Now showing items 34-53 of 228

  • Dárbašit go mii Sámi boazodoalu? 

   Bjørklund, Ivar (Chronicle; Kronikk, 2013)
   Sámi boazodoallu lea dál boahtán luoddaerrui – fárrolaga norgalaš eiseválddiiguin. Geainnu válljen lea das lea go áigumuššan bisuhit dan maŋemus sámi kulturguoddi ealáhuslági vai rihkkut álbmotrievtti geatnegasvuođaid, láhkaduođaštuvvon vuoigatvuođaid ja dábálaš politihkalaš olmmošvieru. Boazodoalu vuorbi lea leamaš álo hálddašuvvot ja ipmirduvvot ideologalaš fáhtehusaid bokte mat guđege áiggi leat ...
  • The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming. 

   Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone K.; Erikstad, Kjell Einar; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Lorentsen, Svein-Håkon; Systad, Geir Helge; Myksvoll, Mari Skuggedal (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   The black-legged kittiwake Rissa tridactyla is a pelagic seabird whose population has recently declined in most parts of the North Atlantic and which is red-listed in most bordering countries. To investigate a possible cause for this decline, we analysed the population dynamics of 5 kittiwake colonies along the Norwegian coast, ranging from 62° to 71° N, over the last 20 to 35 yr. By quantifying the ...
  • Den første gården i Nord-Norge : jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy 

   Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid (Research report; Forskningsrapport, 2010-06)
  • Den nordligste bronsealderen i Norden? Gjennomføringsplan for arkeologiske undersøkelser av tidlig jordbruksboplass i Sandvika, Tromsø kommune (ID: 115182) sommeren 2013 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Som et ledd i undertegnedes PhD-prosjekt “The consolidation of farming in northern Norway 1200 BC–0 AD: An investigation based on settlement sites” planlegges en arkeologisk undersøkelse i Sandvika, Tromsø kommune våren 2013. Ett av hovedmålene med det overliggende prosjektet er å undersøke omfanget, karakteren og betydningen av jordbruk i Nord-Norge i “konsolideringsfasen”. En større mengde ...
  • Den største flateavdekkingen i Nord-Norge: Fra gård til grav på Kveøya 

   Arntzen, Johan Eilertsen; Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid (Conference object; Konferansebidrag, 2008)
   Planområdet ligger på Hundstadneset på Kveøya i Kvæfjord kommune i Troms. Det er satt i gang arkelogiske undersøkelser som følge av en regulering splan for bru­forbindelse mellom Kveøya og Hinnøya.
  • The dependence of long-distance migration to North Norway on environmental conditions in the wintering area and en route 

   Barrett, Robert T. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   The onset of bird migration may be under partial endogenous control whereas the timing of movement is flexible with weather and conditions faced by the moving birds being the ultimate cause of variability of arrival dates. This study shows that the early arrival dates of two of three long-distance passerine spring migrants (Willow Warblers Phylloscopus trochilus and Chiffchaffs P. collybita) in North ...
  • Det er for seint å snyte seg når nesa er borte - Om betydningen av å utvikle lokale kompetanseutviklingstrategier i distriktssamfunn. 

   Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar (Chronicle; Kronikk, 2013)
   Kronikken tar for seg hvordan kommuner i distriktene kan møte kompetansebehov i egen organisasjon og lokalsamfunn. Det handler om å utvikle strategier som gjør at man satser på å utvikle kompetansen hos egne innbyggere for på den måten å sikre seg tilgang på kompetent arbeidskraft.
  • DNA barcoding a taxonomically complex hemiparasitic genus reveals deep divergence between ploidy levels but lack of species-level resolution 

   Wang, Xumei; Gusarova, Galina; Ruhsam, Markus; de Vere, Natasha; Metherell, Chris; Hollingsworth, Peter M.; Twyford, Alex D. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-24)
   DNA barcoding is emerging as a useful tool not only for species identification but also for studying evolutionary and ecological processes. Although plant DNA barcodes do not always provide species-level resolution, the generation of large DNA barcode data sets can provide insights into the mechanisms underlying the generation of species diversity. Here, we study evolutionary processes in taxonomically ...
  • Do reindeer aggregate on snow patches to reduce harassment by parasitic flies or to thermoregulate? 

   Anderson, John R.; Nilssen, Arne C. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1998)
  • The Drabo corymbosae-Papaveretea dahliani − a new vegetation class of the High Arctic polar deserts. 

