Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Hvordan brukes storytelling som verktøy i omdømmebygging. En teoretisk tilnærming til fortelling som omdømmebygger 

  Solvang, Erling Mickal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
  Hvordan kan man bruke storytelling som verktøy i omdømmebygging? Denne oppgaven er bygd rundt begrepet omdømmebygging og historien, eller storytelling, som en drivkraft i omdømmebygging. Problemstillingen i denne oppgaven er besvart gjennom søk i eksisterende litteratur gjennom en litteraturstudie. Grunnen til at jeg valgte denne metodiske tilnærmingen, er metodens egnethet for å kunne gi svar ...
 • Fra monopol til åpen konkurranse. En studie av hvordan boligbyggelag har tilpasset seg endring av borettslagsloven 

  Jørgensen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Borettslovene er fellesbetegnelse på Lov om burettslag og Lov om bustadbyggjelag. De opprinnelige lovene av 4.februar 1960 ble endret 06.06.2003, med virkning fra 15.08.2005. Den nye borettslagsloven er en oppmyking av lovverket, og med lovendringene som utgangspunkt vil jeg sette boligbyggelag som samvirkesammenslutning under forskningslupen. Jeg har gjennom denne masteroppgaven studert hvordan ...
 • Nærmeste leders rolle i en organisasjonsendring. En undersøkelse av mellomleders rolle i Closing The Gap ved Hammerfest LNG 

  Berglund, Kent Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-02)
  Temaet for denne oppgaven er hvordan nærmeste leder kan skape beredskap og engasjement rundt en organisatorisk endring. Dette undersøkes gjennom en studie av hvordan man har lyktes med en organisatorisk endring ved Hammerfest LNG. Hammerfest LNG har gjennom en endringsprosess kalt Closing The Gap gjennomført mange tiltak for å imøtekomme historiske svakheter ved driften av anlegget. Oppgaven vil ha ...
 • Hærens befalsskole. Opprettelsen av Hærens befalsskole i 2013 – En endringsstudie 

  Neple, Thomas; Lutz, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Hærens grunnleggende befalsutdanning (GBU) har siden 2003 vært gjennom flere endringer, både i struktur og lokalisering. I 2013 ble utdanningsmodellen igjen endret ved at Hærens befalsskole, fra å være basert på en desentralisert utdanning hos Hærens avdelinger nå ble sentralisert under et felles utdanningsløp på én lokasjon. Hyppige omorganiseringer kan kanskje antyde at tidligere reformer og ...
 • Ordning for militært tilsatte i praksis 

  Morfjord, Bjørn Otto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvordan innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) og Forsvarets incentivprosjekt (FIN) har påvirket motivasjon og turnover-intensjonen til de ansatte innenfor OR-kategorien i Sambandsbataljonen. Innføringen av OMT representerer en anerkjennelse av spesialist-kompetanse på lavt nivå og tilrettelegging av et livslangt karriereløp for den nylige opprettede OR-kategorien, ...
 • Formalization of the logic of appropriateness 

  Fjellstad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  This thesis presents a theoretical investigation into March and Olsen's logic of appropriateness in organizational theory using methods from philosophical logic. The topic is formalization of the logic of appropriateness, and it focuses on the following research questions: (1) Which aspects of the logic of appropriateness should a logical-mathematical model aim at representing? (2) Is there a ...
 • Tid er penger - møter er tid ..også i Hæren. En kvantitativ studie av i hvilken grad avdelingssjefsmøtene i Hæren gjennomføres på en effektiv måte. 

  Voreland, Sveinung; Hamre Arntzen, Siv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  Denne oppgaven har undersøkt møteeffektiviteten blant ledergruppene i Hæren. Fordi møter opptar en stor del av arbeidsdagen til ledere i Forsvaret, og fordi tid er en kritisk ressurs, bør tiden man benytter til møtevirksomhet være effektiv. Oppgaven har derfor undersøkt i hvilken grad avdelingssjefsmøtene (ASM) i Hæren gjennomføres på en effektiv måte? Vi har gjennomført en kvantitativ ...
 • Omorganisering i en kunnskapsbedrift - konsekvenser av motivasjon på vitenskapelig produksjon 

