Recent additions

 • Behandling av atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD): Seponering av antipsykotika 

  Johansen, Benedikte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Bakgrunn: For å modifisere APSD ved sykehjem er antipsykotika brukt i stor grad og bruken står ikke i forhold til dokumentasjon av effekt og bivirkingsprofil. Norske retningslinjer anbefaler ikke-farmakologisk behandling som førstevalg ved APSD, og ved behov for antipsykotika-behandling anbefales det å prøveseponere 6-12 uker etter oppstart. Formål: Å gi en oversikt over publiserte data vedrørende ...
 • Microgravitational effects on the neurovestibular system and countermeasures to facilitate safe and effective adaptation to changes in gravity during future Mars explorations 

  Steinum, Inger Grøm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  1.1 Introduction With the Artemis program National Aeronautics and Space Administration (NASA) plans to land humans on the moon to prepare for the next giant leap, Mars. In order to achieve this ambitious goal, lots of medical and physiological obstacles have to be overcome to ensure a safe voyage. A common but manageable issue with space travel has been neurovestibular dysfunction and altered ...
 • Utskrevet med opioidholdige legemidler: pasientkarakteristika og nedtrappingsplan ved kirurgisk og ortopedisk avdeling, Nordlandssykehuset i perioden 01.10.20-01.12.20 

  Smukkestad, Trude Ingeborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Innledning Opioider er sterke smertestillende legemidler som er viktig i behandling av postoperative smerter. Behandling med opioider bør begrenses til akutte smertetilstander på grunn av potensiale for skadelig bruk med avhengighet- og toleranseutvikling. Globalt har forbruk av opioider økt de siste tiårene, det samme har overdoseringer og avhengighetsutvikling. Behandling med opioider skal følge ...
 • Complications following subcutaneous mastectomy with Immediate Breast Reconstruction 

  Myrnes, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Background: Breast cancer is the most frequent cancer among Norwegian women, and one of the surgical treatments involves subcutaneous mastectomy with immediate breast reconstruction. A master thesis published in 2017 reported that 56% of the breasts that underwent this type of surgery at UNN Tromsø, developed one or more postoperative complications. Based on the complication rate and new research ...
 • Perspective on Pain - A Look Towards Phenomenology 

  Krogstad, Isak Furu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Chronic pain is a rising global pandemic resulting in suffering across the world. It has been named a major public health crisis by the International Association of Pain (IASP) and warrants a greater focus. Chronic pain can have a massive impact on the quality of life, shortening one´s lifespan to societal implications creating immense economical costs. This master´s thesis challenges the current ...
 • Angst hos pasienter med Amyotrofisk lateralsklerose - En litteraturgjennomgang av korrelerende faktorer 

  Leppälä, Kirsi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Formål: Målet med denne studien er å oppsummere faktorer som korrelerer med økt angst hos pasienter med Amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Bakgrunn: ALS er en sjelden motonevronsykdom med rask progresjon og dårlig prognose. Angst er en vanlig komorbiditet ved ALS, men rammer pasienter i ulik grad. Økt forståelse om hvilke faktorer som korrelerer med redusert mental helse kan bidra til å ...
 • Fra «transseksualisme» til «kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder»: Hva er grunnlaget for diagnoseendringen, og hvordan kan den påvirke tilbudet om kjønnsbekreftende helsehjelp for voksne? 

  Menes, Hanna Pauline Eick (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Bakgrunn: I 2019 godkjente alle medlemslandene av Verdens helseorganisasjon (WHO) den ellevte versjonen av diagnosemanualen International Classifications of Diseases (ICD-11). Der har diagnosen «F64.0 Transseksualisme» under kapittelet «Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser» fra ICD-10 blitt erstattet med «Z76.80 Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder» under det helt nye kapittelet «Tilstander ...
 • Uheldige barndomsopplevelser som risikofaktor for utvikling av fibromyalgi i voksenalder 

  Grimstad, Lars Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Bakgrunn: Langvarige smerter rammer i dag rundt 30% av den voksne befolkningen i Norge, og befolkningsstudier viser at vedvarende smerter står for halvparten av all uførhet og langtidssykemeldinger. En av disse kroniske smertelidelsene med relativt høy prevalens i Norge er fibromyalgi. Til tross for at mange lider av dette kroniske smertesyndromet, er etiologien fortsatt ukjent og kurerende behandling ...
 • Prevalens og risikofaktorer for selvrapportert angina pectoris hos menn og kvinner i den syvende Tromsøundersøkelsen (Tromsø7) i 2015-2016 

  Bjørnstrøm, Gina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Angina pectoris er det vanligste symptomet på iskemisk hjertesykdom, som er den viktigste årsaken til morbiditet og mortalitet i verden. Denne studien undersøker prevalensen av selvrapportert angina pectoris hos menn og kvinner i relasjon til ulike risikofaktorer, basert på data fra den syvende Tromsøundersøkelsen (Tromsø7).Material og metode:Basert på data fra Tromsø7 (2015-2016) gjennomførte jeg ...
 • Stress, angst og depresjon i et nevroendokrint perspektiv 

  Folkow, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Formål: Oppsummere kunnskap om patofysiologien av stress, angst og depresjon og de rådende teorier om bakenforliggende mekanismer, samt beskrive disses implikasjoner for utviklingen av nye terapeutiske metoder. Metode: Bibliografisk litteratursøk ved bruk av relevante søkeord. Resultater: Stress utløser en rekke responser som er viktige for individets overlevelse. Under gitte betingelser vil ...
 • Forekomst av berettigede og uberettigede støt ved behandling med implanterbare hjertestartere ved Nordlandssykehuset Bodø i perioden 2015-2020. En sammenligning mellom primær- og sekundærprofylaktiske indikasjoner og mellom hjertestartere med og uten hjertesvikt-pacemaker 

