Recent additions

 • Perfluoroalkyl acids potentiate glutamate excitotoxicity in rat cerebellar granule neurons 

  Berntsen, Hanne Friis; Moldes-Anaya, Angel; Bjørklund, Cesilie Granum; Ragazzi, Lorenzo; Haug, Trude M; Strandabø, Rønnaug; Verhaegen, Steven; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Ropstad, Erik; Tasker, Andrew (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-04)
  Perfluoroalkyl acids (PFAAs) are persistent man-made chemicals, ubiquitous in nature and present in human samples. Although restrictions are being introduced, they are still used in industrial processes as well as in consumer products. PFAAs cross the blood-brain-barrier and have been observed to induce adverse neurobehavioural effects in humans and animals as well as adverse effects in neuronal in ...
 • Fastlegetjenesten i Nord-Norge 

  Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit (Research report; Forskningsrapport, 2018-05-05)
  Formålet med denne studien har vært å tegne et bilde av hvordan fastlegetjenesten i Nord-Norge ser ut i kommuner og i regioner med hensyn til bemanning, organisering, driftsformer og avstandsutfordringer, og videre oppsummere krav og forventninger som nye leger har til fastlegejobben. Med bakgrunn i dette bildet peker vi på rekrutteringsutfordringen som fastlegetjenesten i Nord-Norge står ovenfor, ...
 • Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt 

  Blaasvær, Nora; Berg, Rigmor; Nøkleby, Heid (Research report; Forskningsrapport, 2017)
  I Norge har det de senere år vært en stor økning i bruk av delt bosted for barn blant foreldre som bor hver for seg. I 2012 hadde 26 % av barna delt bosted, mot 10 % i 2004 og 8 % i 2002. Den samme utviklingen ser man i mange andre vestlige land. Hvor‐dan påvirker det barn å bo i to hjem, sammenlignet med å bo mesteparten av tiden i ett hjem? Og hvordan påvirker det spesielt de aller minste barna? ...
 • NORM/NORM-VET 2016 - Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway 

  Simonsen, Gunnar Skov; Urdahl, Anne Margrete (Research report; Forskningsrapport, 2017)
  Antimicrobial resistance is an emerging problem worldwide. It reduces the effectiveness of antimicrobial treatment of infectious diseases in humans and animals thereby leading to increased morbidity and mortality, as well as higher costs. It is well established that there is a strong association between the usage of antimicrobial agents and the occurrence of resistance, The selective pressure exerted ...
 • A flexible protocol for a systematic review of remote patient monitoring 

  Muller, Ashley Elizabeth; Berg, Rigmor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-15)
  <i>Background:</i> - Norway is interested in implementing remote patient monitoring (RPM) within primary health services. This systematic review will first identify the types of RPM that are of interest to Norwegian health authorities, then synthesize the effects of RPM on clinical health and health service utilization outcomes among adults with chronic diseases.<p> <p><i>Methods:</i> - We will ...
 • Dårlig regulert diabetes – Hva genererer endring? En kvalitativ intervjustudie som undersøker pasienters erfaring med å endre en langvarig dårlig glykemisk kontroll og danne kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til en slik endring 

  Ahlquist, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-03)
  Bakgrunn: Denne oppgaven handler om hvordan personer med diabetes mellitus type 1 og langvarig dårlig glykemisk kontroll, har klart å endre til en jevnere og mer optimal glykemisk kontroll, samt hvordan de har klart å vedlikeholde denne endringen. Målet var å utvikle kunnskap om hva som genererer endring i glykemisk kontroll hos denne gruppen med type 1 diabetes. Det var samt en hensikt og forsøkte ...
 • Anhörigas erfarenheter av kommunikation på intensivavdelningen - En systematisk litteraturstudie 

  Kaspersson, Ivar Mattias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Intensivvårdssjuksköterskan har ett stort ansvar för behandlingen av patienten på intensiven men också ett ansvar för de anhöriga till patienten. Anhöriga är i en utsatt situation och har stor risk att drabbas av psykiska påfrestningar. Det har tidigare gjorts mycket forskning på anhöriga till intensivpatienten men inte lika på kommunikation med anhöriga till intensivpatienten. Därför har jag har ...
 • Veiledning av studenter i sykehjem. En studie som undersøker sykepleieres erfaringer i veiledningsprosessen av førsteårsstudenter i sykehjem 