  Saltveit, Mikal; Rødven, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Økonomiske rammebetingelser for kunnskapsorganisasjoner innenfor forskningssektoren har endret seg til økt grad av konkurranseutsatte midler. Forskning er fortrinnsvis en nedenfra –og-opp prosess hvor vitenskapelig produksjon i all hovedsak er gitt den enkelte forskers innsats. Forskning på ledelse av kunnskapsarbeidere har relativt nylig fått fokus, og til tross for flere omorganiseringer av ...
 • Omstillinger i norske kommuner. En empirisk analyse av 17 regionale omstillingsprogrammer 

  Hanssen, Roar; Rasmussen, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Sammendrag Denne undersøkelsen er en empirisk analyse av effektiviteten til 17 regionale omstillingsprogrammer, som er gjennomført i perioden 2007 til 2016. Studien benytter dataanalyse som metode for å beregne måloppnåelse og endringer som skjer hos kommuner som har gjennomført et omstillingsprogram. Den metodiske tilnærming med bruk av fire sentrale indikatorer som grunnlag for utarbeidelse av ...
 • Hva karakteriserte implementeringen av nytt grunnleggende soldatutdanningsprogram i Brigade Nord? En casestudie med fokus på implementeringen av grunnleggende soldatutdanning i Brigade Nords støtteavdelinger 

  Fagerholt, Martin; Kvam Pedersen, Lars-Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Temaet for denne oppgaven er implementeringsprosesser. En av utfordringene hos moderne organisasjoner er at de kontinuerlig må omstille seg og sine praksiser for å følge med omgivelsene. Forsvaret er en organisasjon som har vært preget av flere omstillingsprosesser siden slutten av den kalde krigen i 1989. Det vil derfor kunne antas at Forsvaret er dyktige innenfor omstillingsprosesser. Denne ...
 • Fagkompetanse – en nødvendighet for sjøoffiseren? Ett studie av spesialistbefalsordingens effekt på utøvende lederskap i Sjøforsvaret 

  Steinsland, Ole; Reksten, Arnt W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Hensikten med denne studien har vært å undersøke det utøvde lederskapet på Sjøforsvarets fartøyer i den hensikt å belyse hvorvidt innføringen av Ordningen for Militært Tilsatte (OMT) har påvirkning på dette. Studien omfatter fagfeltet organisasjon og ledelse og har følgende problemstilling: Hvilken betydning har ordningen for Militært Tilsatte (OMT) for utøvelse av lederskap på Sjøforsvarets ubåter, ...
 • Båtsfjord- et attraktivt sted for ungdom i alderen 17-23 år? 

  Amundsen, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-22)
  Fokuset på denne oppgaven har vært ungdommens subjektive opplevelse av Båtsfjord. Oppgaven analyserer ungdommens opplevelse av stedets attraktivitet ved hjelp av Simon Anholts City Brand Index Hexagon. De ulike stedsdimensjonene i hexagonet er: the precence, the place, the potential, the pulse, the people, og the prereguisites. Dette er et verktøy som kan brukes for å måle, utvikle og bygge ...
 • Verdiforankring i Forsvaret. Implementeringen av verdier fra Forsvarsminister til vernepliktig soldat 

  Eskestrand, Syver Lars Hoveid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne oppgaven har til hensikt å se på hvordan en organisasjon som Forsvaret benytter verdier som et ledelsesverktøy for å påvirke utførelsen ned på laveste nivå. Ettersom Forsvaret forvalter voldsmakt på vegne av samfunnet, er dette noe som har stort fokus i organisasjonen. Med utgangspunkt i det overordnede verdigrunnlaget for forsvarssektoren, tar oppgaven for seg verdigrunnlagets ambisjon om at ...
 • Forbi responstider: En kartlegging av styrker og svakheter på produkt- og prosessområder gjennom kundetilfredshet i SpareBank 1 Nord-Norge 

  Nordnes, Sondre Strøm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-25)
  ”Nord-Norges mest fornøyde kunder” er ett av fem strategiske mål til SpareBank 1 Nord-Norge. I mylderet av kundetilfredshetsundersøkelser og målinger, som noen ganger virker som om de bare er for målingens skyld, har denne undersøkelsen forsøkt å benytte kundetilfredshet (KTI) som etter-evaluering for å se sammenhenger mellom kundenes opplevelse og det de ”går gjennom” når de kontakter kundeservice. ...
 • Relasjoner gjennom en fusjonsprosess. Hvordan har en fusjon mellom to store organisasjoner påvirket leder-medarbeiderforholdet i det fusjonerte selskapet? 

