Now showing items 1-20 of 1328

  • A Machine Learning Approach to Predict Post-stroke Fatigue. The Nor-COAST study 

   Luzum, Geske; Thrane, Gyrd; Aam, Stina; Eldholm, Rannveig Sakshaug; Grambaite, Ramune; Munthe-Kaas, Ragnhild; Thingstad, Anne Pernille Mæhle; Saltvedt, Ingvild; Askim, Torunn (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2024-01-17)
   Objective - This study aimed to predict fatigue 18 months post-stroke by utilizing comprehensive data from the acute and sub-acute phases after stroke in a machine-learning set-up.<p> <p>Design - A prospective multicenter cohort-study with 18-month follow-up.<p> <p>Setting - Outpatient clinics at 3 university hospitals and 2 local hospitals.<p> <p>Participants - 474 participants with the ...
  • Aspects of spermatogenesis in immature and mature specimens of the long-lived Greenland shark: novelties concerning the germinal compartment’s assembly, complement of Sertoli cells and demise 

   McClusky, Leon Mendel; Nielsen, Julius; Christiansen, Jørgen Schou (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-06-07)
   Cystic spermatogenesis in the subadult, maturing and adult Greenland shark (Somniosus microcephalus) displays multiple novel features, characterized early on by an unorganized internal cellular environment of the spermatocysts (anatomically discrete follicle-like units containing a single germ cell stage and its complement of co-developing Sertoli cells). These typically show polar asymmetries due ...
  • Hvilken dosering av intravenøst magnesiumsulfat gitt perioperativt gir best effekt for å redusere postoperativ smerte og opioidbruk hos den voksne kirurgiske pasienten? – En umbrella review 

   Boman, Annie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-02)
   Bakgrunn: Det er stort behov for å anvende nye ikke-opioide legemidler i behandlingen av smerte og i den multimodale smertebehandlingen av den postoperative pasienten. Bruk av magnesiumsulfat som perioperativ tilleggsbehandling har vist motstridende resultater i tidligere forskning. Forskere har konkludert med at det er behov for en standardisert og anbefalt dosering av magnesiumsulfat for å øke ...
  • Hvilken innvirkning hadde restriksjonene forbindelse med Covid-19 pandemien på eldres mentale helse og sosiale relasjoner? – en litteraturstudie med systematisk tilnærming 

   Johansen, Siw-Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
   <p>Bakgrunn:. Mars 2020 ble verden rammet av en epidemi, Covid-19 pandemien førte til at en rekke land stengte ned og eldre ble bedt om å holde seg innendørs og unngå kontakt med andre, for å beskytte seg mot alvorlig sykdom og død. <p>Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å granske og sammenstille tidligere forskning som har sett på hvordan isolasjon og ensomhet under Covid-19 pandemien har ...
  • Jordmødres erfaringer med å følge fremgang i aktiv fødsel med andre tegn enn vaginal undersøkelse – En kvalitativ studie 

   Nyland, Lena; Milde, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-03-11)
   <p>Hensikt: Å undersøke hvordan jordmødre erfarer å følge fremgang i aktiv fødsel med andre tegn enn vaginale undersøkelser. <p>Problemstilling: Hvordan erfarer jordmødre å følge fremgang i aktiv fødsel med andre tegn enn vaginal undersøkelse? <p>Metode: Kvalitativ forskningsmetode med individuelle dybdeintervju. Malteruds systematiske metode for tekstkondensering ble anvendt for analyse. ...
  • Hjemmefødsel – En systematisk litteraturstudie av jordmors erfaringer 

   Bårdsen, Malin Dahl; Braham, Sharon Lea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-03-08)
   Bakgrunn: Bakgrunn for studien baserer seg på hjemmefødsel sett fra et jordmorfaglig perspektiv, hvor den faglige vurderingen og erfaringen med hjemmefødsler er av interesse. Hensikt: Hensikten med studien er å sammenfatte litteraturen som omhandler jordmors erfaringer med hjemmefødsler. Problemstilling: Hvilke erfaringer har jordmødre med hjemmefødsel? Metode: Systematisk litteraturstudie ...
  • Hva anser jordmødre som viktig for å identifisere depresjon hos gravide? 

