Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Elevmedvirkning i instrumentalopplæringen 

  Ryeng, Silje (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  Formålet med studien har vært å undersøke hvordan elever på musikklinja opplever medvirkning i instrumentalopplæringen på sine fordypningsinstrument. Tematikken er relevant i lys av læreplanverkets (LK20) fokus på demokrati og elevmedvirkning. Problemstillingen for oppgaven har vært: Hva er elevenes opplevelse av medvirkning i instrumentalopplæringen i den videregående skole? Jeg har brukt tre ...
 • Selvverd i musikalsk samspill En kvalitativ studie av elever og læreres meninger om selvverd og samspillundervisning 

  Hansen, Jannike Sara (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-07-28)
  Denne studien har hatt som mål å undersøke hvordan elever og lærere ved musikklinjer opplever arbeid med økt selvverd i samspillfaget, og hvordan undervisningen kan legges til rette for å underbygge dette. Studiens teorigrunnlag bygger på to tradisjoner innen forskning på selvoppfatning: forventningstradisjonen og selvvurderingstradisjonen. Her vil teorier av Albert Bandura, Morris Rosenberg og ...
 • En kvalitativ innholdsanalyse av et nettbasert gitarkurs for nybegynnere på onlinegitar.no 

  Bjørlykhaug, John Olav (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-28)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke et nettbasert gitarkurs for nybegynnere. Det er fordi jeg oppfatter det å bruke nettbaserte kurs som en økende trend i samfunnet for de som ønsker å lære å spille gitar. Det er dermed et behov for kunnskaper om hvordan en kan planlegge, vurdere og gjennomføre slike kurs. I den forbindelse ønsker jeg å belyse følgende problemstilling: «Hvordan kommer ...
 • Sangundervisning som dialogisk praksis 

  Sundbø, Marthe Kirsten (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  Bakgrunnen for denne oppgaven kommer fra en interesse for dialogfilosofi, og en interesse for sangfaget som en dialogisk praksis. Hensikten med oppgaven er å gå i dybden på det dialogiske ved sangundervisningen. Gjennom åpne intervjuer med tre ulike sangpedagoger, gis det et innblikk i ulike erfaringer med og perspektiver på sangundervisning som dialogisk praksis. Det teoretiske rammeverket for ...
 • Instrumentallæreren og gehøret. En kvalitativ undersøkelse av treblåslæreres tanker om gehør og gehørarbeid 

  Wulfsberg, Elisabeth Maria López (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-31)
  Denne undersøkelsen studerer tanker om gehør og gehørarbeid hos profesjonelle instrumentalister, gehørarbeid de gjør med sine elever og hvilke sammenhenger som kan finnes mellom disse funnene. Problemstillingen det arbeides ut fra er: Hvilke sammenhenger kan man finne mellom instrumentallæreres egen bruk av gehør og gehørarbeid de gjør med sine elever? Undersøkelsen tar utgangspunkt i kvalitative ...
 • Syng ut! - En kvalitativ studie om begrunnelser for å synge i gehørfaget 

  Sætre, Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Denne studien har hatt som mål å undersøke sang som pedagogisk verktøy i gehørundervisningen. Studien har basert seg på hva gehørpedagoger i høyere utdanning mener er gode begrunnelser for å bruke sang som verktøy. Utgangspunktet for drøftingen av resultatene har vært forskning om indre gehør og audiering, og om hukommelse, og hvordan dette kan ha betydning for pedagogisk virksomhet. Dataene har ...
 • Med trygghet i gehøret - En kvalitativ studie om relasjonen mellom gehørfaget og studentenes utøvende virksomhet 

  Mickelsson, Ane Emilie Vold (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  Hensikten med denne studien er å belyse relasjonen mellom gehørfaget og utøvende virksomhet. Studien tar for seg hvordan gehørlærere på universitets- og høyskolenivå vektlegger denne relasjonen for sine studenter. Studiens hovedproblemstilling er: «Hvordan knytter gehørlærere gehørundervisning til studentenes utøvende praksis, og hvilke læringsstrategier presenteres for studentene?» For å belyse ...
 • Rytmetrening i kor. En kvalitativ studie av koristers opplevelse av understrømstrening i kor. 

