Recent additions

 • Konvergerende og divergerende tankegang i matematisk utforskning. En kvantitativ analyse av elevbesvarelser 

  Ulset, Idunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Fra og med høsten 2020 vil det være et økt fokus på undersøkende matematikkundervisning i norsk skole på grunn av fagfornyelsen. Dette kommer tydelig frem i de nye læreplanene i matematikk. Formålet med denne studien er å få økt innsikt i hvordan man kan vurdere undersøkende matematikkproblemer, og med det få innsikt i elevenes utgangspunkt i forkant av fagfornyelsen. For å oppnå dette er det utviklet ...
 • Matematisk resonnering og argumentasjon. En kvalitativ studie av elevers resonnering i ulike nivåer av undersøkende undervisning. 

  Bratteng, Julie Astrid Rundmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-31)
  Hensikten med studien er å få et innblikk i hvordan elever resonnerer og argumenterer i ulike nivåer av åpenhet i undersøkende matematikkundervisning. I denne studien har jeg besvart på følgende problemstilling: Hvordan resonnerer og argumenterer elever i videregående skole i undersøkende undervisning av ulike nivåer av åpenhet? Studien har en kvalitativ tilnærming og bygger på observasjonsnotater, ...
 • A study of generative adversarial networks to improve classification of microscopic foraminifera 

  Østmo, Eirik Agnalt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-30)
  Foraminifera are single-celled organisms with shells that live in the marine environment and can be found abundantly as fossils in e.g. sediment cores. The assemblages of different species and their numbers serves as an important source of data for marine, geological, climate and environmental research. Steps towards automatic classification of foraminifera using deep learning (DL) models have ...
 • A study of the incidence and mortality hazard rate of myocardial infarction in Tromsø 

  Skjold, Gunnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  This thesis uses data from the Tromsø Study and weather data from the Norwegian Meteorological Institute to study the mortality hazard rate and incidence rate of myocardial infarction (MI) in Tromsø using a latent Gaussian modelling framework. Inference is performed using integrated nested Laplace approximations (INLA). This thesis presents the datasets and describes the modelling and computational ...
 • Generating polytopes from Coxeter groups 

  Viken, Veronica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  The main goal of this thesis is to study finite reflection groups (Coxeter groups) W and to use these to generate polytopes in two and three dimensions. Such polytopes will be generated as the convex hull of the W-orbit through an initial point. We prove an efficient recipe for finding the stabilizer of an initial point, and examine several examples of such polytopes and illustrate how many vertices, ...
 • Ut på tur, aldri sur(r)! - Når turopplevelser blir en del av å beskrive grafer 

  Kvalvik, Silje Naas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Denne masteroppgaven er et multiple case-studie av elever fra to 10.klasser. Formålet med studien er å undersøke om elevene uttrykker autonomi i undervisningstimene der de arbeider med et undersøkende undervisningsopplegg. Bakgrunnen for valg av problemstilling er det nye læreplanverket som trer i kraft i 2020, der tilrettelegging for dybdelæring står i fokus. Oppgaven presenterer både matematisk ...
 • Elevers forståelse av lineære likninger. En kvalitativ studie av elevers arbeid med én tradisjonell og én utforskende oppgave i matematikk 

  Sagerup, Sunniva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Hensikten med denne studien er å få bedre forståelse av hvilke aspekter ved lineære likninger elever med høy måloppnåelse finner utfordrende. For å svare på dette vil oppgaven ha fokus på hvordan elever arbeider med en tradisjonell og en utforskende oppgave i matematikk. Undersøkelsen har et kvalitativt forskningsdesign og tar utgangspunkt i et kognitivt psykologisk kunnskapssyn. Datainnsamlingen ...
 • Combining the Polarizable Continuum Model with Multiresolution analysis: a cavity-free approach to solvent effects 

  Gerez Sazo, Gabriel Adolfo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
  Most chemical systems of interest are in solution. In this thesis we worked with a Multiwavelet (MW) basis to implement a Polarizable Continuum Model (PCM) in order to describe the environmental effects of a solvated system. We successfully implemented a SCRF procedure for solving the Generalized Poisson Equation (GPE) for a solvated system using a MW basis. We also present an early implementation ...
 • En helhetlig forskningsprosess. En kvantitativ studie om læring av fagkunnskap i organisk kjemi gjennom praktisk arbeid 

  Hansen, Janita Fosslund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Praktisk arbeid har en uvurderlig og uerstattelig plass i naturfagundervisningen. Både læreplanen i kjemi og fagfornyelsen i naturfag som inntrer i 2020 beskriver fagenes praktiske aspekt som svært sentralt. Dessverre rapporter forskning fra flere hold at praktisk arbeid som undervisningsmetode ikke lever opp til sitt fulle potensial slik det blir praktisert i dag. Især viser det seg å være vanskelig ...
 • Vurdering av naturvitskapleg prosess og metode på ungdomstrinnet. Ein kvalitativ studie av elevar si oppfatning og gjennomføring av utforskande oppgåver relatert til naturfaget sin prosessdimensjon. 

