Now showing items 1-20 of 7130

  • An Analysis of the Federal-Tribal Fish Management Agreement on the Kuskokwim River Alaska, United States 

   Abdulsalam, Oluwatosin Al-Shakur (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-15)
   The study examines the federal-tribal fisheries management partnership in the Kuskokwim River Delta under the MOU. Accommodating Alaska Natives into the dual management system that oversees subsistence fisheries in the Kuskokwim River remains elusive. Five decades after the Alaska Native Settlement and passing of the Alaska Native Interest in Land Conservation Act in 1982, the 'co' in subsistence ...
  • Den nordnorske heksefiguren - Ei værheks. Hva vet vi om forfølgelsen av trollfolk i Lofoten? 

   Hagen, Rune Blix (Conference object; Konferansebidrag, 2024-05-26)
  • “Eale eatnamis eatnan láhkái” Diiddaid ja sátnevádjasiid girjáivuohta sámi njálmmálaš árbevierus 

   Eira, Inger Julianne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-07)
   Dán dutkamušas lean čađahan konteaksta- ja fáddáguorahallama dihto diidafearániin ja sátnevádjasiin. Váldomihttu dutkamušas lea guorahallat ahte movt diidafearániin ja sátnevádjasiin bohtet sámi máilmmigovat ovdan, ja movt diidafearániid fáttát sáhttet čujuhit diiddaide. Dutkamuššii lean válljen teoriijaid nugo álgoálbmotmetodologiija, kulturipmárdusa, sámi gulahallanvugiid ja sámi estetihka vuođđun, ...
  • Tone and internal word structure: The interface between morphosyntax and phonology in a variety of Northern Norwegian 

   Solhaug, Tor Håvard (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-21)
   Tromsø Norwegian is a variety of Norwegian that is part of the mainland Scandinavian isogloss in which a contrast between two tonal accents, known as accent 1 and accent 2, has developed. The distribution of the two tonal accents in morphologically complex words is subject to both phonological and morphosyntactic factors, which interact in non-trivial ways. This dissertation uses this interaction ...
  • Mobbeforebygging og relasjonsbygging i fritidssektoren 

   Hegelstad, Hans (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-02)
   Dette er en kvalitativ studie som belyser en praksisforankret forståelse av mobbeforebyggende arbeid blant ungdom, med erfaringer fra ungdomsledere. Det er gjennomført 5 intervjuer med ulike ungdomsarbeidere, fra ulike klubber. I intervjuene belyses det hvilken posisjon de står i som rollemodeller overfor andre ungdom, hvordan de reflekterer over denne rollen og hvordan Problemstillingen er som ...
  • Struktur- og aktørteori: En teoretisk analyse for å forstå strukturell rasisme 

   Frivold, Eirik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan struktur- og aktørteori kan bidra til en bedre forståelse av det kontroversielle og utfordrende begrepet strukturell rasisme. I denne teoretiske litteraturstudien analyserer jeg Bourdieu og Teorien om rasjonelle valg for å deretter forme en syntese av de to som jeg anvender på fenomenet strukturell rasisme. Dette gjøres ved å tilføre et nytt aspekt ...
  • Mobbing og krenkelser i barnehagen sett i lys av kapittel 8 i barnehageloven 

   Reitan, Elisabet (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
   I denne studien har jeg fordypet meg i fenomenet mobbing i barnehagen, og forsøkt å besvare problemstillingen «Hvilken forståelse av begrepene krenkelse og mobbing har pedagogiske ledere og styrere i barnehagen?». Bakgrunnen for valget av problemstillingen var innføringen av kapittel 8 i barnehageloven, som poengterte en nulltoleranse for krenkelser som mobbing, utestenging, vold, diskriminering og ...
  • Understanding and investigating how parental smartphone use affects the parent-child relationship and child development, when the child is 0-5 years old. 

   Bjørkmann, Lone (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-31)
   Denne studien utforsker hvordan foreldres smarttelefonbruk påvirker foreldre-barn-relasjonen og barns utvikling, når barnet er i alderen 0-5 år. Det ble utført en kunnskapsoppsummering i form av en kartleggingsoversikt (engelsk: scoping review), hvor målet var å ta et steg tilbake og kartlegge og narrativt beskrive eksisterende forskningsgrunnlag per desember 2022, ettersom tidligere systematiske ...
  • Reformasjonen i undervisningen i brudd og kontinuitet 

   Wieffer, Jeroen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-29)
   Denne avhandlingen er en didaktisk oppgave og handler om reformasjonens fremstilling i undervisningen i Norge og Nederland. Oppgaven er en komparasjons analysere hvor jeg sammenligner skolesystemet, læreplanene og lærebøkene og er ute å finne likheter og forskjeller. Analysen av de ulike bestanddeler har gitt noen funn. Et av hovedfunnene er at det finnes noen sentrale forskjeller rundt temaet ...
  • Pia Arke and ‘Arctic Hysteria’: Visual Repatriation and the Problematics of a ‘Lost’ Artwork 

