Now showing items 1-20 of 4472

  • Mot avvikling av trålernes plikter? En gjennomgang av utkjøpsavtaler i nordnorske fiskerikommuner 

   Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015)
   <p>The industry owned trawlers land-lock obligation, originally intended to ensure both greater seasonal distribution of raw material as well as settlement in coastal communities, function poorly and has been put under pressure. This is due to the industrial trawler concept being torn between its role as a raw material supplier with a social responsibility, and its role as profitable actor on a ...
  • The Role of Parents in Cooperative Relationships between Parents and Professionals 

   Sollied, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12)
   <p>It is usual for teams of educational, medical and care-giving personnel to support the educational progress of children who required special needs teaching. Team members can include teachers, special educators, physiotherapists, learning disability nurses, auxiliary nurses and unskilled workers. Professionals are employed in a number of different environments including school systems, respite ...
  • Språklig og kulturelt mangfold i og rundt Nordkalottens første industrielle storbedrift 

   Hiss, Florian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   På midten av 1800-tallet var Alten Copper Works, ei koppergruve i nærheten av Alta, Nord-Norges og Nordkalottens største industribedrift. Bedriften rekrutterte gruvearbeidere fra ulike deler av Norden og Europa, og etter hvert utgjorde kvenske innvandrere fra Nord-Sverige og -Finland en stor del av arbeidskraften. Artikkelen undersøker mangfoldet blant verkets arbeidere fra et sosiolingvistisk ...
  • Minoritetspolitiske dokumentasjonsstrategier i Nordområdet på 1700-tallet 

   Lindbach, Harald Haraldsen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-08-28)
   Minoritetspolitiske dokumentasjonsstrategier i Nordområdet på 1700-tallet. En komparativ analyse av hvordan og hvor samer og kvener trer frem i arkivene til lokal- og regionalforvaltningen i Danmark-Norge og Sverige, med spesielt blikk på Nord-Troms, Jukkasjärvi og Enontekis. Justisprotokoller, domsbøker og misjonsarkiver og kirkelige arkiver blir spesielt belyst i avhandlingen.
  • Photographs of the Soviet Settlements on Svalbard 

   Haugdal, Elin Kristine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-01)
   Photographic recordings from the 1950s–1970s give us glimpses into the Soviet settlements on Svalbard during the Cold War period. The majority of these pictures have been taken by Norwegians during friendly exchanges with the inhabitants in Barentsburg and Pyramiden, and demonstrate how important culture and sport were as a contact zone. These pictures also testify that the Soviets invested more ...
  • Spiritual Activism. Saving Mother Earth in Sápmi 

   Kraft, Siv Ellen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-09)
   Arctic Shaman Circle was founded in Oslo in November 2018. This article discusses what the Circle’s founding document refers to as “spiritual activism”, and how this was translated into action over the year that followed. I will follow one case in particular, which concerns plans for a power plant at the base of the mountain Aahkansnjurhtjie in the South Sámi area. Aahkansnjurhtjie is a sacred Sámi ...
  • A Qualitative Study of Teachers’ Attitudes Towards Drama-Based Activities in the English Classroom 

   Berntsen, Maja; Riis, Marikken Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
   This study aims to explore Norwegian EFL- teachers’ attitudes towards drama-based activities as a method in teaching English as a foreign language. It also investigates the teachers’ thoughts and experiences on drama-based activities in TEFL. The following research question was thus formed: “How do upper primary level and lower secondary level teachers experience drama as a teaching method in ...
  • Undervisningsopplegget Åstedet- kreativitet og motivasjon i et skriveforløp. En kvalitativ studie om elevers opplevelse av et undervisningsopplegg i norskfaget 

   Erichsen, Morten; Mjøen, Hege Storflor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
   Dette masterprosjektet er en kvalitativ studie hvor vi har undersøkt problemstillingen: På hvilke måter kan undervisningsopplegget Åstedet fremme kreativitet og motivasjon for skriving i en ungdomsskoleklasse? Hensikten med prosjektet er å se nærmere på hvordan et undervisningsopplegg kan stimulere til kreativitet og motivasjon for skriving. Dette har vi gjort ved å være deltagende observatører i ...
  • Man skal ikke ta alt for god fisk - En studie om hvordan elever utøver kritisk literacy i møte med nye tekster på internett. 

   Eliassen, Maja Nordheim; Nordgård, Kamilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-13)
   Dette er en masteroppgave som er en kvalitativ studie hvor problemstillingen lyder som følgende: «Hvordan utøver elevene kritisk literacy i møte med nye tekster?». Vi har avgrenset studien ved å fokusere på hvordan elevene vurderer avsenderen av en tekst, og om de kan reflektere rundt underliggende motiv. Vi har gjennomført fire undervisningsøkter i en klasse på tiende årstrinn, der fokuset har vært ...
  • Bokmåls- og talemålsavvik i nynorske elevtekstar. Ein kvantitativ studie om bokmåls-­ og talemålsavvik i tekstar skrivne av elevar med nynorsk som hovudmål. 

   Røhme, Thea Øvregard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Denne undersøkinga tek føre seg bokmåls- og talemålsavvik i tekstar skrivne av elevar med nynorsk som hovudmål. Datagrunnlaget er 44 tekstar skrivne av 44 elevar med nynorsk som hovudmål, fordelte på fem skular i Sogn. Det er ei kvantitativ undersøking der avvika i elevtekstane er registrerte i ulike avvikskategoriar og delte inn i om dei er bokmålssamanfall, talemålssamanfall, ikkje bokmåls- eller ...
  • Elevenes opplevelse av oppgaver i matematikk. En mixed methods studie om elevers opplevelse av undersøkende oppgaver og tradisjonelle oppgaver på en skriftlig prøve i matematikk. 

