Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Kommunesammenslåing - identiteter i spill? En studie av hvordan spørsmål rundt identitet og tilhørighet er blitt kartlagt i kunnskapsgrunnlaget som dannet bakgrunn for vedtak om sammenslåing av kommunene Asker, Røyken og Hurum 

  Tveit, Lise Fløtberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-16)
  Stortinget ga 18. juni 2014 sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. I august 2014 inviterte Kommunalministeren alle landets kommuner til å delta i prosesser med nabokommunene for å vurdere og avklare om det var aktuelt med en sammenslåing. Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020. I juni 2016 fattet kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum vedtak om å slå seg sammen til ...
 • Analyse av en konfliktfylt planprosess. Medvirkning og makt – i spenningsforholdet mellom ulike stedsidentiteter 

  Ihle, Hilde Nygaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
  Oppgaven beskriver reguleringsplanprosessen i 2015, og leter etter spor av Sætres stedsidentitet i historiske planer og debatt. Jeg ser etter identitetsuttrykk forstått som stedsfølelse (sence of place), den sosiale konteksten der stedet skapes og gjenskapes gjennom sosiale praksiser (locale) og den fysiske beskrivelsen av stedet (location). I oppgaven ser jeg på hvordan innbyggerne påvirket ...
 • «Kampen for tilværelsen». Sosiokulturell studie av utviklingsdiskurser i Kvænangen 

  Bæhr, Anne Berit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-01-06)
  Denne oppgaven handler om utvikling og planlegging i et lokalsamfunn preget av kulturmøter, interessemotsetninger og store samfunnsmessige endringer. Utviklings- og planleggingsprosesser i Kvænangen de senere årene, har inspirert meg å utforske koblingen mellom mennesker og sted. Det er interessant å undersøke hvordan sosiale og kulturelle forhold påvirker planleggings- og utviklingsprosesser, og ...
 • Nasjonale Turistveger si reiselivssatsing på Valdresflye med ikonpunkt Gjende – ei gåvepakke eller statleg overstyring av lokalsamfunnet? 

  Sveen, Kari Møyfrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Oppgåva tek utgangspunkt i Statens Vegvesen si satsing Nasjonale Turistveger, og set fokus på korleis den statlege tilrettelegginga har blitt forankra og motteke i lokalsamfunnet. Eg har vald eitt av tre ikonpunkt i satsinga – ikonpunkt Gjende på turistvegstrekninga Valdresflye. Nasjonale Turistveger sitt opplegg med å gå sterkt inn og skape ein ny attraksjon som ledd i målet om å betre opplevingane ...
 • Nyksund - Stedet som nektet å dø. Hvilke prosesser kan bidra til å forklare hvorfor det ikke-moderniserbare fiskeværet Nyksund er i ferd med å bli transformert til et postmoderne "turistvær"? 

  Pettersen, Brynjar Michailoff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-29)
  I reetableringen av det fraflyttede fiskeværet Nyksund er det flere ulike aktører og drivkrefter som opererer på mange plan, både i tid og rom. Etter fraflyttinga i 1975ser vi mange eksempler på nye, kreative løsninger for å ta stedet i bruk. Aktørbildet har vært sammensatt, med stor utskifting og oppfatninga av hva stedet skal bli har også vært variabel. Med utgangspunkt i en sosiokulturell ...
 • "Heim te Helgeland." Om tilbakeflytting til Helgeland blant unge voksne med høyere utdanning 

  Rimer, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-30)
  Temaet handler om hva høyt utdannende unge voksne mener om å flytte heim til Helgeland etter å ha studert/jobbet utenfor regionen, basert på en sosiokulturell og fenomenologisk tilnærming. For å besvare problemstillingen er det tatt utgangspunkt i ulik teori rundt sted og flytting, statistikk vedrørende demografisk utvikling, næringsliv og utdanningsnivå, og egen deltakelse i regionens ...
 • Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune 

