Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Spill som læringsverktøy. Algoritmisk tenking i klasserommet igjennom videospill 

  Kramvik, Jonas Ophaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-13)
  I dette mastergradsprosjektet har jeg sett nærmere på hvordan bruk av TV-spill i klasserommet kan lære elever Algoritmisk tenking. Ettersom det nettopp ble vedtatt nye kjerneelementer i matematikk for ny læreplan i 2020 i henhold til fagfornyelsen anser jeg arbeidet som relevant og viktig for å sikre variert undervisning i skolen. Hensikten med undersøkelsen har vært å vise at algoritmisk ...
 • Hva skriver elevene på vg.1 i naturfag og hvorfor? En studie av skriving i naturfagundervisningen på vg.1 ved de videregående skolene i Tromsøområdet 

  Johnsen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Læreplanen i naturfag inneholder kompetansemål hvor de grunnleggende ferdighetene er integrert. Skriving er en av disse fem kompetansemålene og er en ferdighet som skal være en del av fagkompetansen og bidra til faglig utvikling. Den generelle delen og den overordnede delen av læreplanen inneholder også målformuleringer som innebærer skriving som undervisningsform. Naturfaglige kunnskaper er nært ...
 • Kildekritikk i naturfagsundervisningen. En studie av elevers digitale kompetanse når et samfunnsrelatert tema i naturfag gjennomgås 

  Hansen, Elisabeth Knedahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  I denne masteroppgaven var det hovedsakelig ønskelig å undersøke elevenes digitale kompetanse, når et samfunnsrelatert tema som inkluderer naturfag gjennomgås. Datainnsamlingen foregikk i tre ulike naturfagsklasser på videregående opplæring studieforberedende. Det ble gjennomført undervisningsopplegg for å undersøke hvordan elevene gikk frem for å finne informasjon i naturfagsundervisningen, og ...
 • Hvor er bevisene? - analyse av bevis i lærebøker i matematikk R2 

  Wang, Oskar Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  I denne oppgaven har jeg analysert tre lærebøker i matematikkfaget R2. Oppgaven begrenset seg til emnet algebra i disse tre bøkene. Problemstillingen er: Hvordan introduseres og brukes matematiske bevis i lærebøker? For å besvare denne problemstillingen ble det utført en mixed methods-studie, altså samlet jeg inn og brukte både kvalitative og kvantitative data. Selve analysen tok utgangspunkt i et ...
 • Dobbelt så mye (eller enda mer!) - Matematikkundervisning på Nordnorsk Vitensenter 

  Haugland, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Forskningsstudien er en case-studie. Casen er to pedagoger fra Nordnorsk Vitensenter og deres arbeidsform med matematikkundervisning. Studien undersøker hvordan vitensenterpedagogenes arbeidsform kan relateres til Lesson Study og til matematisk kreativt arbeid gjennom Sriramans definisjon. Studien indikerer at arbeidsformen til vitensenterpedagogene kan relateres til Lesson Study gjennom et påstått ...
 • Parasites from cod in two different localities, the Barents Sea and Øksfjord in the coastal region of northern Norway. A comparison 

  Løvland, Ann Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-29)
  Parasites have been given a prominent role in ecology because of their potential to influence ecosystem dynamics. Parasite-host interactions are important in understanding host population dynamics and ecological processes. The marine environment is the largest ecosystem in the world, and between the coastal realm and the open water realm exists great ecological variances. Because parasites encompass ...
 • Lærebøkers tilrettelegging for problemfylt aktivitet. En mixed methods studie 

  Bergheim, Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
  Denne masteroppgaven i matematikkdidaktikk har hatt som formål å finne ut i hvilken grad lærebøker i matematikk legger til rette for problemfylt aktivitet på 8. trinn. For å svare på dette utledet jeg en teoridel omhandlende problemfylt aktivitet i sammenheng med DNR-basert undervisning og spesielt intellektuelt behov. Deretter bygde jeg opp et konseptuelt rammeverk for analyse. Spesielt sentral ble ...
 • Musikk og matematikk i Narvik. En analyse av elevers matematiske kompetanser i et undersøkende tverrfaglig prosjekt på en musikklinje 

