Recent additions

 • Physical Activity With Tailored mHealth Support for Individuals With Intellectual Disabilities: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial 

  Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Muzny, Miroslav; Henriksen, André; Olsen, Monica Isabel Benedikte; Thrane, Gyrd; Jahnsen, Reidun Birgitta; Pettersen, Gunn; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-29)
  <i>Background</i>: Individuals with intellectual disabilities (IDs) have lower levels of physical activity (PA) and greater barriers for participation in fitness activities compared with members of the general population. As increased PA has positive effects on cardiovascular and psychosocial health, it is exceedingly important to identify effective interventions for use in everyday settings. Mobile ...
 • Norwegian constraint-induced therapy multisite trial: Adherence to treatment protocol applied early after stroke 

  Stock, Roland; Thrane, Gyrd; Askim, Torunn; Karlsen, Gunn Marte; Langørgen, Eli; Erichsen, Anne Spendrup; Gjone, Ragna Ingeborg; Anke, Audny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-08-24)
  <p><i>OBJECTIVE: </i>To investigate to what degree patients adhered to a modified constraint-induced movement therapy protocol, and to explore factors associated with the results. <p><i>DESIGN: </i>Prospective follow-up of the intervention arm in a randomized controlled trial. <p><i>SUBJECTS: </i>Twenty-four patients within 28 days after stroke. <p><i>METHODS: </i>The protocol specified 180 min ...
 • Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler 

  Larsen, Lill Sverresdatter; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-25)
  <p><i>Bakgrunn:</i> Det er sterke helsepolitiske føringer for at personer med demens skal bo hjemme så lenge som mulig, og det forventes at pårørende skal bidra i omsorgsarbeidet. Pårørendeskolen skal bidra til læring og mestring hos pårørende. <p><i>Metode:</i> Studien er basert på kvalitative intervju med 16 pårørende som hadde deltatt på pårørendeskoler i nordnorske kommuner i perioden 2010–2017. ...
 • Å skrive om livsmot 

  Clancy, Anne; Thorsen, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-17)
  The phenomenon of ‘Livsmot’ can be expressed in a myriad of ways. This essay is the introductory text to a special issue in Nordisk Tidsskrift for Helseforskning that in its entirety concerns ‘livsmot’. The collection of essays should be of interest to students, researchers, health professionals and others. The issue highlights and discusses different philosophical approaches that can promote our ...
 • Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study 

  Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-23)
  A randomized controlled trial study recruited 146 preterm born children, either to participate in a modified version of the Mother–Infant Transaction Program (MITP-m) or to receive the usual follow-up services, before and after discharge from a neonatal intensive care unit. This follow-up study investigates whether MITP participation is associated with parental perceptions of child temperament from ...
 • Home as place for giving birth - a circumpolar study of the experience of mothers an midwifes 

  Clancy, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-25)
  This article explores what home birth mothers and midwives say about the birth experience and the interaction between mother, partner and midwife. It is based on an explorative empirical study of the narratives of seven home birth mothers and the experiences of five midwives. The authors examine how these subjective experiences can help us to understand the phenomenon of home birth. The article is ...
 • Associations between learning environment factors and student satisfaction among occupational therapy students 

  Thygesen, Hilde; Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Stigen, Linda; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Bonsaksen, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-20)
  <i>Purpose</i> - Student satisfaction is an important indicator of educational quality in higher education institutions. Learning environment factors are assumed to play a role in determining student satisfaction. The purpose of this study is to examine the intrinsic relationships between five learning environment scales embedded within one measure; and examine the associations between each of these ...
 • Nurses’ experiences of ICU diaries following implementation of national recommendations for diaries in intensive care units: A quality improvement project 

  Holme, Anny Norlemann; Halvorsen, Kristin; Eskerud, Ragne Sannes; Lind, Ranveig; Storli, Sissel Lisa; Gjengedal, Eva; Moi, Asgjerd Litleré (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-05)
  <i>Objectives</i> - To evaluate critical care nurses’ experiences of ICU diaries following the implementation of national recommendations for the use of diaries for critically ill patients.<p><p> <i>Design</i> - A quality improvement project describing the development and implementation of national recommendations (2011), as well as the assessment of the use of diaries in intensive care nursing ...
 • Er spastisitet i beina, målt med Modified Ashworth Scale, assosiert med gange og balanse hos personer med multippel sklerose? 

  Norbye, Anja Margrete Davis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-10)
  Bakgrunn: Spastisitet er et symptom som skyldes skade eller sykdom i sentralnervesystemet, og oppstår hos over 80 % av personer med multippel sklerose. Spastisitet er funnet å redusere livskvalitet, bevegelsesevnen og gir ofte smerter. Assosiasjonen mellom spastisitet, balanse og gangfunksjon er hittil ikke etablert. Det er heller ingen enighet om hvordan spastisitet best bør måles. Formålet med ...
 • Management and dissemination of Professional expertise: Physiotherapists’ perceptions of the supervision of dedicated aides working with children with cerebral palsy 

  Sørvoll, Marit; Obstfelder, Aud; Normann, Britt; Øberg, Gunn Kristin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-11)
  A qualitative study was undertaken to explore pediatric phy-siotherapists’perceptions and experiences of supervising dedi-cated aides responsible for the daily care of preschool childrenwith cerebral palsy. Data were collected using individual semi-structured interviews. A theme-based content analysis yieldedthree major themes. Supervision and therapy were provided simul-taneously, giving supervision ...
 • Personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger. - Avdelingsleders balansekunst- forutsetninger og utfordringer. 

