Now showing items 1-20 of 586

  • 24 timers posisjonering for barn med spastisk quadriplegi. Et foreldreperspektiv 

   Henninen, Anita Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Studien er en kvalitativ undersøkelse og et kvalitativt forskningsintervju er benyttet som metode i tilvirkningen av data. Undersøkelsen har fokus mot foreldres erfaringer ved å skulle gjennomføre 24 timers posisjonering, inkludert tilpasset sovesystem på natten, for eget barn. Det er relativt lite erfaring her i Norge med å tenke posisjonering hele døgnet for barn med store bevegelsesvansker, og ...
  • Alderdom og livskvalitet i rurale kyststrøk; "Betydningen av uformell omsorg og lokal tilknytning som verdier for å leve en meningsfull alderdom i rurale strøk" 

   Giæver, Anne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-01)
   Bakgrunn Sykepleie i rurale områder krever generalistkompetanse og stor grad av fleksibilitet og selvstendighet. Det er utfordrende å tilby gode helsetjenester i distriktene i Finnmark. Store avstander og et arktisk klima forhindrer ofte enkel fremkommelighet. Etter å ha reist ut som sykepleier i distriktet i flere år ønsker jeg å finne ut av hva som gjør at de som lever der klarer seg med mindre ...
  • Amming og ernæring etter innføringen av den tredelte foreldrepermisjonen. En kvalitativ studie om hvordan familien tilpasser seg den tredelte foreldrepermisjonen, og hvordan helsesykepleier kan bidra til at familien mestrer eventuelle utfordringer 

   Johansen, Marte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-05)
   Bakgrunn: i 2018 og 2019 ble foreldrepermisjonen i Norge delt i tre like store deler; en del til mor, en del til far og en del familien kunne disponere selv. Endringen gjorde at mors betalte foreldrepermisjon ble kortere, noe som kan utfordre muligheten til å følge Helsedirektoratets ammeanbefalinger. Ammeanbefalingene fra Helsedirektoratet er basert på oppsummering av tidligere forskning, og viser ...
  • Anestesisykepleierens ivaretakelse av operasjonspasienten i det korte møtet. Vurdering av muligheter, handling og begrunnelse. 

   Emberland, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-08)
   Studiens hensikt var å dokumentere erfaring fra anestesisykepleiere. Hvordan de vurderer muligheten for å ivareta omsorg i det korte møtet de har med operasjonspasienten før de skal ha anestesi. Dette er en liten studie, men den kan bidra til å sette fokus og frembringe kunnskap om hvor viktig det er, og hvordan man skal ivareta omsorgen i det korte møtet med pasienter. Anestesisykepleierne som ...
  • Anestesisykepleieres bruk av klinisk blikk : og dokumentasjon av dette 

   Thomassen, Sylvin Britt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i følgende tema: Klinisk blikk i utøvelsen av anestesisykepleie. Hvordan bruker anestesisykepleiere klinisk blikk i sitt arbeid? Hvordan påvirker dette de vurderinger de gjør og de avgjørelser de tar? Hvordan dokumenterer de eventuelt det kliniske blikket? Arbeidet tar utgangspunkt i et fokusgruppeintervju med fire anestesisykepleiere som har lang erfaring ...
  • Anestesisykepleieres perspektiv på forekomst av og kompetanse ved håndtering av uforutsette kardiovaskulære hendelser under anestesi: en tverrsnittstudie 

   Haugen, Antonie Grasmo; Lindgren, Anna Maria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
   Bakgrunn: Valg av tema utviklet seg på bakgrunn av erfaringer gjort i praksis rundt håndteringen av uforutsette kardiovaskulære hendelser under anestesi. Disse hendelser kan ramme alle pasienter, både de med risikofaktorer, men også friske pasienter. Pasienter med kjent kardiovaskulær komorbiditet er mer utsatt for utvikling av kardiovaskulære komplikasjoner under anestesi, og krever dermed at det ...
  • Anhörigas erfarenheter av kommunikation på intensivavdelningen - En systematisk litteraturstudie 