  Harbrecht, Julia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
  Problemstillingen for denne masteravhandlingen er: «Hvilke matematiske kompetanser viser og utvikler elever på linjen for Musikk, dans og drama i et tverrfaglig undersøkende prosjekt innen musikk og matematikk?» Jeg har i oktober 2016 gjennomført en kvalitativ studie med min egen klasse, som da gikk andre året på linjen for Musikk, dans og drama ved Narvik videregående skole. Studien bygger videre ...
 • Fra fyrstikkmønster til matematiske symboler. En casestudie av tre elevers arbeid med to forskjellige geometriske mønster 

  Antonsen, Vanja Renée (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
  Dette er en masteroppgave i matematikkdidaktikk som fremstiller elever i arbeid med geometriske mønster. På bakgrunn av stor interesse i fagområdet algebra og elevers forståelse for det matematiske symbolspråket vil jeg se på problemstillingen: Hvordan kan arbeid med geometriske mønster bidra til elevenes forståelse av det matematiske symbolspråket? Hensikten med studien er å undersøke hvordan ...
 • En komparativ studie av tre lærebøkers presentasjoner av matematisk innhold og deres krav til elevene 

  Nordli, Sunniva Stoltz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Denne mastergradsoppgaven er en komparative studie av tre norske lærebøker ved R1-matematikk. Bakgrunnen for oppgaven er hvordan de forskjellige lærebøkene velger å fremstille deres matematiske teori og deres oppgaver til elevene. Oppgaven begrenser seg til å se på områdene algebra og funksjoner. Problemstillingen er: "Hvilke forskjeller og likheter er det mellom tre ulike lærebøkers presentasjon ...
 • Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) fra et lærerperspektiv. En studie av naturfaglæreres perspektiv og undervisningspraksis av UBU 

  Sundstrøm, Elina Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
  Hensikten med dette masterprosjektet har vært å utforske hvordan utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) gjennomføres av naturfaglærere på Vg1-nivå i den videregående skolen, samt hvilke utfordringer lærerne knytter til å virkeliggjøre intensjonene om UBU. Internasjonale og nasjonale studier påpeker utdanningens rolle for å imøtekomme de samfunnsmessige omstillingene verden behøver for å oppnå en ...
 • Utforskende uteundervisning i naturfag. Vil elevenes motivasjon for læring i naturfag øke som følge av utforskende uteundervisning i nærområdet? 

  Rimala, Lise Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
  Oppgaven har som hensikt å undersøke om elevenes motivasjon for læring i naturfag øker som følge av utforskende uteundervisning i nærområdet. Ved bruk av kvantitative metoder har motivasjonsnivå blitt kartlagt for tre 6. klasser ved to ulike skoler i Varanger. En skole vektlegger friluftsliv og uteskole i sin skoleprofil mens den andre skolen anvender uteundervisning mer sjeldent. For å undersøke ...
 • Human teenagers defect more often when told to be pure altruistic 

  Sandsdalen, Ola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-25)
  Humans (Homo sapiens) are known to cooperate with non-kin and even strangers, yet there is no absolute explanation to human cooperation nor to non-kin altruism. Specific human traits such as memory and reputation fuels systems of reciprocity, policing, reward and punishment which all contribute to cooperation in social interactions. How do people adopt their moral heuristics to knowledge of the most ...
 • Bruk av teknologiske verktøy og problemløsning i arbeid med forståelse av funksjonsbegrepet 

  Strømsnes, Tord Are Lothe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
  Oppgaven beskriver et undervisningsopplegg som ble gjort i emnet funksjoner på en ungdomsskole. Undersøkelsen ble gjennomført med hjelp fra seks 10.klasseelever. Studien bestod av to intervjuer og et undervisningseksperiment. Det ene intervjuet ble gjennomført før undervisningen for å etablere hvordan kunnskapsnivået til elevene var og det andre ble gjennomført i etterkant. Undervisningen ...
 • Scientific literacy for fremtidens borgere. I hvor stor grad har norske elever oppnådd scientific literacy etter 11 års naturfagundervisning? 

