Recent additions

 • Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom? 

  Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-12)
  Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark har lenge vært betraktet som statens eiendom, noe Samerettsutvalgets rettsgruppe stadfestet i 1993 og som senere er lagt til grunn av Høyeste-rett i Stjernøya- og Nesseby-dommen i hhv. 2016 og 2018. Denne eiendomsretten var tydeliggjort i en resolusjon fra 1775, som angivelig åpnet for utvisning av jord til oppsittere i Finnmark. I dette arbeidet ...
 • Governments' Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime 

  Rui, Jon Petter; Søreide, Tina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-13)
  Internationally, there is a trend toward a regulatory regime for corporate bribery with more emphasis on <i>ex ante</i> oversight and preventive systems, and less emphasis on investigations driven by suspected crime. Governments want the benefits associated with civil law regulation – including corporate self-regulation and the flexibility associated with non-trial resolutions, although such tools ...
 • The law of the sea and current practices of marine scientific research in the Arctic 

  Woker, Hilde; Schartmüller, Bernhard; Dølven, Knut Ola; Blix, Katalin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-07)
  The rapid changes in both climate and human activity occurring in the Arctic Ocean demands improved knowledge about this region. Combined with eased accessibility due to reduced sea ice cover and new technologies, this has led to increased research activity in the region. These circumstances put pressure on the applicable legal framework, i.e. the United Nations Convention on the Law of the Sea. ...
 • Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter og erstatningsrettslig vern : kommentar til HR-2017-2352-A 

  Eidissen, Stig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-08)
  I sak HR-2017-2352-A avgjorde Høyesterett hvorvidt kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har erstatningsrettslig vern. Et flertall på tre dommere kom til at slike inntekter ikke er vernet. Artikkelen foretar en gjennomgang og kritisk vurdering av flertallets argumentasjon. Den brede samfunnsmessige avveining bak flertallets konklusjon samsvarer dårlig med de avveininger som kommer til uttrykk i ...
 • Nødrett som rettsgrunnlag for akuttvedtak om samvær i barnevernsaker 

  Fause, Anett Beatrix Osnes (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-04)
  Barnevernloven har ingen bestemmelse som særskilt gir hjemmel for å stanse eller redusere samvær i tilfeller hvor gjennomføring av samvær kommer i en akutt og skadelig motstrid til barnets interesser. Under anerkjennelse av at det i slike tilfeller kan foreligge en folkerettslig plikt til å komme barnet til unnsetning, er det i juridisk litteratur antydet at nasjonalt rettsgrunnlag for akutte vedtak ...
 • The Ecosystem Approach and the negotiations towards a new Agreement on Marine Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction 

  De Lucia, Vito (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  The ecosystem approach is an increasingly central concept for addressing the conservation and sustainable use of biological diversity. Endorsed in the mid-1990s as the primary framework of action by the Convention of Biological Diversity, it has subsequently gained traction in a variety of fields and contexts, including ocean governance and fisheries management,** thanks to its promise to overcome ...
 • The BBNJ negotiations and ecosystem governance in the arctic 

  De Lucia, Vito (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-18)
  The aim of this article is to explore the question of ecosystem governance in the Arctic, in light of the potential implications of the ongoing negotiations towards a new global treaty on the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction for ecosystem governance of the Arctic. A new global treaty will have inevitably significant implications for Arctic ...
 • Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker 

  Strandberg, Magne; Nylund, Anna (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-27)
  Reglene om anke til lagmannsretten ble revidert da tvisteloven ble vedtatt i 2005, men mye tyder på at revisjonen ikke har virket helt etter hensikten. Reglene har flere ganger senere blitt foreslått endret. I denne artikkelen blir det argumentert for at det bør gjøres mer grunnleggende endringer av ankereglene enn det som hittil har blitt vurdert. Forfatterne hevder at de norske ankereglene i for ...
 • Constitutional Rights for Children in Norway 

  Haugli, Trude (Chapter; Bokkapittel, 2019-12-02)
  In this chapter, I present and discuss the status of children’s rights in the Norwegian Constitution. The Constitution was amended in 2014 when a new bill of rights was added. The provisions are strongly influenced by international law and, when it comes to children, especially by the general principle of the Convention on the Rights of the Child (crc). I give an overview of the process leading up ...
 • Introduction to Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries 