   Kaspersson, Ivar Mattias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Intensivvårdssjuksköterskan har ett stort ansvar för behandlingen av patienten på intensiven men också ett ansvar för de anhöriga till patienten. Anhöriga är i en utsatt situation och har stor risk att drabbas av psykiska påfrestningar. Det har tidigare gjorts mycket forskning på anhöriga till intensivpatienten men inte lika på kommunikation med anhöriga till intensivpatienten. Därför har jag har ...
  • Anorexia nervosa hos barn og unge. Er fysisk aktivitet nyttig i behandling? En kunnskapsoppsummering 

   Dahl, Susann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Sammendrag Tittel: Anorexia nervosa hos barn og unge. Er fysisk aktivitet virksomt i behandling? En kunnskapsoppsummering. Forfatter: Susann Dahl Veileder: Børge Idar Mathiassen Bakgrunn: Den store andelen personer som rammes av psykiske lidelser har ført til et økt fokus på psykisk helse og ulike strategier for forebygging, selvhjelp og behandling. En stadig voksende dokumentasjon av den ...
  • Arbeid - en arena for bedring hos mennesker med psykiske lidelser? 

   Selseng, Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Studien har utgangspunkt i den store andelen av personer med psykiske lidelser som er utenfor arbeidslivet, til tross for at mange i denne gruppen ønsker jobb. Forskning støtter opp om at arbeid har positiv effekt på helse og livskvalitet. Det er imidlertid færre studier som har fått frem de subjektive erfaringene ved arbeid hos mennesker med psykiske lidelser, og særlig på norske forhold. Hensikten ...
  • Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen 

   Bilden, Unni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-04)
   Bakgrunn: Flere internasjonale studier viser at traumatiske opplevelser i barndom og voksen alder er assosiert med utvikling av dårlig helse på mange områder. Årsakene eller begrunnelsene for disse sammenhengene er fortsatt ikke godt nok forstått. Hensikten med denne studien er å undersøke assosiasjonen mellom psykisk eller fysisk vold – i barndom og voksen alder- og selv rapportert psykisk helse ...
  • Autonomi blant sykehjemsbeboere 

   Rajalingam, Parabaran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-07)
   Forskning om livskvalitet på sykehjem viser at det er viktig for beboere å bestemme i hverdagen i saker som angår dem selv. På sykehjem virker det mer naturlig å snakke om medbestemmelse isteden for selvbestemmelse. Studiens hensikt har vært å belyse fem sykepleieres opplevelser og erfaringer knyttet til beboeres autonomi på sykehjem.For å finne svar på problemstillingen ble fem sykepleiere som ...
  • Autonomi og meningsdannelse i klinisk resonnering - En kvalitativ intervjustudie om fysioterapeuters erfaringer med å anvende fysioterapitilnærmingen ICoreDIST når det kommer til klinisk resonnering og valg i fysioterapi 

   Rubach, Cathrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
   Sammendrag Hensikt og bakgrunn: Denne studien har til hensikt å tilføre fagfeltet ny kunnskap gjennom ny innsikt i fysioterapeuters opplevelse av å bruke fysioterapitilnærmingen ICoreDIST for personer med hjerneslag i subakutt fase når det kommer til klinisk resonnering og valg i fysioterapi. Bakgrunnen for valgt tema og problemstilling er pasientgruppens store utbredelse og manglende forskning ...
  • Avdelingslederes erfaringer med å behandle avviksmeldinger på sykehjem 

   Andersen, Ingvil Birkelund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-01)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: I dag bor det over 40 000 pleietrengende eldre på norske sykehjem. Statistisk sett har de fem diagnoser hver. Avdelingslederes formelle ansvar er påse at pleietilbud er av god og forsvarlig karakter. En måte å kontrollere kvalitet og pasienters sikkerhet på er gjennom avviksprosedyren. Denne prosedyren er en del av kommunenes interne kontrollsystem. Formål: I forskningssammenheng ...
  • Avviksregistreringens betydning for god sykepleie 

