Show simple item record

dc.contributor.advisorØberg, Gunn Kristin
dc.contributor.authorHapalathi, Lene
dc.date.accessioned2020-12-17T06:45:43Z
dc.date.available2020-12-17T06:45:43Z
dc.date.issued2020-11-02en
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å rette søkelyset på muligheter og begrensninger med å bruke psykomotorisk fysioterapi til korttidsinnlagte pasienter i psykiatrien. Nedsatt psykisk helse utgjør en av de store helseutfordringene i Norge. Samtidig har antall døgnplasser og liggetid gått ned ved distriktspsykiatriske senter (DPS), noe som kan tenkes å utfordre psykomotoriske fysioterapeuters praksis som tradisjonelt har lagt vekt på at omstillingsprosessene er tidkrevende. Utvalget i studien er strategisk valgt, og informantene deltok i kvalitative semi-strukturerte intervju. Intervjuene ble transkribert, analysert og drøftet i lys av utvalgte aspekter innen kunnskapsteori og kroppsfenomenologi. Analysearbeidet ledet til to hovedtema. «Samhandling mellom terapeut og pasient» beskriver hvordan psykomotorisk fysioterapi på ulike måter bringer inn det kroppslige fokuset gjennom måten fysioterapeutene møter pasientene på, og gjennom de valg av tiltak som de beskrev. Det andre hovedtemaet «Fagutøvelse i tverrprofesjonelt samarbeid» beskriver hvordan psykomotorisk fysioterapi på ulike måter kan bidra inn i et tverrprofesjonelt samarbeid, og som en del av behandlingskjeden. Studiens innsikter vektlegger at både pasientenes funksjonsnivå og behov, og rammevilkårene for fagutøvelse med kort liggetid, påvirker psykomotorisk fysioterapipraksis og prioriteringer av tiltak og fremgangsmåter. Informantene i studien pekte på at psykomotorisk fysioterapi er betydningsfullt både som perspektiv og metode innen psykisk helsearbeid.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20079
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titlePsykomotoriske fysioterapeuter som kunnskapsformidlere i tverrprofesjonelt samarbeid En intervjustudie av fysioterapeuters erfaringer med å anvende psykomotorisk fysioterapi på distriktspsykiatriske senteren_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)