Now showing items 1-1 of 1

    • Omsorgsovertakelse av et nyfødt barn 

      Liljedal, Maria Thørnquist (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-15)
      Temaet for oppgaven er foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse av et nyfødt barn.Siktemålet med oppgaven er å gi en fremstilling av gjeldende rett basert på rettsdogmatisk metode, der jeg anvender det foranliggende rettskildematerialet. Oppgaven bygger i det vesentlige på en fremstilling av de materielle inngrepskriteriene.