Nye registreringer

 • Naval Blockade 

  Frostad, Magne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-13)
  Naval blockade is an old form of warfare where the current restatement of customary international law on this issue – the 1994 San Remo Manual – leaves something to be desired. The article considers the history of the concept and its current regulation like the requirements for establishing a naval blockade and addresses also issues in relation to its enforcement.
 • The Arctic environment and the BBNJ negotiations. Special rules for special circumstances? 

  De Lucia, Vito (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-18)
  The question this article wishes to raise, albeit in a preliminary and exploratory manner, is whether or not the Arctic, due to its special ecological circumstances, should be regulated in some special ways within the context of the new BBNJ agreement. Taking as the starting point some of the existing special rules adopted under UNCLOS and the IMO to account for special ecological circumstances, ...
 • Participatory engagement and the empowerment of the Arctic Indigenous Peoples 

  Poto, Margherita Paola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-03-01)
  <p>This article aims to analyse the participatory mechanisms in environmental decision making with a focus on indigenous peoples (IP)’s engagement in the Arctic Council (AC)’s decisions.</p> <p>The first part offers a comprehensive perspective of the IP self-determination requirement as both the means and the end of their full participation to environmental decisions: self-determination is both ...
 • Kravet til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser 

  Aaheim, Julie Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-14)
  Tema for avhandlingen er kravet til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser. Kravet er ett av patentlovens to materielle vilkår for patentmeddelelse, og stiller krav til oppfinnelsens innhold og kvalitet. Avhandlingens problemstilling er om det gjelder samme krav til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser som for andre oppfinnelser. For å besvare dette vil avhandlingen redegjøre for ...
 • Sea Level Rise and Shifting Maritime limits: Stable Baselines as a Response to Unstable Coastlines 

  Busch, Signe Veierud (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-22)
  It is a long known fact that climate change will result in sea level rise and dramatically changed coastlines for a number of coastal States, and the physical consequences of sea level rise are most likely unavoidable for several coastal States due to their geographical location, size and topography. It is highly debatable whether the Law of the Sea Convention is equipped for dealing with the ...
 • Tvang og makt i barnevernsinstitusjoner. En empirisk og rettsdogmatisk undersøkelse. 

  Okan, Jorunn Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
  Tema for avhandlingen er bruk av tvang og makt i barnevernsinstitusjoner. Avhandlingens siktemål har vært å undersøke hva som er gjeldende rett på området for tvangs- og maktbruk i barnevernsinstitusjoner. Oppgaven omfatter 139 klagesaksvedtak fra fylkesmenn.
 • Aksjeselskapers vinningsformål 

  Jakobsen, Lisa Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
  Oppgaven omhandler aksjeselskapers vinningsformål. Det redegjøres for vinningsformålets rettslige og økonomiske forankring og det nærmere innholdet i vinningsformålet.
 • Deltakerloven § 6. En redegjørelse av dispensasjonsadgangen i deltakerloven § 6 

  Petersen, Benjamin Høyning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
  En fiskereid flåte har lenge vært en sentral målsetning i norsk fiskeripolitikk. Denne målsetningen har vært viktig for å sikre aktivitet og bosetning i kystsamfunnene. En av de mest sentrale bestemmelsene for å sikre aktivitet og bosetning langs kysten er hjemlet i deltakerloven § 6: "Ervervstillatelse kan bare gis til den som har drevet ervervsmessig fiske eller fangst på eller med norsk fartøy ...
 • Det rettslige rammeverket for fiskesalgslagenes minsteprisfastsetting – utvikling og status 

  Skog, Silje-Charina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Oppgaven omhandler rammene for fiskesalgslagenes priskompetanse
 • Kan det innfortolkes et forholdsmessighetsvilkår i utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e? Et lovtolkningsspørsmål i lys av nasjonale og internasjonale kilder 

  Schefte, Helene Marie Trøan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Oppgavens tema er utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e om opphør av flyktningstatus på grunn av endrede forhold i hjemlandet eller i flyktningens personlige liv. Problemstillingen oppgaven skal besvare er om det kan forankres et forholdsmessighetsvilkår i utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e. Det er et lovtolkningsspørsmål som vil besvares ved bruk av alminnelig juridisk metode. Formålet ...
 • Medvirkeransvaret i aksjelovene. Kan staten bli erstatningsansvarlig etter medvirkeransvaret i aksjeloven og allmennaksjeloven § 17-1 (2) for feil begått av styret i selskaper med statlig eierskap? 

  Stahl, Helene Merethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 17-1 første ledd kan selskapets styre bli erstatningsansvarlig for skade som er voldt under utførelsen av vervet. Videre følger det av annet ledd at den som medvirker til en erstatningsbetingende handling kan ilegges ansvar. Staten er en stor aktør i næringslivet med eierinteresser i over 70 ulike selskaper. Samtidig som staten ønsker å være en aktiv og god ...
 • Oppreisningserstatning ved krenkelse av EMK artikkel 3, for barn i barnevernsinstitusjon. 

