Now showing items 1-20 of 7335

  • Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition 

   Kaya, Ezgi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
   The present study examins how adults who speak Turkish as their first language and English as their second language acquire possessive pronouns in Norwegian as their third language, focusing on cross-linguistic influence. The study uses a combination of methods including a language history questionnaire, Norwegian and English proficiency tests, and an acceptability judgement task, while testing the ...
  • Hverdagslivet til familier med komplekse problem i kontakt med barnevernet En kvalitativ studie om hvordan anvendelsen av et hverdagslivsperspektiv i barneverntjenestens kan bidra til å forstå hjelpebehovet til familier med komplekse problem 

   Krey, Camilla Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
   Temaet for studien omhandler hvordan barnevernet kan forstå kompleksitet og hjelpebehovet til familier ved å ta i bruk et hverdagslivsperspektiv. Studiens formål er å undersøke hvordan barnevernstjenestens bruk av et hverdagslivsperspektiv kan gi en helhetlig forståelse av familienes hverdag, og behov for hjelp. Undersøkelsens funn baseres på kvalitative forskningsintervju med sju saksbehandlere fra ...
  • Suksesskriterier for ungdommers oppmøte på individuelle samtaler 

   Sommerbakk, Ann-Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
   Denne studiens formål er å få kunnskap om hva miljøterapeutenes erfarer er suksesskriterier for ungdommers oppmøte på individuelle samtaler på en barneverninstitusjon. Problemstillingen i studien er: Hva erfarer miljøterapeutene er suksesskriterier for ungdommers oppmøte på individuelle samtaler på barneverninstitusjon? For å søke svar på dette er det brukt en kvalitativ tilnærming. Jeg har gjennomført ...
  • Familieferdighetsgrupper i omsorgsinstitusjoner, hvordan oppleves de for ferdighetstrenerne? 

   Solli-Bordewich, Marthe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
   NOU (23:24) gir anbefalinger om hvordan man skal jobbe med familier til barn som er plassert på barnevernsinstitusjoner. Blant annet anbefaler den tett samarbeid med familien, hvor målet er å styrke familiens mulighet til å ivareta omsorgen for barnet. I tillegg anbefaler NOU ’en individuell tilnærming til hver familie, for å forstå familien sine ulike ressurser, behov og utfordringer. Dette tenker ...
  • Forsvarlige beslutningsprosesser i kommunal barnevernstjeneste - en kvalitativ studie av hvordan forsvarlighetskravet sikres og utfordres 

   Skøyen, Ida Marie Borgan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-13)
   Formålet med studien var å utforske saksbehandlerens forståelse av forsvarlighetskravet i kommunale barnevernstjenester, og hvordan saksbehandlere fremmer forsvarlighet i barnevernstjenestens beslutningsprosesser. Problemstillingen var: Hvordan kan forsvarlighetskravet sikres og utfordres i barnevernstjenestens beslutningsprosesser? Data ble innsamlet gjennom semistrukturerte livsverdenintervju med ...
  • Å være følgeperson til Statens barnehus - En kvalitativ studie om læreres og barnehagelæreres erfaringer i rollen 

   Østgård, Sunniva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-12)
   Bakgrunn: Statens barnehus er et samordnet tilbud for barn som må i politiavhør. Dersom foreldre er mistenkte i saken, vil politiet oppnevne en følgeperson som barnet kjenner og har tillit til - ofte en lærer eller barnehagelærer. Følgepersonene er viktige for å støtte barnet gjennom prosessen, selv om de står overfor utfordringer knyttet til taushetsplikt og begrenset informasjon. Problemstilling: ...
  • Muitát, mujttalit, å minnes på ny – et museologisk perspektiv på kunnskapsproduksjon i Árran Julevsáme guovdásj og Várdobáiki sámi guovddáš 

   Schøning, Eli-Anita Øivand (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-08-16)
   Kunnskapsproduksjon ved Árran Julevsáme guovdásj (Árran lulesamisk senter) og Várdobáiki sámi guovddáš (Várdobáiki samisk senter), to kultursentre med museum, er denne avhandlingens utgangspunkt. Med fokus på museumsvirksomheten til de to kultursentrene, utforsker jeg på hvilken måte kunnskapsproduksjon ved Árran og Várdobáiki kommer til uttrykk i utvalgte prosjekter fra 2010 til 2022, og hvilke ...
  • The Rise of the Asian Female Digital Nomad 

   Linao, Patricia Aida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
   This feminist thesis contributes to our understanding of tourist experiences by exploring the constraints and empowerment of Asian women digital nomads. It investigates the complexity and the diversity of Asian women digital nomads and elucidates the issues of gender and race in the women’s quests for a nomadic lifestyle. The empirical data were drawn from mixed method techniques of semi-structured ...
  • Social inclusion of refugees: How education contributes to integration. Case study of Open Cultural Center (OCC) in Northern Greece  

   Ruggeri, Chiara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
   This paper seeks to give ethnographic evidence of the role played by informal education when involved with asylum seekers. With the purpose of working “with” the community where the researcher is living, in the following pages I illustrate some situations I lived while working in the NGO called Open Cultural Center in the North of Greece. Knowledge, power, ...
  • Intersectional identities and spaces: Queer T’boli and Maranao narratives 