  Moen, Terese S. Jemtegård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-29)
  Oppgåva tek utgangspunkt i Døropnarprosjektet i Norddal 2009-2012 som hadde som mål å auke nettotilflyttinga gjennom tiltak for å få nye innbyggjarar til å bli buande over tid, slik at folketalet kunne stabiliserast og aukast. 8 familiar som framleis bur i kommunen og 2 familiar som har flytta att er intervjua om kva kvalitetar dei opplever som viktige/kritiske og faktorar som er marginale når det ...
 • Jakten på Tanaidentiteten : en sosiokulturell studie av det relativt nyetablerte kommunesenteret Tana bru 

  Eriksen, Frans (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-22)
  Valg av bosted er viktig og det setter rammer for våre liv. Men det er også viktig i forhold til utvikling av næringsliv og det å rekruttere og beholde arbeidskraft. Det har vært oppgavens formål å forsøke og finne ut hva som kjennetegner stedet og avdekke eventuelle drivkrefter eller motstand i forhold til videre utvikling av stedet. Dette er utført ved å intervjue 14 beboere på Tana bru om forhold ...
 • Ytre-Tysse : frå industristad til koseby? 

  Tjosås, Aina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2010-06-01)
  Ytre-Tysse er ein liten tettstad i Samnanger kommune, like aust for Bergen. Staden er i endring frå å vere kommunesenter og viktig industristad, til å kanskje miste begge desse funksjonane. Fabrikken har flytta mykje av produksjonen til lågkostland og mange av funksjonane som naturleg høyrer heime i eit kommunesenter er flytta, eller det føreligg planar om å flytta, til Bjørkheim. I denne masteroppgåva ...
 • Arbeidsplasser som skaper beboere : distriktsmedisinsk senter - et virkemiddel for å utvikle kommunen og Storslett som sted? 

  Johnsen, Vivi Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-01)
  Oppgavens intensjon var å se på kompetansepersonells forhold og tilknytning til sted og arbeidsplass i en distriktskommune. For å belyse temaet ble det fokusert på tre sentrale faktorer for tilknytning, arbeidsplass/arbeidsmiljø, stedskvaliteter, og familiemessige forhold. Jeg har intervjuet ni informanter med utdanning fra bachelorgrad og opp til doktorgrad som har en tilknytning til Distriktsmedisinsk ...
 • Hvilke forhold vedlikeholder bosetningen i bygdene Oksfjord og Straumfjord 

  Johnsen, Kurt Harry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-28)
  Oppgaven omhanler bygdene Oksfjord og Straumfjord i Nord Troms og belyser hvilke forhold som ser ut til å vedlikeholde bosetningen i bygdene. I analysedelen er det lagt vekt på å redegjøre for hvilke direkte følger endringene i de sentrale rammebetingelsene har fått for bygdenes utvikling og hvordan folk har organisert sine hushold i bygdene
 • Kommuneplanlegging som utviklingsfaktor i Lenvik kommune : lokale uttrykk for satsing på kompetanse 

  Bartnæs, Marie Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-01)
  Kvalitativ studie der offentlig planlegging i Lenvik kommune er valgt ut som fokusområde. Kommuneplanen vurderes som relevant i forhold til stedsutvikling. Problemstillingen fokuserer på kompetanse som lokal utviklingsfaktor.
 • Økolandsby på norsk - samhandling med kommunen i to økolandsbyprosjekt på Østlandet 

  Bakke-Kiøsterud, Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-18)
  Mens Danmark og Sverige tilsynelatende florerer med økolandsbyer, har vi i Norge hittil hatt svært få eller ingen litt avhengig av definisjon. I denne studien har jeg sett på Hurdalsjøen Økologiske Landsby som er i ferd med å etableres og på Bergan Økolandsby i Sauherad som er under planlegging. Jeg tar for meg samhandling mellom initiativtakere til økolandsbyen og kommunens administrasjon og ...