  Helland, Paul (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
  Bakgrunn: Hensikten med oppgaven er å se om transformasjonsorientert ledelsesadferd har, eller kunne hatt noen betydning under fusjonsprosessen av to store organisasjoner med til sammen ca. 16 000 ansatte. Den har også som mål å finne ut hva som er viktige prosesser og mekanismer i det å utøve transformasjonsledelse i denne spesifikke fusjonsprosessen. Under fusjonsprosessen hadde den sammenslåtte ...
 • Fish Health Management in Uganda. From Soft Laws to Practical Implementation 

  Fredriksen, Børge Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-25)
  Fish farming is becoming an increasingly important part of the food supply for the growing world population. Uganda is one of the countries in Africa where fish farming is on the rise, largely dominated by Nile tilapia and North Africa Catfish. With abundant water resources, an ideal climate and a market demand for fish, the conditions for development of the fish farming sector are in place. In this ...
 • Opplevd sikkerhet i luftfart - mulige årsaker. Sammenheng mellom opplevd sikkerhet og sikkerhetstiltak i luftfartsorganisasjoner 

  Rasch, Espen Heiberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Oppgaven har tatt utgangspunkt i sikkerhetstiltak og deres innvirkning på egenopplevd sikkerhet i militære og sivile luftfartsorganisasjoner i Norge. Sikkerhetstiltak knyttes her til trening med og bruk av nød og sikkerhetsutrustning, helt konkret: redningsutstyr, flybekledning, flymedisinsk kurs og trening evakuering og overlevelse. Oppgavens problemstilling er: Hvilken sammenheng finnes ...
 • Sammenligning av beslutningsprosess vedr. Kimen kulturhus og Kulturfabrikken Sortland. Hvordan har man klart å skaffe politisk oppslutning om kulturhusideene? 

  Pedersen, Lisbeth Møller; Johnsen, Rolf Magnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Bygging av kulturhus er et fenomen som har tatt om seg i landet vårt i de siste årene. I tider med trang kommuneøkonomi og nødvendig oppfølging av lovpålagte oppgaver, klarer enkelte kommuner likevel å skaffe seg økonomisk rom for denne type byggeprosjekter. Imponerende er det også at man klarer å skape politisk oppslutning i besluttende organer. I vårt studie av prosessene rundt Kimen kulturhus ...
 • Motstand mot endring i omorganisering. En undersøkelse av motstand mot endring i Sambandsbataljonens omorganisering 2017 

  Christoffersen, Thomas; Haugen, Knut Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-31)
  Oppgavens formål er å forske på motstand mot endring hos ansatte i Sambandsbataljon/Brig-N/Hæren når de skal omorganiseres mot strukturmål 2020. I Forsvaret er det ikke forsket mye på fenomenet motstand mot endring. Denne undersøkelsen kan være en referanse til å identifisere forhold som kan ha betydning når det skal gjennomføres omorganiseringer. I hvilken grad det finnes motstand, hvilke forhold ...
 • Hvilke sammenhenger er det mellom offentlige lederes arbeidsmotivasjon og deres opplevde arbeidsytelse? Er lederne indre- eller ytre motivert og hvordan opplever de egne prestasjoner? 

  Bogstrand, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-29)
  Denne oppgaven undersøker hvilke sammenhenger det er mellom offentlige lederes arbeidsmotivasjon og deres opplevde arbeidsytelse. Jeg ser nærmere på om lederne er indre- eller ytre motivert og hvordan lederne opplever egne prestasjoner. Arbeidsmotivasjon handler i denne oppgaven om indre og ytre krefter som initierer arbeidsrelatert atferd, mens arbeidsytelse er den forventede verdien fra de ansattes ...

Vis mer