Recent additions

 • Subliminal priming og betinging av kunstige stereotyper 

  Brandt, Kai Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-09)
  En hyppig brukt metode for å studere subliminale fenomener er det maskerte primings-paradigmet. Tidligere studier med dette paradigmet har vist at subliminal priming og betinging har en effekt, men det er likevel uklarheter knyttet til ulike modererende faktorer. Slike modererende faktorer kan for eksempel være forsøksdeltakeres holdninger mot en stimulus eller det kan også være av mer teknisk art ...
 • How to Measure a Growth Mindset. A Validation Study of the Implicit Theories of Intelligence Scale and a Novel Norwegian Measure 

  Ingebrigtsen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
  A person's mindset, or implicit theory of intelligence, has been linked to many factors such as academic achievement, resiliency, and well-being. However, researchers have questioned the definitional clarity of the mindset construct and recent meta-analyses have reported confusing findings, such as interventions only having an effect on academic achievement if manipulation checks fail. This poses ...
 • Words lead to action. Do incompatible movements interfere with verbal stimulus-response learning? 

  Skjoldli, Are (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
  Abstract Embodied cognition research has shown that bodily activity could affect cognitive processes in multiple ways. It has for instance been theorized that when we process language related to physical actions such as the word “push”, we automatically use the motor-areas of the brain to simulate our understanding of this concept, much like actually performing a pushing action. In this study, I ...
 • Positive og negative konsekvenser for barn av psykisk- og somatisk syke. Gruppeforskjeller for barn som pårørende 

  Karlsen, Malin Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Formålet med denne retrospektive studien var (1) å undersøke om det er forskjeller i opplevde positive og negative konsekvenser mellom pårørende barn av psykisk og somatisk syke foreldre, (2) å undersøke om det forelå en sammenheng mellom foreldrenes sykdomsstatus, og type oppgaver som barn av de ulike pårørendegruppene utførte i oppveksten, og (3) å se om disse oppgavetypene har en sammenheng med ...
 • Predictors of mental health problems among adolescents. The relationship between life events, bullying, and resilience 

  Jakobsen, Karine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-01)
  This thesis examined predictors of mental health problems such as demographic variables, life events, bullying, cyber-bullying and resilience, in addition to estimate the prevalence of different mental health problems among adolescents in a small municipality in Northern-Norway. The sample (N =158) were pupils’ attending primary schools (46% girls and 54% boys, response rate 31%). The participants ...
 • Employees with Asperger syndrome - experiences and challenges 

  Pedersen, Kristina Nyvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  Asperger syndrome (AS) is a pervasive developmental disorder which is characterized by restricted, stereotypical, and repetitive behavior and interests with an abnormal intensity (ICD-10, 2016). Unfortunately, the vocational outcome for this population is extremely variable (Howlin, 2000).The aim of the present study was to retrieve information about informant’s experiences and challenges in work-life ...
 • Personlighetsendring hos foreldre og barn 

  Iversen, Trond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  I denne oppgaven ble personlighetsendringer hos en kohort foreldre og barn fulgt med tre repeterte målinger, en måling ved inklusjon og en etter tre og seks års oppfølging. Målingene ble foretatt med spørreskjemaet NEO-PI som måler de fem (Big Five) personlighetsfaktorene nevrotisisme, ekstraversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet. Det ble inkludert 219 personer, 113 kvinner (51,6 %), ...
 • How do Authentic Leaders facilitate Innovation? The roles of Psychological Capital, Work Engagement and Creativity 

  Tveiterås, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-05)
  The aim of the present study is to examine how Authentic Leadership might facilitate innovation through the mechanisms of Psychological Capital, Work Engagement and Creativity. We surveyed a sample of leaders and employees (N=79) in three middle sized Norwegian companies, who all share HR-department. They are operating in the fields of banking, real-estate and accounting. We analysed the data using ...
 • Why Bother to Participate? What Influences Student Motivation to Participate in Student Evaluations of Teaching (SET)? 

  Hoel, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  When response rates on student evaluation of teaching (SET) are low, the results cannot be interpreted as reliable and therefore not be used as intended. The low response rates, followed by departments inability to properly interpret responses from the students who do participate is a big problem. Where does the motivation to participate break down, and where and how does it make sense for the ...
 • Bruk av hesteassistert psykoterapi til behandling av mennesker med relasjonstraumer: En kvalitativ undersøkelse 

  Vebostad, Mailen Ljovshin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  Hensikten med studien er å utforske hvordan pasienter opplever hesteassistert psykoterapi som en del av deres behandling. Hesteassistert psykoterapi gir pasientene lærdom gjennom en praktisk tilnærming i nåtid fremfor teori, og er det som skiller hesteassistert psykoterapi ut fra annen behandling. For å utforske dette, ble det benyttet et kvalitativ design, og semi-strukturerte intervjuer av fem ...
 • Implisitte og eksplisitte holdninger mot eldre arbeidere 