  Akselsen, Jannike Frantzen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Bakgrunn: Det er få studier som tar for seg veiledning i sykehjem ut fra veilederns perspektiv. Tidligere studier viser at sykepleiestudenter mener det å jobbe med eldre er det minst foretrukne av all praksis. Sykepleiestudentene er minst fornøyde med den individuelle veiledningen, kontinuiteten i veiledningen og veiledningen som skal fremme læring. Problemstilling: Helsevesenet trenger mange kyndige ...
 • "Når energiregnskapet skal gjøres opp" - En kritisk diskursanalyse av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme 

  Kvaal, Sanna Bostad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Overvekt og fedme er blitt et medisinsk- og helsefaglig anliggende. I Norge finnes behandlingstilbud både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det finnes en nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme som skal sikre den faglige kvaliteten på tjenestene som tilbys. Samtidig opplever personer med overvekt og fedme stigmatisering, både i helsevesenet ...
 • “Det slipper, du puster og beveger deg på en annen måte” – Erfaringer med psykomotorisk fysioterapi hos kvinner med anoreksia nervosa 

  Næss, Caroline Ringø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-12)
  I analysen av intervjumaterialet ble tre hovedtema identifisert; den terapeutiske relasjonen, kroppslige endringer og eierskap til egne følelser. Under den terapeutiske relasjonen var det å oppleve forutsigbarhet og kjenne seg trygg og føle seg respektert avgjørende for å få noe ut av behandlingen. Psykomotorisk fysioterapi opplevdes som en trygg kontekst hvor informantene gradvis kunne gi slipp på ...
 • The Norwegian healthy body image intervention promotes positive embodiment through improved self-esteem 

  Sundgot-Borgen, Christine; Stenling, Andreas; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Friborg, Oddgeir; Sundgot-Borgen, Jorunn; Kolle, Elin; Torstveit, Monica Klungland; Svantorp-Tveiten, Kethe M. E.; Bratland-Sanda, Solfrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-03)
  We examined both direct and indirect effects of the Healthy Body Image (HBI) intervention on positive embodiment among Norwegian high school students. In total, 2446 12th grade boys (43 %) and girls (mean age 16.8 years) from 30 schools participated in a cluster-randomized controlled study with the HBI intervention and a control condition as the study arms. We tested mediation models using path ...
 • Cannabis Use during Pregnancy and Risk of Adverse Birth Outcomes: A Longitudinal Cohort Study 

  Gabrhelik, Roman; Mahic, Milada; Lund, Ingunn Olea; Bramness, Jørgen Gustav; Selmer, Randi Marie; Skovlund, Eva; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-09)
  <i>Background</i>: With recent changes in legislation regulating recreational and medical cannabis use around the globe, increased use in pregnancy is to be expected.<p> <p><i>Objectives</i>: To investigate the association between cannabis use during pregnancy and birth outcomes. <p> <p><i>Method</i>: Data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa), a prospective pregnancy cohort, ...
 • Erfaringer fra Norsk Psykomotorisk Fysioterapi ved behandling av Psykogene Ikke-Epileptiske Anfall 

  Bader, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-12)
  Bakgrunn: Psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES) er anfall av epilepsiliknende karakter uten samtidig epileptisk aktivitet i hjernen. PNES er vanskelig å behandle grunnet dens heterogenitet og ulik etiologi. Psykoterapi, kognitiv atferdsterapi og medisinering er de hyppigst brukte behandlingstilnærmingene. Kroppslige behandlingsmetoder er lite studert, og lite dokumentasjon er å finne i litteraturen. ...
 • Tiltak intensivsykepleieren kan iverksette for å forebygge PICS hos voksne intensivpasienter - en litteraturstudie 

