Recent additions

 • "Politi og skjønn" - En studie av politibetjenters skjønnsutøvelse i ordenstjeneste, sett i lys av rettslige rammer 

  Rønning, Hild (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-11-24)
  Formålet med avhandlingen er å klarlegge hvordan et utvalg politibetjenter utøver skjønn i ordenstjeneste, hvordan de rettslige rammer vedrørende disse valg er å forstå, hvordan politibetjentenes praksis forholder seg til disse rettslige rammer, samt hvilke implikasjoner dette kan ha for borgernes rettssikkerhet. Avhandlingen bygger på et empirisk materiale, som skriver seg fra observasjon av et ...
 • Materiell prosessledelse 

  Eldjarn, Erik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-01-22)
  Avhandlingens tema er grensene for rettens plikt og adgang til å veilede om en saks materielle side i sivile saker. Avhandlingen bygger på en rettsanalytisk metode. Sentrale temaer i avhandlingen er sivilprosessens funksjoner og prinsipper, småkravsprosessen og europeiseringen av retten. Både dispositive og indispositive saker behandles. Fokuset er nasjonalt, men perspektiver fra skandinavisk, ...
 • Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøyer 

  Dahl, Irene Vanja (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-16)
  Norge har jurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøyer. Utenlandske fiskefartøyer står for et betydelig fiske i havområdene utenfor Norge. Norges kompetanse til å håndheve forvaltningsregler for dette fisket varierer i de ulike sonene. Hovedspørsmålet som diskuteres er hvilken folkerettslig håndhevelseskompetanse Norge har overfor utenlandske fiskefartøyer. Norge som kyststat har interesse i at ...
 • Avtaler om arv : forhåndsavtaler om fordeling av etterlatt formue 

  Unneberg, Inge (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-12-04)
 • Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger 

  Arntzen, Svein Kr. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-19)
  Avhandlingen tar utgangspunkt i at juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsipper er en del av den norske rettstradisjonen samtidig som rettsprinsippene har en noe uklar stilling i rettskildelæren. Fokuset er rettet mot rettsprinsipper generelt. Rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger får en sentral rolle som illustrasjonsmateriale. Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at ...