Recent additions

 • Coastal State Jurisdiction over Ships in Peril and Shipwrecks 

  Parlov, Iva (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-08-26)
  International law-making in the field of coastal State jurisdiction over ships in peril and shipwrecks is of incremental nature. Various legal issues concerning the matter at stake have emerged at different stages over the last fifty years, and have been triggered by a number of maritime accidents, the 1967 Torrey Canyon incident marking the critical point in this respect. The current legal regime ...
 • Den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften og EØS-avtalens regler om statsstøtte 

  Eidissen, Stig (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-02-06)
  Avhandlingen drøfter den norske regionalt differensierte arbeidsgiveravgiftens forhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Dette omfatter to hovedproblemstillinger. For det første drøfter avhandlingen spørsmålet om det gjeldende godkjenningsvedtaket for den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften overholder forholdsmessighetsprinsippets krav for å anse statsstøtte forenlig med EØS-avtalen. For ...
 • Barnets beste. Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning 

  Martnes, Mona (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-11-13)
  Avhandlingen analysere barnets bestes innhold innenfor de to sakstypene opphold på humanitært grunnlag og utvisning. Hovedproblemstillingen er hvordan barnets beste gir, eller bidrar til å gi, barnet eller dets nærmeste familie rett til opphold eller til å ikke bli utvist. For å svare på dette undersøkes blant annet rettighetens karakter, hvilket innhold rettigheten har i disse sakstypene og hvilke ...
 • The Rights of Indigenous Peoples to Marine Space and Marine Resources under International Law 

  Enyew, Endalew Lijalem (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-05-08)
  This thesis explores the extent to which international law recognizes and protects the customary rights of coastal indigenous peoples to marine space and marine resources. The thesis explores the principal instruments of the law of the sea and international human rights law pertaining to indigenous peoples as well as the relevant case law. The thesis also specifically examines those multilateral and ...
 • "Politi og skjønn" - En studie av politibetjenters skjønnsutøvelse i ordenstjeneste, sett i lys av rettslige rammer 

  Rønning, Hild (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-11-24)
  Formålet med avhandlingen er å klarlegge hvordan et utvalg politibetjenter utøver skjønn i ordenstjeneste, hvordan de rettslige rammer vedrørende disse valg er å forstå, hvordan politibetjentenes praksis forholder seg til disse rettslige rammer, samt hvilke implikasjoner dette kan ha for borgernes rettssikkerhet. Avhandlingen bygger på et empirisk materiale, som skriver seg fra observasjon av et ...
 • Materiell prosessledelse 

  Eldjarn, Erik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-01-22)
  Avhandlingens tema er grensene for rettens plikt og adgang til å veilede om en saks materielle side i sivile saker. Avhandlingen bygger på en rettsanalytisk metode. Sentrale temaer i avhandlingen er sivilprosessens funksjoner og prinsipper, småkravsprosessen og europeiseringen av retten. Både dispositive og indispositive saker behandles. Fokuset er nasjonalt, men perspektiver fra skandinavisk, ...
 • Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøyer 

  Dahl, Irene Vanja (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-16)
  Norge har jurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøyer. Utenlandske fiskefartøyer står for et betydelig fiske i havområdene utenfor Norge. Norges kompetanse til å håndheve forvaltningsregler for dette fisket varierer i de ulike sonene. Hovedspørsmålet som diskuteres er hvilken folkerettslig håndhevelseskompetanse Norge har overfor utenlandske fiskefartøyer. Norge som kyststat har interesse i at ...
 • Avtaler om arv : forhåndsavtaler om fordeling av etterlatt formue 

  Unneberg, Inge (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-12-04)
 • Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger 

  Arntzen, Svein Kr. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-19)
  Avhandlingen tar utgangspunkt i at juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsipper er en del av den norske rettstradisjonen samtidig som rettsprinsippene har en noe uklar stilling i rettskildelæren. Fokuset er rettet mot rettsprinsipper generelt. Rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger får en sentral rolle som illustrasjonsmateriale. Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at ...