Recent additions

 • The Norwegian healthy body image intervention promotes positive embodiment through improved self-esteem 

  Sundgot-Borgen, Christine; Stenling, Andreas; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Friborg, Oddgeir; Sundgot-Borgen, Jorunn; Kolle, Elin; Torstveit, Monica Klungland; Svantorp-Tveiten, Kethe M. E.; Bratland-Sanda, Solfrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-03)
  We examined both direct and indirect effects of the Healthy Body Image (HBI) intervention on positive embodiment among Norwegian high school students. In total, 2446 12th grade boys (43 %) and girls (mean age 16.8 years) from 30 schools participated in a cluster-randomized controlled study with the HBI intervention and a control condition as the study arms. We tested mediation models using path ...
 • Cannabis Use during Pregnancy and Risk of Adverse Birth Outcomes: A Longitudinal Cohort Study 

  Gabrhelik, Roman; Mahic, Milada; Lund, Ingunn Olea; Bramness, Jørgen Gustav; Selmer, Randi Marie; Skovlund, Eva; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-09)
  <i>Background</i>: With recent changes in legislation regulating recreational and medical cannabis use around the globe, increased use in pregnancy is to be expected.<p> <p><i>Objectives</i>: To investigate the association between cannabis use during pregnancy and birth outcomes. <p> <p><i>Method</i>: Data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa), a prospective pregnancy cohort, ...
 • Erfaringer fra Norsk Psykomotorisk Fysioterapi ved behandling av Psykogene Ikke-Epileptiske Anfall 

  Bader, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-12)
  Bakgrunn: Psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES) er anfall av epilepsiliknende karakter uten samtidig epileptisk aktivitet i hjernen. PNES er vanskelig å behandle grunnet dens heterogenitet og ulik etiologi. Psykoterapi, kognitiv atferdsterapi og medisinering er de hyppigst brukte behandlingstilnærmingene. Kroppslige behandlingsmetoder er lite studert, og lite dokumentasjon er å finne i litteraturen. ...
 • Tiltak intensivsykepleieren kan iverksette for å forebygge PICS hos voksne intensivpasienter - en litteraturstudie 

  Steffenrem, Tonje; Sollien, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-03)
  Bakgrunn: Komplikasjoner etter innleggelse på en intensivavdeling kan omfatte mange aspekter av pasientenes helse og livskvalitet. Society of Critical Care Medicine (SCCM) utarbeidet samlebegrepet Post intensive care syndrome (PICS) for å skape mer fokus på senkompliksjonene. Det er en faglig enighet om at PICS omfatter nyoppstått skade eller forverring av fysisk, psykisk eller kognitiv funksjon ...
 • Hvilke faktorer har betydning for å forebygge sekundærtraumatisering for helsepersonell som arbeider med traumebevisst omsorg i spesialisthelsetjenesten? 

  Viken, Julie Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-08)
  Ved å intervjue 2 vernepleiere og 2 sykepleiere som ansatt i spesialisthelsetjenesten har jeg fått større innsikt i hvilket behov de har for å forebygge sekundærtrauamtisering i arbeid med traumatiserte pasienter. Helsepersonell som arbeider med andres grusomme historier med vold, tap og sorg kan selv oppleve de samme symptomene som pasienten selv. Prosjektet hadde fokus på hvilke faktorer og ...
 • In vitro Candida albicans biofilm formation on different titanium surface topographies 

  Mouhat, Mathieu; Moorehead, Robert; Murdoch, Craig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-09)
  <i>Objectives</i> - To investigate if differences in titanium implant surface topography influence <i>Candida albicans</i> biofilm formation.<p> <p><i>Materials and Methods</i> - Titanium discs were prepared and characterized using a profilometer: Group A (<i>R</i><sub>a</sub> 0.15 µm, smooth), Group B (<i>R</i> <sub>a</sub> 0.64 µm, minimally rough) and Group C (<i>R</i> <sub>a</sub> 1.3 µm, ...
 • Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med kommunikasjon med den våkne intuberte intensivpasient? 

