Now showing items 1-20 of 6721

  • Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen 

   Saus, Merete; Wara, Tatiana (Chapter; Bokkapittel, 2021)
   I 2020 tråde det i kraft en ny lærerplan for skolen kalt fagfornyelsen. I den overordnede delen av læreplanen var ett av de tre nye tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring. De tverrfaglige temaene skal være gjennomgående og inkluderes i alle fag. Folkehelse og livsmestring er tema som mange lærere opplever som vanskelig å operasjonalisere i skolen. Mange fagdidaktikere opplever temaet som ...
  • Gjenoppretting og forsoning i barnevernets møte med urfolk og nasjonale minoriteter 

   Saus, Merete (Chapter; Bokkapittel, 2021)
   Dette kapittelet handler om barnevernets møte med urfolk og nasjonale minoriteter. Forskning, brukerundersøkelser og offentlig debatter viser at barnevernet dårlig omdømme blant minoritetsbefolkningen og at det er utfordrende både for brukerne og barnevernsansatte (Bufdir, 2016; Saus, Salamonsen, Douglas, Hansen, & Thode, 2018; Øverli, Bergman, Finstad, & Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk, ...
  • 'Lei niogtredve go byggiimet.' Om unormerte lån fra norsk i samisk talespråk 

   Antonsen, Lene (Chapter; Bokkapittel, 2021-12-31)
   Denne artikkelen ser på ord annotert som fremmedspråklig ord eller sitatlån i det nordsamiske talespråkskorpuset LIA Sápmi. De mest frekvente orda blir vurdert mot ordbøker og tekstkorpus. Analysen viser at en del av disse orda i realiteten er etablerte lånord i muntlig språk, og mange av dem finnes også i ordbøker, men orda er fraværende i skriftlig språk. Størstedelen av de annoterte orda er ...
  • En policystudie av et tiltak for å få flyktninger hurtig i arbeid. «Hurtigsporet ble importert fra Sverige, men kom til Norge for å dø!» 

   Fedreheim, Gunn Elin (Chapter; Bokkapittel, 2021)
   I dette kapittelet ser jeg nærmere på policyutviklingen knyttet til arbeidsinkludering av flyktninger, og mer spesifikt på policybeslutningen hurtigsporet. Hurtigsporets formål er å tilrettelegge for hurtigere gjennomføring av introduksjonsprogrammet (toårig opplæring i norsk og samfunnskunnskap og deltakelse i arbeids- eller utdanningsrettede tiltak) og dermed tidligere inntreden i utdanning eller ...
  • Mittelnorwegisch 

   Mørck, Endre (Chapter; Bokkapittel, 2021)
   Die sprachgeschichtliche Epoche von der Mitte des 14. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts wird üblicherweise als „mittelnorwegisch“ bezeichnet. Wie der Name sagt, handelt es sich dabei um die Übergangsphase von der altnorwegischen zur neunorwegischen Zeit. Will man die Entwicklungen in dieser Zeit kurz zusammenfassen, so sagt man oft, Altnorwegisch habe sich in dieser Zeit zu den modernen Dialekten ...
  • Downscaling Cosmological Landscapes: from Early to Mid-Holocene Rock Art in Northern Norway 

   Damm, Charlotte Brysting; Gjerde, Jan Magne (Chapter; Bokkapittel, 2021)
   The rock art of northern Norway is well-known, not least due to the UNESCO World Heritage sites at Alta dating back to c. 5200 cal BC. It is perhaps less well-known that northern Norway also has earlier rock art dating back to c. 9000 cal BC. While the early phase of rock art is dominated by large, natural sized animals such as elk, reindeer, bear and whale in a naturalistic style, the later period ...
  • Dannelse i nord. Pedagogisk-filosofiske refleksjoner om sted, kunnskap, danning og skole 

   Solberg, Mariann (Chapter; Bokkapittel, 2021)
   Vi må anta at det å høre hjemme et sted, har en betydning for opplevelsen av å være til. Hvilken forskjell kan det gjøre at det er i nord man er hjemme? Hva vil det si å dannes til menneske i nord?
  • Trykkplasseringa i latinske lånord og partikkelverb i tre norske dialektområde 

   Tengesdal, Eirik; Lundquist, Bjørn (Chapter; Bokkapittel, 2021-12-31)
   Denne artikkelen granskar sambandet mellom trykkplassering i latinske lånord (som butikk) og partikkelverb (som gå ut), der trykkplasseringa på fyrstestavinga eller sistestavinga varierer. Med di partikkelverb har ein del av variasjon som skriv seg frå innomspråklege strukturelle faktorar, reknar me med at desse faktorane ikkje påverkar latinske ord i like stor grad. Ved å granska ikkje-syntaktisk ...
  • Finnmarksloven 15 år etter 

   Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per (Chapter; Bokkapittel, 2021)
   Denne boken gir et bredt innblikk i de store institusjonelle og politiske endringene som har skjedd i nord med utgangspunkt i Finnmarksloven som ble vedtatt i 2005.1 Denne loven har ført til omfattende ny institusjonsbygging som har endret forholdet mellom aktører og arenaer og som gjør at urfolkspolitikken ikke lenger er noe en bare kan gå utenom. Som urfolk er samene sikret en rolle å spille gjennom ...
  • Studentsentrert undervisning i lærerutdanning. "Når alle er engasjert og har lest, blir det fort en spennende diskusjon" 

