Recent additions

 • Russia’s Blockade in the Sea of Azov: A Call for Relief Shipments for Mariupol 

  Lott, Alexander (Chronicle; Kronikk; Others; Andre, 2022)
  On 24 February 2022, the Russian Federation launched an invasion of Ukraine. Hundreds of thousands of Ukrainian civilians have no possibility to evacuate from besieged cities of eastern Ukraine as the humanitarian corridors are not functioning (see here). According to media reports, the worst humanitarian situation right now is found in the port city of Mariupol which has a strategic location ...
 • The Space for Restorative Justice in the Ethiopian Criminal Justice System 

  Enyew, Endalew Lijalem (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-12-31)
  Restorative Justice (RJ) is an alternative way of apprehending crime and justice which views crime as a violation of a relationship among victims, offenders and community, and which allows the active participation of the crime’s stakeholders. It has the objective of ‘putting right’ the wrong done, to restore the broken relationship and to reintegrate the offender back into society. The Ethiopian ...
 • Arbeidsrettslig vern av yrkesdykkere som jobber innaskjærs 

  Dahl, Karoline Elise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-05)
  Avhandlingen behandler rettslige problemstillinger knyttet til det arbeidsrettslige vern av yrkesdykkere som jobber innaskjærs. Gjennom flere rettsavgjørelser de siste årene har det for det første oppstått tvil om alle arbeidstakere som utøver dykkevirksomhet i Norge er beskyttet av en vernelovgivning. For det andre er det usikkerhet knyttet til grensedragningen mellom arbeidsmiljøloven og ...
 • Forsikringsselskapenes adgang til ansvarsbegrensning som følge av den forsikredes helsetilstand, jf. FAL § 13-5. Helseerklæringens betydning for hvor langt forsikringsselskapenes ansvar strekker seg. 

  Haave, Tone Evjen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-03)
  Oppgavens problemstilling er forsikringsselskapenes adgang til ansvarsbegrensning som følge av den forsikredes helsetilstand, jf. FAL § 13-5. Avhandlingen vil belyse helseerklæringens betydning for hvor langt forsikringsselskapenes ansvar strekker seg. Hovedfokus i oppgaven er ansvarsbegrensning etter FAL § 13-5 andre ledd.
 • Seksualforbrytelser mot barn under 14 år 

  Worum, Thomas Christoffer (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2017-05-03)
  Oppgaven redegjør for vilkår og utmåling av straff ved seksualforbrytelser mot barn under 14 år. For redegjørelse og tolkning av gjeldende rett, vil tidligere praksis som fulgte av strl. 1902 bli anvendt for å konkretisere om det forekommer endringer, eller om rettstilstanden er uendret.
 • Guidelines for Grey Zone Naval Incidents: Distinguishing between the Rules of Armed Conflict and Law Enforcement 

  Lott, Alexander (Journal article; Tidsskriftartikkel; Others; Andre, 2022-04-29)
  This short blog post aims to provide guidance for parties to hybrid naval warfare for determining whether the rules of armed conflict or law enforcement are applicable to various situations where force has been used against ships. The guidelines are based on the relevant case law and systemized into three scenarios: first, a commercial ship vs. government ship/warship (State vessel) scenario; ...
 • Coastal states and MPAs in ABNJ: Ensuring consistency with the LOSC 

  Oude Elferink, Alexander G. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-22)
  To address the question how a future instrument for areas beyond national jurisdiction (ABNJ) might give consideration to the rights and obligations of coastal States and other States in establishing marine protected areas (MPAs) in ABNJ, the current article discusses the options that have been tabled in this respect in the preparatory meetings for the intergovernmental conference that will be ...
 • Sender og avlasterens rettigheter og plikter ved stykkgodstransport 

  Strømsvik, Brynjar Mathias Aas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-04-16)
  Avhandlingen gir en fremstilling av de rettigheter og plikter som tilfaller sender og avlaster overfor transportøren ved gjennomføring av stykkgodstransport. Avhandlingen retter seg primært mot linjefarten, men de fleste reglene vil gjelde tilsvarende ved øvrig stykkgodsfart.
 • Co-creazione della ricerca e del sapere nel sistema dell’ecologia integrale 

  Poto, Margherita Paola; Porrone, Arianna (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)
  “Nella mia prima conferenza ero partito dai poemi di Lucrezio e di Ovidio e dal modello di un sistema d’infinite relazioni di tutto con tutto […]” (I. Calvino, Lezioni Americane, 1988)<p> <p>Le riflessioni giuridiche, filosofiche e spirituali sull’etica ambientale convergono nel ritenere che la crisi ecologica del nostro tempo riflette la disfunzione del rapporto natura-società [1, 2, 3, 4, 5, ...
 • Begrunnelsesplikt ved tvangsmedisinering som rettssikkerhetsgaranti - Har lovendringene i rettshjelploven og psykisk helsevernloven bedret rettssikkerheten? 