   Linao, Patricia Aida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-13)
   This thesis contributes to our understanding of queer lived experiences by exploring identity constraints influence on the creation and maintenance of safe and brave spaces of queer Indigenous Filipinos. The study investigates their complex relationship with ambivalence towards and their survivance with the spaces they create within themselves, their familial, Indigenous community, cultural and ...
  • Korean Peace: Framing the Nexus of Movements, Identity and Peace 

   Park, Samuel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-04)
   The Korean War never officially ended, resulting in continued hostilities on the Korean Peninsula for over 70 years. International state-led diplomatic talks have achieved little success in reducing tensions. In these failures, there has been a grassroots social movement voicing demands for peace in the region. However, perspectives from this movement have not been given much consideration, thus, ...
  • VR in Risk Communication 

   Kuipers, Wytske (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
   The use of VR in research is growing, but lacks study in diverse cases. Specifically, investigations into VR as a tool to foster risk communication is scant, but increasingly relevant. As the sea level is predicted to rise in Tromsø, it is an example of a temporally distant but nonetheless impending risk with relatively little current attention. With focus on this risk as a case study, this ...
  • Education as a humanitarian response: A critical approach to education at Greek first reception centres 

   Zangger, Naomi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-23)
   This dissertation delves into the availability and inner workings of the educational system provided to children living at Greek first reception centres. The aim was to address how the right to education can be promoted or hindered for these children, as well as the ability it can have to foster equity and human rights values. To this end, semi-structured qualitative interviews with parents, teachers, ...
  • Negotiating Legal Gender Recognition in the Post-Yugoslav Space 

   Jurčić, Marko (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-23)
   Legal gender recognition has emerged as a pressing human rights concern across Europe. Trans rights face barriers in the post-Yugoslav space, including medicalized legal procedures, anti-gender opposition, and linguistic exclusion. From a social constructivist perspective, this ethnographic research examined how trans activists from Serbia, Montenegro and Croatia navigate these complex landscapes. ...
  • The Right to Adequate Clothing: A Social Right or an Unsustainable Privilege? Sweden as a Case Study on the Emergence of ‘Sustainable Clothing’ and its Relation to Human Rights 

   Lindgärde, Agnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-21)
   This research delves into the matter of the under-researched human right to adequate clothing, and how this right may be affected by the emerging need for the clothing industry to become more sustainable. For this aim, the paper explores what adequacy means in the human right to adequate clothing. It illustrates that sustainable clothing is less accessible than clothes from ‘fast fashion’, the ...
  • The Power of Literature: Mental Health Education in The English Upper-Secondary Classroom 

   Salomonsen, Benjamin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-13)
   This thesis investigates how and why English literature should be used in the upper-secondary classroom to increase awareness, knowledge and empathy in relation to mental health, for the purpose of decreasing the stigmatization of mental illness and mental health problems. This thesis conducts a literature analysis of the novel Normal People (Rooney, 2018) and the memoir Reasons to Stay Alive (Haig, ...
  • Reading for Empathy: How Grace and Dignity in Small Great Things and Disgrace Foster All-round Development. The development of ethical awareness and compassion through reading literature 

   Haugen, Anja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
   This thesis examines the presence of grace and dignity in literature to explore the benefits of reading literature to develop empathy and compassion towards others. Literature provides insight into new perspectives, ideas, and cultures. This thesis examines methods to engage with literature to make it a constructive tool for acquiring ethical awareness based on the philosophy of Levinas. Based on a ...
  • Hindutva, right-wing extremism, and genocide process 

   Zaman, Lareib (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-23)
   This thesis paper analyzes to what extent ideas of right-wing extremism, Hindutva, and genocide process evident in texts from important Hindutva actors as Narendra Modi, Yogi Adityanath and Laxmi Dubey and to what extent India can be classified under Gregory Stanton´s ten stages of genocide. The research method applied in this paper is ideational analysis with ideal types. The writer has selected ...
  • Remake it, Remix it, and Queer it Up 

   Skarsfjord, Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-16)
   This thesis analyzes fanfiction and the community surrounding fan made media as a source of comfort for queer youth. A large majority of those who read and write fanfiction are queer and include their own relationships with queerness in their writing. The people writing fanfiction spend their own time and energy to share stories about their favorite characters for free, giving anyone access ...
  • FJERNLEDELSE OVER AVSTAND - En kvalitativ studie om overgangen fra nærledelse til fjernledelse fra et medarbeiderperspektiv i Politiet 

   Nystrand, Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
   Nærpolitireformen i Norge førte til sammenslåing av politidistrikter, større avstander, forskjellige kulturer som skulle samhandle for å gjøre ting mer likt og flere funksjoner ble sentralisert. Godt hjulpet av koronapandemien ble fjernledelse over avstand introdusert i politiet og nye arbeidsformer ble introdusert ved hjelp av digitalisering på flere områder. Funn fra litteraturen som omhandler ...