Now showing items 1-20 of 399

  • 24 timers posisjonering for barn med spastisk quadriplegi. Et foreldreperspektiv 

   Henninen, Anita Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Studien er en kvalitativ undersøkelse og et kvalitativt forskningsintervju er benyttet som metode i tilvirkningen av data. Undersøkelsen har fokus mot foreldres erfaringer ved å skulle gjennomføre 24 timers posisjonering, inkludert tilpasset sovesystem på natten, for eget barn. Det er relativt lite erfaring her i Norge med å tenke posisjonering hele døgnet for barn med store bevegelsesvansker, og ...
  • Anestesisykepleierens ivaretakelse av operasjonspasienten i det korte møtet. Vurdering av muligheter, handling og begrunnelse. 

   Emberland, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-08)
   Studiens hensikt var å dokumentere erfaring fra anestesisykepleiere. Hvordan de vurderer muligheten for å ivareta omsorg i det korte møtet de har med operasjonspasienten før de skal ha anestesi. Dette er en liten studie, men den kan bidra til å sette fokus og frembringe kunnskap om hvor viktig det er, og hvordan man skal ivareta omsorgen i det korte møtet med pasienter. Anestesisykepleierne som ...
  • Anestesisykepleieres bruk av klinisk blikk : og dokumentasjon av dette 

   Thomassen, Sylvin Britt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i følgende tema: Klinisk blikk i utøvelsen av anestesisykepleie. Hvordan bruker anestesisykepleiere klinisk blikk i sitt arbeid? Hvordan påvirker dette de vurderinger de gjør og de avgjørelser de tar? Hvordan dokumenterer de eventuelt det kliniske blikket? Arbeidet tar utgangspunkt i et fokusgruppeintervju med fire anestesisykepleiere som har lang erfaring ...
  • Anhörigas erfarenheter av kommunikation på intensivavdelningen - En systematisk litteraturstudie 

   Kaspersson, Ivar Mattias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Intensivvårdssjuksköterskan har ett stort ansvar för behandlingen av patienten på intensiven men också ett ansvar för de anhöriga till patienten. Anhöriga är i en utsatt situation och har stor risk att drabbas av psykiska påfrestningar. Det har tidigare gjorts mycket forskning på anhöriga till intensivpatienten men inte lika på kommunikation med anhöriga till intensivpatienten. Därför har jag har ...
  • Anorexia nervosa hos barn og unge. Er fysisk aktivitet nyttig i behandling? En kunnskapsoppsummering 

   Dahl, Susann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Sammendrag Tittel: Anorexia nervosa hos barn og unge. Er fysisk aktivitet virksomt i behandling? En kunnskapsoppsummering. Forfatter: Susann Dahl Veileder: Børge Idar Mathiassen Bakgrunn: Den store andelen personer som rammes av psykiske lidelser har ført til et økt fokus på psykisk helse og ulike strategier for forebygging, selvhjelp og behandling. En stadig voksende dokumentasjon av den ...
  • Arbeid - en arena for bedring hos mennesker med psykiske lidelser? 

   Selseng, Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Studien har utgangspunkt i den store andelen av personer med psykiske lidelser som er utenfor arbeidslivet, til tross for at mange i denne gruppen ønsker jobb. Forskning støtter opp om at arbeid har positiv effekt på helse og livskvalitet. Det er imidlertid færre studier som har fått frem de subjektive erfaringene ved arbeid hos mennesker med psykiske lidelser, og særlig på norske forhold. Hensikten ...
  • Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen 

   Bilden, Unni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-04)
   Bakgrunn: Flere internasjonale studier viser at traumatiske opplevelser i barndom og voksen alder er assosiert med utvikling av dårlig helse på mange områder. Årsakene eller begrunnelsene for disse sammenhengene er fortsatt ikke godt nok forstått. Hensikten med denne studien er å undersøke assosiasjonen mellom psykisk eller fysisk vold – i barndom og voksen alder- og selv rapportert psykisk helse ...
  • Autonomi blant sykehjemsbeboere 

   Rajalingam, Parabaran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-07)
   Forskning om livskvalitet på sykehjem viser at det er viktig for beboere å bestemme i hverdagen i saker som angår dem selv. På sykehjem virker det mer naturlig å snakke om medbestemmelse isteden for selvbestemmelse. Studiens hensikt har vært å belyse fem sykepleieres opplevelser og erfaringer knyttet til beboeres autonomi på sykehjem.For å finne svar på problemstillingen ble fem sykepleiere som ...
  • Avdelingslederes erfaringer med å behandle avviksmeldinger på sykehjem 

   Andersen, Ingvil Birkelund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-01)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: I dag bor det over 40 000 pleietrengende eldre på norske sykehjem. Statistisk sett har de fem diagnoser hver. Avdelingslederes formelle ansvar er påse at pleietilbud er av god og forsvarlig karakter. En måte å kontrollere kvalitet og pasienters sikkerhet på er gjennom avviksprosedyren. Denne prosedyren er en del av kommunenes interne kontrollsystem. Formål: I forskningssammenheng ...
  • Avviksregistreringens betydning for god sykepleie 

   Larsen, Lill Sverresdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-18)
   Studien har tatt utgangspunkt i de store rapporterte mørketall vedrørende uønskede hendelser og manglende avviksregistrering i spesialisthelsetjenesten. Problemet er utdypet i tidligere studier som i hovedsak har hatt fokus på strukturelle og kulturelle forhold. Denne studien har vektlagt hva sykepleierne gjør når de erfarer avvik. Et premiss har vært at oppfatningen av eget ansvar vises gjennom ...
  • Å begynne å drikke igjen. Tilbakefall til problematisk alkoholbruk etter rusbehandling. Et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv 

   Kvamme, Brita Odland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-10)
   Flertallet av pasienter som har vært til behandling for sitt alkoholproblem opplever ett eller flere tilbakefall til problematisk alkoholbruk etter rusbehandling. Tidligere forskning har i liten grad sett på tilbakefall fra pasientens perspektiv. Målet med denne studien var derfor å belyse og løfte fram pasienters egne opplevelser og erfaringer av tilbakefall, og å bidra til økt forståelse av ...
  • Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. 

