• Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse 

   Johnsen, Siw Skogstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Avhandlingens formål var å undersøke hvorvidt adgangen til å avholde hovedforhandling uten tiltalte tilstede etter norsk rett er i samsvar med tiltaltes rett til en rettferdig rettergang etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
  • Adgangen til å avslå søknad om asyl uten realitetsbehandling etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav d. I lys av de europeiske menneskerettighetene 

   Finjord, Andrea Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
   Denne masteroppgaven behandler forholdet mellom utlendingsloven § 32 første ledd bokstav d og Den europeiske menneskerettskonvensjons (EMK) non refoulement-prinsipp ved retur av asylsøkere. Problemstillingen oppgaven reiser er når en asylsøker kan returneres til et trygt tredjeland.
  • Adgangen til å formidle personopplysninger innen arbeids- og velferdsforvaltningen 

   Kringen, Toril Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   Oppgavens problemstilling er hvor langt adgangen til å formidle personopplysninger innen det lokale NAV- kontoret rekker. Herunder drøftes muligheten for kommunikasjon mellom ansatte, og grensen for hva ansatte kan ha tilgang til av opplysninger i arkiv, fagsystemer o.l. Viktige spørsmål i denne sammenheng, er om NAV- kontoret er ett organ, og hvordan adgangen til å formidle personopplysninger ...
  • Adgangen til å gjennomføre konkurranse med forhandling for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. 

   Bachke, Fredrik Akselsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-12-14)
   Avhandlingen undersøker adgangen til å gjennomføre konkurranse med forhandlinger for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. For anskaffelser over EØS-terskelverdiene er utgangspunktet at konkurransen må gjennomføres ved en åpen eller begrenset anbudskonkurranse jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 14-1 første ledd. Konkurranse med forhandling kan kun benyttes dersom vilkårene i § 14-3 eller ...
  • Adgangen til å gjøre unntak fra flyktningstatus i misbrukstilfeller ved subjektiv sur place. Forholdet mellom misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 fjerde ledd og flyktningkonvensjonen art. 1 A (2) 

   Fuglemsmo, Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
   Avhandlingens tema ligger innenfor fagområdet utlendingsrett. Problemstillingen gjelder adgangen til å gjøre unntak fra retten til flyktningstatus etter norsk rett i misbrukstilfeller ved subjektiv sur place. Dette er tilfeller der en person ved sine egne handlinger har skapt et beskyttelsesbehov etter å ha forlatt hjemlandet, hovedsakelig med det formål å få opphold i Norge. Etter utlendingsloven ...
  • Adgangen til å iverksette og gjeninnføre grensekontroll etter Schengen-samarbeidet 

   Semb, Silje Reneé Bårdsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
   Tema for denne avhandlingen er vilkårene for å gjeninnføre midlertidig grensekontroll ved de indre grenser etter Schengen-grenseforordning.
  • Adgangen til å pålegge hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 tredje ledd 

   Kjelsberg, Kine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-02)
   Tema for avhandlingen er reglene for å pålegge hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 tredje ledd.
  • Adgangen til fratakelse av rettslig handleevne. FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 12 og vergemålsloven § 22. 

   Østgård, Tonje Birgitte Hallvardsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-15)
   Oppgaven redegjør for om det er adgang til fratakelse av rettslig handleevne etter FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 12. Deretter vurderes om vergemålsloven § 22 er i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser etter konvensjonen.
  • Adgangen til parallellforfølgning etter EMK P7-4 Høyesteretts praksis i lys av EMDs dom, 15. november 2016, A og B mot Norge 

   Trøsch, Hanne Karen Storbråten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)
   Avhandlingen tar for seg adgangen til parallellforfølgning etter EMK P7-4. Avhandlingen gjør rede for EMDs dom A og B mot Norge fra 15. november 2016, og ser tidligere høyesterettspraksis i lys av denne avgjørelsen.
  • Adopsjon med besøkskontakt 

   Arnesen, Haakon Rognsaa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-03)
   I Norge bor over 10500 barn i fosterhjem. Mange av disse har vært fosterhjemsplassert i lang tid, samtidig som de har opprettholdt kontakt med sine biologiske familie. I mange av disse tilfellene kan det oppstå spørsmål om det skal gis samtykke til adopsjon, og om det i så fall skal være en kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre. Temaet for avhandlingen er adopsjon med besøkskontakt etter ...
  • Advokaters taushetsplikt og forholdet til det offentliges innsynsinteresse etter hvvl. § 18 

   Stokland, Elise Eilertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-03)
   Avhandlingens tema er advokaters taushetsplikt og forholdet til det offentliges innsynsinteresse gjennom den rapporteringsplikt advokater er pålagt gjennom hvitvaskingsloven § 18. Vurderingen er hvorvidt rapporteringsplikten utgjør et proporsjonalt inngrep i taushetsplikten sett hen til de interesser som rapporteringsplikten skal ivareta. Fokuset for avhandlingen er en rettsdogmatisk analyse av ...
  • The Affect of Privately Contracted Armed Security Personnel on Navigational Rights in the Territorial Sea of Foreign States 

