Now showing items 1-20 of 223

  • Delt omsorg for felles barn ved samlivsbrudd 

   Haugli, Trude (Research report; Forskningsrapport, 1994)
  • Tilvenningen til samisk kultur og rettstenking i norsk høyesterettspraksis. Om møtet mellom en muntlig og en tekstbasert rettskultur 

   Eriksen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2002)
   A major problem for all indigenous peoples who live under the legal rule of a majority population is that their legal culture is often based on oral traditions, which suffer because of the text-based legal culture of the majority population. After a brief historic review of the relations between the Saami and the Norwegians, the author discusses the significance of Saami customary law and other ...
  • Rettsvernet for samiske rettigheter fram til siste halvdel av 1700-tallet - og betydningen av dette i dag 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2002)
  • Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jordskifterettens oppgaver 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2004)
   In connection with the current process of change in the Reindeer Husbandry Act, The Reindeer Husbandry Legal Committe makes several proposals that bear on the formal competence of the Land Consolidation Court. According to the proposal, the Court will be allowed to examine rules related to defining reindeer husbandry districts, to prescribe rules related to the use of pastures, and formulate rules ...
  • Forslaget til "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2004)
  • En sammenlikning av prosessforutsetninger i sivilprosessen og i jordskifteprosessen 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2004)
   The main duty for an ordinary court of law is to settle litigation. The main duty of the land consolidation court, by contrast, concerns land consolidation or severance, which are common terms for processes for improving property structures. The differences in the duties of the two courts have resulted in differences in procedural requirements. This article presents an analysis of differences ...
  • Oppfatningen av samiske reinbeiterettigheter som «tålt bruk» i jordskiftesaker 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
   I en rekke rettstvister der reindriftssamenes interesser har kommet i konflikt med grunneiernes jordbruksinteresser, har reinbeiterettighetene blitt betraktet som en form for vikende rett eller tålt bruk. Jordskifterettene er gitt en særlig kompetanse til å behandle rettsutgreiing og bruksordning i reinbeiteområder, noe som gir grunnlag for å rette fokus på avgjørelsene i jordskifterettene og i ...
  • ”Finnelinja” – historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordskifterettslig praksis. 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
   Synet på reindriftssamenes arealrettigheter har variert opp gjennom tiden. Det samme har synet på i hvilken grad disse rettighetene kunne være gjenstand for behandling etter jordskifterettslige prinsipper. I dette foredraget vil jeg se på hvordan samenes arealrettigheter er blitt vurdert ut fra hvordan de er behandlet i jord-skiftesaker i det sørsamiske området. Gjennomgangen vil også kunne si noe ...
  • Avgjørelsesformene i jordskifteprosessen - med vekt på lovrevisjonen av 1998 og noen utilsiktede virkninger 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
   In civil procedure the primary aim of the court is to settle lawsuits. In the land consolidation court procedure, by contrast, the main aim of the court concerns resolving indistinct boundaries and improving property structures. These differences have resulted in different forms of legal decisions in the two court systems. The article gives an overview of similarities and differences between the ...
  • Retten til jorden i Finnmark, samenes rettigheter og forslaget til Finnmarkslov 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
  • Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag i Ot.prp. nr 53 (2002-2003) 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
   The Finnmark Act was recently approved in the parliament by a clear majority. A half-century discussion concerning land rights of the Saami people has culminated in an Act concerning the «right to land and water» in Finnmark County. The legislative history of the Act covers approximately 25 years, and started when the Saami Law committee was appointed in autumn 1980. In this paper the author ...
  • Varierende rettsoppfatninger og strid om jordskifterettens kompetanse i bruksordning i reinbeiteområde 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2006)
   I rettstvister der reindriftssamenes interesser har kommet i konflikt med grunneiernes jordbruksinteresser, har reindriften ofte måttet vike. En nylig avsluttet rettstvist om beiteordning på Reinøya i Troms, som er behandlet i så vel jordskifterett, lagmannsrett, Høyesteretts kjæremålsutvalg og jordskifteoverretten, danner grunnlag for drøftingen av status til reindriftssamenes beiterett der disse ...
  • Reinøya-saken. Tvist om beiterett i jordskiftesak 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2006-04)
   I rettstvister der reindriftssamenes interesser har kommet i konflikt med grunneiernes jordbruksinteresser, har reinbeiterettighetene ofte blitt betraktet som en form for tålt bruk. En nylig sluttet sak om beiteordning på Reinøya i Troms danner grunnlag for drøftingen av oppfatningen av reindriftssamenes beiterettigheter, der disse kommer i konflikt med grunneiernes interesser.
  • Reindrift og jordskiftelovgivningen 

