Show simple item record

dc.contributor.advisorLahelle, Andreas Falck
dc.contributor.authorSterling, Malene Kolstad
dc.date.accessioned2020-05-05T10:35:40Z
dc.date.available2020-05-05T10:35:40Z
dc.date.issued2018-05-05
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med studien er å frembringe ny kunnskap om hvordan personer med inkomplett ryggmargsskade opplever det å gå med høy intensitet umiddelbart etter utskrivelse fra primærrehabiliteringen og hva slags betydning intervensjonen har for den enkelte. Materiale og metode: Studien har en fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapsteoretisk forankring. Fire informanter ble strategisk valgt ut og det ble gjennomført individuelle dybdeintervjuer. Datamaterialet ble analysert gjennom systematisk tekstkondensering, og resultatene ble drøftet i lys av teori om den dynamiske systemteorien, det kroppsfenomenologiske perspektivet og det salutogene perspektivet. Resultater og funn: Analyse av datamaterialet resulterte i to kategorier med tre tilhørende subgrupper. Den første kategorien har tittelen ”Tap Av Kontroll” med subgruppene; ”Hodet vil, men beina lystrer ikke”, ”Ikke bare det å puste, men også tenke på å løfte beina” og ”Rammebetingelsene”, som omhandler informantenes kroppslige erfaringer under intervalldragene. Den andre kategorien har tittelen ”Helsens Harmoniske Kontinuum” med subgruppene; ”Det handler om å bli så frisk som mulig”, ”Å kjenne at man får tatt seg ut” og ”Du får tilbake skallet ditt”, som belyser informantenes opplevelse av mestring og intervensjonens betydning for utvikling av deres fysiske funksjon. I studien framkom det beskrivelser av en ny kropp og endringer av underliggende strukturer, som muskelsvakhet og redusert balanse, som påvirket deres kroppslige erfaringer med å gå med høy intensitet. Informantene beskrev aspekter rundt opplevelsen av tap av kontroll som skapte begrensninger i møte med intervensjonens krav. Flere av informantene opplevde en uoverensstemmelse mellom deres ressurser til rådighet og intervensjonens effektmål i den aktuelle tidsperioden, som igjen hadde innflytelse på opplevelsen av betydning og meningsfullhet for utvikling av deres fysiske funksjon. I resultatene framkom det også refleksjoner rundt mestringsopplevelse ved deltagelse og informantenes bevegelse i retning mot en bedre helse. Resultatene kan bidra til utvikling av grunnlaget for klinisk praksis og skape økt refleksjon rundt intervensjoner som blir gjennomført på pasientgruppen. Nøkkelord: Inkomplett ryggmargsskade, høy intensitet, gange, erfaring, kroppslig kontroll, opplevelse, betydning, motivasjon, helseen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18220
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectinkomplett ryggmargsskadeen_US
dc.subjecthøyintensiteten_US
dc.subjectgangeen_US
dc.subjecterfaringen_US
dc.subjectkroppslig kontrollen_US
dc.subjectopplevelseen_US
dc.subjectbetydningen_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjecthelseen_US
dc.title"Ikke bare det å puste, men også tenke på å løfte beina". En kvalitativ intervjustudie av personer med inkomplett ryggmargsskade med gangfunksjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record