Nye registreringer

 • Mor-, far- og medmorskap eller foreldreskap? En rettslig analyse av behovet for kjønnsspesifikke foreldretermer i barnelova 

  Bendiksen, Ida Jørgine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  I avhandlingen foretas en rettslig analyse av behovet for kjønnsspesifikke foreldretermer i barnelova. Herunder diskuteres fordeler og ulemper med bruken av mor, far og medmor, opp mot hensynet til barnets beste, likestillingsprinsippet og rett til familieliv og privatliv. Bakgrunnen for oppgaven har sammenheng med at det i forslag til ny barnelov I NOU 2020:14 «Ny barnelov til barnets beste» punkt ...
 • Vederlagsjustering for "plunder og heft" i næringsentreprise Illustrert ved NS 8405:2008 

  Vegusdal, Markus (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-04)
  Oppgaven handler om entreprenørens rett til vederlagsjustering for plunder og heft i næringsentrepriser. Målet er å klarlegge de sentrale vurderingstemaene for slike krav i lys av HR-2019-1225-A (HAB) og etterfølgende underrettspraksis.
 • The Ocean Incubator Network (OIN) Living Laboratory and Ocean Literacy Toolkit 

  Poto, Margherita Paola; Vita, Laura; Brown, Katrina; Hayden-Nygren, Juliana; Heinrich, Katharina; Hernández Ant, Alba; Kuhn, Annegret; Montaña Monoga, Ana Maria; Murray, Emily Margaret; Pandeva, Rada; Panieri, Giuliana; Parry, Sarah; Peftieva, Olena; Prior, Tahnee Lisa; Quist, Sofie Elise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-27)
  The report documents the experience and knowledge gained during the Ocean Incubator Network workshop on Ocean Literacy, led by Margherita Paola Poto and Laura Vita. The event was held at the Arctic House in Copenhagen and funded by UArctic UiT, The Arctic University of Norway, over May 2-4, 2024. The workshop was organized as a dynamic living laboratory facilitating active participation and contribution ...
 • Etterretningstjenestens adgang til å foreta tilrettelagt innhenting - Reglene om tilrettelagt innhenting etter forslag til ny lov om Etterretningstjenesten, i lys av EMK artikkel 8 

  Skog, Maria Christiane Næss (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-27)
  Tema for avhandlingen er hvorvidt Etterretningstjenestens foreslåtte adgang til å benytte overvåkningsmetoden "tilrettelagt innhenting", er i tråd med de menneskerettslige kravene etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8.
 • Tredjepartsvirkninger av åpenhetsloven 

  Stave, Tuva Henriksen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-24)
  Siktemålet med avhandlingen er å kartlegge hvilke rettslige mekanismer virksomheten som omfattes av åpenhetsloven kan bruke for å sikre seg overfor deres medkontrahenter som ikke omfattes av åpenhetsloven.
 • Innstramminger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak 

  Fredriksen, Jenny Alise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-19)
  Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstaker skal ansettes fast og på heltid. Denne hovedregelen er det bred enighet om, både blant de forskjellige politiske partiene og aktørene i arbeidslivet. Det har imidlertid vært uenighet rundt hvor stor adgangen til å gjøre unntak for hovedregelen bør være. 16. desember 2022 vedtok stortinget en lovendring som innebærer en innstramming av adgangen til ...
 • Grensene for hvilke forbehold som er gyldig etter avhendingsloven § 3-9 annet ledd 

  Nævdal, Ida-Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-03)
  Temaet for masteravhandlingen er hvilke forbehold som er gyldige etter avhendingsloven § 3-9 annet ledd. Bestemmelsen er ny fra 01. Januar 2022 og ble innført som en del av en større endring av avhendingsloven. Det fremgår av avl. § 3-9 annet ledd at "som den er"-forbehold og liknende forbehold er uten virkning i forbrukerforhold. Videre sier bestemmelsen at forbehold som ikke er spesifiserte nok ...
 • Skattlegging av skip under timecharter-avtale: En vurdering av forholdet mellom artikkel 7 og artikkel 12 i skatteavtalen mellom Norge og Singapore 

  Målbakken, Ketil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-03)
  Den 17. mars 2021 sendte Advokatfirmaet Thommessen AS brev til Finansdepartementet med spørsmål om forståelsen av skatteavtalen mellom Norge og Singapore, i det videre omtalt som skatteavtalen. Tolkningsspørsmålet var om artikkel 8 avskjærer Norge fra å ilegge kildeskatt på leie av skip under timecharter-avtale etter artikkel 12. Spørsmålet ble besvart avkreftende. Norge kan etter Finansdepartementets ...
 • Offentlige anskaffelser under Covid-19-pandemien: I hvilken grad opptrådte offentlige aktører innenfor de rettslige skrankene som gjelder ved bruk av anskaffelsesforskriften § 13-3 første ledd bokstav e i anskaffelser for å dekke behov utløst av Covid19 pandemien? 

