Show simple item record

dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorHindar, Kjetil
dc.contributor.authorBerg, Ole Kristian
dc.contributor.authorSaksgård, Laila M.
dc.contributor.authorNorum, Ine Cecilie Jordalen
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve H.
dc.contributor.authorLehn, Lars Ove
dc.date.accessioned2015-09-18T09:27:56Z
dc.date.available2015-09-18T09:27:56Z
dc.date.issued2009-01
dc.description.abstractSmåblanken, som finnes kun i Namsenvassdraget, er den eneste bestanden av ferskvannsstasjonær laks i Europa som lever hele livet i elva og ikke har vandringer til innsjøer. Her utredes status for bestanden basert på 1) oppsummering kjent kunnskap, 2) materiale samlet inn ved overvåking i 2007-2008 (el-fiske på 17 stasjoner og garnfiske på 13 stasjoner), 3) noe tilleggs-materiale samlet inn i 1978-2008, 4) genetiske analyser, og 5) habitatkartlegging basert på flyfoto. Småblank ble påvist på nesten alle stasjoner hvor det ble fisket med garn eller elektrisk fiskeapparat i hovedelva Namsen, og vi vet at det forekommer småblank langs hele strekningen av Namsen fra Nedre Fiskumfoss til Namskroken. Tettheten av småblank i fangstene i Namsen var generelt lave i forhold til tettheten av aure. Småblank utgjorde i gjennomsnitt en tredjedel av fangstene på garn og en femtedel av fangstene ved el-fiske. Fangster av småblank ved elfiske var generelt lave i hovedelva, og basert på denne metodikken synes bestanden å være tettere i sideelvene Mellingselva, Tunnsjøelva og Frøyningselva. Arealmessig utgjør imidlertid hovedelva Namsen større områder for småblanken enn sidevassdragene. Garnfiske viste seg å være en mer effektiv metode for å fange småblank i hovedelva enn el-fiske. I de stillestående terskelbassengene var det tette bestander av aure, og fangstene av småblank på garn var antallsmessig og andelsmessig lave. Stillestående terskelbasseng ser dermed ut til å være en type leveområde som favoriserer aure framfor småblank. Forekomsten av småblank var størst i områder med strømmende vann. Småblanken i undersøkte områder består av flere, genetisk ulike bestander. Den mest sannsynlige avgrensningen av disse bestandene er 1) fra Aunfoss til og med terskel Kjelmyrfoss, 2) fra terskel Namsskogan til Bjørnstadfossen, 3) fra Bjørnstadfossen til samløp Mellingselva, og Mellingselva. Småblanken har betydelig lavere genetisk variasjon enn anadrom laks i Namsen. Både målt som heterozygositet og som allel-rikhet ser det ut til at småblanken kun har halvparten av den genetiske variasjonen man finner i en sjøvandrende laksebestand. Lavere genetisk variasjon gjør småblanken mer sårbar ovenfor miljøendringer enn det en sjøvandrende laksebestand er. Dette må sies på et generelt grunnlag, siden miljøutfordringene kan være forskjellige i ulike bestander av småblank og sjøvandrende laks. Den genetiske variasjonen hos småblank ser ikke ut til å være nevneverdig endret i de tidsperiodene vi har materiale fra. Prøvene fra 1950- og 1970-tallet liknet i stor grad de nyere prøvene (2005-2008), og var ikke mer genetisk variable. Beregning av effektiv bestandsstørrelse i løpet av de siste 7-10 generasjonene ga verdier på nær 300 per generasjon ved Aunfoss og 150-200 per generasjon ved Bjørnstad. Disse effektive bestandsstørrelsene ligger over det som anbefales ved kortsiktige bevaringstiltak (50 per generasjon), men under det som anbefales for langsiktig bevaring for en isolert bestand (anbefalinger fra minimum 500 til minimum 5000 per generasjon). Vår vurdering er derfor at hver av bestandene av småblank er sårbare på lang sikt, særlig overfor bestandsreduksjoner. Norge, Nord-Trøndelag fylke, Namsskogan og Grong kommuner, Namsen, Namsenvassdraget, - småblank, namsblank, relikt laks, Salmo salar, konsekvensutredning, bestandsstatus, genetikk, overvåking, habitatkartleggingen_US
dc.descriptionNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1241340
dc.identifier.isbn978-82-426-1969-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8097
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7681
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport 403en_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectNorge, Nord-Trøndelag fylke, Namsskogan og Grong kommuneren_US
dc.subjectNamsen, Namsenvassdrageten_US
dc.subjectsmåblank, namsblank, relikt laks, Salmo salaren_US
dc.subjectkonsekvensutredningen_US
dc.subjectbestandsstatusen_US
dc.subjectgenetikken_US
dc.subjectovervåkningen_US
dc.subjecthabitatkartleggingen_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497en_US
dc.titleStatus for småblankbestanden i Namsenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record