   Benonisen, Trude Elin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-09)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: Depresjon i svangerskap og barseltid rammer 10-15 % av kvinnene. En tredjedel av disse har symptomer allerede i svangerskapet. En depresjon i denne fasen er ikke bare utfordrende for mor, men kan også påvirke barnets utvikling, og i verste fall ha betydning for tilknytningen mellom mor og barn. Helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorgen anbefaler at jordmødre ...
  • #Glansbilder 

   Øyan, Karoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-08)
   Gjennom sin bruk av sosiale media eksponeres ungdom i stor grad av bilder med kropp og utseende i fokus. Hva dette gjør med ungdom og voksne forskes det på i ulike forskningsmiljø, særlig med tanke på negativ påvirkning. Denne masteroppgaven tar sikte på å øke kunnskapsgrunnlaget for hvordan unge jenter, fortalt med egne ord i fokusgruppeintervju opplever fokuset på kropp og utseende i sosiale media. ...
  • Jordmødres erfaringer med fødselsforberedelse til kvinner som kan ha behov for følgetjeneste: En kvalitativ studie 

   Olsen, May-Liss Ordemann; Myrflott, Julie Thoresen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-04-24)
   Tittel: Jordmødres erfaringer med fødselsforberedelse til kvinner som kan ha behov for følgetjeneste: En kvalitativ studie Hensikt: Hensikten med studien er å få innsikt i jordmødres erfaringer med å jobbe i distriktet, og undersøke hvordan jordmor forbereder kvinnene til fødsel. Problemstilling: Hva er jordmors erfaring med fødselsforberedelse til kvinner som kan ha behov for følgetjenes ...
  • Fødselsomsorg på dagsorden - En tverrsnittstudie om gravide førstegangsfødendes tillit til planlagt fødested, og deres lesevaner av nyhetssaker om norsk fødselsomsorg 

   Bækkelund, Viktoria Sjøset; Bjørklid, Anne Grethe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-12)
   Hensikt: Å undersøke gravide førstegangsfødendes tillit til planlagt fødested og ulike faktorer knyttet til mediedekningen av norsk fødselsomsorg. Metode: Kvantitativ metode med tverrsnittstudie som design. Data ble samlet inn med nettbasert spørreskjema. Facebook ble brukt som rekrutteringsplattform. 498 gravide førstegangsfødende ble inkludert i studien. Resultat: I overkant av 90 % av de ...
  • Jordmødres opplevelse av fødselsangst i svangerskapet 

   Hansen, Vibeke; Pettersen, Henriette (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-10)
   Tittel: Jordmødres opplevelser av fødselsangst i svangerskapet Hensikt: Å få dypere kunnskap og større forståelse for hvordan jordmødre opplever å møte og støtte gravide med fødselsangst gjennom svangerskapet. Problemstilling: Hvordan opplever jordmor å møte og støtte kvinner med fødselsangst i svangerskapet?  Metode: Kvalitativ metode med semistrukturerte individuelle intervjuer, med 10 jordmødre ...
  • Motstandsressurser i forbindelse med arbeidsrelaterte utfordringer fra et jordmorperspektiv - En systematisk litteraturstudie 

   Bunes, Oda Riiser; Sivertsen, Karoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-09)
   Hensikt: Å sammenfatte eksisterende kunnskap om motstandsressurser jordmødre beskriver i møte med arbeidsrelaterte utfordringer. Studien undersøkte hvordan dette kan bidra til ivaretakelse av jordmødre, slik at flest mulig blir værende i yrket. Problemstilling: Hvordan beskriver jordmødre motstandsressurser i forbindelse med arbeidsrelaterte utfordringer i sin arbeidssituasjon? Metode: ...
  • Bekkenomsorg: Kvinners bekkenbunn fra svangerskap til etterkontroll - En tverrsnittstudie 

   Bartok, Nina; Eidesmo, Julie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-08)
   Hensikt: Undersøke hvilken sammenheng informasjon og oppfølging i svangerskaps- og barselomsorgen har med førstegangsfødende kvinners kunnskap om bekkenbunnstrening og videre oppfølging av bekkenbunnsfunksjon etter fødsel. Metode: Tverrsnittstudie med data innsamlet gjennom et anonymt spørreskjema. Førstegangsfødende >18 år som fødte i Norge fra 1. januar 2022 til 1. juli 2023 ble inkludert. Analyser: ...
  • Hjemmefødsel - En systematisk litteraturstudie av jordmors erfaringer 

