Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • En rektors guide til ledelsesuniverset! En litteraturstudie om sammenhengen mellom ledelse og elevenes resultater 

  Aas, Arnold; Daae, Hans Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-12-14)
  Denne oppgaven har til hensikt å gi et bidrag til kunnskap om hvordan ledelse i skolen kan påvirke elevenes læring og resultater. Målet med studien er altså å undersøke om skoleledelse gjør en forskjell. Det har vi gjort gjennom å undersøke problemstillingen: Er det sammenheng mellom ledelse og elevenes resultater. Vi har studert et utvalg artikler for å finne dokumenterte sammenhenger mellom ledelse ...
 • KVAM – en suksesshistorie? En casestudie om kvalitet og arbeidsmiljø i samme organ 

  Bergvoll, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Temaet for oppgaven er å vurdere bakgrunnen for at det jobbes med kvalitet og arbeidsmiljø i samme struktur. Undersøkelsen er gjort på Universitetssykehuset i Nord-Norge og er foretatt som en casestudie, der avdelinger fra både klinikk og senter er undersøkt. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvorfor denne strategien ble bestemt implementert og se om det fungerer som tenkt. Jeg bruker instrumentell ...
 • Kompetansedeling og utnyttelse mellom ledere i offentlig sektor 

  Martinussen, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Bakgrunnen for valg av tema for denne masteroppgaven, er at kommunen som jeg er ansatt i står overfor en situasjon med utskiftning av flere ledere i nokså nær fremtid. Da er det viktig og interesant å finne ut om det skjer en kompetansedeling mellom dagens ledere og om deres kompetanse utnyttes. Gjennom et kvalitativt datamateriale har jeg forsøkt å belyse de ulike ledernes subjektive opplevelse og ...
 • Nærvær er vel så viktig som fravær! En casestudie av et omsorgssenter på Østlandet 

  Rett, Elisabeth; Nilsen, Sandra Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-27)
  I denne oppgaven har vi forsket på hva som førte til at et omsorgssenter reduserte sykefraværet sitt kraftig over en treårs periode. Formålet med oppgaven har vært å identifisere hva som ligger bak det reduserte sykefraværet, og vi har identifisert de konkrete tiltakene, drøftet hvilke som har hatt effekt, og deretter drøftet om dette kan overføres til andre virksomheter og eventuelt hvordan. Vi har ...
 • I ensom majestet. Mulige årsaker til at AMK ikke ønsker å samlokaliseres sett ut fra et kulturelt, -instrumentelt og myte -perspektiv. 

  Johansen, Randi Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-23)
  Bakgrunnen for denne oppgaven bygger på reformendringen der politi, - brannvesen, - og akuttmedisinske sentraler er oppfordret til en samlokalisering av deres nødmeldesentraler. Oppgavens intensjon var å se på hva årsakene til at AKM- Tromsø ikke ønsket å være en del av SAMLOK prosessen. Oppgaven er en kvalitativ casestudie, og oppgavens teoretiske forankring er organisasjonsteori. For å belyse ...
 • Glasstaket: illusjon eller virkelighet? En litteraturstudie av glasstakets eksistens etter år 2000 

  Larssen, Charlotte Thuland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-11)
  Denne masteroppgaven er en litteraturstudie av fenomenet glasstaket. Glasstaksteorien er en tentativ forklaring på mangelen av kvinner i topplederstillinger. Dette skyldes at kvinner møter usynlige barrierer som forhindrer vertikal karrieremobilitet. Nettopp dette at barrierene er usynlige, gjør det utfordrende å gi et klart svar på om glasstaket faktisk eksisterer. For å danne en bakgrunn for ...
 • Friheten er ikke gratis. En kvalitativ analyse av drivkreftene bak Forsvarets utdanningsreform 

