • Endringskreftenes påvirkning på Forsvarets ledelsesideal Hva er det som danner grunnlaget for formuleringene i Forsvarets grunnsyn på ledelse? 

  Korshaugen, Raymond; Østvik Jenssen, Magnus (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-31)
  Oppgaven tar for seg ledelse og endringskrefter som påvirker det valgte ledelsesidealet i Forsvaret. Forsvarets ledelsesideal har blitt formet over tid, og gjennom teorier for organisasjonsendringer identifiserer vi endringskrefter fra forskjellige kontekster som samfunn, sosiologi, økonomi og teknologi som mulige årsaker til dagens formulering av Forsvarets grunnsyn på ledelse. Akademia, ...
 • Innføring av Crew Resource Management i Marinen 

  Benserud, Marius; Engeberg, Stian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-31)
  Sammendrag Formålet med denne studien er å avdekke hvordan Sjøforsvaret arbeider for å imøtekomme kravene som er stilt til dem fra Havarikommisjonen (2019) etter forliset av KNM Helge Ingstad. I denne sammenheng har vi valgt å ta utgangspunkt i sikkerhetstilrådningen hvor Sjøforsvaret er bedt om å etablere systematisk samhandlingstrening for sine broteam (Havarikommisjonen, 2019). Vi har her tatt ...
 • Hærens Ingeniørvåpen i vekst 

  Hage, Tomas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-28)
  Forsvaret, Hæren og Ingeniørvåpnet har grunnet endrede sikkerhetspolitiske forutsetninger, iverksatt omorganiseringsprosesser med et målbilde man ikke har sett siden slutten på den kalde krigen, nemlig vekst. Det har i mange år blitt forsket på hvordan Forsvaret skal effektiviseres og nedbemannes, mindre har blitt skrevet om utfordringene man møter når etaten skal vokse. I denne oppgaven har jeg ...
 • Endringer i en virksomhet – hvilke anerkjente grep vil bidra til en økt sannsynlighet for en vellykket endringsprosess 

  Berg, Veronica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-23)
  Denne masteroppgaven tar for seg problemstillingen Hva er det som preger vellykkede endringsprosesser for en virksomhet, og hvilke anerkjente grep bør implementeres? Her ser jeg nærmere på hvordan konsulenter i et konsulentselskap har bidratt til å få til en vellykket endringsprosess i en konkret virksomhet. Hva slags metoder er det her som tas i bruk og hvilke trekk ved disse metodene er det som ...
 • En jernbane i endring - En kvalitativ studie av hvordan organisasjonsidentiteten blir påvirket av jernbanereformen. 

  Alsaker, André (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-05-15)
  Oppgaven ser på hvordan en stor endring, i form av en reform, kan påvirke organisasjonsidentiteten i en organisasjon. 01.01.2017 opphørte Jernbaneverket som organisasjon, og de fleste ansatte ble overført til det nye statlige foretaket Bane NOR. Overføringen var et element i Jernbanereformen. Jeg ser på hvordan de ansatte i Bane NOR opplever sin identitet i organisasjonen, og hvordan de opplevde den ...
 • Utfordringer knyttet til implementering av gender-arbeidet ved UNFICYP 

  Bade, Dorothea; Nyfløt, Siri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-30)
  Studiens formål er å belyse hvilke utfordringer lederne på et operasjonelt nivå møter når gender settes på agendaen ved FN-misjonen på Kypros (UNFICYP), samt om lederne gjør tiltak for å minimere utfordringene. Bakgrunnen for dette er at UNFICYP har en forpliktelse gitt i FN-resolusjon 1325 om å implementere gender-perspektivet i sitt daglige virke i den hensikt å øke effekten av misjonen og oppdragene. ...
 • Fjernledelse i en operativ beredskapsorganisasjon 

  Gamst, Per-Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-28)
  Denne masteroppgaven har tema fjernledelse i en operativ beredskapsorganisasjon. Fjernledelse i en operativ beredskapsorganisasjon gir en del utfordringer sett i forhold til den mer tradisjonelle nærledelsen. Formålet med oppgaven har vært å sette søkelys på om fjernledelse påvirker oppdragsløsning i Sivilforsvaret, og om fjernledelse påvirker samarbeide med eksterne samvirkepartner. Spesifikke ...
 • Eigarstyring i kommunale føretak – har samansetning av styret noko å seie? - Kva meiner norske ordførarar? 