  Olaisen, Sandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
  Hensikten med dette masterprosjektet var å undersøke i hvor stor grad norske elever har oppnådd scientific literacy gjennom naturfag, ut i fra en hypotese om at naturfaglæreplanen ikke tilrettelegger i stor nok grad for utvikling av ansvarlige borgere. Dette ble gjort ved å undersøke elevers evner til å bruke informert avgjørelsestaking, argumentasjon og kildekritikk for å finne potensielle løsninger ...
 • Argumentasjon i praktiske arbeid. En studie av elevers vurderinger og argumentasjon rundt konkurrerende påstander i forbindelse med et praktisk arbeid i naturfag VG1. 

  Pedersen, Ida Malene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-15)
  Denne oppgaven handler om elevers argumentasjon og vurderinger rundt tre konkurrerende påstander i forbindelse med et praktisk arbeid i naturfag VG1. Elevenes argumentasjon ble kartlagt gjennom to diskusjonsrunder. Den ene diskusjonen var i forkant av forsøket, og foregikk dermed uten datamaterialet. Elevene skulle i denne diskusjonsrunden bruke forkunnskapene de hadde om emnet. Den andre diskusjonen ...
 • Lærebokas påvirkning på elevers karakternedgang i Biologi 2 

  Hansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
  Denne studien er en analyse av to læreverk og åtte eksamenssett i faget Biologi 2 på videregående skole. Bakgrunnen for studien var Utdanningsdirektoratets karakterstatistikk, hvor det ble fremstilt at elevene gjennomsnittlig gikk ned omtrent én karakter fra standpunkt til skriftlig eksamen. Studien tok utgangspunkt i at oppgavene i læreboka ikke forberedte elevene godt nok til eksamen. Formålet med ...
 • Elevaktiv undervisning og samarbeidslæring. En studie av elevaktiv undervisning og samarbeidslærings effekt på yrkesfagelevers motivasjon og læringsutbytte i naturfag 

  Lund, Ingebjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
  Denne oppgaven handler om elevaktiv undervisning og om fire VG1-klasser ved en yrkesfaglig videregående skole som gjennomførte en økt med elevaktiviteten samarbeidslæring i naturfag. Målet for studien var å undersøke hvilken effekt denne typen undervisning hadde på elevenes motivasjon og læringsutbytte. Oppgaven presenterer både pedagogisk og biologisk teori, da temaet for naturfagsundervisningen ...
 • Mer enn bare fakta - En studie av elevers vurderingskompetanse av påstander om proteiner 

  Finsås, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
  Naturfagundervisning har vært preget av innlæring av faktakunnskaper, og har blitt kritisert for å ha liten sammenheng med den praktiske bruken av faget i samfunnet. Denne oppgaven omhandler et undervisningsopplegg som bygger på samfunnsrelatert undervisning. Hensikten med undervisningsopplegget var å bidra til scientific literacy gjennom elevers evne til å bruke naturfaglig kunnskap i vurdering av ...
 • Elevers matematiske resonnement. En kvalitativ studie om resonneringer av faglig sterke elever når de løser oppgaver med og uten kontekst. 

  Johansen, Iselin Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
  Det ble valgt å ha følgende problemstilling i denne oppgaven: «Hvordan resonnerer faglig sterke elever når de løser problemer med og uten kontekst i matematikk?». Det ble gjennomført en kvalitativ studie for å undersøke elevenes resonnement. Den kvalitative studien var oppgavebaserte intervjuer med åtte elever ved VG1 Studiespesialiserende. Elevene løste til sammen fire oppgaver i to intervju. Etter ...

Vis mer