Now showing items 1-1 of 1

    • kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013 

      Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell (Research report; Forskningsrapport, 2014)
      I forbindelse med Statnetts planleggelse av ny kraftlinjetrase for kV420 kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest ble det i 2010 satt i gang prosjekt fra både Sametinget, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune for å avklare om den planlagte utbyggingen ville komme i konflikt med noen automatisk fredete kulturminner. Statnett fikk konsesjon fra NVE for bygging av den nye kraftledningen, ...