Recent additions

 • Attitudes to evidence-based interventions and routine outcome measures in mental health professionals 

  Rye, Marte (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-06-20)
  The complicated relationship between clinical health science and clinical practice has widely been referred to as the “science-practice gap”. This is for instance visible in the discrepancy between the amount of resources spent to develop and apply evidence-based treatment programmes and interventions (EBI) and the extent to which these interventions are used in real-life mental health care service ...
 • Attitudes of mental health providers towards adoption of evidence-based interventions: relationship to work-place, staff roles and social and psychological factors at work 

  Rye, Marte; Friborg, Oddgeir; Skre, Ingunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-08)
  <p><i>Background - </i>Gaining insight into factors influencing the adoption of evidence-based interventions (EBI) is essential to ensuring their sustainability in the mental healthcare setting. This article describes 1) differences between professional staff roles in attitudes towards EBI and 2) individual and organizational predictors of attitudes towards adopting EBI. <p><i>Methods - </i>The ...
 • Effekter av moderat og dyp hypotermi på depolarisering- og repolariseringshastighet i EKG 

  Steinholt, Markus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-04)
  Introduksjon: Ofre for aksidentell hypotermi (utilsiktet kroppstemperatur <35°C) bærer høy risiko for å utvikle dødelige arytmier, både under nedkjøling og ved oppvarming, noe som resulterer i høy mortalitet hos disse pasientene. Videre benyttes hypotermi i klinikken for sin beskyttende effekt på hjernen og hjertet under kirurgi, på for eksempel aortabuen (dyp hypotermi, <30°C), og etter vellykket ...
 • The 2014-2016 Ebola Epidemic in West Africa. How did cultural factors contribute to an escalation of the outbreak? 

  Granerud, Hannah Skjellet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Background The 2014-2016 Ebola epidemic is the biggest known outbreak since 1976. The transmission from a bush animal to one human eventually caused 28 652 cases and 11 325 deaths. It is necessary to investigate how one case could cause that many infected people and deaths, and this study aims to identify the most important cultural factors that contributed to these high numbers. Method This ...
 • Sykdomsaktivitet, medikamentbruk og forekomst av infeksjoner og andre bivirkninger hos barn med barneleddgikt - en multisenter kohortstudie 

  Finne, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Juvenil idiopatisk artritt (JIA), på norsk barneleddgikt, er den vanligste revmatiske sykdommen blant barn. Ingen medikamenter har kurativt potensial, men prognosen har blitt betydelig bedret de siste tiårene grunnet utvikling av biologiske legemidler. Disse legemidlene kan potensielt ha alvorlige bivirkninger, deriblant økt sårbarhet for infeksjoner. Materiale og metode: Data fra den ...
 • Traumeforskning i Norden de siste 20 år. En systematisk litteraturgjennomgang 

  Iversen, Valdemar Vea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn og formål Alvorlige hendelser er over hele verden en viktig årsak til død hos personer under 45 år. Mortalitet etter alvorlige traumer er høy. De nordiske landene skiller seg fra resten av verden med sitt kalde klima og store avstand. I tillegg er tettheten av store sykehus lav. Det har vært poengtert fra forskere og fagmiljø at behovet for forskning innenfor fagområdet traumatologi er ...
 • The effect of decades of conflict on Colombian children and young 

  Hanssen, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  The main aspect of this thesis is to examine the relationship between living in a continuing armed and violent conflict and the psychological health of children and young. The Colombian conflict has lasted for several decades and there is as a result widespread violence throughout the country. Armed conflict can lead to both physical and psychological trauma and poor health in people of all ages. ...
 • Effect of liposomal resveratrol on sperm cell motility 

  Thomassen, Stefan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Background: Resveratrol is found to have antioxidative properties and is reported as a protective pharmacological agent against several diseases. It is however a lipophilic and unstable substance because of its photosensitivity. In order to enhance the drug stability, solubility and to deliver the drug in the targeted area, it can be incorporated in a nano-sized vesicle of liposome formulations. ...
 • En sammenligning av behandlingsresultater ved perkutan koronar intervensjon og koronar bypass kirurgi hos pasienter med stenose i venstre koronararteries hovedstamme 

  Bjøru, Anders Lamøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Koronar bypass kirurgi har historisk vært foretrukket for venstre hovedstammesykdom, men i løpet av de siste ti-femten årene har perkutan koronar intervensjon seilet opp som et potensielt likeverdig tilbud til denne pasientgruppen. Formål: Å undersøke behandlingsresultater ved PCI og CABG hos pasienter med sykdom i venstre koronararteries hovedstamme som ble behandlet ved UNN mellom 2010-2015 ...
 • Kan Procalcitonin redusere varigheten av intravenøs antibiotikabehandling hos nyfødte uten bakteriell infeksjon? Et kvalitetsprosjekt ved Nyfødt Intensivavdeling, UNN Tromsø 

  Finvåg, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-02)
  Bakgrunn Blant nyfødte er dødsårsaken på verdensbasis sepsis i ⁓21% av tilfellene. I Norge er det vist en insidens av sepsis hos nyfødte på 0,54-8,57/1000 levende fødte barn. Man behandler nyfødte relativt liberalt med antibiotika av frykt for at noen skal dø. Dette medfører en betydelig andel av unødvendig antibiotikabehandling. Hovedformålet med denne oppgaven er derfor å undersøke hvorvidt en ...
 • Dieting, weight perception and eating disorders in adolescence and later mental health disorders. A population-based registry study of Norwegian youth 

