Recent additions

 • Å legge til rette. Engelsklæreres syn på kartlegging og vurdering av elever med dysleksi i videregående skole 

  Jensen, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-03)
  Bakgrunn: Tema i studien er hvordan engelsklærere i videregående skole opplever kartlegging og vurdering av elever med dysleksi. Læreren tar mange avgjørelser gjennom en arbeidsdag, blant annet gjennom bruk av sitt profesjonelle skjønn. Denne studien belyser blant annet kraften av de skjønnsmessige vurderingene som ligger bak lærerens beslutning om bruk av kartleggingsresultater og hvordan vurderingen ...
 • Hva er det til middag? Personalets syn på selvbestemmelsesretten i kommunale boliger for voksne utviklingshemmede i Tromsø kommune 

  Weber, Anke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
  Med denne masteroppgaven ønsker jeg å se på hvordan tjenesteytere i boliger for voksne utviklingshemmede i Tromsø kommune ivaretar selvbestemmelsesretten til tjenestemottakere. Det virker som tjenestemottakere har liten innflytelse på sin egen hverdag. Jeg lurer på hva dette kommer av og jeg stilte meg blant annet spørsmålet om tjenesteytere har for lite kunnskap om selvbestemmelsesretten eller om ...
 • Dagtilbod under lupen. Ein studie av dagtilbod til vaksne med utviklingshemming 

  Nygård, Sølvi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-04-29)
  Formålet med denne studien har vore å få meir innsikt og forståing for korleis ulike forhold verkar inn og får konsekvensar for brukarar sitt dagtilbod. Sju tilsette i kommunale dagsentra har deltatt. Under intervju har dei skildra forhold dei opplever er viktige for at eit dagtilbod skal vere tilpassa brukarane sine eigne ønskjer og behov. Tilsette sine skildringar er blitt drøfta i lys av eit ...
 • Psykiske reaksjoner i etterkant av hjerneslag: En intervjustudie. " Ingen spurte meg om hvordan jeg hadde det..." 

  Glefjell, Tone Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-19)
  Denne masteroppgaven skrives som ledd i Masterutdanning i Funksjonshemming og deltakelse. Det er gjennomført seks dybdeintervjuer med mennesker som har erfaringer og opplevelser av psykiske reaksjoner i etterkant av et hjerneslag. Denne studien har et fenomenologisk perspektiv og det vil her gjøres forsøk på å belyse opplevelser og erfaringer med psykiske reaksjoner. dette vil også bli sett opp ...
 • Ser dokker heile meg? En kvalitativ studie om hvordan helsefremmende arbeid utøves og oppleves blant sykepleiere i spesialisthelsetjenesten 

  Karlsen, Karina Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-11)
  Bakgrunn og hensikt: Fokuset på helse og helsefremmende arbeid har i den senere tid blitt satt et sterkt fokus på, og en rekke stortingsmeldinger har satt helsefremmende arbeid på dagsorden (Haugan & Rannestad, 2016). Disse stortingsmeldingene sier imidlertid lite om helsefremmende arbeid i spesialisthelsetjenesten. Da stortingsmelding nr. 47 (2008-2009), som vi kjenner som samhandlingsreformen, ...