   Tunstad, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   I mitt mastergradsprosjekt har jeg sett på hvordan elever opplever undersøkende oppgaver og tradisjonelle oppgaver på en skriftlig prøve. I 2020 innføres gradvis en ny læreplan i matematikk med større fokus på undersøking. Tradisjonelle oppgaver og undersøkende oppgaver stiller forskjellige kognitive krav, og det vil derfor være spennende å se hvordan elever opplever de forskjellige oppgavene. Studiet ...
  • Prevention of Violent Extremism’s (PVE) ‘mission creep’ into the Peacebuilding Dispositif: A Case Study of PBF Funded Peacebuilding Projects in Kyrgyzstan 

   Darvell, Heidi Alexandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   This thesis explores the shift of focus in peacebuilding projects that has been funded by UN Peacebuilding Fund (PBF) in Kyrgyzstan. After the ethnic violence in 2010, UN was invited to perform peacebuilding in the country. This was funded through the PBF, a branch of the so- called UN Peacebuilding Architecture. However, in 2017 the peacebuilding projects shifted focus and started doing Prevention ...
  • "Som å være på en annen planet". En kvalitativ studie av hvordan nyutdannede lærere erfarer at de basale behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet blir vektlagt i møte med skolen som ny arbeidsplass. 

   Bjune, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Praksissjokket er et problem i skolen. En følelse av stress, svake mestringsopplevelser og en konflikt mellom egne forventninger og situasjonens reelle bilde, fører til frafall av nyutdannede lærere i skolen. Denne studien presenterer nyutdannede lærere som har kommet gjennom de første årene i yrkeslivet, og i så måte taklet praksissjokket. Deres erfaringer skal ses i lys av selvbestemmelsesteoriens ...
  • Å forberede elever på å mestre livet. En kvalitativ studie av læreres erfaringer med skoleprogrammet LINK og Følelsesskolen i et livsmestringsperspektiv 

   Bjørvik, Nora Johanne; Bratbak, Linn Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke styrker og svakheter lærere erfarer med skoleprogrammet LINK – livsmestring i norske klasserom, og hvilke erfaringer lærere har med Følelsesskolen i LINK i arbeidet med emosjonell kompetanse. Hensikten er å belyse hvordan skoleprogrammet LINK kan bidra som et helsefremmende tiltak i forhold til det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring» ...
  • Teachers’ views and methods for motivating students to write in English. 

   Skårnes, Knut Markus Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Both learning to write and motivation are central themes in Norwegian education and motivation is an important factor in learning to write in English. Yet, little research has been done on what knowledge teachers have of motivation for writing and how they practice it. The purpose of this study is to examine individual teachers’ views on motivation and how they experience motivating students for ...
  • Læring under åpen himmel 

   Lange, Anette Horsberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   I denne masteravhandlingen har jeg utført en kvalitativ studie med fokus på lærere og elevers tanker om uteskole på mellomtrinnet. Jeg vil også se på ulike muligheter og utfordringer som finnes ved bruk av uteskole. Metodene jeg har benyttet meg av er intervjuet fire lærere, samt hatt en digital spørreundersøkelse blant elleve elever på mellomtrinnet. Forskningsspørsmålene var: «Hvilke muligheter ...
  • Elevers resonnering i modellering. En kvalitativ studie av elevers resonnementer i arbeid med modelleringsoppgaver 

   Pleym, Markus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
   Bakgrunn for studien kom til høsten 2019 i forbindelse med fordypning i matematikkdidaktikk. Her fikk jeg bedre kjennskap til modellering og fagfornyelsen. Modellering og problemløsning har i tillegg vært et område innenfor matematikken som jeg har funnet interessant i lang tid. Basert på den nye fagfornyelsen og hvordan den skal implementeres formulerte jeg følgende problemstilling for min ...
  • Developing Participation and Understanding Through Community Engagement. Engaging with the Kitsumkalum Land Code Policy 

   Barabash, Quinn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
   Kitsumkalum Nation is an Indigenous community located in Northwest British Columbia, Canada. They are working to redefine their relationship with the Canadian Government by pursuing a major policy change through Land Code. Kitsumkalum Nation realized that they needed to undertake community engagement strategies about the proposed Land Code policy change, with the goals of increasing community awareness ...
  • «En måte å jobbe på for å sette eleven i sentrum for egen læring». En kvalitativ studie om muligheter og utfordringer ved implementering av cooperative learning som undervisningsmetode 

   Sjåfjell, Hanna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Det innføres ny læreplan i norsk skole høsten 2020. Med denne blir det økt fokus på blant annet sosial læring. Cooperative learning er en undervisningsmetode som kan legge til rette for sosial læring gjennom læring i samspill. Målsettingen med denne studien er å skaffe kunnskap og innsikt i hvordan cooperative learning kan og bør benyttes for å fremme elevers læringsutbytte etter prinsippet om ...
  • The Causes Radicalising the Youth in South-Eastern Turkey. A Critical Approach 

   Keskin, Erhan Mutlu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
   There are various causal and contributing factors for radicalisation, depending on the unique perceptions of each individual, society, or region. This thesis seeks to find out causal factors radicalising the young population in south-eastern Turkey, through semi-structured interviews and non-participant observation. Radicalisation is being handled critically in this thesis. It is not always supposed ...