Recent additions

 • Endringsledelse i politiet - En prosessbasert studie av endringsstrategiers innvirkning på endringsprosesser 

  Mærli, Espen Bjørkeng; Nastad, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Denne oppgaven presenterer en prosessbasert studie av endringsstrategiers innvirkning på endringsprosesser. Gjennom en kvalitativ tilnærming analyserer og drøfter oppgaven virkemidlenes innvirkning på en endringsprosess i Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB) i Oslo politidistrikt. Med det formål å studere effekten av en endringsstrategi, på et gitt tidspunkt og i en konkret pågående ...
 • Virtuell ledelse og tillit. Hvilke utfordringer og muligheter gir virtuell kommunikasjon? 

  Schou-Hauger, Anniken; Nguyen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Hensikten med denne studien var å undersøke i hvilken grad virtuell ledelse skaper utfordringer og redusert tillit i virtuelle team, og hvordan bruk av moderne kommunikasjonsteknologi kan kompensere for slike avstandsutfordringer. For å besvare problemstillingen ble 13 artikler analysert. I denne masteroppgaven har vi sett problemstillingen opp mot to perspektiver på ledelse, det instrumentelle og ...
 • Organisasjonsidentitet i Grensevakten. En samstemt avdeling 

  Hodnefjell, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-18)
  Tema for denne oppgaven er organisasjonsidentitet. Denne oppgaven undersøker hvilke organisasjonsidentiteter som eksisterer i den norske grensevakten mot Russland. Den tar også for seg hvordan politioppdraget, som den norske grensevakten er gitt, påvirker disse identitetene. Bruken av militære styrker til andre formål enn det vi forbinder med rent militærere konvensjonelle oppgaver, har historisk ...
 • Organisasjonsidentitet i Grensevakten. En samstemt avdeling 

  Hodnefjell, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-02)
  Tema for denne oppgaven er organisasjonsidentitet. Denne oppgaven undersøker hvilke organisasjonsidentiteter som eksisterer i den norske grensevakten mot Russland. Den tar også for seg hvordan politioppdraget, som den norske grensevakten er gitt, påvirker disse identitetene. Bruken av militære styrker til andre formål enn det vi forbinder med rent militærere konvensjonelle oppgaver, har historisk ...
 • Lean, tillit og den norske arbeidslivsmodellen - øker tilliten i norske virksomheter ved bruken av Lean? 

  Larsen, Gard Eide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Hovedformålet - er å forstå og finne forklaringer på hvordan Lean påvirker organisasjonene hvor den blir tatt i bruk. Denne oppgaven diskuterer temaet mer spesifikt i forhold til problemstillingen om - oppleves bruken av Lean å øke den gjensidige tilliten i organisasjonen? Den norske arbeidslivsmodellen er en grunnleggende premissgiver for organisasjonsutvikling i norske virksomheter. Den er blant ...
 • En kulturkartlegging av ledelsesorganisasjonen i Brigade Nord. Bygger dagens kultur opp under Brigadekommandoens operative evne? 

  Willassen, Silje Johansen; Blikra, Øyvind Bolstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-29)
  I 2015 ble Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) presentert. Her ble det redegjort for at blant annet Forsvarets ledelse, staber og administrasjon skulle effektiviseres. I denne sammenheng fikk Brigadekommandoen, ledelsesorganet i Brigade Nord, nedtrekk i årsverk som skulle tilføres Hæren for å bygge Nasjonalt Landoperasjonssenter (NLS). Dette samtidig som Brigadekommandoen skulle fortsette å ivareta ...
 • Fører rollekonflikt til krysspress hos apotekere i Norge? 