  Dahl, Liv Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-06)
  Denne studien har hatt som mål å undersøke hvordan korister opplever kroppslig understrømstrening i kor og hvilken nytte korister og dirigent mener slik trening kan ha. Studien har blitt gjennomført i et blandetkor med 26 sangere. Dataene har blitt utviklet gjennom et fokusgruppeintervju med fire korister og et eget intervju med dirigenten. Samtlige korister har også besvart et spørreskjema som hadde ...
 • Prestasjonsangst i gehørtrening. Faktorer som kan påvirke prestasjonsangst - En observasjons- og intervjustudie 

  Primberg, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-08)
  Denne kvalitative forskningsstudien undersøker: Hvilke faktorer kan påvirke prestasjonsangst i gehørtreningsfaget. Tidligere forskning tyder på at en del elever og studenter har prestasjonsangst som kan være til hinder for læring. Jeg var derfor interessert i å utforske hvilke tanker lærere i gehørtrening har om arbeidsmåter som påvirker prestasjonsangst. Metoden i studien var en kombinasjon av ...
 • Kampen om gehørtreningsfaget i videregående skole. Hvor ble det av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut? 

  Olsen, Caroline Astrid Halliwell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-05)
  SAMMENDRAG I denne studien fokuserer jeg på gehørtreningsfaget i videregående skole. Jeg ser på strukturene rundt gehørtreningen som det Bourdieu vil kalle for en kamp. Jeg har forsøkt å svare på følgende spørsmål: Hvor ble gehørtreningsfaget av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut for faget? Gjennom problemstillingen søker jeg ny og dypere kunnskap om hva som har skjedd med ...
 • Hva karakteriserer instrumentalundervisning og gehørarbeid ved Mandela Metro School of Arts (MMSA): en drøfting av en sørafrikansk undervisningspraksis i lys av didaktisk relasjonstenkning. 

  Olsen, Grethe Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-28)
  Målet med studien var å kartlegge hvilke undervisningsmetoder som ble brukt ved MMSA, og om min forestilling om hvor sterk gehørbasert undervisning sto ved skolen holdt stikk. Med utgangspunkt i min forforståelse, var jeg overbevist om at den sørafrikanske musikkundervisningen i stor grad var gehørbasert. Didaktisk relasjonstenkning er den teoretiske forankringen i studien, med fokus på den didaktiske ...
 • Gester og gehør. En studie av hvordan to pedagoger bruker kroppslige gester i undervisningen for å utvikle gehør 

  Briseid, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
  Denne masteroppgaven handler om hvordan kroppslige gester kan brukes i undervisning for å utvikle gehør. Gjennom en kvalitativ kasusstudie av to erfarne pedagoger, beskriver oppgaven konkrete undervisningsaktiviteter der bruk av gester står sentralt. Studien tar sikte på å belyse hvordan disse aktivitetene kan tenkes å utvikle bestemte gehørferdigheter. Funnene fra studien gir grunnlag for å si at ...
 • Veien til høyere utdanning i musikk 

  Toften, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
  Hensikten med denne studien er å få innsikt i hørelæreundervisningen på musikklinjene i Norge med fokus på innholdet i undervisningen og med mål om å se dette i sammenheng med innholdet i den nasjonale felles opptaksprøven i gehør for høyere utdanning i musikk. Studien baserer seg på en kvantitativ undersøkelse av 36 hørelærelærere på 23 musikklinjer i Norge. Det teoretiske utgangspunktet ligger i ...
 • Auditive knagger. En kvalitativ studie av jazzmusikeres arbeid med gehør 