  Larsen, Anja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  Formålet med studien var å undersøke hvilke erfaringer intensivsykepleiere har med kommunikasjon med den våkne intuberte intensivpasient. I studien er det anvendt kvalitativ metode med semistrukturerte individuelle intervju. Studiets utvalg består av to intensivsykepleiere med minimum fem års erfaring og som jobber med respiratorpasienter. Hensikten er å bidra med kunnskap og få bedre forståelse av ...
 • Ungdommer med diabetes type 1 - hva påvirker deres helserelaterte livskvalitet? 

  Båtnes, Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  Hensikt: Hensikten med denne studien har vært å undersøke faktorer som påvirker helserelatert livskvalitet hos ungdommer med diabetes type 1. Bakgrunnen for valg av tema ses i lys av at de færreste barn og unge når det anbefalte behandlingsmålet for optimal glykemisk kontroll og helserelatert livskvalitet er viktig for å oppnå dette. Ungdommer i pubertet er spesielt utsatt for nedsatt glykemisk ...
 • Intensivsykepleierens rolle ved respiratoravvenning til voksne intensivpasienter – en litteraturstudie 

  Nikolaisen, Kjersti; Rasmussen, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Bakgrunn: De senere årene har intensivsykepleieren fått en mer fremtreden rolle og ansvar ved respiratoravvenning med sykepleierstyrte avvenningsprotokoll og fokus på tidlig rehabilitering. Hensikt: Å undersøke intensivsykepleierens rolle ved respiratoravvenning til voksne intensivpasienter. Metode: Det er brukt litteraturstudie med utgangspunkt i Aveyards (2019) metode for litteraturstudie ...
 • Hva skal jeg si? Å møte ungdom som har selvskadet 

  Borud, Martin Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Bakgrunn og hensikt: Forståelsen av hva som gjør at ungdom selvskader eller har selvmordstanker er varierende blant helsearbeidere, og det er en oppfatning blant kolleger om at det føles vanskelig og utfordrende å møte denne gruppen ungdom. Hensikten med studien er å se på ulike grunner til hvorfor ungdom velger å selvskade eller forsøker å ta sitt eget liv, og sette det inn i en større kontekst av ...
 • Erosive Tooth Wear among Adults in Lithuania: A Cross Sectional National Oral Health Study 

  Stangvaltaite-Mouhat, Lina; Alina, Pūrienė; Indre, Stankeviciene; Jolanta, Aleksejūnienė (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-16)
  <i>Introduction</i>: Erosive tooth wear has a multifactorial origin, where multiple risks contribute to its initiation and subsequent progression. The prevalence of tooth wear varies among countries; therefore, national studies are needed to examine the prevalence of this condition and its associated determinants. <p> <p><i>Materials and Methods</i>: A sample of this national study included a ...
 • Involvering av foreldre i behandling av prosedyresmerter i en NICU. Hvilke ikke-medikamentelle metoder kan foreldre bruke for å lindre prosedyrerelaterte smerter i en nyfødtintensivavdeling? 

  Sunio, Enni; Kosonen, Liisi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  <p><i>Bakgrunn:</i> Barn i en NICU blir utsatt for gjentatte smertefulle prosedyrer under innleggelse som kan påvirke barnets utvikling negativt. Dette forårsaker mye stress hos foreldre og kan påvirke foreldre/barn-tilknytningen. De fleste foreldre ønsker å delta i smertelindring, men trenger aktiv støtte og veiledning fra personalet. Bruk av ikke-medikamentelle metoder når det gjelder lindring av ...
 • En nærstudie av psykomotorisk epikriser 

  Rønning, Ingrid Sandnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Bakgrunn: Utgangspunktet for studien er at språk, kunnskap og makt står i et innbyrdes avhengighetsforhold. Det er derfor ikke tilfeldig at det er store forskjeller i språkbruk mellom ulike fagfelt. Norsk psykomotorisk fysioterapi henter inspirasjon fra ulike fagtradisjoner; både humaniora og naturvitenskapen, men har historisk stått i et avhengighetsforhold til den naturvitenskapelige medisinen. ...
 • Det er godt å bli forståt. En kvalitativ studie av psykomotoriske fysioterapeuters erfaring fra praksis med behandling av pasienter med CFS/ME 

