Now showing items 1-20 of 225

  • De brutte løfters camp? : en analyse av forventninger og innfrielse ved en turistbedrift i Nord-Norge 

   Pedersen, Ole-Petter; Hansen, Lill Torunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   I denne oppgaven har vi gjort et casestudie av en liten fiskecamp på Arnøya i Nord-Troms, Crazy Cod Camp. 2010 var selskapets første driftsår, og i forkant av en eventuell utvidelse av fiskecampen var det ønskelig å vite hvor tilfredse kundene var med oppholdet. Dette for å kunne bruke resultatene til å forbedre og øke kundens opplevelse. Vi har med bakgrunn i teorier innenfor turisme, konsumentatferd ...
  • Rekruttering som strategisk HR…eller? : en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen. 

   Buseth, Lars; Skrivervik, André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   Kampen om kompetansen har fått mye oppmerksomhet både i media og arbeidsliv de siste årene. Ut fra erkjennelsen av at en virksomhets medarbeidere er dens viktigste ressurs kombinert med et arbeidsmarked med dårligere tilgang på kompetente medarbeidere, er rekruttering for alvor satt på dagsorden. På tross av dette finnes det relativt få empiriske undersøkelser som tar for seg hvordan virksomheter ...
  • Beslutningsmyndighet hos mellomledere i sykehus 

   Johansen, Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-01)
   Jeg har sett på grad av beslutningsmyndighet hos mellomledere i sykehus, nærmere bestemt Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). I tillegg til grad av beslutningsmyndighet generelt, ser jeg på grad av beslutningsmyndighet på ulike områder. Jeg har også sett på lederroller, og hvilke av Mintzbergs roller mellomlederne på K3K inntar i jobben sin.
  • Kjøpsatferd i Tromsø sentrum - En studie av kjøpsmotivasjon og holdning til bysentrum 

   Nystuen, Elin; Aas, Beate Stang (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2010-11-15)
   Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge noen kjennetegn ved de som handler i Tromsø sentrum og hvilke egenskaper eller attributter ved sentrum de vurderer som viktig. Vi ønsker at våre funn kan bidra til økt innsikt og forståelse for hva som er bestemmende når befolkningen i Tromsø velger sentrum som handlested. Det teoretiske utgangspunktet har vi hentet fra kjøpsatferdsteori. Vi ønsker å avdekke ...
  • Nordkapp : et fyrtårn for reiselivet i Nord-Norge? 

   Nilsen, Eli; Barstad, Åse Lill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   Nordkapp – Europas nordligste punkt – Europas tak - et ”lands end”. Det finnes mange beskrivelser av Nordkapp som sted og like mange meninger og oppfatninger om Nordkapp som reisemål. Er Nordkapp det fyrtårn for reiselivet i Nord-Norge man skulle forvente ut fra dets historie og egenart? Vi har foretatt en kvantitativ spørreundersøkelse for få mer kunnskap om hvorfor turistene velger Nord-Norge ...
  • Hva er omdømmet til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet? : oppfattes instituttet som synlig, distinkt, ekte, gjennomsiktig og konsekvent? 

   Turi, Gunn-Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   Denne studien handler om omdømmet til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) ved Universitetet i Tromsø (UiT). Bakgrunnen for valg av tema er økt konkurranse om studenter, varierende søkertall samt tilbakemeldinger om lite synlighet i omgivelsene. Det er ikke lenger bare private bedrifter som har fokus på omdømme, men også offentlige organisasjoner, så som universiteter, er opptatt av ...
  • Straksetterforskning - instrumentelt eller institusjonelt motivert? : en studie av en organisasjonsidé 

