Recent additions

 • Forskningsfeltet innvandrerhelse i Norge – en litteraturstudie 

  Eriksen, Linda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-05)
  Innledning: Migrasjon er relatert til helse i et komplekst samspill. Det er utfordringer knyttet til enkelte helseproblemer og til tilgjengelighet av helsetjenester for enkelte innvandrere. Forskningsaktiviteten innen innvandrerhelse er økende, men veksten er ustrukturert. Økt fokus kan videreføre arbeidet for likeverdige helsetjenester på en evidensbasert måte hvis forskningsfeltet systematiseres. ...
 • Potential candidates for ECPR in the catchment area of the University hospital in North Norway 

  Underdahl, Ole Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Introduction: Some studies report increased survival from out of hospital cardiac arrest (OHCA) with extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR), but the survival rates vary and heterogeneous study populations complicate comparison between studies. Aim: The purpose of this study was to find potential ECPR candidates among all OHCA cases in the catchment area of the University Hospital of ...
 • En perioperativ infusjon av GLP-1 forbedrer perifer insulinsensitivitet etter kirurgi 

  Hole, Mikal Jacob (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Postoperativ insulinresistens er assosiert med flere komplikasjoner, og behandling reduserer risiko. Inkretin-analogen GLP-1 forbedrer glykemisk kontroll, uten risiko for skadelig hypoglykemi, og kan potensielt øke postoperativ insulinsensitivitet i perifert vev samt redusere hepatisk glukoseutskillelse. Vi ønsket å finne ut av om en perioperativ infusjon av GLP-1 forbedrer insulinsensitiviteten ...
 • Hvordan radiologiske undersøkelser påvirker pasientflyt i akuttmottaket – en studie før og etter innføring av overlege i akuttmottak 

  Sandnes, Martine Mo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Innledning: Ventetid på radiologiske undersøkelser er en viktig årsak til store deler av ventetiden i akuttmottaket. Overfylte akuttmottak er et problem i hele verden, og å øke den legefaglige kompetansen i akuttmottaket er et tiltak som har vist seg å være nyttig i andre land. Det er derimot ingen som har sett på hva det spesifikt har gjort med ventetidene til radiologiske undersøkelser. Metode: ...
 • Natalizumab ved Multippel Sklerose. Praksis og erfaring fra Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø 

  Jaklin, Andreas Kildahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Natalizumab (Tysabri®) er et immunmodulerende legemiddel som brukes som behandling mot multippel sklerose (MS). Det tilbys vanligvis som andrelinjebehandling, men enkelte pasienter med aggressiv sykdom starter direkte med natalizumab. Det er generelt et godt tolerert og effektivt legemiddel, men er assosiert med enkelte alvorlige bivirkninger, som den sjeldne tilstanden progressiv ...
 • Provosert abort blant tenåringer i Finnmark - Tiltak som har bidratt til å redusere abortraten de siste år 

  Nilsen, Lisa Adeleide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Bakgrunn: Økt tilgjengelighet på prevensjon og relevante helsetjenester er viktige faktorer for å redusere antall provoserte aborter. De siste årene har det vært en betydelig reduksjon i antall aborter blant tenåringsjenter i Finnmark og landet forøvrig. Dette etter at det har vært igangsatt flere nasjonale tiltak gjennom handlingsplaner. Finnmark har tradisjonelt hatt høy abortforekomst i Norge og ...
 • The consequences of an ADHD-score in the clinical range in adolescence for mental health in young adults. 

  Haldorsen, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Objectives To investigate the consequences of ADHD symptoms in adolescence to mental health as young adult, in a Norwegian population. Design and setting Data were obtained from the Norwegian Arctic Adolescent Health Study, a school-based survey conducted among 10th grade students in North Norway (2003-2005). This data were linked to the Norwegian Patient Registry(2008-2012). Participants In ...
 • Hvor mange med vertebrale kompresjonsbrudd identifisert i 2015 ble fulgt opp med beintetthetsmåling innen to år? 

  Halstensgård, Malin Sofie Mikkelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
  Introduksjon: Osteoporose er en sykdom som rammer skjelettet i form av redusert beintetthet (BMD), og som gir økt risiko for brudd. Måling av BMD er sentralt i diagnostikk av sykdommen. Formålet med denne studien er å avdekke hvor mange av pasientene med vertebrale kompresjonsbrudd som ble fulgt opp med måling av BMD innen to år, samt om kjønn, alder og tilstedeværelse av kjent osteoporose eller ...
 • Smokeless Tobacco and Carriage of Staphylococcus aureus 

  Karlsen, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
  Staphylococcus aureus is one of the most potent human bacterial pathogens, yet 20-30% of us carry this bacterium in our nose as part of our habitual microbiota. Studies have found association between smoking and S. aureus nasal carriage, while data on smokeless tobacco (SLT) have been largely lacking. As use of SLT is increasing in Norway, it would be interesting to see if the use of SLTs influences ...
 • Assessing firefighters’ tourniquet skill attainment and retention – A controlled simulation-based experiment 

  Dragset, Erik; Blix, Sigurd Wisborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  <p>Background: The aim of this study was to train and assess firefighters’ skill attainment in the use of tourniquets, and to assess their skill retention after three months. The purpose is to show whether firefighters can successfully apply a tourniquet after a short course based on the new national recommendation for civilian prehospital tourniquet use. <p>Material and methods: This was a ...
 • Etterlevelse av retningslinjer for utredning og behandling av urinveisinfeksjon i sykehjem i Troms og Finnmark 

