Recent additions

 • Variasjon i spyttkortisol avhengig av opplevd stress, eksamenstid og deksametason suppresjon hos medisinstudenter 

  Storteig, Ingrid Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Bakgrunn: Kort Deksametason hemningstest (DST) har som screeningtest for Cushing Syndrom en lav spesifisitet på 80 %. Denne studien skulle undersøke hvordan en standard kort hemningstest påvirkes av stress målt med spyttkortisol og er så vidt man vet den første studien som gjør nettopp dette. Den undersøker også om lavdose Deksametason påvirker søvnkvaliteten. Metode: I en eksperimentell før- ...
 • Myocardial Infarction as a Risk Factor of Developing Heart Failure - The Tromsø Study 

  Dalen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Background and aim: 1-2% suffer from heart failure (HF), and the prevalence increases by age. Lifetime risk for HF is highest among men. Myocardial infarction (MI) is a recognized risk factor for HF while HF is associated with increased mortality. The aims for this thesis are to investigate how MI affects the risk of subsequent HF in both genders, in different age groups and whether education has ...
 • Paratyroideahormon er en selvstendig mediator for kognitive og psykiske symptomer ved primær hyperparatyroidisme 

  Stette, Fanny Gøran Seip (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Bakgrunn: Sammenhengen mellom primær hyperparatyroidisme (PHPT) og kognitive og psykiske symptomer har lenge vært anerkjent i klinikken, selv om den underliggende mekanismen er usikker. Mangel på etablerte nevropsykologiske tester for å skille symptomatiske PHPT-pasienter fra de asymptomatiske, gjør at seleksjon av pasienter for kurativ kirurgi i dag baseres på klinisk skjønn. Dette medfører ...
 • The relation between iron deficiency and anaemia and HbA1c levels in Norwegian adolescents. The Tromsø Study: Fit Futures 

  Pettersen, Lise Dyhrberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Diabetes represents a large global health challenge. The prevalence increases – also in adolescents. HbA1c are used as a diagnostic test for diabetes. It has been seen in adults that anaemia and iron deficiency can influence HbA1c. Since iron deficiency and anaemia are frequent during adolescence, it is of clinical value to be aware of possible coherence between these and HbA1c in adolescents. In a ...
 • Prehospital versus intrahospital behandling av KOLS-eksaserbasjon – en retrospektiv kvalitetssikringsstudie 

  Nymoen, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Bakgrunn: KOLS-eksaserbasjoner er en alvorlig tilstand med høy mortalitet, og ambulansetjenesten ved UNN har hjørnesteinene i behandlingen tilgjengelig. Studiens hovedformål var å undersøke hvor stor andel av pasienter med KOLS-eksaserbasjoner som mottar optimal behandling prehospitalt ved UNN Tromsø. Et delmål i studien var å undersøke hvor stor andel av KOLS-forverringer som mottar intrahospital ...
 • Macrophage characteristics expressed in monocytes in ICU patients 

  Jakobsen, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Introduction: Patients presenting in the intensive care unit with severe injury or infections, typically carry a substantial inflammatory cytokine burden. The pathophysiological changes to leukocytes are poorly defined in these patients. This study aims to look at the macrophage-like characteristics of monocytes in patients entering into the ICU with severe inflammation / sepsis. Methods: The study ...
 • Kirurgisk behandling av pasienter med alvorlige trykksår ved UNN i perioden 2011-2015. 

  Blix, Polina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Innledning. Trykksår er en kjent komplikasjon ved varig immobilisering av pasienter. Det finnes relativt få europeiske studier om rekonstruktiv behandling av tilstanden. Studiet undersøkte forekomst og ulike kliniske aspekter ved plastisk rekonstruksjon av pasienter med alvorlige trykksår ved Universitetssykehuset i Nord Norge. Materiale og metoder. Retrospektiv studie av trykksår grad 3 og 4, ...
 • Pulmonary complications in patients undergoing neurointensive care 

  Skodvin, Øyvind Øygard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Respiratory complications frequently develop in patients with acute brain injury (ABI), and contribute considerably to poor neurologic outcome and increased mortality in these patients. Several reports have shown that respiratory failure may account for as many as 50% of the deaths after brain injury. We wanted to take a closer look at respiratory complications in patients with ABI at our hospital, ...
 • Do Norwegian health personnel comply with guidelines when prescribing COCs to starters? 

  Ekman, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Introduction: Combined oral contraceptives (COCs) containing levonorgestrel are associated with the lowest risk of venous thromboembolism (VTE). The Norwegian Medicines Agency (NOMA) updated the guidelines in 2011 and recommends the low risk products to starters. Aim: The purpose of this study is to assess changes in prescription pattern of COCs to starters between 2008 and 2016 by provider in ...
 • 50 siste reinnleggelser. Analyse av 50 siste reinnleggelser ved Hjertemedisinsk avdeling, UNN Tromsø. 

