Now showing items 1-20 of 21

  • Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøyer 

   Dahl, Irene Vanja (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-16)
   Norge har jurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøyer. Utenlandske fiskefartøyer står for et betydelig fiske i havområdene utenfor Norge. Norges kompetanse til å håndheve forvaltningsregler for dette fisket varierer i de ulike sonene. Hovedspørsmålet som diskuteres er hvilken folkerettslig håndhevelseskompetanse Norge har overfor utenlandske fiskefartøyer. Norge som kyststat har interesse i at ...
  • Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger 

   Arntzen, Svein Kr. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-19)
   Avhandlingen tar utgangspunkt i at juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsipper er en del av den norske rettstradisjonen samtidig som rettsprinsippene har en noe uklar stilling i rettskildelæren. Fokuset er rettet mot rettsprinsipper generelt. Rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger får en sentral rolle som illustrasjonsmateriale. Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at ...
  • Avtaler om arv : forhåndsavtaler om fordeling av etterlatt formue 

   Unneberg, Inge (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-12-04)
  • Materiell prosessledelse 

   Eldjarn, Erik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-01-22)
   Avhandlingens tema er grensene for rettens plikt og adgang til å veilede om en saks materielle side i sivile saker. Avhandlingen bygger på en rettsanalytisk metode. Sentrale temaer i avhandlingen er sivilprosessens funksjoner og prinsipper, småkravsprosessen og europeiseringen av retten. Både dispositive og indispositive saker behandles. Fokuset er nasjonalt, men perspektiver fra skandinavisk, ...
  • "Politi og skjønn" - En studie av politibetjenters skjønnsutøvelse i ordenstjeneste, sett i lys av rettslige rammer 

   Rønning, Hild (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-11-24)
   Formålet med avhandlingen er å klarlegge hvordan et utvalg politibetjenter utøver skjønn i ordenstjeneste, hvordan de rettslige rammer vedrørende disse valg er å forstå, hvordan politibetjentenes praksis forholder seg til disse rettslige rammer, samt hvilke implikasjoner dette kan ha for borgernes rettssikkerhet. Avhandlingen bygger på et empirisk materiale, som skriver seg fra observasjon av et ...
  • The Law of Shared Hydrocarbon Resources and the Question of Shared State Responsibility for Environmental Harm Arising from Their Cooperative Management 

   Ermolina, Natalia (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-05-07)
   This thesis deals with the law of shared hydrocarbons – a body of general rules of international law governing the management of two categories of shared, common hydrocarbon resources: (a) hydrocarbon resources situated in maritime areas of overlapping claims, and (b) hydrocarbon resources straddling maritime boundaries between neighboring States. This thesis examines the rights and obligations ...
  • Småkravsprosessen - Funksjoner og virkemidler 

   Jensen, Christina (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-05-23)
   I avhandlingen vurderes det hvorvidt småkravsprosessens virkemidler bidrar til å sikre at sivilprosessens funksjoner oppnås for småkravsinnehavere. Tradisjonelt har rettergangen vært oppfattet som for dyr og tidkrevende. Småkravsprosessens formål er å senke kostnadene, slik at partens risiko ved å anlegge en sak for domstolene begrenses, uten at kravet til en forsvarlig rettergang tilsidesettes. ...
  • Om avtaletolkningens vesen: teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen 

   Elvevold, Lisa Mattea (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-09-12)
  • Barnets beste. Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning 

   Martnes, Mona (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-11-13)
   Avhandlingen analysere barnets bestes innhold innenfor de to sakstypene opphold på humanitært grunnlag og utvisning. Hovedproblemstillingen er hvordan barnets beste gir, eller bidrar til å gi, barnet eller dets nærmeste familie rett til opphold eller til å ikke bli utvist. For å svare på dette undersøkes blant annet rettighetens karakter, hvilket innhold rettigheten har i disse sakstypene og hvilke ...
  • Pantsettelse av Immaterielle Rettigheter 