  Zakariassen, Siri Stensjø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-07)
  Personsentrert omsorg er et verdigrunnlag og en arbeidsmåte der det viktigste målet er å ivareta personverdet. Dette bør innføres i hele organisasjonen. Avdelingslederne på sykehjem er viktig rollemodeller i dette arbeidet. Hva er nøkkelen til å få til en god personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger? Gjennom masterstudiet har jeg undret meg over hvordan avdelingslederne erfarer å innføre og støtte ...
 • Kan kjernestabilitetstrening i stående påvirke balansen for personer med MS 

  Larssen, Trond Jørstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-07)
  Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en imunmediert demyeliniserende sykdom, og er den vanligste nevrologiske lidelsen blant unge voksne i Norge. Sykdommen kjennetegnes ved en inflammasjon av hvit eller grå substans i hjernen eller langs ryggmargen og kan føre til en demyelinisering av nervene, samt skade på selve aksonet. Dette kan føre til nedsatt signalføring gjennom nervene. Personer med MS ...
 • Psykisk helsearbeid i småsamfunn. En kvalitativ studie av psykiske helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner i Finnmark. 

  Ekrem, Beate Leona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-07)
  Bakgrunn og hensikt: I Norge har små kommuner det samme ansvaret for å tilby koordinerte, helhetlige tjenester innen psykisk helse som store kommuner. Små kommuner har begrensede ressurser og få ansatte tilgjengelig til å utføre de mange tjenestene kommunen har ansvaret for. Hvilke erfaringer den enkelte psykiske helsearbeideren har med å jobbe i små kommuner er ikke så godt belyst i Norge. ...
 • Fysioterapeuten som støttespiller for personer med CP i et livsløpsperspektiv. En kvalitativ intervjustudie av voksne med Cerebral Parese 

  Wøien, Silje Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-06)
  Sammendrag Bakgrunn: I dag lever flere personer med cerebral parese lenger, deltar i en voksen rolle og har behov for omfattende oppfølging fra helsevesenet, deriblant fysioterapi. For voksne med CP er det mindre spesifikke tjenester, til tross for at både forskning og klinisk erfaringen rapporterer om progressive endring og funksjonstap i et livsløpsperspektiv. Per dags dato finnes det i Norsk ...
 • Fysioterapi til pasienter med Amyotrofisk lateralsklerose. «Dette er ikke noe du lærer på skolen» - erfaringer og refleksjoner hos fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten 

  Ekevik, Erik Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-06)
  Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en uhelbredelig nevrologisk sykdom med forventet overlevelsestid på 3-5 år. Den foreliggende kunnskapsbasen om fysioterapi til personer med ALS er mangelfull. Studiens hensikt er å bidra med økt innsikt i fysioterapeuters erfaringer og refleksjoner knyttet til oppfølging av personer med ALS. Studien har et kvalitativt design med en fenomenologisk og hermeneutisk ...
 • "Ikke bare det å puste, men også tenke på å løfte beina". En kvalitativ intervjustudie av personer med inkomplett ryggmargsskade med gangfunksjon 

  Sterling, Malene Kolstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-05)
  Hensikt: Hensikten med studien er å frembringe ny kunnskap om hvordan personer med inkomplett ryggmargsskade opplever det å gå med høy intensitet umiddelbart etter utskrivelse fra primærrehabiliteringen og hva slags betydning intervensjonen har for den enkelte. Materiale og metode: Studien har en fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapsteoretisk forankring. Fire informanter ble strategisk valgt ut ...
 • Kompetanse, faglig selvtillit og pasientsikkerhet : erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere ved en intensivavdeling nivå 1 på et lokalsykehus 

  Høgbakk, Mona Lahm; Jakobsen, Rita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-28)
  <i>Bakgrunn</i>: Organisering av spesialisthelsetjenesten har i løpet av 20 år utviklet seg fra mange sykehus med brede funksjoner og kompetanse, til et hierarkisk system der spesialkompetansen er samlet i få sykehus. Omtalte organisering av tjenesten har medført nye utfordringer for intensivsykepleierne. Intensivsykepleiernes fagutøvelse er regulert av lov om faglig forsvarlig behandling og omsorgsfull ...
 • Pårørendeinvolvering i planlegging og gjennomføring av helsehjelp til personer med frontotemporal demens 

  Rondestvedt, June; Hjertstrøm, Helle Kise; Larsen, Lill Sverresdatter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  Several health policy documents emphasize the need for more knowledge regarding family caregiver`s involvement in implementation of healthcare services for people with dementia. This article examines how family caregivers of people with frontotemporal dementia (FTD) experience involvement, and furthermore investigates whether an activity perspective can be useful to understand barriers to family ...
 • Approaches to Studying: A Cross-Sectional Comparison of Occupational Therapy Students in Six Education Programs in Norway 

  Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Johnson, Susanne Grødem; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Mørk, Gry; Stigen, Linda; Bonsaksen, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04)
  Students’ approaches to studying have been associated with their academic performance. Although previous research suggests that the cultural and educational context may influence approaches to studying, few studies have investigated differences in study approaches across education programs. The aim of this study was to examine whether approaches to studying differed among occupational therapy students ...
 • Associations between learning environment variables and students’ approaches to studying: a cross-sectional study 

  Mørk, Gry; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Stigen, Linda; Åsli, Lene Angel; Gramstad, Astrid; Johnson, Susanne Grødem; Bonsaksen, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-20)
  <i>Background</i> - Aspects of the learning environment may be related to students` approaches to studying, but few studies have investigated these relationships in the context of occupational therapy education.<p> <p><i>Objective</i> - To examine associations between occupational therapy students’ perceptions of the learning environment and their approaches to studying.<p> <p><i>Method</i> - ...

View more