  Thomassen, Leykun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-03)
  Avhandlingen redegjør for i hvilken grad offentlige aktører opptrådte innenfor de rettslige skrankene som gjelder ved bruk av anskaffelsesforskriften § 13-3 første ledd bokstav e for anskaffelser utløst av Covid-19-pandemien. I kjernen av problemstillingen, ligger en vurdering av hvorvidt pandemien som en begivenhet og dens utlike smittebølger berettiget offentlige oppdragsgivere til å benytte ...
 • Kravene til rapporteringspliktige ved identifisering av reelle rettighetshavere for juridiske personer 

  Köhler, Lukas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-03)
  Oppgaven redegjør for kravene til rapporteringspliktige ved identifisering av reelle rettighetshavere hos juridiske personer.
 • Strafferettslige verktøy i arbeidet mot brukerskapte krenkende ytringer på internett 

  Aune, Caroline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-03)
  Avhandlingen redegjør for hvilke verktøy vi har i norsk strafferett som kan bidra i arbeidet mot brukerskapte krenkende ytringer på internett. Nærmere bestemt tas det i avhandlingen for seg hvilke ytringer som er belagt med straff og hvem som kan bli strafferettslig ansvarlig for slike ytringer. Det er primært to aktører som kan bli strafferettslig ansvarlig, og det er vedkommende som ytrer seg og ...
 • Kroppspress hos barn 

  Pedersen, Une Andrea Kleemann (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingens tema er kroppspress hos barn. Kroppspress er et stadig økende samfunnsproblem for barn og unge og reguleringen på område er sammensatt og utdatert. Problemstillingen for avhandlingen er hvordan man ved juridiske virkemidler kan bidra til å redusere kroppspresset. Formålet er å belyse temaets kompleksitet, hvor hovedvekten ligger på stereotypi og markedsføringens rolle. Avhandlingen tar ...
 • Tilrettelegging for lokalt næringsliv i offentlige anskaffelser: Med fokus på anskaffelser under nasjonal terskelverdi 

  Bjordal, Brit Røstad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-03)
  Avhandlingen er ment å belyse tiltak oppdragsgivere, herunder særlig kommuner, kan utføre som kan være egnet til å gjøre lokale leverandører konkurransedyktige i en anskaffelsesprosess. Avhandlingen tar utgangspunkt i anskaffelser som har en verdi under nasjonal terskelverdi og som utgangspunkt kun reguleres av grunnleggende prinsipper.
 • Ansvarsfordelingen mellom forbrukerkjøper, selger og takstmann nå som selgere ikke lenger gyldig kan benytte generelle ansvarsfraskrivelser ovenfor forbrukerkjøpere ved avhendelse av eiendom 

  Sørgård, Rune Brissach (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-03)
  Denne masteravhandlingen behandler ansvarsfordelingen som utspiller seg i etterkant av en eiendomsavhendelse hvor det viser seg at den aktuelle eiendommen inneholder diverse feil og svakheter. Spørsmålet avhandlingen i all hovedsak tar for seg er hvem som må bære kostnadene som oppstår som følge av ar eiendommen ikke er i kontraktsmessig stand. Avhandlingen gjør dette ved å se på reglene om ...
 • Forvaltningen av tradisjonelle samiske områder sør for Finnmark 

  Sjøstrand, Karoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-03)
  Avhandlingens tema handler om forvaltningen av tradisjonelle samiske områder sør for Finnmark. Det tas her sikte på å vurdere hvorvidt Statskog FS forvaltningssystem i Nordland og Troms sikrer samiske landrettigheter i tilstrekkelig grad. Gjennom en sammenligning med fjellova og finnmarksloven skal oppgaven forsøke å belyse om dagens forvaltning i Nordland og Troms oppfyller kravene som de ...
 • Bevisavskjæring ved brudd på politiets orienteringsplikt ved avhør av mistenkte 

  Langnes, Edvard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-03)
  Avhandlingens overordnede problemstilling er i hvilken grad brudd på politiets orienteringsplikt ved avhør medfører at politiforklaringen ikke kan føres som bevis for retten. I hoveddelen belyses først straffeprosessens ulovfestede lære om bevisavskjæring av ulovlig og utilbørlig ervervede bevis. Deretter følger en analyse av når politiforklaring er utilbørlig ervervet som følge av brudd på ...
 • Bankens plikt til å avslå kredittavtale med forbruker etter finansavtaleloven § 5-4 

  Johannesen, Magnus (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-03)
  Tema for oppgaven er bankens avslagsplikt som følge av manglende kredittevne hos forbrukeren, regulert i finansavtaleloven § 5-4.
 • Avskjæring av bevis skaffet til veie på ulovlig eller utilbørlig måte i straffesaker 

  Rognan, Aurora Hansen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-03)
  Temaet for avhandlingen er bevis skaffet på ulovlig eller utilbørlig måte i straffeprosessen. Hovedproblemstillingen er i hvilke tilfeller bevis som er skaffet til veie på ulovlig eller utilbørlig måte skal avskjæres i straffesaker.
 • Innsattes rett til kontakt med omverdenen etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8 

  Esjeholm, Kristian Svendsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-03)
  Innsatte i fengsel er en sårbar gruppe fordi de er utsatt for et stort inngrep i sin rett til frihet. Å bli satt i fengsel gjør også store inngrep i andre menneskerettigheter i konvensjonen, herunder EMK artikkel 8. Avhandlingen handler om innsattes rett til kontakt med omverdenen. Det er tatt utgangspunkt i to praktiske problemstillinger, herunder hvilken rett de har til å få besøk i fengsel, ...
 • Avlysning av konkurranse basert på at oppdragsgiver har utført anskaffelsesrettslige feil ved gjennomføringen av konkurransen. 

  Øverås, Mats (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingen omhandler oppdragsgivers avlysningsrett, der grunnlaget for avlysningen er at oppdragsgiver har utført anskaffelsesrettslige feil ved gjennomføringen av konkurransen. Utgangspunktet i anskaffelsesretten er at oppdragsgiver normalt ikke har kontraheringsplikt, tilbyderne kan ikke gå til domstolene å kreve naturaloppfyllelse. Hvis oppdragsgiver avlyser uten å ha støtte i regelverket kan ...

Vis mer