Recent additions

 • Rytmetrening i kor. En kvalitativ studie av koristers opplevelse av understrømstrening i kor. 

  Dahl, Liv Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-06)
  Denne studien har hatt som mål å undersøke hvordan korister opplever kroppslig understrømstrening i kor og hvilken nytte korister og dirigent mener slik trening kan ha. Studien har blitt gjennomført i et blandetkor med 26 sangere. Dataene har blitt utviklet gjennom et fokusgruppeintervju med fire korister og et eget intervju med dirigenten. Samtlige korister har også besvart et spørreskjema som hadde ...
 • Prestasjonsangst i gehørtrening. Faktorer som kan påvirke prestasjonsangst - En observasjons- og intervjustudie 

  Primberg, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-08)
  Denne kvalitative forskningsstudien undersøker: Hvilke faktorer kan påvirke prestasjonsangst i gehørtreningsfaget. Tidligere forskning tyder på at en del elever og studenter har prestasjonsangst som kan være til hinder for læring. Jeg var derfor interessert i å utforske hvilke tanker lærere i gehørtrening har om arbeidsmåter som påvirker prestasjonsangst. Metoden i studien var en kombinasjon av ...
 • Kampen om gehørtreningsfaget i videregående skole. Hvor ble det av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut? 

  Olsen, Caroline Astrid Halliwell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-05)
  SAMMENDRAG I denne studien fokuserer jeg på gehørtreningsfaget i videregående skole. Jeg ser på strukturene rundt gehørtreningen som det Bourdieu vil kalle for en kamp. Jeg har forsøkt å svare på følgende spørsmål: Hvor ble gehørtreningsfaget av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut for faget? Gjennom problemstillingen søker jeg ny og dypere kunnskap om hva som har skjedd med ...
 • Hva karakteriserer instrumentalundervisning og gehørarbeid ved Mandela Metro School of Arts (MMSA): en drøfting av en sørafrikansk undervisningspraksis i lys av didaktisk relasjonstenkning. 

  Olsen, Grethe Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-28)
  Målet med studien var å kartlegge hvilke undervisningsmetoder som ble brukt ved MMSA, og om min forestilling om hvor sterk gehørbasert undervisning sto ved skolen holdt stikk. Med utgangspunkt i min forforståelse, var jeg overbevist om at den sørafrikanske musikkundervisningen i stor grad var gehørbasert. Didaktisk relasjonstenkning er den teoretiske forankringen i studien, med fokus på den didaktiske ...
 • Gester og gehør. En studie av hvordan to pedagoger bruker kroppslige gester i undervisningen for å utvikle gehør 

  Briseid, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
  Denne masteroppgaven handler om hvordan kroppslige gester kan brukes i undervisning for å utvikle gehør. Gjennom en kvalitativ kasusstudie av to erfarne pedagoger, beskriver oppgaven konkrete undervisningsaktiviteter der bruk av gester står sentralt. Studien tar sikte på å belyse hvordan disse aktivitetene kan tenkes å utvikle bestemte gehørferdigheter. Funnene fra studien gir grunnlag for å si at ...
 • Veien til høyere utdanning i musikk 

  Toften, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
  Hensikten med denne studien er å få innsikt i hørelæreundervisningen på musikklinjene i Norge med fokus på innholdet i undervisningen og med mål om å se dette i sammenheng med innholdet i den nasjonale felles opptaksprøven i gehør for høyere utdanning i musikk. Studien baserer seg på en kvantitativ undersøkelse av 36 hørelærelærere på 23 musikklinjer i Norge. Det teoretiske utgangspunktet ligger i ...
 • Auditive knagger. En kvalitativ studie av jazzmusikeres arbeid med gehør 