  Lorentzen, Ida Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Reinnleggelse av pasienter er en hyppig brukt kvalitetsindikator i helsevesenet. Reinnleggelser kan være uttrykk for god behandling; for eksempel tett oppfølging av pasienter med kronisk sykdom, såkalt «åpen retur», men kan også være uttrykk for uhensiktsmessige pasientforløp eller kvalitetssvikt. Formålet med studien var å se om man kan identifisere områder for forbedring ved å gjennomgå ...
 • Reinnleggelser på intensivavdeling i Bodø. Et kvalitetssikringsprosjekt ved intensivavdelingen Nordlandssykehuset Bodø 

  Vikan, Ida Marie Nyhagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Reinnleggelse på intensiv er valgt ut som en av flere kvalitetsindikatorer for intensivavdelinger i Norge og Europa. Reinnleggelse er forbundet med høyere mortalitet og morbiditet for pasienten, og økte liggetider og ressursbruk på intensivavdelinger. Formålet med denne oppgaven er å beskrive pasientene som reinnlegges på intensivavdelingen ved NLSH Bodø, og identifisere årsaker til at de ...
 • Antenatal treatment and neonatal outcome of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia – a 20-years´experience from Norway 

  Johansen, Tiril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Introduction: Internationally, recognized anti-HPA-1a-immunized pregnant women are typically treated with high-dose intravenous immunoglobulins (IVIg), although conclusive evidence on IVIg’s efficacy in preventing severe FNAIT is lacking. In Norway, however, IVIg is rarely used. It is therefore relevant to compare FNAIT pregnancy outcome in Norway with other countries where IVIg is more frequently ...
 • Evaluering av analyser for utredning av maternelle anti-HLA klasse I antistoffer i forbindelse med svangerskap. 

  Nystad, Ánne Láilá (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  I denne oppgaven vil det fokuseres på alloimmunisering under graviditet, hvor mor produserer antistoffer mot antigener fosteret har arvet fra far. En nylig studie utført ved Immunologisk forskningsgruppe ved UiT og Nasjonal behandlingstjeneste for avansert blodplateimmunologi ved UNN, omhandlet anti-HLA klasse I antistoffer analysert i plasmaprøver hos gravide henvist på grunn av trombocytopeni ...
 • Ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) i en generell populasjon og assosiasjon til kardiovaskulær sykdom 

  Bogen, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) er i ferd med å bli den vanligste årsaken til kronisk leversykdom i verden, og er også en av de vanligste årsakene til forhøyede leverenzymer. Tilstanden påvirker ikke kun leveren, men er del av en multisystem-sykdom som påvirker en rekke andre organsystemer i kroppen, inkludert det kardiovaskulære system. En økende mengde forskning tyder på at NAFLD ...
 • Blodtrykk og hjertesvikt hos menn og kvinner i Tromsøundersøkelsen «Tromsø 4» - en prospektiv kohortstudie 

  Espnes, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn Assosiasjonen mellom hypertensjon og hjertesvikt har lenge vært kjent og tidligere studier har vist en tredoblet risiko for hjertesvikt blant kvinner og en doblet risiko blant menn dersom man har forhøyet blodtrykk. Til tross for at denne sammenhengen har blitt dokumentert i mange internasjonale studier, finnes det lite nasjonale data på temaet. Vi ønsket derfor å se på assosiasjonen mellom ...
 • Innflytelse av spektrogram på medisinstudenters evne til å klassifisere lungelyder. 

  Storvoll, Ingrid Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Innledning Med teknologisk utvikling har også stetoskopet blitt digitalisert. Digitale stetoskoper gir mulighet til å lytte til den samme lyden flere ganger, be om andres mening og til å få lyden fremstilt med spektrogram. Man kan tenke seg at spektrogram gjør klassifisering av lungelyder enklere, men vi vet ikke om det faktisk har positiv innflytelse. I denne studien vil vi derfor beskr ...
 • Nytteverdi av non-invasiv prenatal testing i den norske svangerskapsomsorgen 

  Åsheim-Olsen, Christina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Målet med oppgaven er å vurdere hvilken nytteverdi implementering av non-invasiv prenatal testing i den norske svangerskapsomsorgen vil ha. Materiale og metode: Systematisk litteratursøk i MedLine den 20.02.2019 ga 391 resultater. Etter å ha sortert artikler på bakgrunn av språk, årstall, tittel, abstract og relevans, sto 23 artikler igjen. Inklusjonskriterier var engelsk eller skandinavisk ...
 • Helsearbeider og MRSA- positiv: En kvalitativ intervjustudie. Hvordan oppleves det å være helsearbeider og teste positivt på MRSA? 

  Olsen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-02)
  Bakgrunn: MRSA er et komplekst tema, og i takt med den økende insidensen vil også stadig flere helsearbeidere oppleve å bli smittet. Hensikten med studien var å undersøke hvordan det oppleves å være helsearbeider og teste positivt på MRSA. Materiale og metode: Det ble utført en kvalitativ studie, som inkluderte fem semistrukturerte dybdeintervjuer med helsearbeidere som har testet positivt på ...
 • The effect of dosing regimen on outcomes of vitamin D supplementation trials. A study of current literature 

  Larsen, Anette Uhlving (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Results from observational studies have indicated associations between vitamin D and extra-skeletal outcomes, including respiratory tract infections (RTI) and all-cause mortality. However, available trial-data have shown inconsistent results. The main objective of this thesis was to investigate whether a beneficial effect of daily supplementation of vitamin D on RTI and all-cause mortality could ...
 • Hjertesvikt og totalmortalitet i Tromsøundersøkelsen 

  Svanøe-Hafstad, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Bakgrunn og formål Bakgrunnen for studien er at totalmortalitet hos personer med og uten hjertesvikt i den generelle befolkningen er lite studert i Norge. Formålet var å undersøke sammenhengen mellom hjertesvikt og totalmortalitet i Tromsøundersøkelsen, Tromsø 4. Metode Rapporten er basert på data fra personer som deltok i den fjerde Tromsøundersøkelsen, Tromsø 4, som ble gjennomført i 1994-1995. ...

View more