Nye registreringer

 • Long-term dropout from school and work and mental health in young adults in Norway: A qualitative interview-based study 

  Ramsdal, Gro Hilde; Bergvik, Svein; Wynn, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-22)
  School dropout is related to difficult life trajectories in Western society. Developing effective preventive interventions is urgent. Nevertheless, few studies have interviewed unemployed young adults in the aftermath of school dropout to understand their experiences with influential factors. We interviewed seven former students two to five years after they had dropped out and seven same-aged students ...
 • Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet. 

  Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsal, Kari-Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Denne artikkelen ser på hva som bestemmer det politiske engasjementet hos personer som befinner seg i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet. I artikkelen diskuteres hvordan felles identitet, kollektive rettigheter og etnisitet kan påvirke og forklare samer med funksjonsnedsettelser sitt politiske engasjement. Artikkelen synliggjør hvordan kampen for urbefolkningens kollektive ...
 • Drama, teater og demokrati: Om marginalitet, etnisitet og helse 

  Heggstad, Kari Mjaaland; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (Chapter; Bokkapittel, 2017)
 • Iscenesettelse av kulturelt demokrati: sett i lys av omsorgsregimer 

  Gjærum, Rikke Gürgens (Chapter; Bokkapittel, 2017)
  Dette kapittelet utforsker hvordan det kulturelle demokratiet iscenesettes i omsorgstjenester for mennesker med demens, for borgere på flukt og for psykiatriske pasienter i dagens Velferds-Norge. Kunstens potensial til å fremstå som et alternativt omsorgsregime diskuteres i lys av kunstdidaktikk, marginalisering og det Eichmannske problem. Kapittelet bygger på en studie bestående av tre analyser ...
 • Å føde hjemme: om stedlig sanselig erfaring i rommet 

  Gjærum, Rikke Gürgens; Clancy, Anne; Voldner, Nanna (Chapter; Bokkapittel, 2016)
  Kapitlet belyser hva hjemmefødende kvinner og jordmødre forteller om fødsels­opplevelsen og om samspillet mellom mor, far og jordmor. Kapitlet bygger på en ny empirisk studie av sju fødekvinners narrativer og sju jordmødres hjemmefødselserfaringer. Forfatterne undersøker hvordan de, basert på fødekvinners subjektive erfaringer, kan forstå fenomenet hjemmefødsel i lys av estetikk og et stedsfilosofisk ...
 • Fagovergripende diskurs:en fremtid for kunstfagene i norsk skole 

  Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte med St.meld. 28 Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet, nye fagovergripende tema for å skape fornyelse i norsk skole. Det foreslås satsning på: ‘Demokrati og medborgerskap’, ‘Bærekraftig utvikling’ og ‘Folkehelse og livsmestring’. Vi vil i dette innhogget belyse hva vi tror kreves diskursivt for å gjennomføre en fagovergripende ...
 • Co-management of protected areas to alleviate conservation conflicts: Experiences in Norway. 

  Fedreheim, Gunn Elin; Blanco, Ester (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-16)
  This paper addresses the perceptions of actors of protected areas in Norway about a co-management regime at the local level. The analysis is based on quantitative data from surveys of actors of eight protected areas in northern Norway. The surveys were undertaken just before a change to co-management in 2010. The results show that the two strongest determinants that explain actors’ initial ...
 • Dagtilbod under lupen. Ein studie av dagtilbod til vaksne med utviklingshemming 

  Nygård, Sølvi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-04-29)
  Formålet med denne studien har vore å få meir innsikt og forståing for korleis ulike forhold verkar inn og får konsekvensar for brukarar sitt dagtilbod. Sju tilsette i kommunale dagsentra har deltatt. Under intervju har dei skildra forhold dei opplever er viktige for at eit dagtilbod skal vere tilpassa brukarane sine eigne ønskjer og behov. Tilsette sine skildringar er blitt drøfta i lys av eit ...
 • Psykiske reaksjoner i etterkant av hjerneslag: En intervjustudie. " Ingen spurte meg om hvordan jeg hadde det..." 

  Glefjell, Tone Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-19)
  Denne masteroppgaven skrives som ledd i Masterutdanning i Funksjonshemming og deltakelse. Det er gjennomført seks dybdeintervjuer med mennesker som har erfaringer og opplevelser av psykiske reaksjoner i etterkant av et hjerneslag. Denne studien har et fenomenologisk perspektiv og det vil her gjøres forsøk på å belyse opplevelser og erfaringer med psykiske reaksjoner. dette vil også bli sett opp ...
 • Ser dokker heile meg? En kvalitativ studie om hvordan helsefremmende arbeid utøves og oppleves blant sykepleiere i spesialisthelsetjenesten 

  Karlsen, Karina Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-11)
  Bakgrunn og hensikt: Fokuset på helse og helsefremmende arbeid har i den senere tid blitt satt et sterkt fokus på, og en rekke stortingsmeldinger har satt helsefremmende arbeid på dagsorden (Haugan & Rannestad, 2016). Disse stortingsmeldingene sier imidlertid lite om helsefremmende arbeid i spesialisthelsetjenesten. Da stortingsmelding nr. 47 (2008-2009), som vi kjenner som samhandlingsreformen, ...
 • Disability leisure: in what kind of activities, and when and how do youths with intellectual disabilities participate? 

  Melbøe, Line; Ytterhus, Borgunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-12-14)
  The article examines what kind of activities youths with intellectual disabilities participate in during their leisure time, and when and how they participate. The analysis is based on qualitative interviews of 10 youths with intellectual disabilities (aged 13–16) and their parents (N = 20). The study reveals that intellectually disabled youths have the same preferences and wishes for leisure ...
 • Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability 

  Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-07-06)
  Background: A study of disability among the indigenous Sami people in Norway presented a number of ethical and methodological challenges rarely addressed in the literature. <p>Objectives: The main study was designed to examine and understand the everyday life, transitions between life stages and democratic participation of Norwegian Sami people experiencing disability. Hence, the purpose of this ...
 • Trade-offs in pastoral governance in Norway: Challenges for biodiversity and adaptation 

  Risvoll, Camilla; Fedreheim, Gunn Elin; Galafassi, Diego (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-02-08)
  Norway is committed to the two-fold policy objective of preserving biodiversity and maintaining traditional local livelihoods. This creates management dilemmas with the potential to undermine the legitimacy of both national and international policies. In this article, we take a social-ecological perspective to highlight how these two policy objectives are linked and interdependent and, therefore, ...
 • Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd 

  Gjærum, Rikke Gürgens; Kinn, Henny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Antallet eldre personer øker i befolkningen. Dette fordrer kreativ, proaktiv og estetisk samfunnsplanlegging med tanke på å bygge en bærekraftig fremtid. Færre yrkesaktive og flere pensjonister krever nye løsninger. Artikkelen belyser hvordan samfunnet vårt kan møte det økende antallet personer med sykdommen demens gjennom humanistisk og estetisk omsorg, når målet er å ivareta, individets tilhørighet ...