  Alvestad, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
  Denne studien beskriver jazzmusikeres tanker og arbeid med gehør i sitt musikervirke. Studien har som mål å gi innsikt i hva som er viktig å jobbe med i forhold til eget gehør, og samtidig belyse noen emner som kan inspirere til diskusjon omkring hørelærefaget i musikerutdanningen. Det empiriske materialet er basert på intervjuer med tre jazzmusikere i Norge. Studien tar for seg emner i gehørarbeid ...
 • Hva gjøres i jazzhørelæreundervisning? En diskursanalyse av undervisningspraksiser i jazzhørelære 

  Harboe, Oscar Alvestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
  Denne oppgaven er en studie av hva som gjøres i jazzhørelæreundervisning, og hvordan innholdet og metodene i undervisningen blir begrunnet. Det er tatt utgangspunkt i et sosialkonstruktivistisk teorigrunnlag, som sier at viten blir konstruert i et samspill mellom samfunnet og enkeltindivider. Det empiriske materialet er basert på intervjuer med tre jazzhørelærepedagoger fra høyere musikkutdanning, ...
 • Perspektiver på gehørarbeid i korpsundervisningen. En kvalitativ intervjustudie 

  Winther-Fossmo, Vivi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-18)
  Studien omhandler gehørarbeid i korpsundervisning, og tar for seg dirigentenes perspektiver på dette. Fokusområder er hvordan det arbeides målrettet med gehør i korpsundervisningen, samt hvilke holdninger dirigenter har til dette arbeidet. Hensikten med studien har vært å få innblikk i noen dirigenters arbeidsmåter og opplevelser, og på den måten kunne bidra til et større fokus på temaet. Datainnsamlingen ...
 • Notelesingsundervisning integrert i amatørkorprøver 

  Nilsen, Birger André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-06)
  Tittel: Notelesingsundervisning integrert i amatørkorprøver. Hensikt: Hensikten har vært å undersøke hvorvidt det å integrere notelesingsundervisning som en fast del av korprøvene i et amatørkor kan være hensiktsmessig. Fokusområder har vært å undersøke om undervisningen påvirket korsangernes notelesingsferdigheter, samt holdninger til og bruk av noter. Teoretisk forankring: I tillegg til ...
 • Flerstemte prima vista-oppgaver 

  Vargeid, Grete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
  Oppgaven er et pedagogisk utviklingsarbeid med tema flerstemte prima vista-øvelser. Den ene delen er et notemateriale, laget som et supplement til boka Hørelære. Med på notene av Niels Eskild Johansen (2006), og bygger på Johansens metodikk i melodilesing. Målgruppa er musikklinjeelever i videregående skole. Oppgavens hovedproblemstilling er: “Hva slags utforming er det hensiktsmessig at flerstemte ...
 • Gehørarbeid med tonedøve i sangundervisningen : om hvordan bruk av hørelære i sangundervisningen kan bidra til å styrke tonedøve personers gehør 

  Åsen, Dina Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
  Oppgaven tar for seg gehørarbeid med tonedøve i sangundervisningen. Problemstillingen for oppgaven er: ”På hvilke måter kan bruk av hørelære i sangundervisningen bidra til å utvikle tonedøve personers gehør?” Utforskningsmetodene som brukes er kvalitative. Gjennom selv å undervise de tonedøve elevene tar jeg i bruk deltagende observasjon. For å kartlegge elevenes utgangspunkt, utvikling og egne ...
 • "Jeg tror at de som gjør det godt til eksamen i hørelære er godt rustet til å gå ut og jobbe med musikk" : en kartlegging av hørelæreundervisning i høyere musikkutdanning 

  Tollefsen, Maria Medby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
  Studien tar for seg hørelæreundervisningen i utøvende studier, innen den klassiske sjangeren, i høyere musikkutdanning i Norge. Undersøkelsen har som mål å belyse likheter og ulikheter med hensyn til hvordan det undervises i faget ved forskjellige studiesteder og hos ulike hørelærepedagoger, samt å vise noen av de variasjonsmuligheter som finnes i emnet. Studien gir også et bilde av noen av de tanker ...