Now showing items 1-10 of 10

  • Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f. 

   Niemi, Anja Roth; Cerbing, Mikael; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Storemyr, Per (Research report; Forskningsrapport, 2019)
   I 2012-2013 ble et chertbrudd fra steinalderen undersøkt utenfor Alta i Finnmark. Undersøkelsen omfattet 1000 m2 av steinbruddet, og 3500 m2 av bosetingsområdene som lå like ved. I tillegg til utgravning ble det gjort eksperimenter med utvinning av chert i bruddet. Resultatene viser at bruddet ble brukt allerede 8400 f.Kr., og at fyrsetting var den viktigste metoden for å bryte chert fra berget. ...
  • Gamnes, Sør-Varanger k. Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949 

   Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth (Research report; Forskningsrapport, 2017)
   I løpet av 5 uker i august-september 2015 ble det undersøkt en registrert gammetuft, id.158949 og en åpen steinalderboplass,id.158956 på Gamnes i Sør-Varanger. Gammetufta viste seg å være et ishus/laksegamme fra nyere tid. Steinalderboplassen er en åpen sadellokalitet med aktivitetsområder og materiale som knyttes til første del av eldre steinalder. Dateringer fra lokaliteten vitner om en bruk også ...
  • Høyvikhaugen, Vadsø k. Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder 

   Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne (Research report; Forskningsrapport, 2015-07-31)
   I forbindelse med oppsetting av sirklingslys ved Vadsø Lufthavn ble det i 2007 forvoldt skade på tre automatisk fredete kulturminner. Riksantikvaren fattet vedtak om sikring av de skadete delene av lokaliteten, som innebar utgraving og dokumentasjon, revegetering og restaurering av kulturmiljø, samt miljøovervåking av bevaringsforholdene i en tuft. Resultatene fra undersøkelsene viser til ulike ...
  • Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år 

   Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten (Conference object; Konferansebidrag, 2014)
  • Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder 

   Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne (Research report; Forskningsrapport, 2018-01-09)
   Prosjektet ble iverksatt som konsekvens av reguleringsplan for bygging av ny bru over Nyelv og utbedring av tilstøtende deler av E6. På Gressbakken Nedre Øst lå det berørte området rett ved eksisterende vegskjæring, hvor mye av opprinnelig terreng allerede var fjernet i forbindelse med tidligere vegbygging. Det ble foretatt en mindre undersøkelse her, uten at det framkom funn eller andre indikasjoner ...
  • Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f. 

   Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2018-01-12)
   Høsten 2016 ble det utført en arkeologisk undersøkelse av to tufter i Skarvbergvika, Porsanger k. De to tuftene viste seg å høre til samme periode, første del av tidlig metalltid, og de tolkes som å ha vært i bruk samtidig. Hus 2 tolkes som en boligstruktur og hus 1 som et hus med en spesialfunksjon knyttet til bruk av høy varme. Funnmaterialet besto for det meste av kvarts, med innslag av slipt ...
  • Stangnes syd. Spor etter opphold fra eldre steinalder. Arkeologiske undersøkelser 

   Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   Sommeren 2013 utførte Tromsø Museum utgravinger på Stangnes syd i Harstad kommune. Her ble tre lokaliteter undersøkt, alle datert til første halvdel av mesolitikum. To aktivitetsområder, ett med spor etter en mulig teltring, en heller og en boligstruktur ble undersøkt. Både tangespisser, mikrolitter, ryggretusjerte kniver, bipolare kjerner og flekketeknologi tyder på at to av lokalitetene var i bruk ...
  • To tufter i Abelsborg. Utgravning av to tidlig metalltidstufter 

   Oppvang, Janne (Research report; Forskningsrapport, 2018-03-08)
   Sommeren 2016 ble det undersøkt to tufter ved Abelsborg i Nesseby k. Tuft 1 var en kraftig forstyrret tuft, som kan ha hatt en oval form med sentralt plassert rektangulært ildsted. Kun halve ble gravd ut og antatt størrelse er på huset er ca. 6 x 4-5 meter. Blant funna var det asbestke-ramikk, emner til, og deler av skiferredskaper, slipestein, knakkestein og fiskesøkke. Dateringene spente ...
  • Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014 

   Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2016)
   I 2014 ble den sørvestlige delen av Skarpeneset undersøkt ved arkeologiske utgravinger. Her ble lokaliteter fra eldre og yngre steinalder og tidlig metalltid undersøkte. Det ble blant annet gravd flere hustufter, ildsteder, knakkeplasser, og aktivitetsområder. Funnene var varierte, og besto av blant annet skiferredskaper, flatehugde gjenstander og asbestkeramikk. Undersøkelsene viser en utstrakt ...
  • Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. Porsanger k., Finnmark f. 

   Oppvang, Janne; Kjellman, Erik (Research report; Forskningsrapport, 2019)
   I 2017 undersøkte Tromsø Museum en boplass fra eldre steinalder, ett árran fra middelalder og skyteskjul antatt å være samiske, men som viste seg å være av moderne karakter. Boplassen fra steinalder besto av ulike funnkonsentrasjoner og kunne dateres til perioden 8500-8200 f. Kr. Gjenstandsmaterialet var innholdsrikt med kjerner, tangespisser, eneggete spisser, mikrolitter og veldokumentert ...