  Lund, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Bakgrunn: Kronisk utmattelses syndrom (CFS/ME) er en tilstand uten tydelige årsaksforklaring og uten foreliggende kurativ behandling. Det foregår en kamp i ulike fagmiljø om hvordan sykdommen skal forstås og forklares, og CFS/ME omtales som en av de mest omstridte sykdommene i vår tid. Sykdommen har sterkt innvirkning på livene til pasientene og det foreligger svært lite kunnskap om behandlingsalternativer. ...
 • Når er psykomotorisk fysioterapi en hensiktsmessig behandlingsform? En kvalitativ studie basert på fastlegers erfaringer og vurderinger 

  Olsen, Marit Helene Ulvahaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-13)
  Hensikten med studien var å få økt kunnskap om hva slags erfaringer og vurderinger som ligger til grunn når fastlegen mener at psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en hensiktsmessig behandlingsform for mennesker med muskel-/skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Det er en kvalitativ studie, forankret i en fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapstradisjon. Datamaterialet ble innhentet gjennom ...
 • Å gi seg selv mer tyngde. En kasusbeskrivelse av hvordan Psykomotorisk fysioterapi kan fremme utvikling av selvet 

  Norrøne, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-11)
  <p><i>Bakgrunn -</i> Kvalitative studier på psykomotorisk fysioterapi gir et bilde av en sammenheng mellom økt kontakt med egen kropp og økt bevissthet rundt seg selv som person, altså endringer i selvfunksjoner. Teori om kommunikasjon og utvikling av selvet kan belyse slike empiriske funn. Denne studiens mål er å utforske hvordan det som skjer i en behandlingstime med psykomotorisk fysioterapi kan ...
 • The impact of gender, puberty, and pregnancy in patients with POLG disease 

  Hikmat, Omar; Naess, Karin; Engvall, Martin; Klingenberg, Claus; Rasmussen, Magnhild; Tallaksen, Chantal; Samsonsen, Christian; Brodtkorb, Eylert; Ostergaard, Elsebet; de Coo, Rene; Pias-Peleteiro, Leticia; Isohanni, Pirjo; Uusimaa, Johanna; Darin, Niklas; Rahman, Shamima; Bindoff, Laurence (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-18)
  <i>Objective</i> - To study the impact of gender, puberty, and pregnancy on the expression of POLG disease, one of the most common mitochondrial diseases known.<p> <p><i>Methods</i> - Clinical, laboratory, and genetic data were collected retrospectively from 155 patients with genetically confirmed POLG disease recruited from seven European countries. We used the available data to study the impact ...
 • Use of a simple form to facilitate communication on long‑term consequences of treatment in sarcoma survivors 

  Hompland, Ivar; Fauske, Lena; Lorem, Geir F; Bruland, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-16)
  <i>Background</i> - To report on our experience using a simple optional form to facilitate communication on late effects between the patients and the oncologists during outpatient follow-up and to detail on the spectrum of challenges reported by sarcoma survivors.<p> <p><i>Methods</i> - The form was presented for the patients to complete before their consultation and covered topics related to ...
 • Striving towards Normality in Daily Life: A Qualitative Study of Patients Living with Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumour in Long-Term Clinical Remission 

  Fauske, Lena; Hompland, Ivar; Lorem, Geir F; Sundby Hall, Kirsten; Bondevik, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-06)
  <i>Background</i> - This study explored how patients with metastatic gastrointestinal stromal tumour (GIST) experience the psychosocial challenges associated with their disease and its treatment, as well as how that experience influenced their practical, relational, vocational, and existential life. <p> <p><i>Methods</i> - This qualitative study has an explorative design and applied a phenomenological ...
 • Palliativ pleie til spedbarn 

  Larsen, Aina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-01)
  Sammendrag Bakgrunn: Dagens teknologiske og medisinske utvikling har redusert spedbarnsdødeligheten, og den har ført til høyere overlevelsesrate for spedbarn født med alvorlige, sjeldne og potensielt dødelige sykdommer. Nesten halvparten av barna med behov for palliasjon dør i løpet av første leveår, og totalt dør 150 spedbarn i Norge årlig. Hensikt: Å undersøke hva som er barnesykepleierens ...

View more