  Midtbø, Linda Mortensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-27)
  Emnet for denne masteroppgåva er om korleis norske kommunar forsøker å utøve eigarstyring av kommunale føretak gjennom samansetning av føretaket sitt styre. Kor medviten er måten kommunar sett saman styret på, og har samansetning av styret noko å seie for kva ein oppnår? Fokuset er retta mot kva ordførarane meiner om dette spørsmålet. Utifrå tilbakemeldinga frå ordførarane er det ikkje eintydig kven ...
 • Hvilken rolle har mellomleder ved implementering? En litteraturstudie av mellomlederens ivaretakelse av sine roller i implementeringsprosesser 

  Erlandsen, Katrine; Hagen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-26)
  I denne masteroppgaven ønsker vi å se på hvordan mellomlederen jobber med implementering, og hvordan rollene ivaretas når mellomlederen jobber som endringsleder. Endringsbehovet i moderne organisasjoner handler om at omgivelsene organisasjoner befinner seg i, stadig er i endring, både teknologisk, politisk og økonomisk. En organisatorisk endring kan defineres som en bevisst planlagt endring i ...
 • Motstand mot endring i Første Minerydderskvadronen Innføringen av nye regler, en studie på motstand, endring og ledelse 

  Thunold, Sondre (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-08)
  Formålet med masteroppgaven er å se på motstanden mot endring i Første Minerydderskvadronen som et steg i prosessen av å kunne lære hvordan å innføre endringer på mest mulig effektiv måte. Jeg har sett på innføringen av nye regler for snusbruk i Forsvaret disse ble innført i 2019, og jeg har forsket på hvordan dette har påvirket avdelingen. Forskning på slike mindre regelendringer, og da gjerne ...
 • Informasjonsflyt og beslutningsatferd i Forsvarsbygg: En kvalitativ studie av kulturell og strukturell påvirkning. 

  Brandskognes, Anniken (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-01)
  Forsvarsbygg er landets største eiendomsaktør og en av de samfunnskritiske virksomhetene i krise og krig. Effektiv informasjonsdeling internt vil derfor være en viktig forutsetning både i fredstid og ved eventuelle hendelser. I en stor offentlig etat kan det være utfordrende å holde oversikt over og bearbeide informasjonen slik at den når de riktige instansene til riktig tid og i riktig form, slik ...
 • Strategisk endring i frivillig organisasjon. - En casestudie av en ideell organisasjon 

  Fiske, Jon Georg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-30)
  Hvordan mestre strategisk omstilling i store ideelle og frivillige organisasjoner? Denne oppgaven søker svar på dette spørsmålet gjennom å gjøre en kvalitativ undersøkelse av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sitt arbeid i Norge fra 1990 til 2022. I denne perioden gjennomgår den over 100 år gamle organisasjonen, med flere tusen frivillige og adskillige institusjoner, flere større omstillinger. ...
 • Ledelse under koronapandemien - Har det blitt utøvd kriseledelse eller endringsledelse? 

  Stokke, Henrik Bjørnland (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-30)
  Denne oppgaven undersøker om det er utøvd endringsledelse eller kriseledelse under koronapandemien. Selv om begge ledelsesformene handler om å innføre endringer i organisasjoner, er utførelsen og sluttilstandene forskjellige. Mens endringsledelse vil innføre permanente endringer, ønsker en med kriseledelse kun å innføre midlertidige endringer som har til hensikt å gjenopprette normalsituasjonen. ...
 • Egenskaper ved leder av destruktiv ledelse Hva oppleves som destruktiv ledelse? 

  Rochstad, Cecilie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-29)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturerte intervjuer, med fire personer som har opplevd, å ha hatt en destruktiv leder. Hva jeg er ute etter, er hvilken atferd respondentene mener får lederne til å fremstå som destruktive ledere. Jeg er derfor ute etter den ansattes opplevelse av situasjonen. Jeg er også ute etter om dette, kan sees opp mot de utvalgte teoriene ...
 • Endringsledelse ved implementering av digitale systemer 

  Larsen, Øystein (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-27)
  Masteroppgaven har fokus på følgende problemstilling: Hvilke grep kan ledelsen i E-verket ta for å forbygge og handtere endringsmotstand i organisasjonen knyttet til implementering av digitale verktøy og systemer? For å belyse problemstillingen nærmere, har jeg lagt til grunn følgende forskningsspørsmål: a) Hvorfor oppstår endringsmotstand blant ansatte i E-verket ved gjennomføring av digitale ...

View more