   Ravna, Øyvind (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2007)
   I 1996 ble jordskifteloven utvidet til å omfatte reindrift. I løpet av de drøye 10 år loven har vært virksom, har det kun blitt gjennomført tre saker. Det må således kunne sies at loven ikke har oppfylt lovgivers intensjon om å bli en «problemløser» i forhold mellom reindrift og jordbruk. I denne artikkelen blir det påpekt sider ved lovgivningen som etter forfatterens mening bør lede til at spørsmålet ...
  • Reindriftssamenes bruksretter og jordskifterettens saklige kompetanse 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   I artikkelen blir det undersøkt hvordan rettsutviklingen har påvirket reindriftssamenes adgang til å være part i jordskifte. I forarbeidet til lov nr. 8/1996 om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven, ble det uttalt at reindriftssamenes bruksrettigheter var av ”en slik karakter at de må ansees å falle utenfor jordskiftelovens bruksrettsbegrep.” Således kunne ikke slike bruksrettigheter ...
  • Grensegang og rettsavklaring i utmark og høyfjell 

   Ravna, Øyvind; Reiten, Magne (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2007)
   Den norske stat har valgt varierende domstolsordninger for å avklare rettsforhold i utmark og høyfjell. Disse har vært så vidt forskjellige at det ikke kan utelukkes at dette kan ha hatt innflytelse på resultatet. Finnmarksloven inneholder det siste eksemplet på en slik ordning hvor rettsforhold, herunder det samiske urfolkets «rett til land og vann», skal avklares etter modell av tidligere dømmende ...
  • En antologisk hyllest til en verdig hundreårsjubilant : historien om arbeidet relatert til utviklingen av en mer tjenlig eiendomsstruktur i Norge 

   Ravna, Øyvind; Mjøs, Leiv Bjarte (Chapter; Bokkapittel, 2007)
   Innledning til boken. Gir en beskrivelse av de enkelte bidrag.
  • Ansvar for skade forårsaket av rein 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   Reineiere og bufeholdere har begge objektivt ansvar for skade deres dyr forårsaker. I praksis kan dette ansvaret arte seg ganske ulikt. Reindriftsloven er for tiden under revisjon, og lovutvalget har uttrykt at det erstatningsansvar som reindriftsloven stiller opp, er strengt og meget omfattende. I artikkelen sammenliknes ansvaret for reineiere og bufeholdere, samtidig som det pekes på ulikheter i ...
  • Jordskifterettens saklige kompetanse i grensegangssaker 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
  • Brev fra Washington, DC. Fra amerikansk historie, jus og samfunnsliv. 

   Christiansen, Per (Book; Bok, 2007-01)
   Boken formidler ved korte brev inntrykk fra amerikansk historie, jus og samfunnsliv fra en forskningstermin ved George Washington University, 2005-06. Brevene – ca 50 i alt – er inndelt i følgende hovedkategorier: (1) statsstyret, (2) om høyesterett, (3) slaveri og borgerrettigheter, (4) liv og død, (5) utenriksforhold, (6) USA og EU, (7) penger, handel og økonomi og (8) diverse. I en innledning ...