  Olsen, Enja Zhang; Nilssen, Sofie Elarjoun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  <p>Background: Studies have shown an overtreatment of assumed urinary tract infection (UTI) in elderly patients in nursing homes. Two factors to be considered in this aspect is the high prevalence of asymptomatic bacteriuria in nursing homes, and non-specific signs and symptoms influencing the diagnostic evaluation of possible UTI. <p>Method: A retrospective chart review of suspected UTIs in eight ...
 • Hvilke faktorer er assosiert med effekt av intervensjon ved overvekt og fedme hos barn 

  Kjetså, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  <p>Formål: Formålet med studien var å undersøke sammenheng mellom startkarakteristika og endring av effektmål (BMI, BMI SDS og midjemål) hos barn som deltok i Aktivitetsskolen i Finnmark. <p>Bakgrunn: Prevalensen av overvekt blant barn og unge har over tid vært økende, og ser ut til å stabilisere seg på et relativt høyt nivå. Dette er bekymringsfullt da overvekt blant barn har negative konsekvenser ...
 • Prevalens av insomni i den syvende Tromsøundersøkelsen 2015-16: Betydningen av bruk av ulike diagnosekriterier 

  Goll, Jonas Bjørnskov; Bakke, Øystein Kvåle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Sammendrag Bakgrunn: Insomniprevalens i den generelle befolkningen er undersøkt på mange måter tidligere med sprikende resultater. Metodiske forskjeller mellom studiene, men også de mange måtene insomni defineres på, forklarer mye av spriket. Materiale og metode: Spørreskjema brukt i den syvende Tromsøundersøkelsen med 21 083 deltagere (oppmøte 65%) inkluderte Bergen Insomnia Scale (BIS), et ...
 • Urosepsis som følge av transrektal ultralydveiledet prostatabiopsi. En retrospektiv pasientserie fra 2014 til 2017 

  Bjerkseter, Christopher (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Prostatakreft er den hyppigste kreftformen for menn i Norge. Transrektal ultralyd guidet prostata biopsi (TRUSgpb) er gullstandard for diagnostisering av prostatakreft. Infeksjon er en fryktet komplikasjon ved TRUSgpb. I denne studien kartlegger vi insidensen av urosepsis, bakteriologisk agens og resistensmønster etter TRUSgpb ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) i perioden 2014 til ...
 • Akutt nyreskade hos nyfødte innlagt på Nyfødt Intensiv UNN Tromsø. Et 6,5-års materiale 

  Fløysand, Marte Skogedal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Akutt nyreskade (AKI) hos nyfødte bidrar til økt mortalitet og morbiditet blant nyfødte innlagt på Nyfødt Intensiv. På grunn av ulike kriterier for å måle AKI, varierer den rapporterte insidensen i denne befolkningsgruppen. Det er flere trekk med nyfødtes nyrefysiologi som gjør dem utsatt for akutt nyreskade, blant annet hemodynamiske forandringer ved fødsel, lav glomerulær filtrasjon ...
 • Nivåer av perfluorerte stoffer i blod hos 30 år gamle menn i 1986, 1994, 2001 og 2007; Endring over tid, eksponeringskilder og mulige helseeffekter 

  Solvoll, Karoline L. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
  Bakgrunn: Poly- og perfluoralkylerte stoffer (PFAS) er menneskeskapte forbindelser som de siste 60 årene har spredt seg til miljø og mennesker. Nivåene som har vært påvist i mennesker og disse stoffenes mulige negative helseeffekter har skapt bekymring. Biomonitorering bidrar i den sammenheng med viktig informasjon om nivåer og tidstrender, samt data for studier på mulige helseeffekter. Formål: ...
 • Allmennlegers erfaringer med spiseforstyrrelser 

  Aalmen, Mia Holtet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Denne studien ble utarbeidet for å undersøke allmennlegers erfaringer med spiseforstyrrelser. Dette ble gjort på grunnlag av at det tidligere er gjort lite forskning på spiseforstyrrelser fra allmennlegens perspektiv. Formålet med studien var å inhente informasjon som kan bidra til å forbedre og utvikle behandling av spiseforstyrrelser. Materiale og metode: I denne studien ble det valgt å bruke ...
 • Evaluering av fødetilbudet på fødestuen i Lofoten. En retrograd deskriptiv studie 

  Jørgensen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Fødestuen i Lofoten er i dag en jordmorstyrt fødestue med beredskap for keisersnitt. Dette lokale fødestuetilbudet ble utformet grunnet utfordrende geografi og begrensede transportmuligheter. Denne driftsformen strider med nasjonale kvalitetsveiledere, men styre i Helse Nord besluttet i 2011 at denne driftsformen skulle videreføres for å sikre et godt fødetilbud i distriktet. Prosjektet har vurdert ...
 • Potensielle interaksjoner mellom kosttilskudd/naturmidler og legemidler hos pasienter over 70 år ved Nordlandssykehuset - Bodø 

  Gudmundsson, Larus; Bolstad, Victoria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  I denne oppgaven har vi forsøkt å avdekke bruken av kosttilskudd og naturmidler, potensielle interaksjoner mellom kosttilskudd og legemidler og i hvor stor grad kosttilskudd og naturmidler vektlegges hos behandlende helsepersonell hos ikketerminale innlagte pasienter over 70 år ved Nordlandssykehuset Bodø. Vi har gjennom personlig tilstedeværelse intervjuet 40 pasienter ved hjelp av et semistrukturert ...
 • Experimental gene expression modulation - A practical and theoretical approach 

  Rosenlund, Ingrid Arctander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  The aim of this project was to create a stable knockout cell model with the CRISPR/Cas9 method for programmable genome editing that would make it possible to run long term assays to further investigate the cellular function of the long non-coding RNA FAM83H-AS1. The CRISPR/Cas9 method is compared to gene knockdown with small interfering RNAs (siRNAs) and short hairpin RNAs (shRNAs) via the RNA ...

View more