Recent additions

 • Effects of single and multiple OXA-48 mutants on enzyme activity, stability, and structure-activity relationship. Evolutionary consequences of antibiotic resistance development caused by OXA-48 

  Martinsen, Nina Nevjar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-02)
  Antimicrobial resistance, primarily caused by the overuse of antimicrobials such as antibiotics, is becoming an increasing concern to public health. To that end, the global spread of the -lactamase OXA-48 is worrisome, as it readily catalyzes the hydrolysis of -lactam drugs, such as penicillins as well as our “last resort” carbapenems. On the contrary, OXA-48 exhibits only limited catalytic activity ...
 • Hva vektlegger lærere i vurdering av forsøksrapporter i naturfag? 

  Karlsen, Petter Tobias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne mastergradsoppgaven er en kvalitativ studie som er gjennomført blant naturfagslærere på ungdomsskole og videregående skole. Problemstillingen er «Hva vektlegger lærere i vurdering av forsøksrapporten i naturfag?» og den besvares gjennom forskningsspørsmålene: Hva vektlegger lærere i videregående i vurdering av forsøksrapporten? Hva vektlegger lærere i ungdomsskolen i vurdering av ...
 • Begrepslæring i naturfag: En kvalitativ casestudie av en lærers strategier for å fremme læring av kjemifaglige begreper i ungdomskolen 

  Arneberg, Siri Outzen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-10-30)
  Denne masteroppgaven er skrevet med interesse for lærerrollen og fagformidling som utgangspunkt. Oppgaven har som hensikt å øke leserens bevissthet rundt det fagspesifikke språket i naturfag, og hvilken konsekvens dette språket har for læring i naturfag. Det er også et ønske at oppgaven kan være et didaktisk bidrag til hvordan man kan legge til rette for elevenes fagspråklige utvikling, og følgelig ...
 • Changes in Senescence for High Arctic Vegetation. A Study on How Climate Change May Affect Plant Communities 

  Nilsen, Agnes Kristine Balandin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-22)
  Climate change is predicted to accelerate the closer you get to the poles. And in contrast to more southern regions, which is forecasted to receive increased temperatures and drought, the Arctic is predicted to get both higher temperatures and an increase in precipitation. This means that in the study site for this paper, Adventdalen, on the high arctic island of Spitsbergen, Svalbard, the plant ...
 • Livshistoriestrategier hos sjørøye (Salvelinus alpinus (L.)) i Laksvatn, Nord-Norge 

  Opheim, Linda Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-20)
  Sjørøye (Salvelinus alpinus) er en laksefiskart som kan ha flere ulike livshistorietrekk – og strategier. En strategi er anadromi hvor individer tar næringsvandringer til et rikere habitat (sjøen) for å optimalisere individuell vekst og fitness. Dette studiet ser nærmere på migrasjonsadferd, trofisk nisje og vekstmønster hos sjørøye i Laksvatn ved å bruke data fra to år (2020-21). En vandringsfelle ...
 • Lærerrollen i utforskende undervisning 

  Kristiansen, Maren Therese Fagerli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-28)
  Denne masteren skrives med formål om å se på to aspekter ved lærerrollen i utforskende undervisning. Hvordan læreren tilrettelegger for utforskende undervisning, og hvordan læ-rerrollen vil variere i utforskende undervisning. Oppgaven har som hensikt å øke bevissthe-ten rundt hvilken forventning som er til læreren når det gjelder utforskende undervisning, samtidig som den kan bidra til å legge til ...
 • Papirbretting som geometrisk verktøy Utforsket ved hjelp av Gröbner-basiser og anvendt i skoleundervisning 

  Eskeland, Ingar Wesenberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  I over 2000 år har matematikere utforsket konstruksjoner med passer og linjal. Først i 1837 ble det bevist at disse konstruksjonene ikke kan løse problemer som er ekvivalent med å løse tredjegradsligninger, deriblant vinkeltredeling og kubens fordobling. 100 år senere fant Margharita Piazolla Beloch ut en konstruksjon som løser tredjegradsligninger. Hun brukte verken passer eller linjal, men ...
 • Læreres muligheter til å fremme dybdelæring ved hjelp av koblingsstrategier 