  Røli, Ingrid Haugen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  Formålet med denne studien var å undersøke implisitte og eksplisitte holdninger mot eldre arbeidere i Norge. I studie 1 undersøkte vi norske studenters spontane tanker om vanlige stereotypier mot eldre arbeidere i det norske samfunnet. Den kvalitative analysen viste at norske stereotypier mot eldre arbeidere samsvarer med stereotypier fra andre land. I tillegg pilot-testet og identifiserte vi et ...
 • The Effect of Parents’ Integration and Acceptance of the Hosting Culture on Immigrant Adolescents’ Dual Identity 

  Soltanpanah, Jilwan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  Formålet med dette studiet var å undersøke forholdet mellom og prediktorer av innvandrer ungdoms tre kulturelle identiteter, etnisk identitet (dvs. identiteten knyttet til opprinnelseskulturen), nasjonal identitet (dvs. identiteten knyttet til verts kultur) og dual identitet (dvs. en integrert identitet kombinert av både etnisk og verts kultur). Vi gjennomførte en studie med 97 ungdommer med ...
 • Stress, kroniske smerter og funksjonsbegrensning. Hvilken innvirkning kan psykologisk stress og sykdomsforståelse ha på smertetilstand og funksjonsbegrensning ved leddgikt? 

  Lysheim, Ingrid Reinaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-04)
  Sammendrag Mål: Målet med denne prospektive studien var å undersøke om psykologisk stress og sykdomsforståelse kan påvirke smertetilstanden og funksjonsbegrensning hos pasienter med leddgikt - revmatoid artritt (RA). Metode: Tre hundre og fem pasienter med RA behandlet ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) ble kontaktet via post og invitert til å delta. Data ble innsamlet ved å bruke ...
 • «Å bli forelder var mer vanskelig enn jeg hadde forventet». En kvantitativ analyse av utsagn på spørreinstrumentet Parent Stress Index i fire analysegrupper fra tre ulike studier 

  Jennerwein, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-02-25)
  Mitt formål med denne masteroppgaven har vært å få kunnskap om foreldres attribusjon knyttet sin opplevelse av foreldrestress i grupper av foreldre som har barn i risiko for utviklingspsykologisk skjevutvikling. Jeg har analysert data fra spørreinstrumentet Parenting Stress Index (PSI) fra fire foreldregrupper: foreldre til barn med atferdsvansker, foreldre til premature barn, fosterforeldre samt ...
 • Amygdala's "unfelt" emotions? 

  Profeti, Italo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
  Participants saw “hybrid” pictures of faces composed by superimposing neutral expression in high spatial frequencies (HSF, 7-128 cycles/image) over different emotional expressions in low spatial frequencies (LSF, 1-6 cycles). While explicitly judging them as neutral, participants rated the hybrids as friendly when the emotion showed in the low frequencies was positive, and as unfriendly when the ...
 • Distinguishing early Alzheimer’s disease from normal ageing. A time course analysis of clustering and switching 

  Espetvedt, Annelin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-02)
  An impairment emerging in the early course of Alzheimer’s disease (AD) concerns the ability to produce words, reflected in verbal fluency (VF). Previously, a time analysis of correct words, repetitions, and intrusions has been done, and this study aims to expand this time analysis by introducing clustering and switching. 24 healthy young adults, 23 healthy older adults, and 19 patients with early ...
 • Motivasjonsmestring hos norske lærere. En fenomenologisk studie 

  Risjord, Caroline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-04-22)
  I 2013 ble det gjennomført en OECD-undersøkelse i 34 land, hvor norske lærere selv rapporterte at de ikke mestret å motivere de umotiverte elevene sine spesielt godt. Til sammenligning rapporterte danske lærere at dette var noe de mestret i stor grad. Formålet med denne studien var å undersøke hvorfor norske lærere føler at de ikke mestrer å motivere de umotiverte elevene sine spesielt godt, i en ...
 • Causes and consequences of stress. Interplay between cognitive social and biological aspects 

  Nolen, Kristi Shannon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-03)
  The purpose of this article is to explore the roles of cognitive, social and biological reasons for stress and to relate practical interventions to them. Understanding stress and how it can play out is pivotal in managing it. The physiological stress response works much in the same manner in individuals everywhere; first observing something that is potentially perceived as a threat to the self, and ...
 • Livskvalitet hos mennesker med lett utviklingshemming. En kvalitativ studie 

  Olsen, Monica Isabel Benedikte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-04)
  Sammendrag Livskvalitet hos mennesker med utviklingshemming har vært lite forsket på i Norge, mens det internasjonalt sett har vært økende interesse for å utvikle måleinstrumenter for dette konstruktet. Formålet med denne studien var å undersøke hvordan mennesker med lett utviklingshemming opplever sin livskvalitet og hvordan de formidler sin opplevelse til sine omgivelser. Individuelle semistrukturerte ...
 • "Choosing to live". Experiences of coping in recovery from drug addiction - a phenomenological study 

  Blindheim, Line Grebstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-02)
  Abstract Substance addiction is detrimental to the addict, their family, social environment and society as a whole, which is why research needs to approach it with problem solving in mind. The present study has a salutogenic health perspective, and focuses on coping in recovery from substance addiction. The informants’ experiences of coping were explored using the qualitative approach. The informants ...

View more