   Klaussen, Grete Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   Denne oppgaven handler om organisasjonsideer og jeg har tatt utgangspunkt i skandinavisk ny-institusjonalisme og idemodellen til Czarniawska og Joerges (1996). Modellen tar for seg fasene fra en ide oppstår som en tanke, og til den gjennom ulike faser blir til noe konkret, fasen der ideen utvikles til objekt. Videre viser modellen hva som skjer når en organisasjonsidé omsettes til handling og hvordan ...
  • Kvinner og verv i Lederne region nord : sett i forhold til fenomenet glasstak 

   Lervik, Anita Birgitte Bakkeland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   Denne oppgaven tar for seg kvinner og verv, i lys av om glasstaket hindrer kvinner i å nå opp til toppvervene. Forskning viser at mellom kvinner og de øverste lederjobbene er det et usynlig glasstak som gjør at de ikke når opp, i oppgaven ser jeg på om dette er et fenomen i fagorganisasjonen Lederne region nord. Jeg bruker Fafo-rapporten ”Kvinner i fagbevegelsen 2004. kvinners representasjon i Lo ...
  • Strategiarbeid blant gasellebedrifter 

   Christensen, Tor Petter Weien; Thorkildsen, Tommy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   En av de viktigste faktorene for å kunne være innovativ og proaktiv i det moderne næringsliv er at styret har en plan med sitt arbeid, og en klar ide om hvilken retning selskapet skal ta. Det betyr at det strategiske arbeid bør prioriteres og styrebehandles på en profesjonell måte. Innen internasjonalt forretningsliv og nyere forskning så får styret en forsterket rolle i den totale strategiske ...
  • Benchmarking av kundefunksjonen til Troms Kraft Nett AS. 

   Arnesen, Fredd Karl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-12-10)
   I denne oppgaven analyseres effektiviteten i kundefunksjonen til norske kraftnettselskaper, med hovedfokus på Troms Kraft Nett AS (heretter kalt TKN). I kundefunksjonen inkluderes kundeservice, abonnement, avregning og måling. Datamaterialet som jeg anvender er hentet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (heretter kalt NVE). Jeg anvender videre data fra den såkalte note seks i NVE-regnskapet ...
  • Er det så viktig hvor eieren bor? : fortellinger fra Husøy og Berlevåg om betydningen av eierskap i fiskeindustrien 

   Trælvik, Else Bitten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-01)
   Er eierforhold av vesentlig betydning for muligheter til å oppnå et godt resultat for både bedrift og lokalsamfunn? To fiskerisamfunn – Husøy og Berlevåg er undersøkt. Oppgaven fokuserer på fiskeindustrien som er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene. Det er samlet inn intervjuer som det er laget fortellinger av om hvordan befolkningen opplever sine lokalsamfunn. Spesielt fokus er lagt på betydningen ...
  • Organisasjonsendring - til det bedre, eller? 

   Størkersen, Johanne Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   En studie av fusjon mellom Høyskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø i 2009, og omorganisering i forbindelse med fusjon. Studien tar utgangspunkt i IT-avdelingen. Kan ansattes oppfatninger av endringene forstås ut i fra et instrumentelt eller et institusjonelt perspektiv?
  • Kontrollspenn i flat organisasjonsstruktur : styring eller ledelse 

   Hansen, Paul Martin; Jensen, Stig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Vi har i denne oppgaven ønsket å se nærmere på hvordan ledelse og styring ivaretas i en utflatet organisasjonsmodell. Som case har vi benyttet Tromsø kommune som omorganiserte sin virksomhet til en såkalt to-nivåmodell fra 1.1.2002. På undersøkelsestidspunktet hadde organiseringen fungert i mer enn ni år og dermed ”satt seg” som gjeldende organisasjonsmodell for kommunen. Helt konkret har i forsøkt ...
  • Fortellingen om fremtiden i nord : hvilke virkemidler benytter Jonas Gahr Støre for å overtale folk i nord til å tro på regjeringens nordområdestrategi? 

