Recent additions

 • Empati hos medisinstudenter - en kartleggingsoversikt 

  Fladset, Linn Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-20)
  Bakgrunn: Empati hos medisinstudenter er et populært tema innenfor medisinsk etikk, undervisning og sosiologi. Det spørres om empatien beholdes over terskelen til ferdigutdannede leger, og hvis ikke, i hvilken grad og om empati påvirkes. Hensikten med denne oppgaven var å se nærmere på forskningen omkring empati fra det siste tiåret, og sammenfatte resultater med ulike funn og ulike aspekter. Metode: ...
 • Behandling av ekstrauterint svangerskap ved Universitetssykehuset Nord-Norge i perioden 2006-2016. En kvalitetssikringsstudie 

  Hansen, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-19)
  Bakgrunn: Ekstrauterin graviditet (ex.u.) påvises i økende tilfeller før symptomdebut og gir mulighet for tidlig og ikke-operativ behandling. Formålet med prosjektet er å utprøve behandlingspraksis ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø mot nasjonale standarder for å avdekke avvik og forbedringsmuligheter. Utprøvingen gjøres ved å studere tidligere pasientforløp og kartlegge utfall i form ...
 • Skaderegisteret ved UNN Narvik. En enkel kvalitetsvurdering av anonymiserte data for perioden 2004-1017 

  Ravlo, Celina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-14)
  Denne masteroppgaven med tittelen ‘Skaderegisteret ved UNN Narvik - En enkel kvalitetsvurdering av anonymiserte data for perioden 2004-2017’’ ble godkjent av Helsefakultetet i oktober 2017. Hensikten er å beskrive, rekode og korrigere Skaderegisteret ved UNN Narvik, samt vurdere muligheten for å anvende dette materialet for videre analyse og evaluering. Dette for å få større innsikt i og kunnskap ...
 • Allmennlegens tiltro til egne akuttmedisinske ferdigheter. En spørreundersøkelse blant norske fastleger 

  Holte-Ambjørnsen, Øivind Kjønsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-12)
  Bakgrunn: Akuttmedisinforskriften og Nasjonal traumeplan stiller krav til legevaktlegens kompetanse. Det foreligger et behov for økt kunnskap om legevaktlegens tiltro til eget akuttmedisinske ferdighetsnivå. Metode: Samtlige norske fastleger (n=4883) ble invitert til å delta i en nettbasert spørreundersøkelse. For 12 spesifiserte ferdigheter ble legene bedt om å angi tiltro til egen evne på en ...
 • Follow-up of women with unsatisfactory pap-smears - a historical prospective cohort study 

  Kaasa, Line Linea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-10)
  .
 • Betydning av tilbakemelding gitt ved avvikende CRP-verdi fra Tromsø 7. Kvalitetssikring av tilbakemeldingsprosedyrer ved Tromsøundersøkelsen 

  Nissen, Frida Igland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-08)
  Formål: Denne oppgaven er en del av en større undersøkelse der formålet er å bidra til kvalitetssikring av tilbakemeldingsrutinene til Tromsøundersøkelsen. Dette ved å undersøke hvilken betydning det har for deltakere i Tromsøundersøkelsen å få tilbakemelding om patologisk forhøyet CRP. Metode: Mixed-methods. Data fra spørreskjema ble analysert i den kvantitative delen av oppgaven. For kvalitativ ...
 • Har norske kvinner tilgang på evidensbasert informasjon om mammografiscreening? En systematisk gjennomgang av skriftlig pasientinformasjon 

  Olsborg, Signe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-07)
  Bakgrunn: I Norge inviteres alle kvinner i alderen 50 til 69 år til mammografiscreening hvert andre år. Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft. Screening innebærer imidlertid også flere ulemper, med risiko for blant annet falsk positive prøver, overdiagnostikk og overbehandling. Som brukere av helsevesenet har de inviterte kvinnene en lovfestet rett til informasjon om dette. Vi ønsket å ...
 • Risiko for cervical intraepitelial neoplasi grad 2 eller høyere blant kvinner med ASC-US/LSIL og HPV-mRNA-negativ triage – en registerbasert kohortstudie. 

  Slettebak, Marte Mehl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-07)
  Bakgrunn Det er omdiskutert hvordan man skal følge opp kvinner med lavgradige celleforandringer i screeningprogrammet for livmorhalskreft. I perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2014 ble det utført sekundærscreening (forsinket triage) med HPV-test og ny celleprøve 6-12 måneder etter primærscreening som viser ASC-US/LSIL/uegnet. Vi har gjort en historisk prospektiv kohortstudie innenfor det norske ...
 • PET-CT in the sub-arctic region of Norway. A follow up-study 

  Helskog, Runar Allnor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-01)
  En retrospektiv studie for å avklare tilgjengelighet til PET/CT i Nord-Norge
 • Comorbidity among patients admitted to the Department of Surgery, Hammerfest Hospital 

  Svanstrøm, Christina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-04)
  Background: The citizens of Finnmark have higher mortality than Norway at large. Comorbidity can today be measured using methods like the Charlson Comorbidity Index (CCI). Comorbidity and the burden of smoking, measured in pack years, amongst patients admitted to Finnmark Hospital Trust have never been investigated. Knowledge of these variables can presumably lead to better patient treatment and ...
 • Vekst og ernæring hos premature barn. En deskriptiv studie fra Nyfødt intensiv ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 