  Norvik, Birte Waclawczyk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Oppgavens tema er oppreisningserstatning ved krenkelse av EMK artikkel 3, for barn i barnevernsinstitusjon. Spørsmålet er om barn og ungdom som utsettes for krenkelse av forbudet i EMK artikkel 3, mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling, har krav på oppreisningserstatning. Menneskerettighetene påberopes i stadig større grad for rettsinstansene og forvaltningen. EMK har raskt fått ...
 • Barns selvbestemmelsesrett ved beslutninger om helsehjelp. Rekkevidden av barns positive og negative rett til selvbestemmelse ved avgjørelser av medisinske spørsmål 

  Simonsen, Camilla Folgerø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
  Oppgaven omhandler rekkevidden av barns positive og negative rett til selvbestemmelse ved avgjørelser av medisinske spørsmål.
 • Allmenningsrett i Nord-Norge. I hvilken grad har lokalbefolkningen og de med opparbeidede bruksrettigheter rett til å delta i styring og forvaltning av utmark 

  Mathisen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Avhandlingens tematikk er retten til land og vann i Norge, og drøfter i hvilken grad lokalbefolkningen og de med opparbeidede bruksrettigheter har rett til å delta i styring og forvaltning av utmark. Avhandlingens fokusområde er allmenningsrett i Nord-Norge, og er en grundig gjennomgang av allmenningsrettens historie – særlig i Nordland og Troms. Videre gjennomgås statsallmenningsmodellen i Sør-Norge, ...
 • Rettslige verktøy (og dets begrensninger) i arbeidet mot krenkende ytringer på nett. Med fokus på diskriminerende og hatefulle ytringer 

  Hansen, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Temaet for oppgaven er hvordan straffeloven § 185 fungerer som et rettslig verktøy i arbeidet mot krenkende ytringer på nett, med ytringsfriheten som en grunnleggende rettesnor. Hovedfokuset er en fremstilling av grensen mellom ytringsfriheten og strl. § 185, men også andre rettslige begrensninger blir behandlet. Oppgaven tar også for seg noen rettssosiologiske betraktninger om hvordan strl. § 185 ...
 • Fiskesalgslagenes regulering av reklamasjon ved førstehåndsomsetning av fisk 

  Svensby, Adrian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-01)
  Oppgaven tar stilling til (1) hvor langt salgslagenes kompetanse til å gi regler etter fiskesalslagslova § 10 første ledd rekker, (2) om det finnes rettslige begrensninger i salgslagenes kompetanse til å utferdige regler, (3) samt undersøkes hvorvidt det finnes rimelige begrunnelser for de avvik som er gjort fra kjøpsloven ved utformingen av salgslagenes reklamasjonsregelsett.
 • Forsvarers taushetsplikt 

  Aarsland, Solveig Skretting (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-04-25)
  Oppgaven tar for seg temaet "forsvarers taushetsplikt". Det rettslige området for oppgaven er dermed strafferetten og straffeprosessretten. Oppgaven søker å klarlegge hvordan taushetsplikten for forsvarere i straffesaker oppstår, og hva innholdet i taushetsplikten er. I tillegg blir det foretatt en vurdering av utvalgte etiske problemstillinger forsvarer kan møte på i sitt yrke med taushetsplikten ...
 • Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse. Om egnetheten av samtaleprosess som behandlingsform for saker etter barnevernloven § 4-21 

  Pedersen, Miriam Wang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-23)
  Oppgaven omhandler tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse, og om denne typen saker er egnet for samtaleprosess. Samtaleprosess er en behandlingsform for fylkesnemnda som har vært gjennomført i en forsøksperiode i utvalgte fylkesnemnder fra mai 2016 til mai 2018.
 • Tilsigelsesavtaler sin stilling i arbeidsretten. En analyse av hvilken ansettelsesform avtaleformen tilhører 

  Wedum, Simen Gjestvang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
  Tilsigelsesavtaler er bedre kjent som tilkallingsavtaler. Avtaleformen bærer preg av å være både faste og midlertidige ansettelser ved at de har et permanent preg, og samtidig dekker et midlertidig behov. Tilkallingsavtaler er svært vanlig i arbeidslivet, særlig innen helsesektoren, og er vesentlige for å kunne dekke umiddelbare behov for arbeidskraft som oppstår blant annet i forbindelse med sykdom. ...
 • Verneting i grenseoverskridende kontraktsforhold. En analyse av Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 1. 

  Jansen, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
  Utgangspunktet etter Luganokonvensjonen er at personer med bosted i en konvensjonsstat skal saksøkes ved domstolene i bostedsstaten, jf. artikkel 2 nr. 1 - ofte omtalt som domisilprinsippet. I saker om kontraktsforhold kan imidlertid saksøker velge å anlegge saken ved oppfyllelsesstedet til kontrakten, jf. artikkel 5 nr. 1. Dette er et unntak fra hovedregelen i artikkel 2 nr. 1. Unntakets nærmere ...

Vis mer