Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Hvilke faktorer påvirker sannsynligheten for årstidsvariasjon ved migrene? 

  Wilhelmsen, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-25)
  Bakgrunn: I flere tidligere undersøkelser er det påvist at noen migrenepasienter framviser en årstidsvariasjon i sin anfallsfrekvens. Noen har mer anfall på sommeren, andre på vinteren. Videre er det gjort studier som spesifikt har sett på slik årstidsvariasjon på migrenepasienter som bor nord for polarsirkelen. Denne populasjonen har vært spesielt interessant å undersøke siden det er nærliggende å ...
 • Prøvehistorikk hos kvinner med livmorhalskreft, kvinner med grove celleforandringer og kvinner med normal celleprøve 

  Olafsen, Kristina Benedikte Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-19)
  Formål: Evaluere deltagelse i, og effekten av, screeningprogrammet mot livmorhalskreft hos kvinner med livmorhalskreft sammenlignet med kvinner med cervikale intraepiteliale neoplasier grad 3 (CIN3) og kvinner med normal celleprøve (kontrollgruppe). Materiale og metode: Prøvehistorikk fra 187 kvinner med livmorhalskreft, 368 kvinner med CIN3 og 743 kontroller med normal prøve i Troms og Finnmark ...
 • Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose 

  Brattebø, Marte Sandstå (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
  Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er eit nytt behandlingsalternativ for pasientar med attakkprega multippel sklerose (MS) i Norge som har betydeleg sjukdomsaktivitet til tross for tilgjengeleg immunmodulerande behandling etter gjeldande retningslinjer. Det er i dag få pasientar som oppfyller dei norske kriteria og per desember 2016 har kun 22 pasientar fått behandling i Norge, ...
 • Prevention of Obesity in Norway - a literary analysis of what works and areas of improvement 

  Hansen, Sara Isabella Setrinen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
  Background: The rising numbers of obesity worldwide and in Norway calls for action on both treatments and prevention. Aim: The aim of this study is to explore the causes and prevalence of obesity worldwide, and to furthermore explore current prevention strategies against obesity in Norway. Method: Analysis of literature found through search in online databases like PubMed, Medline, UpToDate, ...
 • Follow-up, residual- and recurrent disease after conization for CIN among women in Troms and Finnmark 

  Bjørnerem, Mathilde Seeger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-16)
  Objective: To evaluate adherence to the guidelines for follow-up after conization of Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN), and treatment outcome of high grade CIN (CIN2-3) among women living in Troms and Finnmark, North-Norway. Methods: Women aged 25-69 years treated for CIN for the first time in 2006-2011 were study participants (n=752). Recurrent disease was assessed among women who had two ...
 • A quality assessment of the Georgian Birth Registry 

  Kristiansen, Sandra Marie Årland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-17)
  Aim: Assess the quality of the Georgian Birth Registry (GBR) in the 1st year of implementation. Method: The GBR was implemented 1st of January 2016 in 285 maternity facilities in Georgia. The mode of reporting is case-report-forms (CRFs) which are filled out electronically by doctors or midwives and entered directly into the birth registry. Reporting to the GBR became mandatory by law on the ...
 • Hvordan påvirker pre-gravid kroppsmasseindeks og vektøkning i svangerskapet risiko for induksjon av fødsel? 

  Vorren, Tora Hald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-17)
  Formål: Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan pre-gravid KMI og vektøkning i svangerskapet påvirker risiko for induksjon av fødsel. Materiale og metode: Oppgaven er en tverrsnitts studie analysert som kasus kontroll-studie. Data fra fødende ved kvinneklinikken (UNN) og fødestuene i Midt-Troms og Nord-Troms mellom 2011-2013 ble innhentet fra fødejournalsystemet PARTUS. Inkludert var kvinner ...
 • Smittebuffet. Håndhygiene ved matbuffetene på UNN-Tromsø 

  Einarson, Louise Hetty (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-20)
  Bakgrunn og formål: Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i Norge ligger på et relativt stabilt nivå (1), samtidig øker forekomsten av antibiotikaresistente bakterier (2), hvilket kan utgjøre en risiko for pasientsikkerheten ved norske sykehus. Et av de viktigste tiltakene for å forebygge sykehusinfeksjoner, forårsaket av både vanlige og multiresistente bakterier, er god håndhygiene (1, ...
 • Biologiske våpen – er det effektivt? En gjennomgang av bruk av biologiske våpen i nyere tid 

  Nilsen, Lars Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-19)
  Bakgrunn: Biologiske våpen er forbudt i henhold til FNs våpenkommisjon av 1972. Til tross for dette er frykten for bruk av slike våpen høy, og biologiske våpen nevnes ofte i media. Formålet med denne oppgaven er å nyansere bildet media gir av biologiske våpen ved å undersøke hvorvidt biologiske våpen kan fremkalle større grad av morbiditet og mortalitet enn naturlige utbrudd av samme infeksjonss ...
 • Biologisk terror og krig – realiteter og konsekvenser 

  Waage, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-20)
  Bakgrunn: Gjennom historien er sykdomsfremkallende mikroorganismer blitt brukt i krigføring. Panikken og frykten de kan skape i en befolkning gjør det naturlig å tenke at noen kunne tenke seg å lage våpen av dem. Formålet med oppgaven er å belyse kjente former for biologisk angrep, hvordan disse kan tenkes utført samt konsekvensene av dem, og å drøfte hvordan myndigheter, nasjonalt så vel som ...
 • Evaluering av forskjellige metoder for regional funksjonsanalyse hos koronarsyke pasienter før CABG-operasjon 

