Show simple item record

dc.contributor.advisorVis, Svein Arild
dc.contributor.authorRundmo, Renate
dc.date.accessioned2018-04-06T07:34:44Z
dc.date.available2018-04-06T07:34:44Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.description.abstractFra FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen) ble ratifisert i Norge i 1991, har det vært et sterkt fokus på barns rettigheter. Det har blitt en økt bevissthet både for barn, deres foresatte og myndighetene i Norge på hvordan disse rettighetene skal forvaltes på en god nok måte. Formålet med denne studien er å finne om det er meningsforskjeller mellom barn i hva som er viktig ved deres deltakelse i vanskelige og hverdagslige beslutninger. Jeg ønsker også å finne ut om de voksne forstår hva barn mener er viktig ved deres deltakelse i hverdagslige og vanskelige beslutninger. Oppgaven er basert på Nigel Thomas studie fra 2002 der han undersøkte hvilke muligheter barn under omsorg fra barnevernet hadde for deltakelse, og hva barna mente var viktig for dem i deres deltakelse. Studien er også basert på Svein Arild Vis doktoravhandling fra 2014, der han så på faktorer for barns deltakelse i barnevernet. Deltakerne i undersøkelsen er barn i 7. (N=70) og 10. Klasse (N=77), voksne som jobber i barneverntjenester og studenter fra barnevernsutdanningen (N=58). Det ble utarbeidet to casebeskrivelser, en om en hverdagslig beslutning og en om en vanskelig beslutning. Barn og voksne ble bedt om å rangere viktigheten av 9 utsagn om hva som er viktig ved deltakelse i forhold til hver av disse beslutningene. Analysen sammenligner gjennomsnittlige gruppeforskjeller mellom de to situasjonene og mellom svarene fra barn og voksne. Hovedfunnene i denne studien er at det viktigste for barn er å bli hørt og få si sin mening når beslutninger som omhandler dem skal tas. Det er signifikante forskjeller mellom hverdagslige og vanskelige beslutninger der det er viktigere for barn å få velge i vanskelige beslutninger, mens det var viktigere at voksne tok gode avgjørelser i hverdagslige beslutninger. De voksne trodde det var viktigere for barn at voksne tok gode avgjørelser i vanskelige beslutninger. Undersøkelsen viser også at de voksne tror det er mindre viktig for barn å ikke bli presset, at det er mindre viktig for barn å velge selv i vanskelige beslutninger og at det er mindre viktig for barn å få det som de vil i vanskelige beslutninger enn det barna mener selv. I hverdagslige beslutninger tror de voksne at det er viktigere for barna at de får informasjon om hva som foregår, at det er mindre viktig for barn å få tenke på ting og at det er mindre viktig for barn at de voksne ikke presser. Funnene har betydning for hvordan voksne tilrettelegger for barns deltakelse både i vanskelige og hverdagslige beslutninger. Nøkkelord: Barns deltakelse, hverdagslig beslutning, vanskelig beslutning, barns mening, barns rettigheter. Abstract From the time the UN Convention on the Rights of the Child was ratified in Norway in 1991, there has been a strong focus on children's rights. This has led to an increased awareness for among both children, their guardians and the government on how these rights should be managed in a good way. The purpose of this study is to determine whether there are differences of opinion between children regarding what is important in their participation in difficult and everyday decisions. I also want to find out if the adults understand what children think is important in their participation in everyday and difficult decisions. The thesis is based on a study done by Nigel Thomas in 2002 that examined the possibilities children placed into public care had for participation and what the children thought was important to them in their participation. The study is also based on Svein Arild Vis doctoral dissertation from 2014, which looked at factors for children's participation in child welfare. Participants in the survey are children in the 7th (N=70) and 10th grade (N=77), adults working in child welfare services and students from child welfare education (N=58). Two case descriptions were drawn up, one on an everyday decision and one for a difficult decision. Children and adults were asked to rate the importance of 9 statements about what is important in participation in relation to each of these decisions. The analysis compares the average group differences between the two situations and between the responses from children and adults. The main findings in this study are that the most important thing for children is to be heard and make their opinion when decisions regarding them are to be taken. There are significant differences between everyday and difficult decisions. It is more important for children to choose in difficult decisions, It was more important that adults made good decisions in everyday decisions. The adults thought it was more important for children that adults made good decisions in difficult decisions. The survey also shows that adults think it's less important for children that adults dont pressured them, that it is less important for children to choose for themselves in difficult decisions and that it is less important for children to get what they want in difficult decisions than what the children themselves think. In everyday decisions, adults believe that it is more important for the children to get information about what is happening, that it is less important for children to think about things and that it is less important for children that adults dont pressure them. The findings have an impact on how adults facilitate child participation in difficult and everyday decisions. Keywords: Children's participation, everyday decision, difficult decision, child's opinion, children's rights.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12478
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3980
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleForskjeller i barns meninger om hva som er viktigst ved deltakelse i hverdagslige og vanskelige beslutninger.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record