   Nymo, Astrid Vekve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-29)
   Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig ...
  • Å bli tatt av orkanen : en kvalitativ studie om opplevd hverdagsliv etter en traumatisk hodeskade 

   Sivertsen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Traumatisk hodeskade er den ledende årsaken til langvarig funksjonshemninger hos unge voksne i dag. Skadene er ofte spredt og av diffus art, noe som gjør pasienter med traumatisk hodeskade til en svært heterogen gruppe. I denne studien har jeg har belyst hvordan hverdagslivet oppleves minimum ett år etter en traumatisk hodeskade. Dette i den hensikt å skape en bedre forståelse for de utfordringer ...
  • Å delta på gruppebehandling sammen med andre som har Cerebral Parese. En intervjustudie av ungdom med Cerebral Parese (CP) som går til gruppebehandling ledet av fysioterapeuter 

   Kongshavn, Eli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-05)
   Bakgrunn: Personer med cerebral parese (CP) er en stor heterogen pasientgruppe for barne- og ungdomsfysioterapeuter. Mange av personene med CP trenger livslang trening for å opprettholde funksjonen og for å forebygge sekundære muskel- og skjelettplager. Fysioterapeuter tilbyr ulike typer behandling, og det handler om å tilpasse et opplegg til den enkelte pasienten. Gruppebehandling er en behandlingsform ...
  • Å gi seg selv mer tyngde. En kasusbeskrivelse av hvordan Psykomotorisk fysioterapi kan fremme utvikling av selvet 

   Norrøne, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-11)
   <p><i>Bakgrunn -</i> Kvalitative studier på psykomotorisk fysioterapi gir et bilde av en sammenheng mellom økt kontakt med egen kropp og økt bevissthet rundt seg selv som person, altså endringer i selvfunksjoner. Teori om kommunikasjon og utvikling av selvet kan belyse slike empiriske funn. Denne studiens mål er å utforske hvordan det som skjer i en behandlingstime med psykomotorisk fysioterapi kan ...
  • Å høyra meir enn dei fleste. Forståande perspektiv på levd erfaring av å høyra stemmer og lydar. 

   Kalhovde, Anne Martha (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-08)
   Hovudtema i denne hovudfagsoppgåva er levd erfaring av å høyra stemmer og lydar som einskilde menneske er åleine om å erfare. Omgrepet 'personleg erfarte stemmer og lydar' vert introdusert. Omgrepet viser til at høyrselsfenomena sitt særpreg er knytt til at dei berre kan høyrast av den som erfarar dei, at dei vert erfart som ikkje-meg, og at dei er forma gjennom livet til den som erfarer dei.
  • Å jobbe med selvskadende pasienter: Hva er problemet med det? - en kvalitativ studie om sykepleierens opplevelse av selvskading. 

   Karlstad, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-05)
   Temaet som utforskes i denne oppgaven er sykepleiers opplevelse av selvskading. Hensikten med studien var å utforske hvilke belastninger sykepleiere opplever i sitt arbeid med pasienter med selvskadingsproblematikk. Selvskading oppleves dramatisk og de som må forholde seg til dette, preges ofte sterkt. Selvskading er ikke en diagnose, men pasienter innlegges ofte i akuttpsykiatriske sengeposter, ...
  • "Å jobbe med spedbarnskolikk." En kvalitativ studie av helsesøsters erfaringer med spedbarnskolikk 

   Skagen, Therese Katrin Furnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-09-30)
   Temaet for studien var spedbarnskolikk. Dette fordi det var ønskelig å få mer kunnskap om hvordan helsesøstre jobber med familier som opplever spedbarnskolikk. Det er en kvalitativ studie inspirert av en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Det ble gjennomført intervjuer med fire helsesøstre og studiens problemstillingen var; "hvordan møter helsesøstre familier hvor et spedbarn har kolikk?". Den ...
  • Å kle seg etter arbeidstøysretningslinje.Er det så viktig? 

   Lorentzen, Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-07)
   Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten pålegger sykehus å ha infeksjonskontrollprogram. Infeksjonskontrollprogram skal blant annet inneholde retningslinjer for bruk av arbeidstøy. I arbeidstøysretningslinjen i Helse Nord står det blant annet at klokke og ring ikke er tillatt å bruke, samtidig som man er ikledd arbeidstøy, og i pasientrettet arbeid. Klokke og ring forhindrer god ...
  • Å lede fram læring og kompetanseutvikling blant ansatte spredt for alle vinder. Det umuliges kunst? En kvalitativ studie om mellomlederes muligheter til å legge til rette for læring og kompetanseutvikling i hjemmetjenesten. 

   Børresen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-06)
   Bakgrunn og hensikt: I denne studien utforsker jeg mellomlederes muligheter til å legge til rette for læring og kompetanseutvikling i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten skiller seg fra sykehjem og andre institusjoner ved at de ansatte jobber alene store deler av døgnet. På grunn av dette fremstår hjemmetjenesten som læringsarena spesielt sårbar. Hensikten med denne studien er å skaffe kunnskap om ...