  Reme, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Masteroppgaven er skrevet på bakgrunn av en interesse for begrepet dybdelæring og undervisningspraksis. Målet med oppgaven er å belyse hvordan koblingsstrategier som er introdusert av Scott et al. (2011), kan benyttes av lærere for å fremme dybdelæring og størrelse forståelse av naturfaget. Gjennomførelsen av studien er gjort i samarbeid med LISSI-prosjektet (Ødegaard et al., 2021), som har undersøkt ...
 • Et opplevd utbytte: En casestudie rundt elever med stort læringspotensial sine subjektive opplevelser etter deltagelse ved talentsenteret 

  Gaasland, Frida Rønne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-29)
  Som en følge av dårlige resultater i matte og naturfag, sammenlignet med andre land (PISA 2012 og TIMISS 2011), ble «tett på realfag» publisert i 2015, som en strategi for å heve realfagskompetansen i Norge (Kunnskapsdepartementet, 2015, s. 11, 29). Etter dette ble talentsenteret lansert som et nasjonalt prosjekt for å heve realfagskompetansen i Norge, og er i dag et permanent tilbud for elever ...
 • Comparison of the parasite communities of brown trout (Salmo trutta) from two coastal lakes in central Norway 

  Lægran, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-14)
  There are several studies concerning parasite communities in brown trout (Salmo trutta) and other salmonids in Norwegian lakes. These are mainly conducted in deeper oligotrophic inland lakes with a few coastal exceptions. Coastal lakes with eutrophic characteristics have received less attention. Therefore, this study aims to investigate similarities and differences in parasite diversity and ...
 • Tilpasset opplæring - også for elever med stort læringspotensial 

  Foslund, Frida Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-02)
  Tidligere forskning viser at det lenge har vært holdninger på skolen og i samfunnet om at elever med stort læringspotensial klarer seg selv (Børte et al., 2016; Hofset, 1970; Idsøe & Skogen, 2011). I tillegg finner vi holdninger i forskningslitteraturen hvor spesialtiltak for elever med stort læringspotensial er betraktet som elitisme. De mener at det ikke står i stil med budskapet i likhetsprinsippet ...
 • Hvordan tilrettelegge for utforskende naturfagundervisning som gir læring? En kvantitativ og kvalitativ studie av utforsking i naturfagundervisning og elevers faglige læringsutbytte 

  Reier Rushfeldt, Linda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Utforsking har en sentral plass i Kunnskapsløftet 2020 (LK20), men det er likevel noen utfordringer tilknyttet utforsking i undervisningen. I denne masteroppgaven undersøkte jeg de to følgende forskningsspørsmålene: «Er det noen sammenheng mellom i hvor stor grad elever opplever naturfagundervisningen som utforskende og deres faglige læringsutbytte?» og «Hva kjennetegner utforskende ...
 • Programmering si rolle i matematikkfaget 

  Andersen, Olaug Grut (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-31)
  Hausten 2020 vart den nye kunnskapsløftet(LK20) innført i skulen. I den nye læreplanen i matematikk, kom algoritmisk tenking og programmering inn. Det er blitt skrive og forska ein del på programmering i skulen, men lite om det frå eitt elevperspektiv. Difor ville eg høyre kva elevane synst. Problemstillinga i denne undersøkinga blei til Elevar sine tankar og kjensler kring programmering i ...
 • Hvordan en programmerer løser matematiske problemer 