  Martinussen, Astri Sneve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Background The relationship between body image and eating disorders in adolescence has been largely addressed, but less information exists about the potential longitudinal associations between dieting in adolescence and mental health problems later in young adulthood. The aim of this thesis was first to examine the association between dieting and eating disorder in adolescence and later mental ...
 • Utprøving av en ny metode for å detektere anti-HPA-1a-antistoffer i laboratoriet 

  Normann, Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) er en sjelden, alvorlig sykdom som rammer ca. 1/1000 nyfødte. Tilstanden skyldes antigenuforlikelighet mellom mor og barn, oftest via HPA-1a-alloimmunisering. HPA-1a er lokalisert til integrin β3 på trombocytter. Maternelle IgG-antistoffer kan passere placenta og gi trombocytopeni og økt blødningstendens hos fosteret. Det finnes ingen screening eller ...
 • Stigma knyttet til psykisk helse på arbeidsplassen. En fenomenologisk studie. 

  Sivasubramaniam, Arebi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Bakgrunn; Psykiske plager og lidelser omfatter store deler av befolkningen. Prevalensen for å få en psykisk plage eller lidelse i løpet av ens levetid i Norge, ligger på rundt 40%. Negative holdninger og stigma samt frafall fra arbeid kan virke mer sykdomsfremmende og sykdomsbevarende for enkelte. Mål; Dette studiet gikk ut på å undersøke og belyse utfordringer knyttet til psykisk helse på arbeidsplassen ...
 • Når legen blir i tvil. Et observasjonsstudie 

  Slotvik, Mikael Nordstrand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
  Bakgrunn: Det å jobbe som allmennlege er et yrke som sjeldent tillater en å sette to strek under svaret. Ofte er man nødt til å støtte seg til generell statistikk og erfaringsbasert kunnskap der man gjerne skulle hatt garantier og sikkerhet. Denne oppgaven tar for seg tvil og usikkerhet hos allmennlegen med hovedfokus på konsultasjoner som omhandler sykemelding. Da tvil og håndtering av tvilstilfeller ...
 • Kroniske bekkensmerter i spesialisthelsetjenesten 

  Hafstad, Silje Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
  Bakgrunn: Kroniske bekkensmerter hos kvinner utgjør en medisinsk og samfunnsøkonomisk utfordring. Et sammensatt kompleks av ulike etiologier og assosierte lidelser byr på vanskeligheter i forhold til utredning og behandling. Jeg har undersøkt omfang av og de hyppigste inngrep ved behandling av kroniske bekkensmerter ved Nordlandssykehuset Bodø fra 2009 – 2013. Metode: Ved hjelp av anonymiserte data ...
 • Effekt av trening på depresjon: en systematisk review 

  Andorsen, Lise-Yvonne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Målet med denne reviewen er å undersøke muligheten for å anbefale trening som del av behandling ved depresjon, og undersøke hvilken alvorlighetsgrad av depresjon som har best effekt av trening. Materiale og metode: Det ble utført et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og PsycInfo den 20.12.17. Søkene gav totalt sett 293 treff. Artiklene ble deretter sortert etter ...
 • Diabetes i svangerskap. Oppfølging og utkomme for mor og barn i Finnmark. 

  Brevik, Kristin Gaski (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Forekomsten av diabetes har økt betydelig de siste tiårene, og tilsvarende trend sees hos gravide. Diabetes i svangerskap er assosiert med uheldige utkomme for mor og barn. Fra 2013 har det vært et en felles prosedyre mellom 1. og 2. linjetjenesten i Vest-Finnmark, samt økt fokus gjennom møtearenaer og undervisninger om problemstillingen. Formålet med oppgaven var å få mer kunnskap om ...
 • Implementering og evaluering av Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

  Hoven, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Innledning: Bruk av skåringsystemer basert på derangering av vitale parametere bidrar til identifisering av pasienter i klinisk forverring i en tidlig fase. I 2015 besluttet Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) å innføre tidlig varsel-systemet Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT). Målet med denne studien var å kvalitetssikre implementeringen og evaluere bruk av TILT ved UNN, og ...
 • Prevalence and predictors of fatigue among people living with HIV in Northern and Southern Norway. From the cross-sectional study of mental health and quality of life among people living with HIV in Northern and Southern Norway, 2014-2015 

  Langseth, Ranveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Fatigue is described as a sensation of tiredness and exhaustion that potentially interferes with daily life functioning, and is a common symptom in people living with HIV (PLWH). This study aim is to investigate the prevalence and the predictors of fatigue among PLWH in Northern and Southern Norway. A cross-sectional survey was conducted at two hospitals in 2014-2015. Fatigue was measured with the ...
 • Preventiv kjemoterapi mot neglisjerte tropesykdommer. Hvordan kurere fattigdom og fortsatt rekke hjem til middag 

  Odberg, Ingvild Ringsby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-30)
  Bakgrunn og formål: Neglisjerte tropesykdommer rammer 2 milliarder mennesker globalt og er et stort folkehelseproblem spesielt blant fattige. Fire av sykdommene er helmintiaser (ormesykdommer) som kan kontrolleres medikamentelt med preventiv kjemoterapi. I dag mottar 784,6 millioner mennesker en eller flere tabletter årlig mot minst én av helmintiasene gjennom sponsede kontrollprogrammer. Sykdommene ...

View more