  Bråten, Sigurd Flobakk; Moseng, Christoffer Guttorm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-27)
  Bakgrunn og formål: Siden tidlig 2000-tallet har det ved NLSH Bodø vært implantert hjertestartere i form av implantable cardioverter defibrillator (ICD) og cardiac resynchronization therapy-defibrillator (CRT-D), den siste spesielt gunstig i behandling av hjertesviktpasienter. Formålet med denne studien var å systematisk kartlegge karakteristika ved pasienter ved NLSH Bodø som har fått disse ...
 • Blodgivning for menn som har sex med menn i Norge 

  Ose, Eirik Steffensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Siden 2017 har menn som har sex med menn (MSM) kunnet gitt blod i Norge etter 12 måneders karantene fra sist seksualkontakt med en annen mann. Retningslinjer for MSM og blodgivning har blitt liberalisert i en rekke vestlige land, mens norske helsemyndigheter ikke gir uttrykk for at Norge vil følge etter. Insidens av infeksjon med HIV, HBV og HCV har gått ned de siste ti årene, mens insidensen av ...
 • "Når pasientens stemme blir borte" 

  Olsen, Tobias Bergum; Windfeldt, Sigurd Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Gjennom teknologisk utvikling vil det som tidligere har vært en fysisk kontakt mellom pasient og lege i større grad kombineres med alternative metoder, som for eksempel elektronisk kommunikasjon. Pleie- og Omsorgsmeldinger ble utviklet for å effektivisere og forbedre kommunikasjon primært mellom fastleger og hjemmebasert omsorg. Ved innføring av PLO-meldinger kan behandling startes, doseringer endres ...
 • Vi tar pulsen på smittevern i sykehjem - En tverrsnittsstudie på systemnivå i sykehjem i lokalsykehusområdet til Universitetssykehuset i Nord-Norge 

  Hagelien, Caroline Willemine Røsnæs; Paulsen, Barbro Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-22)
  <p><i>Bakgrunn:</i> Godt smittevern i sykehjem forebygger infeksjoner og hindrer spredning av antibiotikaresistente bakterier. Sykehjem er gjennom Smittevernforskriften pålagt å ha oppdatert infeksjonskontrollprogram (IKP). Det fins lite forskning på IKP og implementering av myndighetskrav knyttet til IKP i sykehjem i Norge. Med økende eldrebefolkning og større ansvar for sykere pasienter i ...
 • Behandling med aminoglykosider hos nyfødte og potensiell nyretoksisitet – oppfølging i skolealder 

  Jørandli, Sondre Woll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-21)
  <p><i>Bakgrunn -</i> Gentamicin har en kjent nyretoksisk effekt, og noen studier har funnet at barn behandlet med gentamicin har økt risiko for å utvikle nyreskade. Vi ville undersøke om bruk av aminoglykosider i nyfødtperioden ga subklinisk tegn på nyresykdom i skolealder, vurdert ved måling av blodtrykk og urin-biomarkører på tubulær og glomerulær skade. <p><i>Metode og materiale -</i> Deltakerne ...
 • Whipple procedure at the University Hospital of North Norway (UNN) 

  Iversen, Edvard Vea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-17)
  Background Pancreatic cancer is the fourth most common cause of cancer-related death in Norway. At the University Hospital of North Norway (UNN) Tromsø, the Whipple procedure is the preferred method of treating resectable pancreatic cancer. Results after surgical treatment are dependent on the volume of procedures undertaken, and UNN Tromsø is considered a low-volume hospital. Our hypothesis is ...
 • Recall and understanding of discharge information in observation ward patients. 

  Østen, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-16)
  Discharge instructions are an important part of patient care and the understanding of these instructions may be critical to avoid readmissions and complications. Previous studies have shown great variations in patient recall and understanding of medical instructions. The purpose of this study is to assess the recall of discharge information when information is provided both verbally and written, ...
 • Atopic disease in relation to Staphylococcus aureus carriage and spa type distribution in a subarctic adult population 

  Devold, Jonas Arvola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Atopic diseases are common, and the atopic epidemic has ravaged through the westernized countries and is heading for the developing countries too. Despite being a common disease, however, treatment and diagnostic options are still lacking. The immune system and development of atopic disease are interconnected with the environment through exposures or lack thereof. The microbiota of the mucosal ...
 • Hjernevevsoksygenering som monitorering hos nevrointensivpasienter med traumatisk hjerneskade. En retrospektiv studie og kvalitetssikring ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. 

  Leiros, Ragnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn og formål: Pasienter med traumatisk hjerneskade (TBI) har økt risiko for cerebral hypoksi som skaper utfordringer ved behandling. Tradisjonelt har trykkmåling (ICP) vært det eneste nevrointensive monitoreringsverktøyet. Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ble ICP i 2011 komplementert med hjernevevsoksygenering (pbtO2) for å registrere og behandle hypoksi i hjernen. Det er usikkert ...
 • Tidsbruk ved transport av akutte hjerneslagpasienter med to ulike helikoptertyper 

  Knudsen, Kristin Susanne Storøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Hjerneslag er en akutt tilstand som rammer omtrent 10 000 nordmenn årlig, rask behandling på sykehus er avgjørende for pasientens videre funksjonsnivå og overlevelse. Luftambulansetransport av denne pasientgruppen er derfor ofte nødvendig, spesielt i Nord-Norge med store avstander og lang vei til sykehus. UNN HF har to tilhørende helikopterbaser der det brukes ulike helikoptertyper, Agusta Westland ...

View more