Viser treff 1-20 av 3583

  • Spiritisme og kristendom: Dødelige fiender eller fortrolige venner? En avhandling med fokus på sogneprest Jakob Jenssen Anderssen 

   Paulsen, Julie Chanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-08)
   Denne avhandlingens fokus er på Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921), sogneprest i Evenes, Ofoten fra 1879 til 1921. Analysen skal ta for seg Anderssen som både sogneprest og spiritist, hvordan og hvorfor han fikk denne interessen og hvordan han utviklet det til å bli en praksis ved siden av sitt yrke som prest. For å sette dette inn i en større samfunnskontekst sammenligner avhandlingen Anderssen ...
  • The Seventh Generation: Artikulasjoner av religion og urfolk i en dokumentar om Standing Rock. 

   Mortensen, Eimile Jegenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
   This projects focus lies in which articulations of religion and indigenous, you can find in the documentary The Seventh Generation on Standing Rock from 2017. It analyzes how you can understand indigenous religious expressions in a demonstration, and if this effects indigenous identity. Some of this study also focuses on if the religious expressions in the film is specific for Standing Rock. This ...
  • Fra klasserommet til søppelfyllinga. Fremstillingen av mediematerielle konsekvenser i den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen 

   Smirnov, Alexei (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
   Ved å ta utgangspunkt i pilotprosjektet «Digital Skolehverdag» som innførte nettbrett til samtlige elver, lærere og administrasjonsarbeidere ved flere skoler i Bærum kommune, skal denne oppgaven forsøke å måle pulsen på den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen. Undersøkelsen i denne masteroppgaven forsker på om det eksisterer bakenforliggende og ukjente aspekter ved digitalisering ...
  • Bevaring av online-spill for fremtiden. En kvalitativ studie av World of Warcraft, fra et bevaringsperspektiv 

   Enoksen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
   Massive flerspiller online-spill, MMOG-er, har siden lanseringen av World of Warcraft i 2004 blitt en populær sjanger innenfor digitale spill. Sjangeren har siden vist seg som en utfordring for forskere som arbeider med bevaring. Spillenes komplekse teknologiske oppbygning og struktur gjør oppgaven med å bevare disse spillene for fremtiden, vanskelig. Med min avhandling tar jeg utgangspunkt i ...
  • Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization 

   Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   <p><i>Purpose</i>: This paper analyses and discusses the “learning activities” that comprise obligatory learning at work by employees each month. The management strategy is to use these learning activities to spread knowledge, exchange experience and implement new skills within the organisation. The purpose of this paper is to answer the question: to what extent do these learning activities at the ...
  • Who owns education? Schooling, learning and livelihood for the Nyae Nyae Ju|’hoansi 

   Hays, Jennifer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-12-14)
   The Ju|’hoansi are one of the linguistic and cultural groups in southern Africa known collectively as the San. Like other indigenous groups, they have very low enrollment rates in the formal education system. This article describes one attempt to address these issues for the Ju|’hoansi: The Nyae Nyae Village Schools, in which children are educated in Ju|’hoansi language and live with their families ...
  • Å utvikle samfunnsborgere i fremtidens skole. Betydningen av globalisering av sted og stat 

   Lind, Eirik Gjessing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
   Diskursanalysen ser på hvordan begrepet globalisering brukes av Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8) og Stortingsmelding 28 (Kunnskapsdepartementet, 2016). Denne bruken sees opp mot teori utviklet av Ulrich Beck (2006) og Doreen Massey (1997), og et alternativt perspektiv på samfunnsutviklingen presenteres. Et perspektv som leder frem til fremtidens skole bør utdanne elevene i for hold til et kosmopolitisk ...
  • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige. 

   Hansen, Linda Elisabeth; Berg-Sletteng, Siri; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ledere. ...
  • Meaning making in special needs pedagogy: a theoretical study of Vygotsky's framework ideas and their impact on cognitive and social constructivist research on meaning making. 

   Melenteva, Marianna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   The master thesis focuses on the examination of the framework ideas on meaning making in Vygotsky’s holistic theory of child’s development and the analysis of the evolution of these ideas within the cognitivist and the social constructivist approaches. The thesis embarks on the understanding of how later research converges with Vygotsky’s ideas, how Vygotsky’s original ideas can be clarified, explained ...
  • Den mest betydningsfulle endringen. En kvalitativ undersøkelse av elevers opplevelse av endring etter deltakelse i en skolebasert, psykososial intervensjon, under forhold preget av gjentatt og vedvarende stressbelastning, som følge av politisk konflikt på Vestbredden 

   Strømmesen, Ann-Jorun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-06)
   Barn som lever under forhold preget av politisk konflikt og vold har økt risiko for å utvikle posttraumatisk stresslidelse, depresjon, angstlidelser, og reduserte læreforutsetninger. Som et tiltak for å avhjelpe situasjonen for skoleelever i krisepregede samfunn har Norwegian Refugee Council i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norsk Kompetansesenter for Vold og Traumatisk Stress siden 2007 ...
  • How to Translate Compounds into Russian? 