  Alvestad, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
  Denne studien beskriver jazzmusikeres tanker og arbeid med gehør i sitt musikervirke. Studien har som mål å gi innsikt i hva som er viktig å jobbe med i forhold til eget gehør, og samtidig belyse noen emner som kan inspirere til diskusjon omkring hørelærefaget i musikerutdanningen. Det empiriske materialet er basert på intervjuer med tre jazzmusikere i Norge. Studien tar for seg emner i gehørarbeid ...
 • Hva gjøres i jazzhørelæreundervisning? En diskursanalyse av undervisningspraksiser i jazzhørelære 

  Harboe, Oscar Alvestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
  Denne oppgaven er en studie av hva som gjøres i jazzhørelæreundervisning, og hvordan innholdet og metodene i undervisningen blir begrunnet. Det er tatt utgangspunkt i et sosialkonstruktivistisk teorigrunnlag, som sier at viten blir konstruert i et samspill mellom samfunnet og enkeltindivider. Det empiriske materialet er basert på intervjuer med tre jazzhørelærepedagoger fra høyere musikkutdanning, ...
 • Perspektiver på gehørarbeid i korpsundervisningen. En kvalitativ intervjustudie 

  Winther-Fossmo, Vivi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-18)
  Studien omhandler gehørarbeid i korpsundervisning, og tar for seg dirigentenes perspektiver på dette. Fokusområder er hvordan det arbeides målrettet med gehør i korpsundervisningen, samt hvilke holdninger dirigenter har til dette arbeidet. Hensikten med studien har vært å få innblikk i noen dirigenters arbeidsmåter og opplevelser, og på den måten kunne bidra til et større fokus på temaet. Datainnsamlingen ...
 • Notelesingsundervisning integrert i amatørkorprøver 

  Nilsen, Birger André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-06)
  Tittel: Notelesingsundervisning integrert i amatørkorprøver. Hensikt: Hensikten har vært å undersøke hvorvidt det å integrere notelesingsundervisning som en fast del av korprøvene i et amatørkor kan være hensiktsmessig. Fokusområder har vært å undersøke om undervisningen påvirket korsangernes notelesingsferdigheter, samt holdninger til og bruk av noter. Teoretisk forankring: I tillegg til ...
 • Flerstemte prima vista-oppgaver 

  Vargeid, Grete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
  Oppgaven er et pedagogisk utviklingsarbeid med tema flerstemte prima vista-øvelser. Den ene delen er et notemateriale, laget som et supplement til boka Hørelære. Med på notene av Niels Eskild Johansen (2006), og bygger på Johansens metodikk i melodilesing. Målgruppa er musikklinjeelever i videregående skole. Oppgavens hovedproblemstilling er: “Hva slags utforming er det hensiktsmessig at flerstemte ...
 • Gehørarbeid med tonedøve i sangundervisningen : om hvordan bruk av hørelære i sangundervisningen kan bidra til å styrke tonedøve personers gehør 

  Åsen, Dina Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
  Oppgaven tar for seg gehørarbeid med tonedøve i sangundervisningen. Problemstillingen for oppgaven er: ”På hvilke måter kan bruk av hørelære i sangundervisningen bidra til å utvikle tonedøve personers gehør?” Utforskningsmetodene som brukes er kvalitative. Gjennom selv å undervise de tonedøve elevene tar jeg i bruk deltagende observasjon. For å kartlegge elevenes utgangspunkt, utvikling og egne ...
 • "Jeg tror at de som gjør det godt til eksamen i hørelære er godt rustet til å gå ut og jobbe med musikk" : en kartlegging av hørelæreundervisning i høyere musikkutdanning 

  Tollefsen, Maria Medby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
  Studien tar for seg hørelæreundervisningen i utøvende studier, innen den klassiske sjangeren, i høyere musikkutdanning i Norge. Undersøkelsen har som mål å belyse likheter og ulikheter med hensyn til hvordan det undervises i faget ved forskjellige studiesteder og hos ulike hørelærepedagoger, samt å vise noen av de variasjonsmuligheter som finnes i emnet. Studien gir også et bilde av noen av de tanker ...