  Sandberg, Marie Leiros (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-19)
  Innledning: Regionale ekkokardiografiske funksjonsanalyser med fremstilling av strain og strain rate (SR) utgjør et potensiale i utredningen av koronarsykdom, dette via Tissue-Doppler-imaging og (2D) Speckle Trackig-imaging. I denne studien ønsket vi å undersøke om strain kan vise forskjeller mellom pasienter med stabil angina pectoris og en normalpopulasjon, samt om metodene for fremstilling av ...
 • Body mass index i ungdomsårene og risiko for død. En prospektiv kohortstudie bestående av 238 839 unge norske menn 

  Danielsen, Eirin Marlene Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-10)
  Bakgrunn: Prevalensen av overvekt og fedme har økt globalt i en slik grad at det snakkes om at vi står ovenfor global fedmeepidemi. Forskningslitteratur har vist at overvekt og fedme i ungdomstiden øker risikoen morbiditet og mortalitet. Formål: Jeg ønsker å undersøke sammenhengen mellom BMI i ungdomsalder og mortalitet i en nasjonal populasjon bestående av menn. Materiale og metode: Datamaterialet ...
 • Risk for cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or higher (CIN2+) among women with histologically confirmed CIN1 or less in cervical cancer screening 

  Tverelv, Liv Reidun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-09)
  Background/objective: Follow-up after histologically confirmed normal/CIN1 in cervical cancer screening is less studied. The current Norwegian follow-up guideline is combined cytology and HPV-testing after six months. The study objective is to examine compliance to guidelines and subsequent risk for CIN2+ in this subset of women. Materials and methods: Women aged 25-69 years in Troms and Finnmark ...
 • «HLR-minus»-omgrepet som klinisk praksis og etisk problem i eit akuttmedisinsk system. 

  Oksavik, Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-08)
  Bakgrunn: «HLR-minus» er ein medisinsk term som omfattar å ikkje starte gjenoppliving (HLR, hjarte-lungeredning) ved livlausheit. Hjå pasientar som på førehand sjølve har bestemt det, eller der gjenoppliving vert vurdert som fånyttes og eventuelt vil forlenge ein plagsam dødsprosess, kan behandlingsansvarleg lege fastsetje «HLR-minus»-status. Det er få studiar både på norsk praksis og helse-personell ...
 • Betydning av tilbakemelding om avvikende oksygenmetning i Tromsø 7. Kvalitetssikring av tilbakemelding gitt i forbindelse med Tromsøundersøkelsen 

  Pettersen, Kristine Rebekka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-08)
  Bakgrunn: I forbindelse med Tromsøundersøkelsen får deltakere tilbakemelding om avvikende prøveresultater i form av brev. Det er pågående diskusjoner i forskningsmiljøene omkring hvorvidt og på hvilken måte man skal meddele deltakere individuelle forskningsresultater, da hensikten og konsekvensene av å gi slik tilbakemelding i stor grad er omdiskutert. Formålet med denne undersøkelsen er å studere ...
 • Urinary tract infections in children treated at the University Hospital of North Norway – a 10-year material 

  Leirstein, Even (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Background and objective: Urinary tract infections (UTI) are common in children and can be hard to diagnose early. They range from benign to life threatening conditions, sometimes requiring prompt treatment. The objective of this paper is to register the basic information and the signs, symptoms and risk factors of children with UTIs, what diagnostics were performed, their results and what treatment ...
 • For en bedre start i norsk helsevesen – hvordan kan en epikrise hjelpe fastleger i å ta i mot pasienter med flyktningebakgrunn? En kvalitativ studie om epikrisen som flyktningelegen sender fastlegen når pasienten skal overføres 

  Omid, Parham (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Dette er en oppgave som omhandler flyktningehelse. Spesifikt mål var å få innsyn i fastlegenes perspektiver på epikrisen som sendes fra flyktningelegen, slik at man kunne vinne innsikt på hvordan en epikrise på best mulig måte kan hjelpe fastlegen i å ta i mot pasienter med flyktningebakgrunn. Det ble brukt en kvalitativ tilnærming til oppgaven ved bruk av dybdeintervjuer med fastlegene, og for ...
 • Diagnostikk og behandling av bruddpasienter med osteoporose ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø - En kvalitetssikringsstudie 

  Rognli, Veronica Solli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Introduksjon: Osteoporotiske beinbrudd er et økende folkehelseproblem. Anti-osteoporose behandling (AOD) er lett tilgjengelig, billig og kan redusere bruddrisikoen betydelig, likevel har de fleste bruddpasienter hverken blitt undersøkt eller behandlet for osteoporose. Formålet med denne kvalitetssikringsstudien var å beskrive i) bruddtyper hos bruddpasienter over 50 år som behandles ved ortopedisk ...
 • Er Hepatitt C det nye HIV? - En litteraturstudie 

  Ranshon, Laksha (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Dette er en litteraturstudie som handler om Hepatitt C, i tillegg til en sammenligning av HIV. Første del av oppgaven omhandler epidemiologi, patogenese, diagnostikk og behandling av begge virusene. I resten av oppgaven vektlegges epidemiologisk utvikling, folkehelseperspektivet og det globale aspektet av hovedsakelig Hepatitt C, men også HIV. Hepatitt C (HCV) infeksjoner fører til en asymptomatisk ...
 • Prediktive verdier for MR-deteksjon av maligne lymfeknuter ved cancer recti 

  Sundstrøm, John Christian Mattias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Bakgrunn og formål Maligne lymfeknuter kan gi indikasjon for neoadjuvant stråling ved cancer recti. Lymfeknutene diagnostiseres ved hjelp av MR, men det er usikkerhet knyttet til radiologisvarene. Neoadjuvant stråling reduserer risiko for lokalt residiv hos pasienter der svulst eller maligne lymfeknuter vil føre til knapp reseksjonsmargin ved kirurgi, og er i en nederlandsk studie assosiert med ...

Vis mer