Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Margrethe
dc.contributor.authorHemmingsen-Larsen, Maria
dc.date.accessioned2019-01-03T09:01:22Z
dc.date.available2019-01-03T09:01:22Z
dc.date.issued2018-11-01
dc.description.abstract<i>Bakgrunn</i>: Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene i vesten. I Norge er det en økt satsing på velferdstjenester i brukernes nærmiljø, og mange har behov for arbeidsrettede tiltak. Gårdsdyr-assistert intervensjon (GDAI) kan være et arbeidsrettet tiltak. Det finnes mye forskning på dyreassistert intervensjon med kjæledyr, men lite knyttet til gårdsdyr. <p> <p><i>Hensikt</i>: Hensikten med studien er å få innsikt i helsepersonells erfaringer fra GDAI for personer med depresjon. <p> <p><i>Problemstilling</i>: Hva erfarer helsepersonell som betydningsfullt ved GDAI for personer med depresjon? <p> <p><i>Metode</i>: Kvalitativ intervju studie. <p> <p><i>Resultater</i>: Helsepersonell erfarer at helhetlig helsefremming er viktig. Videre er det viktig å oppleve mestring og mening gjennom å ha en vanlig jobb. Tillit og trygghet bidrar til en oppbyggingsprosess. Det er sentralt at gårdsdyr som psykisk helsehjelp gir mulighet til å være betydningsfull. Gårdsdyr kan ha samme effekt som kjæledyr har på menneskers psykiske helse. Det er delte oppfatninger blant helsepersonell om hvorvidt gården driver behandling eller ikke. Helsefremming som begrep kan erstatte behandlingsbegrepet. <p> <p><i>Konklusjon</i>: GDAI kan være et supplement til annen behandling innen psykisk helsevern og gårdsdyr kan ha de samme effekter som kjæledyr har på menneskers psykiske helse. Behandlingsbegrepet kan trenge ny avklaring.en_US
dc.description.abstract<i>Background</i>: Depression is one of the most common mental illnesses in the western world. There is an increased investment in local welfare services in Norway, and many people are in need of labor-oriented measures. Farm animal-assisted intervention is labor-oriented, but needs more research. <p> <p><i>Purpose</i>: The main aim of this study is to obtain healthprofessionals’ experiences of farm animal-assisted intervention for participants with depression. <p> <p><i>Research question</i>: What do the health professionals report as important elements in farm animal-assisted intervention for people with depression? <p> <p><i>Method</i>: A qualitative interview study was conducted. <p> <p><i>Results</i>: Health professionals agree that overall health promotin is important. Furthermore, it is important to experience coping and meaning through regular employment. Confidence and security contribute to a building-up process. It is crucial that farm animals as mental health care provide the opportunity to be significant. Farm animals can have the same effect as pets on human mental health. There are different perceptions among health professionals about whether the farm is doing treatment or not. Health promotion as a term can replace the term «treatment». <p> <p><i>Conclusion</i>: Farm animal-assisted intervention may be a supplement to other treatment within mental health care, and farm animals may have the same effect as pets on mental health. The term «treatment» needs clarification.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14376
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDHEL-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleBetydningsfulle elementer ved gårdsdyr-assisterte intervensjoner for personer med depresjon. Erfaringer fra personell med helse- og sosialfaglig bakgrunn.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record