   Spreter, Stephanie von (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-09-15)
   his article examines Pia Arke’s artistic practice that engages with the phenomenon of ‘Arctic hysteria’, which apparently gripped large parts of the female indigenous population in the Arctic during the early contact era. By focusing on the ‘lost’ photomontage Arctic Hysteria IV (1997), I aim to show how Arke’s method of re-appropriating photographic material from colonial archives can be seen as ...
  • Towards Arctic Research Upholding Indigenous Peoples’ Rights: Recommendations for ICARP IV, the International Conference on Arctic Research Planning 

   Holmberg, A; Morin, E.; Chahine, A.S.; Doering, N.N.; Dudeck, S.; Fisher, S; Hermansen, N.; Herrmann, T.M.; Ikaarvik, I.; Kramvig, Britt; Omma, E.M.; Riedel, A.; Saxinger, Gertrude; Scheepstra, A.J.M.; van der Schot, J. (Research report; Forskningsrapport, 2023-03-21)
   A decolonial approach is needed to fulfil IASC’s (International Conference on Arctic Research Planning) commitment to recognizing that Traditional Knowledge, Indigenous Knowledge and academic scientific knowledge are co-equal and complementary knowledge systems that all can and should inform its work (website ICARP IV, 2023). <p> <p>This document summarizes key recommendations for actions regarding ...
  • Towards Developing a Global Policy Framework to Regulate Big Tech’s Impact on Democracy: A Global South Perspective 

   Siddiqui, Hijab (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-22)
   Technology and innovations have been rapidly evolving and infiltrating almost every aspect of human lives. These innovations have allowed humanity to excel in unprecedented manners. State, market, and culture form the basis of a society, and Big Tech companies have now captured all. Through online surveillance, political advertising online, and algorithmic targeting, there have been serious implications ...
  • The Persian Light Verb dādan 'to give': Causation and More 

   Soltani, Reza; Amouzadeh, Mohammad; Rezaei, Hadaegh (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-09)
   This paper aims to investigate the light verb constructions (LVCs) formed with the light verb dādan ‘to give’ in Persian by employing the principles of cognitive lexical semantics. It examines the semantic relationships between the heavy verb dādan and its uses as LVCs. The analysis of attested examples reveals that the use of dādan as a light verb (LV) is a function of the semantic structure of its ...
  • Å komme på rett spor - En casestudie av dynamikken mellom den lokale mobiliseringen og den statlige styringen i InterCity-prosjektet på Hamar 

   Emilsen, Marte Trasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-06)
   Denne masteroppgaven er en case-studie av en konfliktfylt planprosess knyttet til dobbeltsporutbygging for Intercity-prosjektet i Hamar. Studien søker å undersøke dynamikken mellom statlig styring og lokal mobilisering i et stort statlig infrastrukturprosjekt. Lokalsamfunnet har en positiv innstilling til muligheten for å modernisere jernbanen i Hamar. Konflikten som har preget planprosessen og ført ...
  • Adopsjon, assimilering og menneskehandel av barn fra utlandet. 

   Bredesen, Zebib (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-22)
   Ved å bruke det rasjonelle, naturlige og åpne organisasjonsperspektivene til Scott og Davis (2014) har jeg forsket på utenlandsadopsjon i Norge. I masteravhandlingen er tidsperioden avgrenset til å gjelde årene fra 2007 til og med 2023. Fokuset har primært vært å undersøke hvordan utenlandsadopsjon fungerer i Norge og å forklare årsakene til vedvarende adopsjon av barn fra utlandet til Norge. ...
  • Artificial Intelligence and Hate Speech: Exposing Facebook’s Biased Algorithms and Threats to the Freedom of Expression 

   Bareika, Katsiaryna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-22)
   Today social networks are the leading platforms for expressing opinions publicly. However, publicity on the Internet differs considerably from the generally accepted concept of publicity: when speaking any opinion or idea online, the user feels neither direct danger nor possible consequences for expressing his thoughts. Thus, Hate Speech online was created as a particular category of public statements ...
  • Løsningen på klimautfordringene er rotete, den er millioner av puslespillbrikker 

   Skaugen, Ragnhild Batseba Ødegaard (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2023-12-18)
  • Emosjoner og rasjonalitet: en teoretisering om kollektiv handling 

   Strobel, Edgar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-13)
   Denne teksten er en teoretisk studie av en velkjent sosiologisk problemstilling; problemet ved kollektiv handling. Den kollektive handlingens problem forsøkes å belyses ved hjelp av biologiske og nevrologiske innsikter i hvilken rolle emosjoner kan spille for kollektiv handling. Dette gjøres ved hjelp av kreativ teoretisering. Første del av teksten er en teoretisk gjennomgang av både sosiologiske, ...
  • Beaivváš nieida mánáidgirjji dulkon: Govviduvvon kulturdovddaheamit ja árvvut Marry Áilonieida Somby girjjis Beaivváš nieida 

   Logje, Mikkel Nils (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
   The thesis examines the children's book Beaivváš nieida by Marry Áilonieida Somby. It is based on an old myth about how the Sun's daughter taught the Sámi people to tame reindeer. An overview of the cultural background is given: myths, stories and yoiks in Sámi society, and Sámi child rearing. The book is analysed using narratological theories - in particular Genette's chronology, Barthes' intertext ...