  Håkonsen, Helene Bernt; Knarvik, Andreas Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Formålet med denne studien har vært å avdekke drivkreftene bak Forsvarets utdanningsreform gjennom analyse av utredningsarbeid og utvikling av reformen. Studien plasserer seg i forskningsfeltet ”reformer i offentlig sektor” og har følgende problemstilling: Hva er drivkreftene bak innholdet i Forsvarets utdanningsreform? Sivile høyskoler og universiteter i Norge reformeres og sammenslås i dag. ...
 • Fremtidskompetanse i norsk skole -fra ide til overordnet læreplan. Forskning på ideen - fremtidskompetanse og dens vei inn i den overordnede læreplanen for norsk skole 

  Melheim, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-30)
  Opplæringslovens § 1-1. Formålet med opplæringa. «Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.» Skolen skal åpne dører mot verden og fremtiden. En verden i stadig raskere utvikling, og ei fremtid full av nye yrker, ny teknologi og nye problemer som skal ...
 • Ordning for militært tilsatte; når vi målsettingen? – Jobbforpliktelse og vilje til en karriere i Hæren 

  Andersen, Maja; Rønneberg, Jon Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Denne oppgaven omhandler ordning for militært tilsatte (OMT) og hvordan turnover kan ses i relasjon til denne prosessen. Forsvaret, og Hæren, uttaler ofte at personellet er organisasjonens viktigste ressurs og vi har med bakgrunn i dette valgt å rette fokus på hvordan Hæren evner å tilfredsstille de ansattes ønsker og behov slik at de kan få opp ståtiden i tråd med intensjonen bak OMT. Forsvarsministeren ...
 • Hvordan brukes storytelling som verktøy i omdømmebygging. En teoretisk tilnærming til fortelling som omdømmebygger 

  Solvang, Erling Mickal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
  Hvordan kan man bruke storytelling som verktøy i omdømmebygging? Denne oppgaven er bygd rundt begrepet omdømmebygging og historien, eller storytelling, som en drivkraft i omdømmebygging. Problemstillingen i denne oppgaven er besvart gjennom søk i eksisterende litteratur gjennom en litteraturstudie. Grunnen til at jeg valgte denne metodiske tilnærmingen, er metodens egnethet for å kunne gi svar ...
 • Fra monopol til åpen konkurranse. En studie av hvordan boligbyggelag har tilpasset seg endring av borettslagsloven 

  Jørgensen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Borettslovene er fellesbetegnelse på Lov om burettslag og Lov om bustadbyggjelag. De opprinnelige lovene av 4.februar 1960 ble endret 06.06.2003, med virkning fra 15.08.2005. Den nye borettslagsloven er en oppmyking av lovverket, og med lovendringene som utgangspunkt vil jeg sette boligbyggelag som samvirkesammenslutning under forskningslupen. Jeg har gjennom denne masteroppgaven studert hvordan ...
 • Nærmeste leders rolle i en organisasjonsendring. En undersøkelse av mellomleders rolle i Closing The Gap ved Hammerfest LNG 

  Berglund, Kent Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-02)
  Temaet for denne oppgaven er hvordan nærmeste leder kan skape beredskap og engasjement rundt en organisatorisk endring. Dette undersøkes gjennom en studie av hvordan man har lyktes med en organisatorisk endring ved Hammerfest LNG. Hammerfest LNG har gjennom en endringsprosess kalt Closing The Gap gjennomført mange tiltak for å imøtekomme historiske svakheter ved driften av anlegget. Oppgaven vil ha ...
 • Hærens befalsskole. Opprettelsen av Hærens befalsskole i 2013 – En endringsstudie 

  Neple, Thomas; Lutz, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Hærens grunnleggende befalsutdanning (GBU) har siden 2003 vært gjennom flere endringer, både i struktur og lokalisering. I 2013 ble utdanningsmodellen igjen endret ved at Hærens befalsskole, fra å være basert på en desentralisert utdanning hos Hærens avdelinger nå ble sentralisert under et felles utdanningsløp på én lokasjon. Hyppige omorganiseringer kan kanskje antyde at tidligere reformer og ...
 • Ordning for militært tilsatte i praksis 