   Braham, Sharon Lea; Bårdsen, Malin Dahl (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-08)
   Bakgrunn: Bakgrunn for studien baserer seg på hjemmefødsel sett fra et jordmorfaglig perspektiv, hvor den faglige vurderingen og erfaringen med hjemmefødsler er av interesse. Hensikt: Hensikten med studien er å sammenfatte litteraturen som omhandler jordmors erfaringer med hjemmefødsler. Problemstilling: Hvilke erfaringer har jordmødre med hjemmefødsel? Metode: Systematisk litteraturstudie ...
  • Nyutdannede jordmødre i Norge og uheldige hendelser på jobb; en tverrsnittsstudie Hvordan påvirker hendelsene de i ettertid, og hvilken oppfølging har de fått? 

   Molden, Camilla; Bergland, Alise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-07)
   Tittel: Nyutdannede jordmødre i Norge og uheldige hendelser på jobb; en tverrsnittsstudie. Hensikt: Hensikten med studien er å utforske hva som kjennetegner nyutdannede jordmødre som opplever uheldige hendelser på jobb, hvilke mestringsstrategier de benytter og hvilke reaksjoner de opplever i etterkant av uheldige hendelser. Videre tar studien sikte på å kartlegge hvilken oppfølging nyutdannede ...
  • Geografiske forskjeller i kommunal eldreomsorg i Norge -En oppsummering av kunnskap 

   Rød, Daniel Andre Voll; Jakobsen, Monika Dybdahl (Research report; Forskningsrapport, 2024)
   Denne kunnskapsoppsummeringen handler om geografiske forskjeller i norsk kommunal eldreomsorg. Oppsummeringen er basert på Arksey og O’Malleys metodiske rammeverk for «scoping reviews» og inkluderer 64 forsknings- og utviklingsarbeider publisert mellom 2007 og 2022. Oppsummeringen har som hovedhensikt å oppsummere og tilgjengeliggjøre forskning samt relevante offentlige dokumenter om geografiske ...
  • Ivaretakelse av pårørende når kreftpasienter i palliativ fase skrives ut fra sykehus – en litteraturstudie med systematisk tilnærming. 

   Bønå, Tina-Agnete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
   Bakgrunn: Demografisk utvikling, med en aldrende befolkning som lever lenger med kreftsykdom, kombinert med fremtidig knapphet på arbeidskraft gjør at det blir tillagt større belastinger på pårørende når kreftpasienter i palliativ fase skrives ut fra sykehus. Når pasienter skal motta lindrende behandling i hjemmet er helsetjenesten avhengig av samarbeid med pårørende. Dette gjør at pårørende står i ...
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt på sykehjem – når grensene blir utydelige - Sykepleierens refleksjoner 

   Lindasdatter-Rønning, Iris (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
   Denne kvalitative studien har undersøkt sykepleieres forståelser av begrepene vold, overgrep og omsorgssvikt. Og samtidig forsøkt å belyse hvordan sykepleierne forholder seg til og håndterer gråsonehendelser som oppstår på sykehjem. Bakgrunnen for dette har vært med utgangspunkt i en doktorgradsavhandling (Botngård, 2021), som blant annet konkluderte med at definisjonsutfordringer foreligger for ...
  • Veiledning - Ett rom for å snakke om opplevelsene i arbeidet med kreftpasienter. En kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer med å delta i organiserte veiledningsgrupper 

   Berntsen, Elisabeth; Pedersen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-03)
   Bakgrunn: I Norge rammes ca. en av tre av kreft i løpet av livet, og i slutten av 2020 var det over 305.500 personer som har eller har hatt en kreftdiagnose. Sykepleie til kreftpasienten er kompleks og givende, hvor en kan oppleve glede, sorg, tristhet, lidelse og død som en del av arbeidshverdagen. Mange sykepleiere opplever å stå alene i vanskelige pasientsituasjoner og opplever at arbeidet med ...
  • Livskvalitet og trivsel i kvinnelig toppfotball 

   Fjelddahl, Katrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
   Bakgrunn: Samspillet mellom fysiske og mentale faktorer har i økende grad blitt anerkjent som viktig for å oppnå gode prestasjoner i idrett generelt, også innen kvinnefotball. Fordi mentale faktorer er vanskeligere å operasjonalisere og å måle effekten av enn strategier for å forbedre fysisk ytelse, kan de lett bli underprioritert blant trenere og i støtteapparat. Underprioriteringen kan være ...