  Smellror, Kine Johansen; Moen, Merete Kveli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Tema for denne oppgaven er krysspress og rollekonflikt. I oppgaven undersøkes disse fenomenene for apotekerne som jobber som daglige ledere i apotek. Videre er det interessant å finne ut om det finnes en rollekonflikt mellom krav fra førstelinjearbeidere og ledelsen, som påvirker apotekernes arbeidssituasjon. For å undersøke dette ble følgende problemstilling formulert: «Fører rollekonflikt til ...
 • Hva er følgerskap og hvilke faktorer påvirker følgerskap? En studie av hvordan utdanning, erfaring og tillit påvirker følgerskap 

  Lassen, Marius; Ohnstad, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Tema for denne studien er følgerskap en side av lederskap som er mindre kjent og omtalt, men som vi opplever å ha en voksende innflytelse på lederskapsfaget. Vi har forsket på forhold ved lederskap som er kjent, men ikke utbredt. Målet med studien er å avdekke hvordan faktorene utdanningsnivå, erfaring og tillit påvirker typologiene passivt-, aktivt- og proaktivt følgerskap. Studien belyser et bredt ...
 • Ledelse i ekstreme situasjoner: Hvilke grep gjøres i utdanning av Hærens befal, for å få dem i stand til å utøve ledelse i strid? 

  Karlsen, Robin; Bauge, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Avhandlingen er en kvalitativ studie om Hærens lederutdanning og erfaringer fra befal som har deltatt på internasjonale operasjoner. Oppgaven tar for seg hvilke grep som gjøres i utdanningen av Hærens befal, for å få dem i stand til å utøve ledelse i strid, og hvorvidt de uteksaminerte unge befalene er skikket til dette. I militæret vil beslutninger på taktisk nivå kunne resultere i store konsekvenser ...
 • Forsvarets organisasjonsidentitet – i overenstemmelse med befolkningens oppfatning 

  Johnsen, Alexander; Knudsen, Simen Kvalvaag (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  This master's thesis is about identity and reputation in a public organization, more precisely the Norwegian Armed Forces. We have noticed that the Norwegian Armed Forces has been very visible in the media in recent years. In addition, they have conducted many campaigns in social media. Society has changed a lot in recent years, in particular regarding gender equality and multiculturalism. How does ...
 • Motstand mot ny ordning for militært tilsatte. Årsaker som stopper ansattes overbevisning i 1. Fregattskvadron 

  Kesper, Kalju; Pleym, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Den nye ordningen for militært tilsatte, ble behandlet i stortinget i 2015 og er planlagt ferdig implementert ved utgangen av 2020. Bakgrunnen for en ny personellordning er at Forsvaret ønsker å holde bedre på nøkkelpersonell med fagkompetanse. Hensikten med denne kvalitative studien var å undersøke hva graden av motstand er og hvordan denne kan forklares hos en spesifikk ansattgruppe i 1. ...
 • Gevinstrealisering – et fint begrep, men er det et godt grep? En kvalitativ casestudie av innføringen av gevinstrealiseringsmetodikk i Statpeds digitaliseringsprosjekt 

  Skiple, Ingebjørg Sandvik; Skiple, Tor Asle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-01)
  Temaet for denne masteravhandlingen er implementering og iverksetting av gevinstrealiseringsmetodikk i Statped sitt digitaliseringsprosjekt. Vi ser på gevinstrealisering som en idé på reise. Den dukker opp, har sin tid, for så senere å bli fortrengt av nye ideer (Røvik, 1998). Oppgaven studerer gevinstrealisering sin ferd gjennom Statped, og oppgavens problemstilling er: Hvorfor har Statped tatt ...
 • Medarbeiderdrevet innovasjon i Marinen: Påvirker Marinens bemanningskonsept betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon blant seilende personell i Marinen? 

  Wagner, Michael; Øyhus, Syver (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-12-01)
  Marinens fartøy opererer i dag med et bemanningskonsept, benevnt Lean Manning Concept (LMC), som kjennetegnes av individuell og organisatorisk flerfunksjonalitet. Med flerfunksjonalitet menes det at ansatte har flere fagområder og funksjoner å forholde seg til. Hensikten med denne studien er å undersøke hvorvidt bemanningskonseptet påvirker betingelsene for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). ...
 • Hva kan Forsvaret gjøre for å få flere kvinnelige høyere offiserer? 