   Larsen, Lill Sverresdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-18)
   Studien har tatt utgangspunkt i de store rapporterte mørketall vedrørende uønskede hendelser og manglende avviksregistrering i spesialisthelsetjenesten. Problemet er utdypet i tidligere studier som i hovedsak har hatt fokus på strukturelle og kulturelle forhold. Denne studien har vektlagt hva sykepleierne gjør når de erfarer avvik. Et premiss har vært at oppfatningen av eget ansvar vises gjennom ...
  • Å begynne å drikke igjen. Tilbakefall til problematisk alkoholbruk etter rusbehandling. Et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv 

   Kvamme, Brita Odland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-10)
   Flertallet av pasienter som har vært til behandling for sitt alkoholproblem opplever ett eller flere tilbakefall til problematisk alkoholbruk etter rusbehandling. Tidligere forskning har i liten grad sett på tilbakefall fra pasientens perspektiv. Målet med denne studien var derfor å belyse og løfte fram pasienters egne opplevelser og erfaringer av tilbakefall, og å bidra til økt forståelse av ...
  • Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. 

   Nymo, Astrid Vekve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-29)
   Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig ...
  • Å bli mer forankret i seg selv. En studie om væremåter og handlingsmuligheter i psykomotorisk fysioterapi. 

   Stulen, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
   Bakgrunn: Studier innen psykomotorisk fysioterapi belyser at pasienter får økt kroppskontakt og kroppsbevissthet, og hvordan behandling kan fremme endring og nye handlinger. Det er få beskrivelser av hvordan fysioterapeuten og pasienten arbeider i behandling for å fremme nye handlinger. Hensikt: Målet med studien er å undersøke hvordan fysioterapeuten utforsker pasienten sine vaner og væremåte ...
  • Å bli tatt av orkanen : en kvalitativ studie om opplevd hverdagsliv etter en traumatisk hodeskade 

   Sivertsen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Traumatisk hodeskade er den ledende årsaken til langvarig funksjonshemninger hos unge voksne i dag. Skadene er ofte spredt og av diffus art, noe som gjør pasienter med traumatisk hodeskade til en svært heterogen gruppe. I denne studien har jeg har belyst hvordan hverdagslivet oppleves minimum ett år etter en traumatisk hodeskade. Dette i den hensikt å skape en bedre forståelse for de utfordringer ...
  • Å delta på gruppebehandling sammen med andre som har Cerebral Parese. En intervjustudie av ungdom med Cerebral Parese (CP) som går til gruppebehandling ledet av fysioterapeuter 

   Kongshavn, Eli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-05)
   Bakgrunn: Personer med cerebral parese (CP) er en stor heterogen pasientgruppe for barne- og ungdomsfysioterapeuter. Mange av personene med CP trenger livslang trening for å opprettholde funksjonen og for å forebygge sekundære muskel- og skjelettplager. Fysioterapeuter tilbyr ulike typer behandling, og det handler om å tilpasse et opplegg til den enkelte pasienten. Gruppebehandling er en behandlingsform ...
  • Å gi seg selv mer tyngde. En kasusbeskrivelse av hvordan Psykomotorisk fysioterapi kan fremme utvikling av selvet 

   Norrøne, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-11)
   <p><i>Bakgrunn -</i> Kvalitative studier på psykomotorisk fysioterapi gir et bilde av en sammenheng mellom økt kontakt med egen kropp og økt bevissthet rundt seg selv som person, altså endringer i selvfunksjoner. Teori om kommunikasjon og utvikling av selvet kan belyse slike empiriske funn. Denne studiens mål er å utforske hvordan det som skjer i en behandlingstime med psykomotorisk fysioterapi kan ...