   Nesset, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-29)
   The present study contributes to contrastive Germanic-Slavic linguistics through an empirical investigation of Norwegian compounds and corresponding constructions in Russian. First, it is demonstrated that five Russian constructions function as frequent equivalents of Norwegian compounds: simplex word, adjective+noun, noun+noun in the genitive, noun+prepositional phrase, and compound. Second, it is ...
  • Многообразие управляемости природными ресурсами в Российской Арктике 

   Ivanova, Aytalina; Stammler, Florian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   У многих коренных народов Арктики есть более длительный опыт взаимодействия с местными природными ресурсами, чем у русских или других государственных народов. Какие именно подходы к управлению ресурсами и территорией существуют у коренных народов? В чем эти подходы отличаются друг от друга? В статье дается анализ отношений двух народов к управлению природными ресурсами на своей земле в условиях ...
  • Fra dobbelt stigma til dobbel stolthet: språkkontakt i Nord-Norge i en ideologisk brytningstid 

   Johansen, Åse Mette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   Målsettinga med denne artikkelen er å skissere den språkideologiske kompleksiteten som gjelder for mange eldre flerspråkssituasjoner i Nord-Norge, det vil si kontaktsituasjoner som involverer samisk og/eller kvensk og norsk. Datagrunnlaget er henta fra en kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i den tradisjonelt trespråklige kystbygda Olmmáivággi/Manndalen i Gáivuona suohkan / Kåfjord ...
  • Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant 

   Nilsen, Fredrik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-12-17)
   This metaethical and historical dissertation concerns the history of free will with a special spotlight on the theories of Aristotle, Augustine and Kant. My point of departure is Hannah Arendt and her thesis that Augustine is “the first philosopher of free will”. Through an examination of the ethical theory of Aristotle in general and this concept of “choice” (prohairesis) in particular, I try to ...
  • Tidlig tilegnelse av bestemt artikkel i norsk : 

   Anderssen, Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   Tidlig barnespråk karakteriseres av utelatelse av grammatiske elementer, deriblant bestemt og ubestemt artikkel. Mange forklaringer har vært foreslått for dette, blant annet at det er et resultat av en preferanse for såkalte trokeiske stavelsesstrukturer i tidlig barnespråk. Norsk representerer et perfekt språk for å teste en slik hypotese, ettersom kombinasjonen av ubestemt determinativ ...
  • О саамской историографии 

   Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Статья посвящена истории саамов и историческим методам. В реляционном контексте рассматриваются основные результаты и центральные аспекты истории саамов. Какие последствия — как в отношении методологии, так и стилей повествования — эти аспекты имели и должны были иметь для процессов проведения исследований и составления истории саамов? Основное внимание уделяется политике в истории саамов и её ...
  • Digitalisering av samisk kulturarv - utfordringer og muligheter 

   Myrvoll, Elin Rose; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech; Grenersen, Geir; Krogh, Mia; Dunfjeld-Aagård, Lisa; Jåma, Anna Liisa (Research report; Forskningsrapport, 2018-01-05)
   <i>Norwegian abstract</i>: «Digitalisering av samisk kulturarv. Utfordringer og muligheter» er en presentasjon av problemstillinger og case-studier fra prosjektet «Digitalisering av samisk kulturarv. Formidling og verdiskaping i det moderne samiske kompetansesamfunnet - DIGSAM». Rapporten har seks fagkapitler som hver tar for seg diskuterer ulike aspekter og implikasjoner ved digitalisering. ...
  • Hvordan brukes storytelling som verktøy i omdømmebygging. En teoretisk tilnærming til fortelling som omdømmebygger 

   Solvang, Erling Mickal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
   Hvordan kan man bruke storytelling som verktøy i omdømmebygging? Denne oppgaven er bygd rundt begrepet omdømmebygging og historien, eller storytelling, som en drivkraft i omdømmebygging. Problemstillingen i denne oppgaven er besvart gjennom søk i eksisterende litteratur gjennom en litteraturstudie. Grunnen til at jeg valgte denne metodiske tilnærmingen, er metodens egnethet for å kunne gi svar ...
  • We are waiting for Behar. A study of kinship and reciprocity as mechanisms for cooperation in Albania 

   Dogani, Bulent (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-10)
   This thesis demonstrates how regional differences, have contributed to the development of two cooperating strategies for the purpose of increasing economic resources. By utilizing mechanism such as kinship and reciprocity, the local have developed different networks throughout the town in order to take advantage of summer tourism.
  • Methane emissions are lower from reindeer fed lichens compared to a concentrate feed 

   Hansen, Kia Krarup; Sundset, Monica Alterskjær; Folkow, Lars; Nilsen, Marte; Mathiesen, Svein Disch (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
   Methane emissions from reindeer (Rangifer tarandus tarandus) fed lichens (mainly Cladonia stellaris) and a concentrate feed were determined using open-circuit respirometry. The lichen diet was low in crude protein (< 2.6% of dry matter [DM]), starch (6.0% DM) and acid detergent lignin (2.0% DM) compared to the concentrate feed (12.7, 22.5 and 7.2% DM, respectively), and high in neutral detergent ...