  Weierud, Miriam (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-30)
  Denne oppgaven handler om kvinnelige offiserers vertikale karriere i Forsvaret. Hensikten med oppgaven er å avdekke hva Forsvaret kan gjøre for å få flere kvinnelige høyere offiserer. Dette er tilnærmet ved å se på forutsetninger og hindringer for kvinnelige offiserers offensive karrierevalg. Studiens utgangspunkt er intervjuer med seks kvinnelige offiserer som har fortalt deres karriere-beretning. ...
 • Lean i offentlige virksomheter - Hvordan oppleves Lean i Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon? 

  Gallimore, Christoffer Krohn; Tvedt, Tom David (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-30)
  Sammendrag Denne oppgaven omhandler hvordan en Lean-implementering har påvirket ansatte i en offentlig virksomhet. Virksomheten som undersøkes er Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS). Oppgaven er en kvantitativ studie av de ansattes subjektive oppfattelse av hvordan Lean påvirker faktorene kvalitet, effektivitet og fokus på kjerneoppgaver. Ved å se på disse faktorene fra et ...
 • Hvordan har bruk av balansert målstyring som konsept og organisasjonsverktøy bidratt til forbedringer av organisasjoners ytelse? - En litteraturstudie 

  Jensen, Jørgen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-15)
  Denne litteraturstudien ser på om konseptet og organisasjonsverktøyet Balansert Målstyring (BM) faktisk fungerer. Gir det balanserte og langsiktige synet på organisasjonen og dens strategi, det konkurransefortrinnet og forbedringen alle organisasjoner søker? I tillegg, gitt økt organisatorisk ytelse, hvilken rolle spiller organisasjonsstrukturen? Jeg finner at de aller fleste organisasjoner opplever ...
 • Arbeidsmiljø og Kreativitet. Beskrivende Studie av Arbeidsmiljø og Kreativitet i H. Mydland AS 

  Matulevicius, Audrius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
  Denne masteroppgaven omhandler arbeidsmiljø og kreativitet i H. Mydland AS. Studiet beskriver ansattes oppfatning av ulike arbeidsmiljøforhold som har betydning for kreativitet. Hensikten med denne studien er å kartlegge arbeidsmiljøfaktorer som påvirker kreativitet i H. Mydland as. En ide om en god match mellom ansatt og dens arbeidsplass er et av hovedmålene i organisasjonspsykologi. Det å generere ...
 • Organisasjonskultur og lederskap i Sparebanken Møre Kristiansund. En kvalitativ analyse av organisasjonskultur og lederskap 

  Knarvik, Henriette; Vevang, Lars-Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Formålet med denne studien har vært å kartlegge organisasjonskultur, teamarbeid og lederskap i Sparebanken Møre avdeling Kristiansund i den hensikt å belyse hvordan dette kan ha virket inn på oppnådde resultater i avdelingen. Studien omfatter fagområdene ledelse og organisasjonskultur, og har følgende problemstilling; Hvordan har organisasjonskultur og lederskap i Sparebanken Møre Kristiansund ...
 • Styrets roller og makt. Har helse Nord RHF et tantestyre? 

  Willassen, Harriet; Mortvedt, Østen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Det offentlige eier og forvalter på ulike måter samfunnets interesser, ressurser og verdier. Flere av landets største virksomheter er offentlig eid. Disse må ofte ta hensyn til et bredere sett av samfunnsrelevante mål og verdier enn private eide selskap. De er i tillegg ansvarlig ovenfor felleskapet som gjør at det stilles større krav til transparens og likebehandling. Helseforetaksmodellen ble ...
 • Flyt kommer ikke av seg selv. Hindringer for innføring av kontinuerlig forbedring i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter. 

  Djønne, Vegard; Brynildsen, Robert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Ved opprettelsen av Forsvarsmateriell i 2016 ble samtidig Lean/kontinuerlig forbedring innført i organisasjonen. Hensikten med studien er å prøve å finne hindringer for innføringen av Lean/kontinuerlig forbedring i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter, samt bakenforliggende årsaker til disse hindringene. I teorikapittelet har vi benyttet rammeverket fra Jacobsen (2018b) for å strukturere inn ...

View more