Recent additions

 • Voldelig radikalisering av vestlige muslimer. En analyse av radikaliseringsprosessen av vestlige muslimer som blir fremmedkrigere. 

  Jacobsen, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-27)
  Denne oppgaven er en analyse av prosessen som fører til voldelig radikalisering av unge muslimer født og oppvokst i Europa. Det har siden 2001, og spesielt siden 2011 vært en økning av antallet unge vestlige muslimer som blir radikalisert inn i en voldelig tolkning av Islam. En del av disse individene velger å reise fra sine liv og familier i Europa for å delta i krig - ofte i land de ikke har verken ...
 • Brigade Nord - en feminin brigade? Hvilke maskuline og feminine egenskaper finnes i MPKp, PBn og ArtBn? 

  Hallan, Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Oppgaven identifiserer hvilken kompetanse ulike avdelinger i Brigade Nord har om gender som tema. Videre formidler oppgaven de egenskaper som avdelingene beskriver som feminine og maskuline.
 • EUs afrikanske eventyr. Trening av en afrikansk regjeringshær i en asymmetrisk konflikt. 

  Aamelfot, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-17)
  I 2012 gikk mer eller mindre den maliske stat i oppløsning. Terrorgrupper fra nord- øst i Mali erobret seg lenger og lenger sør mens den maliske hæren flyktet og gikk i oppløsning. Fra å være et relativt vellykket demokrati i Vest- Afrika sto nå landet i fare for å bli et arnested for terrorgrupper og radikal islam. Bilder av ødeleggelse av kulturskatter, innføring av sharialov og flyktende sivile ...
 • «CIMIC driver vi ikke med!». Hvordan har den norske modellen påvirket forsvarets evne til å gjennomføre stabiliseringsoperasjoner? 

  Berntsen, Einar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-17)
  Oppgaven tar sikte på å se hvilken sammenheng «den norske modellen», det vil si føringene om å skille mellom militær og humanitær innsats i Afghanistan, har hatt på det sivil-militære samarbeidsfeltet og derigjennom forsvarets evne til å gjennomføre stabiliseringsoperasjoner.
 • Militær rådgivning og flerkulturell kompetanse. Norske spesialstyrker i utenlandsoperasjoner 

  Grosberghaugen, Per Gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Denne oppgaven handler om flerkulturell kompetanse og norske spesialstyrkers oppdrag med kapasitetsbygging og militær rådgivning av lokale styrker i Afghanistan, Indonesia og Irak. Disse oppdragene utføres i en kulturell kontekst som er forskjellig fra det ene operasjonsområdet til det andre og stiller derfor krav til flerkulturell kompetanse. Forsvaret spesifikt og militære styrker generelt ...
 • Kunsten å bli fornærmet, eller bare en dårlig opptreden. - Et håndtrykk mellom to allierte. 

  Håkonsløkken, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  SAMMENDRAG Denne oppgaven beskriver hvordan en situasjon fra internasjonal tjeneste kan forstås i forhold til teoretiske retninger i sosialantropologi. Situasjonen er et møte mellom en fransk kaptein og meg som ung norsk løytnant som brått opphører da jeg gjengjelder en patriarkalsk hilsen under en gaveoverrekkelse. Teoriene for å forstå situasjonen tar utgangspunkt i samhandlingsnivået, ...
 • Sikkerhet & etterretning. Hvorfor er etterretning viktig for politiets samfunnsoppdrag og produksjon av sikkerhet? 

  Dønland, Christian Remhaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
  Temaet for masteroppgaven er etterretning i lys av sikkerhet og politiets samfunnsoppdrag. Dette er en kvalitativ studie om hvilken posisjon etterretning har i politiet, og hvorfor etterretning bør ha en sentral rolle i en sikkerhetsorganisasjon som politiet. Oppgavens problemformulering: Hvilken posisjon har etterretning i politiet, og hvorfor er etterretning viktig for politiets samfunnsoppdrag ...
 • Pre-aktiv strafferett som tiltak mot terror. En trussel mot demokratiet? 

  Syvertsen, Trude Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-16)
  Denne undersøkelsen tar utgangspunkt I problemstillingen:"Representerer pre-akiv strafferett langsiktige og prinsipielle utfordringer for det liberale demokratiet, og hvilke aspekter er det I så fall som utfordres?. Hovedspørsmålet er om pre-aktiv strafferett som tiltak mot terror kan utfordre grunnleggende aspekter I vårt samfunn og endre den norske samfunnsmodellen. Norge kan betegnes som et ...
 • Rivaliserende sentralmakter og tradisjonelle samfunn - Maktbalanse og stabiliserende mekanismer i Ghormach distrikt våren 2009 

  Berg, Øyvind Arne Nord (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2015-11-14)
  Denne studien forsøker å utvikle forståelse for hvordan makt- og alliansespill basert på lokal tradisjon skapte muligheter og utfordringer for både myndigheter og opprørere i et distrikt nordvest i Afghanistan våren 2009. For å kunne anvende statsmakt i vid forstand til å stabilisere eller utvikle et samfunn preget av konflikt vil det være avgjørende å forstå hvordan ulike virkemidler og aktører ...
 • Krav til konfliktløsning øker. En studie av FNs bidrag til fred i Syria i 2012 

  Reinskou, Mari Cecilie Tolfsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
  Hvorfor klarte ikke partene i Syria å implementere en fredsplan i 2012? Hva kunne vært gjort annerledes i denne prosessen? Hvilke erfaringer kan brukes konstruktivt ved senere anledninger?
 • Hvorfor Libya og ikke Syria? Var R2P bare et blaff? 