  Fjeld, Veronica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-15)
  Masteroppgaven undersøker om begrunnelseskravet overholdes av Statsforvalterene og om lovendringene har bedret kvaliteten på begrunnelsene fra 2016 til 2020. Oppgaven baserer seg på en kvantitativ analyse av 100 vedtak fra Statsforvalterene ved klagebehandling av tvangsmedisineringsvedtak. Det er innhentet 5 vedtak fra 2016 (før lovendringene) og 5 vedtak fra 2020 (etter lovendringene) fra hver ...
 • Rødt trafikklys og nedjusteringsvedtak Forvaltningsrettslige spørsmål tilknyttet nedjustering av akvakulturtillatelser i medhold av trafikklyssystemet 

  Monsen, Jørund (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-16)
  Avhandlingen tar sikte på å avdekke hvilke krav som stilles til forvaltningens saksbehandling ved nedjustering av akvakulturtillatelser etter kapasitetsjusteringsforskriften § 3 tredje ledd, jf. § 21 med hjemmel i akvakulturloven § 9 tredje ledd. Avslutningsvis foreslås det endringer i saksbehandlingsprosessen for å i større grad ivareta hensynet til konsesjonshaveren som rammes av nedjusteringen.
 • Avkall på arv - En hensiktsmessig form for inngåelse av avtaler om arv? 

  Helland, Charlotte Sivertsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-15)
  Tema for denne avhandlingen er avkall på arv. Oppgaven inneholder en fremstilling og vurdering av lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven – al.) § 74 i lys av endringene som ble gjort i avkallsreglene fra arveloven 1972 til gjeldende arvelov. Problemstillingen som reises er om avkall på arv er en hensiktsmessig form for inngåelse av avtaler om arv. For å ta stilling til ...
 • Ulovlig påvirkningsvirksomhet i samarbeid med fremmed etterretningstjeneste. Er kriminalisering av påvirkningsvirksomhet i samarbeid med fremmed etterretningstjeneste forenelig med kravet til klar lovhjemmel etter EMK artikkel 7? 

  Hennig, Martin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-12-09)
  In 2019, the Danish Parliament amended its Criminal Code, and introduced a ban on the participation in »unlawful influence activities conducted in cooperation with foreign intelligence services«. The ban is far-reaching, and is intended to criminalize participation in influence activities that can affect decision-making or the general public opinion in Denmark. According to Danish authorities, Denmark ...
 • Prising av konserninterne transaksjoner uten sammenligningsgrunnlag 

  Samuelsen, Sander André (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-15)
  Avhandlingen omhandler internprising av konserninterne transaksjoner. Hovedproblemstillingen er hvordan prisingen skal skje når det ikke er mulig å sammenligne den kontrollerte transaksjonen med en ukontrollert transaksjon. Dette avskjærer langt på vei de tradisjonelle prisingsmetodene i OECDs retningslinjer. Avhandlingens kjerne er derfor en analyse av Profit Split Method (PSM). Prisingen etter PSM ...
 • Bruk av pågripelse og internering overfor barn som skal tvangsreturneres 

  Jakobsen, Helena Berglund (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-15)
  Barnefamilier og enslige barn som har fått endelig avslag på oppholdstillatelse i Norge, vil bli tvangsreturnert dersom de oversitter utreisefristen de har fått med avslaget. For å gjennomføre en slik tvangsreturnering hender det i noen tilfeller at barnefamilien eller barna blir fraktet til Haraldvangen interneringsleir. Dette gjøres for å holde kontroll på familien før de skal sendes ut, og for å ...
 • Allokering av fortjeneste til fast driftssted 

  Persen, Martine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-15)
  En vurdering av OECDs autoriserte tilnærming (AoA) for allokering av fortjeneste til et midlertidig fast driftssted på norsk kontinentalsokkel.
 • Hvilke krav stiller likestillings- og diskrimineringsloven til likelønn? 

  Olsen, Ida-Kristin Bjørstad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-15)
  Avhandlingen søker å undersøke hvilke plikter og rettigheter som ligger i likelønnsvernet innenfor norsk rett. Det tas utgangspunkt i det norske lovverket og de internasjonale regler som har betydning for rettstilstanden. Det undersøkes også hvordan lovverket håndheves i praksis. Hoveddelen av avhandlingen har en rettsdogmatisk tilnærming til likelønnsspørsmålet. Avslutningsvis kommer også en ...
 • Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt norskopplæring i videregående skole 

  Haugen, Magnhild (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-15)
  Avhandlingen tar for seg minoritetsspråklige elevers rett til særskilt norskopplæring i videregående skole slik den fremgår av opplæringsloven § 3-12 (1) første setning. Avhandlingen tolker rettighetens materielle og prosessuelle side i lys av rettskildene på området. Videre gjøres det rede for den særskilte norskopplæringens innhold og organisering etter gjeldende rett.
 • Forvaring av barn 

  Hoff, Kristin Pernille (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-15)
  Temaet for avhandlingen er forvaring av barn. Oppgavens problemstilling er å undersøke hvordan hensynet til barnets beste ivaretas ved vurderingen av om et barn skal idømmes forvaring. Oppgaven inneholder en rettsdogmatisk analyse av adgangen til å idømme barn forvaring etter strl. § 40. Avslutningsvis vil det foretas en rettspolitisk vurdering av om gjeldende rett tilfredsstiller kravene til å ...
 • Direktekrav på grunnlag av tredjepartsavtale 

  Martinsen, Alexander (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-15)
  Oppgaven handler om adgangen til å fremme direktekrav mot tidligere kontraktsledd på grunnlag av at avtalen i det tidligere kontraktsledd har begunstiget direktekravskreditor med en slik rett. Det sentrale tema i oppgaven er hva som skal til for at en tredjepart kan påberope seg en avtale som grunnlag for rettskrav overfor en av avtalepartene.

View more