   Løtveit, Bjørn (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-11-13)
   En rettsdogmatisk undersøkelse med hovedfokus på hva som kreves for å stifte gyldig avtalepant i immaterialrettigheter, hvordan omfanget av en pantsettelse skal avgjøres, hvordan rettsvern etableres og hvordan panterettens prioritet avgjøres i forhold til konkurrerende rettsstiftelser. De fleste immaterialrettighetene kan pantsettes som del av et driftstilbehørspant, det vil si som del av det ...
  • Evaluating Market Conditionality in Fisheries: Interactional Law and Global Administration 

   van der Marel, Eva Romée (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-01-24)
   Market measures in general command a degree of support by the international community, and have in particular become part of the global effort to prevent, deter, and eliminate IUU fishing. The EU, the largest market power in fish products in the world, is leading the way on this front, spear-heading country blacklisting mechanisms under the IUU and Non-Sustainable Fishing Regulations. Other important ...
  • Den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften og EØS-avtalens regler om statsstøtte 

   Eidissen, Stig (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-02-06)
   Avhandlingen drøfter den norske regionalt differensierte arbeidsgiveravgiftens forhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Dette omfatter to hovedproblemstillinger. For det første drøfter avhandlingen spørsmålet om det gjeldende godkjenningsvedtaket for den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften overholder forholdsmessighetsprinsippets krav for å anse statsstøtte forenlig med EØS-avtalen. For ...
  • Coastal State Jurisdiction over Ships in Peril and Shipwrecks 

   Parlov, Iva (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-08-26)
   International law-making in the field of coastal State jurisdiction over ships in peril and shipwrecks is of incremental nature. Various legal issues concerning the matter at stake have emerged at different stages over the last fifty years, and have been triggered by a number of maritime accidents, the 1967 Torrey Canyon incident marking the critical point in this respect. The current legal regime ...
  • Kreditorvern 

   Salvesen, Sverre Magnus Bergslid (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-02-12)
   Avhandlingen undersøker om, når og hvordan kreditorvern/rettsvern kan etableres etter gjeldende norsk rett. Metoden som anvendes er rettsdogmatisk metode. Avhandlingen er ikke begrenset til å omhandle etablering av kreditorvern i noen bestemte typer formuesgoder eller bestemte typer formuesrettigheter. De lovfestede kreditorvernreglene danner likevel en ramme for hvilke formuesgoder og formuesrettigheter ...
  • The Law-Science Interface within the Law of the Sea: A Case Study of the Continental Shelf 

   Woker, Hilde Juliette (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-06-04)
   This thesis explores the relationship between law and science within the law of the sea, through a case study of the definition and limits of the continental shelf. All coastal States have an inherent entitlement to the continental shelf. However, the legal definition and limits of this area differ from the scientific understanding of the concept, despite the many references to science in the legal ...
  • A Critical Assessment of the Contribution of Integrated Ocean Management to Protection of the Marine Environment 

   Schøning, Lena (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-08-27)
   This dissertation interrogates how integrated ocean management contributes to protection of the marine environment. This is analyzed through three papers that discuss three cross-cutting themes: (1) Disentangling and structuring abstract and practical variants of integrated ocean management; (2) Identifying ways of approaching and concretizing protection of the marine environment as a management ...
  • Confronting the Global Plastics Problem Threatening the Marine Environment – A Framework and Elements of an International Legal Response 

   Finska, Linda (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-09-03)
   At present, international law does not contain any one instrument that would have been designed to target the global plastics problem as a whole. Existing efforts remain fragmented and fail to establish a coherent legal regime, yet a globally recognized need to construct a coordinated and comprehensive international legal response exists. The problem and related regulatory challenges are tremendously ...
  • Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap 

   Alteren, Kristine Nerdal (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2022-09-14)
   I avhandlingen analyseres innholdet i styreleders plikter, både pliktene som er tillagt styreleder som styremedlem og pliktene som er tillagt styrelederen særskilt. For pliktene som hører til vervet som styremedlem, blir det et spørsmål om disse arter seg annerledes for styrelederen enn for alminnelige styremedlemmer. I tillegg undersøkes styreledervervets betydning for aktsomhetsvurderingen.
  • Luftkvalitet i kommunal arealplanlegging; En EØS-rettslig studie 

   Elvestad, Eivind (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-04-12)
   <p>Luftkvalitet brukes som betegnelse på konsentrasjonene av forurensende stoffer i luften. Lokalt har luftkvaliteten stor påvirkning på menneskers helse og økosystemets bæreevne. Gjennom EØS-retten er Norge underlagt direktiver som pålegger myndighetene å ha kunnskaper om luftkvaliteten i landets syv geografiske soner til enhver tid. Myndighetene er også pålagt å skaffe seg kunnskaper om virkningen ...