  Opdal, Laila Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-21)
  Den Arabiske Våren brøt ut i en rekke land i Nord-Afrika og deretter Midtøsten og førte til en rekke politiske endringer i flere land. Deriblant regimeendringer i Tunisia, Egypt, Libya og skifte av statssjef i Jemen, samt vedvarende borgerkrig i Syria. De folkelige opprørene hadde til felles at de markerte misnøye med sittende regimer og rådende politikk. Opprørene antok ulik karakter ettersom hvilke ...
 • Obersten og vannflasken. Et møte mellom mennesker i internasjonale operasjoner 

  Ohrstrand, Ole-Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-13)
  Når norske og afghanske sikkerhetsstyrker møtes er det ikke bare et møte mellom mennesker, men det er også et møte mellom kulturer. Oppgaven bygger på en hendelse hvor en norsk sjef ønsker å skape en god relasjon til sin afghanske motpart og lover han en flaske vann. Vannflasken ble ikke overlevert av han personlig, men ble kastet til den afghanske sjefen av en norsk soldat. Den afghanske sjefen ...
 • Jeg ser hvordan du handler, men forstår ikke hvorfor 

  Laursen, Stig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
  Masteroppgave basert på felterfaringer i Afghanistan der fokus har vært på å forstå hvorfor afghanerne handler som de gjør. Erfaringene er basert på min rolle som militær mentor ovenfor min afghanske motpart.
 • Ahmadiyya og «de andre» muslimene i dagens India: Selvkultivering, anerkjennelse og balansekunst hos en omstridt minoritet 

  Felde, Hans Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
  Denne masteroppgaven handler om ahmadiyya-muslimer i India, og er basert på feltarbeid i en menighet i Delhi. Ahmadiene er en omstridt religiøs gruppe i alle land hvor de er representert, og de har også vært utsatt for forfølgelse, særlig i Pakistan. Dette har ført til migrasjon til en rekke vestlige land, deriblant Norge. Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan en slik religiøs ...
 • Ny hverdag, nye trusler - krisehåndtering i NATO anno 2014. Active Fence Turkey - et empirisk eksempel på anvendelse av ballistisk missilforsvar i et moderne trusselbilde 

  Kongshavn, Lina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
  Verdens sikkerhetspolitiske situasjon har gjennomgått en markant endring etter den kalde krigen var over. Overgangen fra bipolaritet med de to dominerende stormaktene USA og Sovjetunionen til, i første omgang, unipolaritet hvor USA stod igjen som eneste supermakt var den mest framtredende av disse endringene. Da muren falt betød det også på mange måter slutten på de to stormaktenes hegemoni og ...
 • Norges militære engasjement i Afghanistan - En rettferdig krig? 

  Engmann, Marthin Thuve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-13)
  Norge har siden 2001 vært involvert med et militært engasjement i Afghanistan. Dette engasjementet har i all hovedsak vært knyttet til den NATO-ledede operasjonen "ISAF", og til den amerikanskledede operasjonen "Enduring Freedom". Dette militære engasjementet går nå i 2014 mot slutten, og fra 2015 vil Norge kun ha et fåtall militære rådgivere igjen i Afghanistan. I løpet av det siste tiåret har ...
 • Karrierestopp med kvinnekropp? - en analyse av kvinnelige habitus, karrierevalg og kjønnsdominans i Forsvaret 

  Netland, Karen Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-26)
  I dag er kvinneandelen i Forsvaret på bare 8,5 %, og det er få kvinner på toppnivå. Ferske tall fra personellregisteret bekrefter at kvinnelig befalet i Hæren i størst grad jobber i logistikkavdelinger, men i tillegg til dette synes de fleste å velger seg administrative- /støttestillinger internt i egen avdeling også. Dermed velger de bort de operative stillingene som er mer karrierefremmende. ...
 • Bruk av CIMIC i høyintensitetsoperasjoner: Hvorfor det norske Forsvaret fortsatt har bruk for dette militære verktøyet i nasjonale operasjoner 

  Gjørv, Jardar Einride (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
  Problemstillingen i denne oppgaven er i hvilken grad den militære fagfunksjonen CIMIC er relevant i en høyintensitetsoperasjon i Norge, hvor hensikten er å danne et terskelforsvar mot ethvert militært angrep mot Norge? Ved å bruke forskjellige sikkerhetsteorier er det gjennomført en analyse av fagfunksjonen CIMIC i konteksten nasjonalt høyintensitetskonflikt og totalforsvaret. For å støtte analysen ...
 • Verdibasert ledelse på førstelinjenivå 

  Håkaby, Gunn-Evy Olafsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-06)
  Seksjonssykepleieren er førstelinjeleder til medarbeidere i kjernevirksomheten i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). UNN får og gir overordnede føringer om verdibasert ledelse på alle nivå i organisasjonen. Føringene anses å ha betydning for seksjonssykepleierens handlingsrom. Førstelinjelederens relasjon til medarbeidere er vesentlig for ledelse av kjernevirksomheten. Med bakgrunn i dette ...
 • Kultur og identitet blant kampsoldatene i Task Uniten 

  Kilde, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
  Oppgaven handler om kultur og identitet blant kampsoldater fra en kontingent ved den norskledete Provincial Construction Team (PRT) i Meymaneh i Afghanistan. Den brukte metoden for å undersøke dette har vært antropologisk refleksjon rundt egenopplevd empiri fra en operasjon som hadde en omfattende stridskontakt (kamphandling). I tilknytning til James Spradley og Clifford Geertz sine teorier ...

View more