   Unhjem, Astrid; Furu, Eli Moksnes (Chapter; Bokkapittel, 2020-12-23)
   In this chapter, we present a self-study project (Zeichner, 2007) about student-centered education for student teachers. The aim was to explore in what way student-centered education might increase students’ engagement and learning in adapted education. We used social-cultural theory and a dialogical framework (Dysthe, 1996) both as the basis for planning education and analysis of the data. We built ...
  • Dialogkonferansen - arena for kollektiv utvikling i skolen 

   Lund, Torbjørn (Chapter; Bokkapittel, 2020-12-23)
   The purpose of this chapter is to examine dialogue conference as a space for collective school improvement. The article employs the theory of action research in general and the methodology of dialogue conferences in particular as lenses to explore and discuss challenges in using dialogue conferences as tools for school improvement. Two examples from different action research studies using dialogue ...
  • ALAR som tilnærming for å skape økt forståelse hos deltakere for forskning og for forståelse for FOU i skole og lærerutdanning 

   Steele, Annfrid Rosøy (Chapter; Bokkapittel, 2020-12-23)
   There is an increased focus in teacher education on research-based teaching as a means to develop a more research-based professional knowledge. However, research from several Western countries shows that neither school-based nor university-based teachers are familiar with how to integrate research-based knowledge in professional teacher practice. This ALAR-study focuses on how a research and development ...
  • Om sammenhenger mellom forskningsspørsmål, aksjonsforskning, casestudier og generalisering 

   Bjørndal, Kristin Emilie W; Andreassen, Svein-Erik (Chapter; Bokkapittel, 2020)
   The purpose of the article is to contribute to the discussion about the relationship between action research with qualitative data and generalization. Working towards this purpose, we look into two other elements of research design. These two are research questions and case study as a research strategy. We apply theoretical concepts about different types of action research, different types of case ...
  • Når vi ikke kjenner fremtiden; Scenarioer som metode for skoleutvikling? 

   Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse (Chapter; Bokkapittel, 2020-12-23)
   In this chapter, we focus on how action research can help to improve learning in nationally initiated school development processes. The empirical material in this study is derived from the implementation of the national project “Ungdomstrinn i utvikling” (UiU). Through UiU, we have worked with school development in six municipalities, where we have facilitated future stories or scenarios in the ...
  • Tapte regjeringspartiene kommunevalg på lakseskatten? 

   Stein, Jonas; Broderstad, Troy Saghaug (Chronicle; Kronikk, 2023)
   Regjeringspartiene ble betydelig svekket i de største oppdrettskommunene ved kommunevalget, samtidig som Høyre og Frp styrket seg. Men endringene var i stor grad de samme som i kommuner som ikke hadde en stor oppdrettsnæring.
  • The synthetic perfect from Indo-Iranian to Late Vedic 

   Dahl, Eystein (Chapter; Bokkapittel, 2020)
   This paper outlines the origin and development of the synthetic Perfect from Indo-Iranian, the reconstructed common ancestral stage of the Iranian and Indo-Aryan languages, to Vedic, the oldest attested stage of Old Indo-Aryan. Comparative evidence from Old Iranian, Homeric Greek and a number of other Indo-European languages shows that this morphological category ultimately stems from Proto-Indo-European. ...
  • The diachrony of ditransitives in Vedic Sanskrit 

   Dahl, Eystein (Chapter; Bokkapittel, 2020)
   Indo-Iranian in general and Old Indo-Aryan in particular is usually regarded as a morphosyntactically rather conservative branch of the Indo-European linguistic family. However, recent work (e.g. Cotticelli and Dahl Forthcoming) demonstrates that Early Vedic, the oldest attested variety of Old Indo-Aryan, shows a number of important innovations in its alignment system, including the establishing of ...
  • Menneskets "her" 

   Greve, Anniken (Chapter; Bokkapittel, 2020)
   Refleksjonen over stedet slik vi møter den hos Christian Norberg-Schulz, er nært knyttet til en refleksjon over mennesket. Denne filosofisk-antropologiske dimensjonen kan være litt skjult i mye av det andre han snakker om: sted, arkitekturhistorie, byggeskikker, stilhistorie. Så kan man spørre: Hvorfor er forståelsen av mennesket så vesentlig for forståelsen av byggekunsten og arkitektens virksomhet? ...
  • On the View of 'the Other' - Abroad and At Home: The Geography and Peoples of the Far North, According to Historia Norwegie 

   Hansen, Lars Ivar (Chapter; Bokkapittel, 2020)
   In this discussion I want to focus the spotlight on what Historia Norwegiae (hereafter H.N.) reports on relations in the Far North, on the Sámi and on the interaction between Norwegians and Sámi, as well as additional peoples further to the east in the North Calotte.2 I shall concentrate on a summary of the peoples who were perceived, to a greater or lesser extent, as standing outside the Norse, ...
  • Imagination and Reality in Sami Fantasy 

   Fredriksen, Lill Tove (Chapter; Bokkapittel, 2020)
   What is imagined and what is real? These are relevant questions in the fantasy novel Ilmmiid gaskkas (2013), written by Sami author Máret Ánne Sara and translated into English by Laura A. Janda as In Between Worlds (2016). The narrative depicts parallel stories, set above and below ground, and highlights an imbalance between our world on earth and that of our neighbours, the ulda-people in the ...