  Espe, Oda Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Utforskande arbeidsmåtar er eit resultat av naturvitskapleg tradisjon, og synleggjer naturfaget sin prosessdimensjon. Føremålet med studien var utvikling og pilotering av ei fagprøve i naturfag på 8.trinn. Dette gav opphav til problemstillinga: "På kva måte gjennomfører og opplever elevar på ungdomstrinnet utforskande oppgåver som stiller krav til naturvitskapleg prosess?" Studien ønska samt å ...
 • 6-meter wavelength polarimetric inverse synthetic aperture radar mapping of the Moon 

  Tveito, Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
  Remote sensing of planetary surfaces is an effective method for gaining knowledge of the processes that shape the planetary bodies in our solar system. This is useful for uncovering the environment of the primordial solar system and to study the current state of the upper crusts of the other planets in our neighborhood. A recent 6-meter wavelength polarimetric radar map of the Moon showed unexpectedly ...
 • Studenten som bartender? Argumentasjon i et åpent forsøk i fysikk 

  Ripman, Isak (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
  Denne masteroppgaven tar for seg praktisk arbeid i fysikk i form av en åpen øvelse på universitetsnivå, hvordan øvelsen legger til rette for kreativitet og planlegging av egne metoder. Forskningen på utforskende arbeid, derunder åpne øvelser, er delt. Oppgaven tar hensyn til kritikken og presenterer områder hvor åpne øvelser kan bidra til utvikling av kreativitet og kompetanse i utforskende arbeid. I ...
 • Spill som læringsverktøy. Algoritmisk tenking i klasserommet igjennom videospill 

  Kramvik, Jonas Ophaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-13)
  I dette mastergradsprosjektet har jeg sett nærmere på hvordan bruk av TV-spill i klasserommet kan lære elever Algoritmisk tenking. Ettersom det nettopp ble vedtatt nye kjerneelementer i matematikk for ny læreplan i 2020 i henhold til fagfornyelsen anser jeg arbeidet som relevant og viktig for å sikre variert undervisning i skolen. Hensikten med undersøkelsen har vært å vise at algoritmisk ...
 • Hva skriver elevene på vg.1 i naturfag og hvorfor? En studie av skriving i naturfagundervisningen på vg.1 ved de videregående skolene i Tromsøområdet 

  Johnsen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Læreplanen i naturfag inneholder kompetansemål hvor de grunnleggende ferdighetene er integrert. Skriving er en av disse fem kompetansemålene og er en ferdighet som skal være en del av fagkompetansen og bidra til faglig utvikling. Den generelle delen og den overordnede delen av læreplanen inneholder også målformuleringer som innebærer skriving som undervisningsform. Naturfaglige kunnskaper er nært ...
 • Kildekritikk i naturfagsundervisningen. En studie av elevers digitale kompetanse når et samfunnsrelatert tema i naturfag gjennomgås 

  Hansen, Elisabeth Knedahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  I denne masteroppgaven var det hovedsakelig ønskelig å undersøke elevenes digitale kompetanse, når et samfunnsrelatert tema som inkluderer naturfag gjennomgås. Datainnsamlingen foregikk i tre ulike naturfagsklasser på videregående opplæring studieforberedende. Det ble gjennomført undervisningsopplegg for å undersøke hvordan elevene gikk frem for å finne informasjon i naturfagsundervisningen, og ...
 • Hvor er bevisene? - analyse av bevis i lærebøker i matematikk R2 

  Wang, Oskar Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  I denne oppgaven har jeg analysert tre lærebøker i matematikkfaget R2. Oppgaven begrenset seg til emnet algebra i disse tre bøkene. Problemstillingen er: Hvordan introduseres og brukes matematiske bevis i lærebøker? For å besvare denne problemstillingen ble det utført en mixed methods-studie, altså samlet jeg inn og brukte både kvalitative og kvantitative data. Selve analysen tok utgangspunkt i et ...
 • Dobbelt så mye (eller enda mer!) - Matematikkundervisning på Nordnorsk Vitensenter 

  Haugland, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Forskningsstudien er en case-studie. Casen er to pedagoger fra Nordnorsk Vitensenter og deres arbeidsform med matematikkundervisning. Studien undersøker hvordan vitensenterpedagogenes arbeidsform kan relateres til Lesson Study og til matematisk kreativt arbeid gjennom Sriramans definisjon. Studien indikerer at arbeidsformen til vitensenterpedagogene kan relateres til Lesson Study gjennom et påstått ...
 • Parasites from cod in two different localities, the Barents Sea and Øksfjord in the coastal region of northern Norway. A comparison 

  Løvland, Ann Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-29)
  Parasites have been given a prominent role in ecology because of their potential to influence ecosystem dynamics. Parasite-host interactions are important in understanding host population dynamics and ecological processes. The marine environment is the largest ecosystem in the world, and between the coastal realm and the open water realm exists great ecological variances. Because parasites encompass ...
 • Lærebøkers tilrettelegging for problemfylt aktivitet. En mixed methods studie 

  Bergheim, Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
  Denne masteroppgaven i matematikkdidaktikk har hatt som formål å finne ut i hvilken grad lærebøker i matematikk legger til rette for problemfylt aktivitet på 8. trinn. For å svare på dette utledet jeg en teoridel omhandlende problemfylt aktivitet i sammenheng med DNR-basert undervisning og spesielt intellektuelt behov. Deretter bygde jeg opp et konseptuelt rammeverk for analyse. Spesielt sentral ble ...
 • Musikk og matematikk i Narvik. En analyse av elevers matematiske kompetanser i et undersøkende tverrfaglig prosjekt på en musikklinje 

  Harbrecht, Julia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
  Problemstillingen for denne masteravhandlingen er: «Hvilke matematiske kompetanser viser og utvikler elever på linjen for Musikk, dans og drama i et tverrfaglig undersøkende prosjekt innen musikk og matematikk?» Jeg har i oktober 2016 gjennomført en kvalitativ studie med min egen klasse, som da gikk andre året på linjen for Musikk, dans og drama ved Narvik videregående skole. Studien bygger videre ...

View more