Recent additions

 • Sangundervisning som dialogisk praksis 

  Sundbø, Marthe Kirsten (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  Bakgrunnen for denne oppgaven kommer fra en interesse for dialogfilosofi, og en interesse for sangfaget som en dialogisk praksis. Hensikten med oppgaven er å gå i dybden på det dialogiske ved sangundervisningen. Gjennom åpne intervjuer med tre ulike sangpedagoger, gis det et innblikk i ulike erfaringer med og perspektiver på sangundervisning som dialogisk praksis. Det teoretiske rammeverket for ...
 • Voicinger på 1 2 3 streng 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2022)
 • Modale skalaer -Firklanger og trinnanalyse 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2022)
 • Modale skalaer 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2022)
 • Neograss Talisman Songbook 

  Andreassen, Tore Morten; Bekkevold, Emil (Book; Bok, 2021)
 • Tore Morten Andreassen & the Jazzmasters - Declassified Songbook 

  Andreassen, Tore Morten; Nilsen, Øyvind (Book; Bok, 2021)
 • Instrumentallæreren og gehøret. En kvalitativ undersøkelse av treblåslæreres tanker om gehør og gehørarbeid 

  Wulfsberg, Elisabeth Maria López (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-31)
  Denne undersøkelsen studerer tanker om gehør og gehørarbeid hos profesjonelle instrumentalister, gehørarbeid de gjør med sine elever og hvilke sammenhenger som kan finnes mellom disse funnene. Problemstillingen det arbeides ut fra er: Hvilke sammenhenger kan man finne mellom instrumentallæreres egen bruk av gehør og gehørarbeid de gjør med sine elever? Undersøkelsen tar utgangspunkt i kvalitative ...
 • Basic drum paradiddles in 5/8 & 7/8 for pick style guitar 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok; Others; Andre, 2020)
 • Basic drum paradiddles for pick style guitar 

  Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2020)
 • Syng ut! - En kvalitativ studie om begrunnelser for å synge i gehørfaget 

  Sætre, Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Denne studien har hatt som mål å undersøke sang som pedagogisk verktøy i gehørundervisningen. Studien har basert seg på hva gehørpedagoger i høyere utdanning mener er gode begrunnelser for å bruke sang som verktøy. Utgangspunktet for drøftingen av resultatene har vært forskning om indre gehør og audiering, og om hukommelse, og hvordan dette kan ha betydning for pedagogisk virksomhet. Dataene har ...
 • Med trygghet i gehøret - En kvalitativ studie om relasjonen mellom gehørfaget og studentenes utøvende virksomhet 

  Mickelsson, Ane Emilie Vold (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  Hensikten med denne studien er å belyse relasjonen mellom gehørfaget og utøvende virksomhet. Studien tar for seg hvordan gehørlærere på universitets- og høyskolenivå vektlegger denne relasjonen for sine studenter. Studiens hovedproblemstilling er: «Hvordan knytter gehørlærere gehørundervisning til studentenes utøvende praksis, og hvilke læringsstrategier presenteres for studentene?» For å belyse ...
 • Intervallic Guitar vol.3 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2020)
 • Rytmetrening i kor. En kvalitativ studie av koristers opplevelse av understrømstrening i kor. 

  Dahl, Liv Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-06)
  Denne studien har hatt som mål å undersøke hvordan korister opplever kroppslig understrømstrening i kor og hvilken nytte korister og dirigent mener slik trening kan ha. Studien har blitt gjennomført i et blandetkor med 26 sangere. Dataene har blitt utviklet gjennom et fokusgruppeintervju med fire korister og et eget intervju med dirigenten. Samtlige korister har også besvart et spørreskjema som hadde ...
 • Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen 

  Blix, Hilde Synnøve; Waade, Roy Aksel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-03)
  Samspill, improvisasjon og skapende arbeid, samt kommunikasjon med vekt på lytting og dialog, er viktige målområder i den nye «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning» (Norsk kulturskoleråd, 2016). Pedagogiske arbeidsmåter for å nå målsettingene som beskrives bør ifølge rammeplanen oppnås gjennom et bredt spekter av metoder og læringsaktiviteter, og i planen framheves variasjon i arbeidsmåter ...
 • Ferdinando Carulli - Samlede verker for to gitarer - bind 3 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • Research Funding is Critical to Societally Relevant Research 

  Benneworth, Paul; Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-13)
  There has been increasing concern recently in ensuring that public funding for science and innovation creates truly public benefits. This has emerged at a time of an uneasy feeling emerging in society that it is private corporations and patent holders that reap the rewards, particularly in new drugs which may be generally unaffordable despite being ‘discovered’ by public funding (Gronde et ...
 • Sandpits Can Develop Cross-Disciplinary Projects, but Funders Need to be as Open-Minded as Researchers 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul; Siefkes, Martin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed; Others; Andre, 2018-10-15)
  The research “sandpit”, where a cross-disciplinary group of academics and practitioners come together for a short time to create new projects around a given theme, is gaining ground as a way to foster innovation and creativity in research design. While sandpits can spark ideas for novel projects better suited to tackling grand challenges and urgent questions, research from Kate Maxwell, Paul Benneworth, ...
 • Prestasjonsangst i gehørtrening. Faktorer som kan påvirke prestasjonsangst - En observasjons- og intervjustudie 

  Primberg, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-08)
  Denne kvalitative forskningsstudien undersøker: Hvilke faktorer kan påvirke prestasjonsangst i gehørtreningsfaget. Tidligere forskning tyder på at en del elever og studenter har prestasjonsangst som kan være til hinder for læring. Jeg var derfor interessert i å utforske hvilke tanker lærere i gehørtrening har om arbeidsmåter som påvirker prestasjonsangst. Metoden i studien var en kombinasjon av ...
 • I kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene 

  Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
  Denne artikkelen har som mål å bidra til diskusjoner om begrepet kvalitet slik det framkommer i bedømmelsesprosesser ved professor- og dosentopprykk, gjennom å utforske hvorvidt og hvordan kjønn har betydning for måten kvalitet vurderes og kommer til uttrykk på i slike prosesser. Studien er en analyse av dybdeintervjuer med fem erfarne komitémedlemmer i kunstutdanningsfeltet i Norge. Vår analyse av ...

View more