   Daniëls, Fred J. A.; Elvebakk, Arve; Matveyeva, Nadezhda V.; Mucina, Ladislav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-02-22)
   A new class and a new order (Drabo corymbosae-Papaveretea dahliani and Saxifrago oppositifoliae-Papaveretalia dahliani) have been described, and the Papaverion dahliani validated. This is vegetation of zonal habitats in lowlands of the High Arctic subzone A (or Arctic herb, cushion forb or polar desert subzone) and of ecologically equivalent sites at high altitudes on the mountain plateaus of the ...
  • DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012 

   Sjøgren, Per Johan E; Andreas, Kirchhefer; Storm, Dikka; Ingrid, Sommerseth; Karl, Frafjord; Arve, Elvebakk (Research report; Forskningsrapport, 2012)
   Forskningsprojektet DYLAN (Hvordan skal vi forvalte DYnamiske LANdskaper?) är ett tvärvetenskapligt projekt med ena foten i naturvetenskapen med paleoekologi, dendroekologi, botanik, zoologi samt bevarandeekologi och andra i kulturvetenskapen med arkeologi och kulturhistoria. Tanken är att ge en helhetlig bild av hur fjellandskapet och de övre dalgångarna i Norge använts och förändrat sig genom ...
  • Early Silurian brachiopods (Rhynchonellata) from the Sælabonn Formation of the Ringerike district, Norway 

   Jisuo, Jin; Thomsen, Elsebeth; Harper, David A.T. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
  • Effects of asymmetric nuclear introgression, introgressive mitochondrial sweep, and purifying selection on phylogenetic reconstruction and divergence estimates in the pacific clade of Locustella Warblers 

   Drovetski, Sergei V.; Semenov, Georgy; Red'kin, Yaroslav A.; Fadeev, Igor V.; Koblik, Eugeniy A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04-07)
   When isolated but reproductively compatible populations expand geographically and meet, simulations predict asymmetric introgression of neutral loci from a local to invading taxon. Genetic introgression may affect phylogenetic reconstruction by obscuring topology and divergence estimates. We combined phylogenetic analysis of sequences from one mtDNA and 12 nuDNA loci with analysis of gene flow ...
  • Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar (Research report; Forskningsrapport, 2007-06)
   Måser er toppredatorer i det marine miljø, og er svært utsatt for miljøgifter. Hos arter som sildemåse (Larus fuscus), svartbak (Larus marinus) og polarmåse (Larus hyperboreus) er det dokumentert høye nivåer av organokloriner (OC), som nedsetter immunforsvaret og gir økt forekomst av sykdom, noe som medfører både redusert hekkesuksess og overlevelse av voksne. Selv om det er dokumentert en rekke ...
  • Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlag for å vurdere skogtiltak i klimasammenheng 

   Aarrestad, Per Arild; Bendiksen, Egil; Bjerke, Jarle Werner; Brandrud, Tor Erik; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Stabbetorp, Odd Egil (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Som oppfølging av St. meld. 21 Norsk klimapolitikk (2011-2012) vurderer regjeringen ulike tiltak for å nå målet om et nettoutslipp av klimagasser innen 2030. I denne sammenheng skal Klima og forurensingsdepartementet (Klif), Direktoratet for naturforvaltning (DN), Statens landbruksforvaltning (SLF) og Norsk institutt for skog og landskap (Skog og Landskap) utvikle miljøkriterier for planting av ...
  • Ei barnegrav fra romertid i Nord-Norge 

   Pape, Nora Paalgard; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid (Conference object; Konferansebidrag, 2009)
   For rundt 1700 år siden, mot slutten av yngre romertid, ble det gravlagt et lite barn på Hundstad på Kveøya. Funnmaterialet gir indikasjoner på at det er ei jente i 4 års alderen. Jenta har trolig blitt lagt i et steinsatt gravkammer, og hun ble plassert med hodet mot havet i sør. Hun har fått med seg flere gravgaver; ei bøylespenne i bronse, ei glassperle samt en rekke gjenstander av jern.
  • Ei lita bok biter seg fast. Wanny Woldstads fangstmannsberetning 

   Hauan, Marit Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Ein sieidi si rolle i religionsutøving i samtida: Skiftande tolkingar og tilnærmingar 

   Fonneland, Trude A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Through contemporary shamanism, parts of pre-Christian practices and symbols are incorporated into new contexts and interpretive frames. One such symbol is the sieidi (Sami sacrificial stone) and heritage site Rikkagallo in Lavangen municipality in Troms. Every year from 2012, shaman Eirik Myrhaug has organized a hike to the sieidi to conduct a ritual inspired by the traditions of his Sámi ...
  • The empirical basis for research on farming settlements in northern Norway 1200 BC – 0 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Chapter; Bokkapittel, 2013)
   Palynological investigations show that farming became a considerable part of the subsistence economy amongst coastal settlements in northern Norway around 1200-1100 BC. Through a relatively small number of stray finds of Nordic Bronze Age character it is clear that these settlements have had connections to the South. Until recently these findings have not been backed up by settlement data. Two ...
  • En glemt polarhelts glemte brev 

   Aarekol, Lena (Chronicle; Kronikk, 2015-04-20)