  Nylund, Anna (Chapter; Bokkapittel, 2019-12-02)
  This chapter discusses first the value of enshrining children’s rights in national Constitutions in addition to implementing the United Nations Convention of the Rights of the Child. Second, it gives a brief introduction to the Nordic countries, their societies and legal systems, such as the Nordic welfare model, court systems and the sources of law. An introduction is also given to Nordic constitutional ...
 • Children’s Right to Participate in Decision-Making in Norway: Paternalism and Autonomy 

  Nylund, Anna (Chapter; Bokkapittel, 2019-12-02)
  This chapter examines whether including children’s participatory rights in the Norwegian Constitution has had any legal or practical impact. It uses Susan White’s typology of participation rights as a tool for examining whether children’s participation is nominal, instrumental, representative or transformative. The preparatory works of the Norwegian Constitution are ambiguous. On the one hand, the ...
 • Children's Right to Respect for Their Human Dignity 

  Sigurdsen, Randi (Chapter; Bokkapittel, 2019)
 • Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: Do Constitutional Rights Matter? 

  Haugli, Trude; Nylund, Anna (Chapter; Bokkapittel, 2019-12-02)
  This chapter consists of a comparative analyses of children’s constitutional rights in the Nordic countries. First, we analyse children’s constitutional rights in general in the Nordic countries to assess if and how a Constitution is in line with the child’s rights approach of the Convention on the Rights of the Child (crc). We build on a model developed by Conor O’Mahony that measures the protection ...
 • Beskyttelse av fremtidige inntekter 

  Solheim, Stig H. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-08)
  Artikkelen problematiserer beskyttelse av fremtidige inntekter i relasjon til EMDs praksis om eiendomsvern etter EMK P1-1. Foranledningen er at problemstillingen har vært relevant for to nyere høyesterettssaker: HR-2017-2352-A (prostitusjons-saken) og HR-2018-1258-A (Gassled-saken). I prostitusjons-saken ble problematikken oversett, noe som har blitt kritisert. I Gassled-saken ble spørsmålet ...
 • Oceans Commons, Law of the Sea and Rights for the Sea 

  De Lucia, Vito (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-08)
  The aim of this paper is to re-activate certain layers of normative meaning that have been obscured, forgotten or rendered inoperative by the predominant traditions that engaged, from Grotius onwards, with the concept of <i>res communes omnium</i>. The hope and the purpose is that of offering a novel perspective on matters such as the protection and preservation of ocean commons that are of great ...
 • Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning 

  Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-15)
  Reindriftsloven pålegger reineiere et objektivt ansvar for skade rein forårsaket av rein. Ansvaret har røtter tilbake til 1883 og omtales av Reindriftslovutvalget som strengt og meget omfattende. Også bufeholdere har et objektivt ansvar for skade deres dyr forårsaker. I praksis kan imidlertid bufeholderes og reindriftsutøveres ansvar på dette området arte seg nokså ulikt. I 2007 fremmet Samerettsutvalget ...
 • Comparing the Efficiency and Quality of Civil Justice in Scandinavia: The Role of Structural Differences and Definitions of Quality 

  Nylund, Anna (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11)
  Most studies on the efficiency and quality of civil justices are limited to formal courts, although tribunals and other quasi-courts have a central role in resolving legal disputes in many European countries. Hence, significant parts of many civil justice systems are excluded from the studies. Differences among countries may thus reflect primarily structural and terminological differences rather ...
 • Fisketillatelser og pant - lovfesting av den rettslige løsningen i "Barents Eagle"? 

  Arntzen, Svein Kristian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-02)
  Forfatteren tar utgangspunkt i Thor Falkangers påpekning av svakheter i Høyesteretts syn på fisketillatelser som aksessorium til fiskefartøyet i Rt. 2009 s. 1502 «Barents Eagle». Han reiser spørsmål om Høyesteretts forståelse av fiskerisystemet fortsatt er uttrykk for gjeldende rett, eller om den rettslige subsumsjonen vil være en annen i kjølvannet av senere endringer av fiskerilovgivningen. I ...
 • Norway 

  Neves, Maria Madalena das (Chapter; Bokkapittel, 2019-04-02)
 • Finding ‘the Most Highly Qualified Publicists’: Lessons from the International Court of Justice 

  Helmersen, Sondre Torp (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-22)
  Article 38(1) of the Statute of the International Court of Justice (ICJ Statute) instructs the Court to ‘apply … the teachings of the most highly qualified publicists’. This raises the question of how to decide who these ‘publicists’ are and how to rank them. This article suggests four factors that the Court’s judges apparently use when assessing the weight of ‘teachings’: the quality of the work, ...

View more