   Hinzen, Kena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-08-31)
   In reaction to increasing piracy and armed robbery at sea States have established safety corridors in order to protect merchant ships from attacks. However, vessels cannot be protected everywhere at all times. Therefore, ship owners and operators started to use privately contracted armed security personnel on board their ships, especially in areas with a high risk of attack. Regulation concerning ...
  • Aksjelovenes § 3-8 : en spesiell avtalerettslig tilblivelsesmangel 

   Haugstvedt, Jill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Oppgaven drøfter utvalgte problemstillinger rundt et selskaps anvendelse av den avtalerettslige gyldighetsregel i aksjeloven/allmennaksjeloven § 3-8. Dette gjelder spørsmål rundt generalforsamlingens godkjennelse av avtaler, styrets håndhevelse av bestemmelsen, konsekvenser av brudd på bestemmelsen samt andre tilknyttede problemstillinger. Ugyldighet kan medføre uheldige konsekvenser for en medkontrahent ...
  • Aksjeselskapers rettigheter etter EMK 

   Reinholdtsen, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-03)
   Avhandlingen dreier seg om aksjeselskapers mulighet til å påberope seg menneskerettighetene som følger av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og tilleggsprotokollene. Den tar for det første for seg aksjeselskapers adgang til å opptre som klager i EMD, nærmere bestemt aksjeselskapers partsevne. For det andre undersøker avhandlingen hvilke menneskerettigheter som gir aksjeselskapers ...
  • Aksjeselskapers vinningsformål 

   Jakobsen, Lisa Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
   Oppgaven omhandler aksjeselskapers vinningsformål. Det redegjøres for vinningsformålets rettslige og økonomiske forankring og det nærmere innholdet i vinningsformålet.
  • Alder som moment ved mangelsvurdering etter avhendingsloven 

   Hansen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Oppgaven undersøker om alder har betydning for mangelsvurdering etter avhendingsloven og om det i norsk rettspraksis finnes noen tendenser for hvordan tvisteobjektets alder tillegges betydning ved mangelsvurderingen. Problemstillingen har interesse i forhold til at alder umiddelbart framstår som betydningsfullt, men likevel ikke er nevnt i lovteksten eller forarbeidene til loven. I juridisk teori ...
  • Aleneomsorg i likestillingsperspektiv. 

   Ushakova, Natalia Aleksejevna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-03)
   Oppgaven avdekker konflikt mellom regeljusteringene av ftrl. kap 15 og likestillingsprinsippet samt manglende vektlegging av hensynet til barn. Dette fører til en tilstand hvor det er på grunn av mangler i begrepsapparatet trekkes konklusjoner om at stønadsordningen er overflødig. Aleneomsorgen er et samfunnsforhold hvor kvinner og menn lever ulikt på grunn av at omsorgsbyrden ikke fordelt likt. ...
  • Allmenningsrett i Nord-Norge. I hvilken grad har lokalbefolkningen og de med opparbeidede bruksrettigheter rett til å delta i styring og forvaltning av utmark 

   Mathisen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
   Avhandlingens tematikk er retten til land og vann i Norge, og drøfter i hvilken grad lokalbefolkningen og de med opparbeidede bruksrettigheter har rett til å delta i styring og forvaltning av utmark. Avhandlingens fokusområde er allmenningsrett i Nord-Norge, og er en grundig gjennomgang av allmenningsrettens historie – særlig i Nordland og Troms. Videre gjennomgås statsallmenningsmodellen i Sør-Norge, ...
  • Allmennprevensjon i straffeutmålingen : hvorvidt Høyesteretts bruk og vektlegging av allmennpreventive hensyn i straffeutmålingsvurderingen gjenspeiler noen utvalgte presumsjoner for hvordan allmennprevensjonens funksjoner påvirkes 

   Nordbø, Yngve Nicolay (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-03)
   Avhandlingens tema er allmennprevensjon i straffeutmålingen. Problemstillingen som herunder er valgt, er å undersøke om Høyesteretts bruk og vektlegging av allmennpreventive hensyn i straffeutmålingsvurderingen gjenspeiler noen utvalgte presumsjoner for hvordan allmennprevensjonens funksjoner påvirkes. Presumsjonene skal utledes av en redegjørelse for allmennprevensjonens begrunnelse og funksjoner. ...
  • Anonym vitneførsel i straffesaker 

   Eliassen, Stine Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12)
   Reglene om anonym vitneførsel i straffesaker ble utformet som et tiltak i bekjempelsen av grov og alvorlig organisert kriminalitet i Norge. Oppgaven illustrerer både det samfunnsmessige og rettslige behovet for anonym vitneførsel. På bakgrunn av rettssikkerhetsmessige betenkeligheter knyttet til bruk av anonyme vitner er anvendelsesområdet gjort snevert. Under etterforskning av straffesaker kan både ...