Nye registreringer

 • Involvement in research and development projects among community-working occupational therapists in Norway 

  Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Hagby, Cathrine; Sveen, Unni; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Arntzen, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-31)
  A cross-sectional descriptive survey was conducted (n = 561). Almost half of the participants took part in research and development projects. Being involved in research and development was associated with lower age, having further education, and higher levels of work experience. The current and prioritized research topics were reablement and assistive technology. The study implies that community-working ...
 • Familie er familie. En kvalitativ studie av fosterforeldres egne barns psykososiale erfaringer med å mestre det å være fostersøsken i slektsfosterhjem. 

  Solbakken, Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Fokuset på rekruttering av fosterhjem i slekt er styrket som et resultat av dagens politiske og juridiske føringer, og antallet slektsfosterhjem øker. Fordi mange fosterforeldre i slektsfosterhjem har egne barn betyr dette at flere barn kommer til å vokse opp med fosterbarn fra samme familie. Hvordan barn av fosterforeldre opplever å mestre det å være fostersøsken har betydning for om en ...
 • Betydningsfulle elementer ved gårdsdyr-assisterte intervensjoner for personer med depresjon. Erfaringer fra personell med helse- og sosialfaglig bakgrunn. 

  Hemmingsen-Larsen, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  <i>Bakgrunn</i>: Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene i vesten. I Norge er det en økt satsing på velferdstjenester i brukernes nærmiljø, og mange har behov for arbeidsrettede tiltak. Gårdsdyr-assistert intervensjon (GDAI) kan være et arbeidsrettet tiltak. Det finnes mye forskning på dyreassistert intervensjon med kjæledyr, men lite knyttet til gårdsdyr. <p> <p><i>Hensikt</i>: Hensikten ...
 • Jordmorstyrte fødestuer 

  Børdahl, Per E; Kakad, Meetali; Kumle, Merethe Holm; Lie, Rolv T; Moster, Dag; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Schmidt, Nina (Research report; Forskningsrapport, 2006)
  <p>De siste tiårene er fødselsomsorgen i de fleste vestlige land sentralisert fra fødestuer til sykehus og fra små sykehus til større sykehus (1). I Norge har antall jordmorstyrte fødestuer sunket fra 60 i 1970 til 13 i 2006. I femårsperioden 1999–2003 foregikk 1,5 prosent av fødslene i Norge ved landets fødestuer (4).</p> <p>Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at der det regnes som ...
 • Savner forskning som viser at TIL-modellen er beste vei: – BØR LAGE ET OPPLEGG SOM PASSER FOR MANGE 

  Ytreberg, Beate; Johansen, Torje Dønnestad (Chronicle; Kronikk, 2016-12-10)
 • Perceived influence on service goals among community-working occupational therapists in Norway 

  Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-22)
  <p><i>Aim</i>: This study aimed to assess the perceived influence that community-working occupational therapists in Norway have on the service goals of their respective organizations. In addition, we aimed to assess sociodemographic and work-related factors associated with the perceived level of influence.</p> <p><i>Methods</i>: A cross-sectional survey was distributed to occupational therapists ...
 • Kunnskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie 

  Martinsen, Kari; Boge, Jeanne Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2008)
  I evidenstenkningen opererer man med et kunnskapshierarki som innebærer at bestemte former for målbar kunnskap blir rangert høyere, eller som mer evidente, enn humanistisk kunnskap. Evidensforskningen står i en sammenheng der formålet er å standardisere og styre praksis. Dette kan gjennomføres ved at offentlige myndigheter legger til rette for slik forskning ved å profilere den som samfunnsnyttig, ...
 • Bodily cleanliness in modern nursing 

  Boge, Jeanne Helene; Kristoffersen, Kjell; Martinsen, Kari Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-03-11)
  Why are bodily washing practices the way they are in nursing? Michel Foucault argues that modern democratic societies discipline human bodies in accordance with political interests. In the extension of that argumentation we will show that bodily cleanliness in modern nursing may have been used as a disciplining tool. The first part of our discussion takes as its point of departure the second half ...
 • Dialogkonferanse i klasserommet – bro til bedre læring 

  Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-02-21)
  Ideelt skal et studium innen praktiske fag føre til et «kick» når man er ferdig og står i den praktiske virksomheten studiet kvalifiserer for. Overgangen mellom profesjonsstudier og praksis har imidlertid generelt vist seg å være en akilleshæl. Artikkelen er en beskrivelse og en diskusjon av et fornyende studentaktivt pedagogisk prosjekt, som et alternativ til tradisjonell klasseromsundervisning. ...
 • Potentially traumatic events as predictors of disability pension: A 10-year follow-up study in Norway 

  Lassemo, Eva; Sandanger, Inger (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-02)
  Aims: Are potentially traumatic events associated with subsequent disability pension? Traumatic exposure and post-traumatic stress disorder (PTSD) may represent a disabling state with both personal and professional consequences for the affected individual. Despite this, there is a scarcity of research studying the effects of traumatic exposure on disability pension. This study examined the differences ...
 • Important Factors When Communicating with Sami Patients About Health, Illness and Care Issues 

  Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter; Moffitt, Pertice (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-21)
  <i>Norwegian abstract</i>: Kommunikasjon er viktig i utøvelsen av god omsorg. Formålet med denne studien er å utforske hvordan samer beskriver kommunikasjon i møte med helsepersonell når de snakker om helse, sykdom og omsorg og i tillegg hvilke faktorer de utpeker som viktige i denne konteksten. Elleve semi-strukturerte intervju ble gjennomført på samisk og transkribert til norsk. Det var både menn ...
 • Can the health related quality of life measure QOLIBRI- overall scale (OS) be of use after stroke? A validation study 

  Heiberg, Guri Anita; Pedersen, Synne Garder; Friborg, Oddgeir; Nielsen, Jørgen Feldbæk; Holm, Henriette Stabel; von Steinbüchel, Nicole; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  <i><p>Background</i>: Brief measures of health-related quality of life (HRQOL) that assess both patient-reported functioning and well-being after stroke are scarce. The objective of this study was to examine reliability and validity of one of these measures, the patient-reported Quality of Life after Brain Injury–Overall Scale (QOLIBRI-OS), in patients after stroke.</p> <i><p>Methods</i>: Stroke ...
 • Validity, reliability and Norwegian adaptation of the Stroke-Specific Quality of Life (SS-QOL) scale 

  Pedersen, Synne Garder; Heiberg, Guri Anita; Feldbæk Nielsen, Jørgen; Friborg, Oddgeir; Holm Stabel, Henriette; Anke, Audny; Arntzen, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-08)
  <p><i>Background</i>: There is a paucity of stroke-specific instruments to assess health-related quality of life in the Norwegian language. The objective was to examine the validity and reliability of a Norwegian version of the 12-domain Stroke-Specific Quality of Life scale.</p> <p><i>Methods</i>: A total of 125 stroke survivors were prospectively recruited. Questionnaires were administered at ...
 • Oversettelse og validering av et spørreskjema om pleiepersonalets samarbeid med pårørende til syke eldre pasienter innlagt i sykehus 

  Moholt, Jill-Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-06)
  Bakgrunn: Pårørende som har vært involvert i hjelp og pleie til syke eldre forut for innleggelse i sykehus har ofte tilegnet seg viktig kunnskap om den eldres funksjonsnivå, behov og ønsker. De anses som en viktig støtte under sykehusoppholdet, men pårørende kan også være delaktig i forhold til informasjon og beslutninger om pleie og behandling dersom pasienten ønsker det. Dette krever at ...
 • Familien som aktør i kommunal eldreomsorg 

  Sørly, Rita (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017-09-29)
  <i>Introduction</i>: Jeg har møtt Oddrun Sortland. Oddrun er sykepleier, med mange års fartstid i kommunal eldreomsorg. Oddrun er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, vest og arbeider med et doktorgradsprosjekt knyttet til samspillet mellom eldre hjelpetrengende og deres familier og kommunale helsetjenester. Pårørende blir møtt på så mange ulike måter i tjenesten, og det ser ut til å være liten ...
 • Et spørsmål om kompetanse. En diskursanalyse av avisartikler om kompetanse i barnevernet. 

  Meyer, Kristina Jæger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Artikkelen omhandler hvordan barnevernets kompetanse er omtalt i media. Artikkelen bygger på en diskursanalyse av avisartikler fra nordnorske aviser. Avisartiklene ble analysert med utgangspunkt i Laclau og Mouffes begrepsapparat. Nøkkelord: barnevern, media, kompetanse, diskursanalyse
 • Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial 

  Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Martinsen, Randi; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Eriksen, Siren; Wyller, Torgeir Bruun; Sveen, Unni (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-03)
  <p><i>Background</i>: Stroke is a major public health threat globally. Psychosocial well-being may be affected following stroke. Depressive symptoms, anxiety, general psychological distress and social isolation are prevalent. Approximately one third report depressive symptoms and 20% report anxiety during the first months or years after the stroke. Psychosocial difficulties may impact significantly ...
 • Factors affecting the use of home-based and out-of-home respite care services: A survey of family caregivers of older persons with dementia in Northern Norway 

  Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Blix, Bodil Hansen; Henriksen, Nils Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-15)
  <i><p>Background</i>: Family caregivers contribute substantially to the care for older home-dwelling people with dementia, although community healthcare services tend to be underutilized. In this study, we aimed to explore the use and predictors of use of home-based and out-of-home respite care services available to older home-dwelling persons with dementia, as reported by the family caregivers.</ ...
 • De glemte flyktningene 

  Immonen, Ingrid B (Chapter; Bokkapittel, 2017)
  Historien om de finske flyktningene i Norge under vinterkrigen i Finland er lite omtalt, både i Finland og i Norge. Noe av deres historie har jeg funnet i arkiv, historisk litteratur, Olav Beddaris fremstillinger og Petsamo- Seuras publikasjoner. En viktig kilde har vært samtaler med familiemedlemmer til de evakuerte og noen av de som opplevde evakueringen som barn.
 • Sosial kompetanse i et forebyggende helseperspektiv. Hvordan innvirker De Utrolige Årenes skoleprogram på utvikling av barns samarbeidsferdigheter? 

  Løndal, Oddbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-10-01)
  Bakgrunn: Sentrale data til denne masteroppgaven er hentet fra en omfattende evalueringsstudie ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet. Studien omhandler kompetanseheving for lærere via De Utrolige Årenes (DUÅs) skoleprogram og bygger på pre- og postregistreringer angående et utvalg av barn i 1. - 3. klasse der n1 = 1140. Halvparten av barna ...

Vis mer