  Heiberg, Birk Eirikssønn (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-31)
  Programmering og problemløsing ble introdusert i matematikkfaget i fagfornyelsen (KD, 2020). Begge disse skulle være overordnede temaer som skulle brukes gjennom matematikkundervisningen. Hvordan arbeid med programmering påvirker problemløsing i matematikk er derfor noe som elevene ville bli direkte påvirket av. Denne relasjonen var det som motiverte utformingen av problemstillingen «Hvordan løser ...
 • «Hva legger du merke til?»: En studie av hvordan faglige meningsbrytninger mellom elever styrker demokratilæringen i matematikk 

  Palmer, Lucas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  Med en verden som stadig blir mer komplekst og konstant er i endring, settes det nye krav til kompetansen elevene trenger for å navigere seg i fremtidens kunnskapssamfunn. Et av de identifiserte områdene fagfornyelsen LK20 vektlegger er demokrati og medborgerskap. Demokratilæringen skal legge grunnlaget for at elevene kan ta stilling til valg som påvirker dem selv, samt det lokale og det ...
 • Innsikt i matematisk problemløsning En kvalitativ analyse av videregåendeelevers besvarelser på problemløsningsoppgaver. 

  Valøy, Elias René (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-27)
  Hensikten med denne studien er å se på hvordan elever arbeider med matematiske problemløsningsoppgaver. Gjennom studien har jeg besvart problemstillingen: Hvordan oppnår elever innsikt gjennom arbeid med matematiske problemløsningsoppgaver? Studien er gjennomført som en kvalitativ analyse av elevbesvarelser på en videregående skole. Datamaterialet er transkriberte lydopptak samt elevnotater. ...
 • Programmering som verktøy for å lære computational thinking - En kvalitativ studie av elevers resonnement i problemløsning med programmering som verktøy. 

  Granaas, Markus Løkke (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Samfunnets stadige endringer er katalysert av teknologiens utvikling og fremskritt. Samfunnet digitaliseres ytterligere og digitale verktøy er blitt en stor del av menneskets hverdag. Dette har endret kompetansebehovet for fremtiden. For å dekke morgendagens kompetansebehov og holde tritt med samfunnets digitale og teknologiske utvikling har Utdanningsdirektoratet (2020) gjennom kunnskapsløftet 2020 ...
 • Muntlig aktivitet i naturfag på videregående skole - En kvantitativ og kvalitativ studie av elevenes og lærernes perspektiv på muntlig aktivitet i naturfagundervisningen 

  Kraut, Vivian Ines (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-17)
  Hensikten med dette masterprosjektet var å belyse hva som er årsakene til at mange elever ikke tørr å delta muntlig i naturfagundervisningen og hvordan naturfaglæreren kan bidra til at elevene blir mer muntlig aktiv. Resultatene i dette prosjektet støtter seg på to spørreundersøkelser, som belyser oppgavens forskningsspørsmål utfra lærernes og elevenes perspektiv, og observasjon i tre naturfagsklasser, ...
 • Samhandling og læring i et introduksjonsemne i fysikk basert på digital Peer Instruction 

  Winnberg, Øystein Grøntveit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-11)
  I de senere år har det vært en skifte mot økt bruk av digitale former for undervisning, og i 2020 ble dette spesielt framskyndet fordi brorparten av undervisningen på universitetsnivå måtte foregå digitalt på grunn av koronapendemien. Det er også voksende interesse for mer studentaktive undervisningsformer for å oppnå bedre læringsutbytte. Dette åpner for nye spørsmål rundt digitale studentaktive ...
 • Engasjement, motivasjon og læringsutbytte i et digitalt Peer Instruction-basert introduksjonsemne i fysikk 

  Lien, Sigurd Eriksen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-11)
  Året 2020 har vært et år med drastiske endringer i undervisningform med en hurtig overgang til digital undervisning grunnet koronapandemien. Denne studien undersøker studentenes motivasjon, læringsutbytte, deltagelse og tidsbruk ved et introduksjonsemne i fysikk, der undervisningen ble lagt om til digital undervisning med Peer Instruction. Studentens motivasjon ble karakterisert med motivasjonskonstruktene ...

View more