   Methi, Kirsti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-01)
   Fortellingen om fremtiden i nord. Hvilke virkemidler benytter Jonas Gahr Støre for å overtale befolkningen i nord om å tro på regjeringens nordområdestrategi? Mastergradsoppgaven (MBA) tar utgangspunkt i en tale Jonas Gahr Støre holdt på Universitetet i Tromsø, 29. april 2010. Gjennom ledelsesteori forsøker oppgaven å avdekke hvilke virkemidler Støre, som leder for nordområdepolitikken, tar i bruk ...
  • Fra idé til praksis : en studie av omdømme som endringspraksis i Tromsø kommune 

   Pedersen, Tone Beathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Omdømme i det offentlige er i vinden som aldri før, og det blir gjennomført flere omdømmeundersøkelser i kommuner og andre offentlige virksomheter. Denne oppgaven tar for seg omdømme som endringspraksis i en offentlig organisasjon, hvor Tromsø kommune er case. Kommunen er i en prosess hvor de jobber konkret med å bedre sitt omdømme, etter et svakt resultat i en omdømmemåling i 2010. Oppgaven ser ...
  • En sammenligning av etablerte og institusjonaliserte styringskonsepter i kommunene : mål- og resultatstyring, balansert målstyring og utflating og fleksibilisering 

   Sætre, Rita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Dette er en studie av tre etablerte og institusjonalisert styringskonseptene ”mål- og resultatstyring”, ”utflating og fleksibilisering” og ”balansert målstyring”. De tre styringskonseptene kan sies å være rådende styringsmodeller i norske kommuner, hvor disse konseptene i flere tilfeller er innført og praktiseres samtidig i kommuneorganisasjonen. Tidligere har disse konseptene blitt forsket på og ...
  • Sosiale medier og bank : hvilke forventninger har kundene til SNNs tilstedeværelse i sosiale medier? 

   Resvoll, Liv-Inger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Tema for oppgaven er sosiale medier og bank. Jeg ønsker å se nærmere på hvilke forventninger kundene til SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) har til banken i sosiale medier. Formålet er å revidere den vedtatte strategien for sosiale medier, og samtidig å se sosiale medier i sammenheng med bankens øvrige kommunikasjonsstrategi. Med utgangspunkt i oppgavens problemstilling velger jeg å benytte meg av kvantitativ ...
  • Lønns- og belønningssystemer som strategiske styringsredskap 

   Lundvang, Ole Arthur (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-15)
   Med utgangspunkt i teorier og forskning innen tema av betydning for lønn- og belønning er formålet med oppgaven å gi et bilde av hvordan lønns- og belønningssystemer benyttes som strategiske verktøy i 3 virksomheter.
  • Utvikling av en vinterdestinasjon : hvilke turister bidrar til vekst, og hva er deres viktigste motivasjon for å velge Tromsø som reisemål om vinteren? 

   Figenschau, Anne Berit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Tradisjonelt har Norge vært et reisemål for turister som ønsker å oppleve flott natur, hovedsakelig på sommeren. I Nord-Norge har turistene besøkt de profilerte reisemålene Lofoten og Nordkapp sommerstid, og Hurtigruten er et av reiselivsfyrtårnene som bidrar til å trekke turister til landsdelen. Det er i sommersesongen turistene reiser til Nord-Norge. Vintersesongen i landsdelen har hatt en svak ...
  • Arbeidshest i tidsklemme? : hva kjennetegner organisasjonskultur ved Nord-Norsk Hestesenter, og kan dette forklare turnover av ledere i organisasjonen? 

   Sundstrøm, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Hva kjennetegner organisasjonskultur ved Nord-Norsk Hestesenter, og kan dette forklare turnover av ledere i organisasjonen? Oppgaven tar utgangspunkt i tre perspektiver; integrasjonsperspektivet, differensieringsperspektivet og fragmenteringsperspektivet som teoretisk rammeverk for analysen. Oppgaven beskriver kjennetegn ved organisasjonskulturen ved Nord-Norsk Hestesenter gjennom tre kulturtema; ...