  Olsen, Ingunn Birkelund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Bakgrunn: Adekvat ernæring er viktig for at et barn skal kunne vokse. For premature barn er det ekstra vanskelig å få til dette da de er mer utsatt for sykdom og komplikasjoner enn barn født til termin. Premature barn har i tillegg et høyere energibehov enn mature barn. Materiale og metode: Dette er en retrospektiv studie hvor man har hatt en systematisk gjennomgang av journalene til alle barn med ...
 • Improvement in ASIA-score for traumatic spinal cord injured individuals 

  Nebbneset, Ole Vegard Mork Bredesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Traumatic spinal cord injury is an injury which affect the patient on a functional, mental, social and economic level (1, 2). An injury to the spinal cord can affect motor, sensory and autonomic systems (1). From injury through rehabilitation process, neurologic recovery is seen (3). Hence it is interesting to find out what already is known about neurologic recovery in SCI and find what to expect ...
 • Synkope som utskrivelsesdiagnose - forekomst, utredning, diagnose og behandling 

  Johnsen, Henriette Ostad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Bakgrunn: Synkope er definert som et forbigående tap av bevissthet, som følge av global cerebral hypoperfusjon, og karakterisert av rask start, kort varighet og spontan full tilfriskning. Synkope er et symptom som pasienten presenterer, men er ikke i seg selv en diagnose. Formålet med denne oppgaven er å kartlegge de vanligste årsakene til synkope som utskrivelsesdiagnose, hvilken utredning, behandling ...
 • Does duration of use of LNG-IUDs vary by contraceptive experience of the provider? 

  Kaur, Shaleen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Objective: To evaluate whether duration of LNG-IUD use varies by the contraceptive experience of the provider. Methods: 49 499 women who had a LNG-IUD prescription during 2010 and 2011 were identified from the NorPD database. The contraceptive experience of the providers was measured as number of prescriptions for any hormonal contraception, and number of LNG-IUD prescriptions in 2008/2009. Duration ...
 • Langtidskomplikasjoner ved diabetes type 1 pasienter i Nord-Norge 

  Salaman, Marcus; Sandnes, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Diabetes mellitus er en utbredt sykdom i Norge, og deles inn i type-1 og type-2. I dette prosjektet har valgt å rette fokuset mot prevalensen av langtidskomplikasjoner blant diabetes mellitus type-1 pasienter som følges opp av endokrinologisk seksjon ved UNN. Formålet er å undersøke hvilke typer langtidskomplikasjoner pasientene har fått av deres sykdom, om det foreligger kjønnsforskjeller og analysere ...
 • Efficacy of sacral nerve modulation evaluated with International Consultation on Incontinence Questionnaire-Bowels. A prospective case series assessing efficacy one month after implantation of a sacral nerve modulator 

  Kvalvik, Julia Christina Joanis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Objective: Sacral nerve modulation (SNM) is an established method for treating faecal incontinence (FI) if conservative measures fail. The International Consultation on Incontinence Questionnaire-Bowels (ICIQ-B) is a patient-completed symptom and quality of life assessment tool created by clinical experts with patient input. The purpose of this study was to use the ICIQ-B to evaluate the short-term ...
 • Gir nye behandlingsprotokoller for akutt leukemi flere liggedøgn i sykehus? 

  Rye, Karen Regine Finnsdotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: De siste 20 årene har det kommet flere endringer av retningslinjer for behandlingsregimer av akutt leukemi, hvor stadig eldre pasienter i dag får mer intensiv behandling i form av kjemoterapi med kurativt siktemål, og gjennomfører stamcelletransplantasjon. I denne oppgaven har vi sett på om en slik endring har ført til at pasienter med akutt leukemi generer flere liggedøgn i sykehus enn ...
 • Biopsykososial klinisk metode i møte med tenåringsjenter med langvarig utmattelse. En kvalitetssikringsstudie ved Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 

  Otterlei, Åsa Wilhelmsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn og formål I 2014-2015 ble CL-teamet etablert ved Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø (BUK). Dette avstedkom et skifte i tilnærmingsmetode i møte med barn/unge henvist for langvarig utmattelse, fra biomedisinsk klinisk tilnærming, til biopsykososial klinisk metode (BKM). Formålet er å beskrive hvordan BKM benyttes ved BUK, samt evaluere metoden i lys av deltakernes opplevelser og ...
 • Chromosomal microarray in prenatal diagnosis - replacing traditional karyotyping 

  Winther, Alise Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Abstract Background: In prenatal diagnosis, chromosomal microarray analysis (CMA) has not yet fully replaced conventional karyotyping. As CMA is able to detect smaller genomic imbalances compared to conventional karyotyping, it has become the first-tier test in pregnancies with ultrasound abnormalities. Objectives/aims: The aim of the study was to learn about CMA and its appliance in invasive ...
 • Komorbiditet og quality of life hos bariatriske pasienter. En prospektiv studie fra RSSO ved Nordlandssykehuset Bodø 

  Hveem, Fredrikke Eidarsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Overvekt og fedme er et økende helseproblem både nasjonalt og globalt. Dette medfører risiko for somatiske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdom, diabetes mellitus, søvnapné og belastningsplager. Ofte eksisterer det psykososiale problemstillinger, enten som en årsak til eller et resultat av overvekt og fedme. Både somatiske og psykososiale aspekter kan gi redusert livskvalitet hos ...

View more