  Steffenrem, Tonje; Sollien, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-03)
  Bakgrunn: Komplikasjoner etter innleggelse på en intensivavdeling kan omfatte mange aspekter av pasientenes helse og livskvalitet. Society of Critical Care Medicine (SCCM) utarbeidet samlebegrepet Post intensive care syndrome (PICS) for å skape mer fokus på senkompliksjonene. Det er en faglig enighet om at PICS omfatter nyoppstått skade eller forverring av fysisk, psykisk eller kognitiv funksjon ...
 • Hvilke faktorer har betydning for å forebygge sekundærtraumatisering for helsepersonell som arbeider med traumebevisst omsorg i spesialisthelsetjenesten? 

  Viken, Julie Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-08)
  Ved å intervjue 2 vernepleiere og 2 sykepleiere som ansatt i spesialisthelsetjenesten har jeg fått større innsikt i hvilket behov de har for å forebygge sekundærtrauamtisering i arbeid med traumatiserte pasienter. Helsepersonell som arbeider med andres grusomme historier med vold, tap og sorg kan selv oppleve de samme symptomene som pasienten selv. Prosjektet hadde fokus på hvilke faktorer og ...
 • In vitro Candida albicans biofilm formation on different titanium surface topographies 

  Mouhat, Mathieu; Moorehead, Robert; Murdoch, Craig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-09)
  <i>Objectives</i> - To investigate if differences in titanium implant surface topography influence <i>Candida albicans</i> biofilm formation.<p> <p><i>Materials and Methods</i> - Titanium discs were prepared and characterized using a profilometer: Group A (<i>R</i><sub>a</sub> 0.15 µm, smooth), Group B (<i>R</i> <sub>a</sub> 0.64 µm, minimally rough) and Group C (<i>R</i> <sub>a</sub> 1.3 µm, ...
 • Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med kommunikasjon med den våkne intuberte intensivpasient? 

  Larsen, Anja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  Formålet med studien var å undersøke hvilke erfaringer intensivsykepleiere har med kommunikasjon med den våkne intuberte intensivpasient. I studien er det anvendt kvalitativ metode med semistrukturerte individuelle intervju. Studiets utvalg består av to intensivsykepleiere med minimum fem års erfaring og som jobber med respiratorpasienter. Hensikten er å bidra med kunnskap og få bedre forståelse av ...
 • Ungdommer med diabetes type 1 - hva påvirker deres helserelaterte livskvalitet? 

  Båtnes, Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  Hensikt: Hensikten med denne studien har vært å undersøke faktorer som påvirker helserelatert livskvalitet hos ungdommer med diabetes type 1. Bakgrunnen for valg av tema ses i lys av at de færreste barn og unge når det anbefalte behandlingsmålet for optimal glykemisk kontroll og helserelatert livskvalitet er viktig for å oppnå dette. Ungdommer i pubertet er spesielt utsatt for nedsatt glykemisk ...
 • Intensivsykepleierens rolle ved respiratoravvenning til voksne intensivpasienter – en litteraturstudie 

  Nikolaisen, Kjersti; Rasmussen, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Bakgrunn: De senere årene har intensivsykepleieren fått en mer fremtreden rolle og ansvar ved respiratoravvenning med sykepleierstyrte avvenningsprotokoll og fokus på tidlig rehabilitering. Hensikt: Å undersøke intensivsykepleierens rolle ved respiratoravvenning til voksne intensivpasienter. Metode: Det er brukt litteraturstudie med utgangspunkt i Aveyards (2019) metode for litteraturstudie ...
 • Hva skal jeg si? Å møte ungdom som har selvskadet 

  Borud, Martin Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Bakgrunn og hensikt: Forståelsen av hva som gjør at ungdom selvskader eller har selvmordstanker er varierende blant helsearbeidere, og det er en oppfatning blant kolleger om at det føles vanskelig og utfordrende å møte denne gruppen ungdom. Hensikten med studien er å se på ulike grunner til hvorfor ungdom velger å selvskade eller forsøker å ta sitt eget liv, og sette det inn i en større kontekst av ...

View more