  Morfjord, Bjørn Otto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvordan innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) og Forsvarets incentivprosjekt (FIN) har påvirket motivasjon og turnover-intensjonen til de ansatte innenfor OR-kategorien i Sambandsbataljonen. Innføringen av OMT representerer en anerkjennelse av spesialist-kompetanse på lavt nivå og tilrettelegging av et livslangt karriereløp for den nylige opprettede OR-kategorien, ...
 • Formalization of the logic of appropriateness 

  Fjellstad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  This thesis presents a theoretical investigation into March and Olsen's logic of appropriateness in organizational theory using methods from philosophical logic. The topic is formalization of the logic of appropriateness, and it focuses on the following research questions: (1) Which aspects of the logic of appropriateness should a logical-mathematical model aim at representing? (2) Is there a ...
 • Tid er penger - møter er tid ..også i Hæren. En kvantitativ studie av i hvilken grad avdelingssjefsmøtene i Hæren gjennomføres på en effektiv måte. 

  Voreland, Sveinung; Hamre Arntzen, Siv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  Denne oppgaven har undersøkt møteeffektiviteten blant ledergruppene i Hæren. Fordi møter opptar en stor del av arbeidsdagen til ledere i Forsvaret, og fordi tid er en kritisk ressurs, bør tiden man benytter til møtevirksomhet være effektiv. Oppgaven har derfor undersøkt i hvilken grad avdelingssjefsmøtene (ASM) i Hæren gjennomføres på en effektiv måte? Vi har gjennomført en kvantitativ ...
 • Omorganisering i en kunnskapsbedrift - konsekvenser av motivasjon på vitenskapelig produksjon 

  Saltveit, Mikal; Rødven, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Økonomiske rammebetingelser for kunnskapsorganisasjoner innenfor forskningssektoren har endret seg til økt grad av konkurranseutsatte midler. Forskning er fortrinnsvis en nedenfra –og-opp prosess hvor vitenskapelig produksjon i all hovedsak er gitt den enkelte forskers innsats. Forskning på ledelse av kunnskapsarbeidere har relativt nylig fått fokus, og til tross for flere omorganiseringer av ...
 • Omstillinger i norske kommuner. En empirisk analyse av 17 regionale omstillingsprogrammer 

  Hanssen, Roar; Rasmussen, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Sammendrag Denne undersøkelsen er en empirisk analyse av effektiviteten til 17 regionale omstillingsprogrammer, som er gjennomført i perioden 2007 til 2016. Studien benytter dataanalyse som metode for å beregne måloppnåelse og endringer som skjer hos kommuner som har gjennomført et omstillingsprogram. Den metodiske tilnærming med bruk av fire sentrale indikatorer som grunnlag for utarbeidelse av ...
 • Hva karakteriserte implementeringen av nytt grunnleggende soldatutdanningsprogram i Brigade Nord? En casestudie med fokus på implementeringen av grunnleggende soldatutdanning i Brigade Nords støtteavdelinger 

  Fagerholt, Martin; Kvam Pedersen, Lars-Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Temaet for denne oppgaven er implementeringsprosesser. En av utfordringene hos moderne organisasjoner er at de kontinuerlig må omstille seg og sine praksiser for å følge med omgivelsene. Forsvaret er en organisasjon som har vært preget av flere omstillingsprosesser siden slutten av den kalde krigen i 1989. Det vil derfor kunne antas at Forsvaret er dyktige innenfor omstillingsprosesser. Denne ...
 • Fagkompetanse – en nødvendighet for sjøoffiseren? Ett studie av spesialistbefalsordingens effekt på utøvende lederskap i Sjøforsvaret 

  Steinsland, Ole; Reksten, Arnt W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Hensikten med denne studien har vært å undersøke det utøvde lederskapet på Sjøforsvarets fartøyer i den hensikt å belyse hvorvidt innføringen av Ordningen for Militært Tilsatte (OMT) har påvirkning på dette. Studien omfatter fagfeltet organisasjon og ledelse og har følgende problemstilling: Hvilken betydning har ordningen for Militært Tilsatte (OMT) for utøvelse av lederskap på Sjøforsvarets ubåter, ...

Vis mer