• Argumentasjon i praktiske arbeid. En studie av elevers vurderinger og argumentasjon rundt konkurrerende påstander i forbindelse med et praktisk arbeid i naturfag VG1. 

   Pedersen, Ida Malene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-15)
   Denne oppgaven handler om elevers argumentasjon og vurderinger rundt tre konkurrerende påstander i forbindelse med et praktisk arbeid i naturfag VG1. Elevenes argumentasjon ble kartlagt gjennom to diskusjonsrunder. Den ene diskusjonen var i forkant av forsøket, og foregikk dermed uten datamaterialet. Elevene skulle i denne diskusjonsrunden bruke forkunnskapene de hadde om emnet. Den andre diskusjonen ...
  • Bruk av teknologiske verktøy og problemløsning i arbeid med forståelse av funksjonsbegrepet 

   Strømsnes, Tord Are Lothe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Oppgaven beskriver et undervisningsopplegg som ble gjort i emnet funksjoner på en ungdomsskole. Undersøkelsen ble gjennomført med hjelp fra seks 10.klasseelever. Studien bestod av to intervjuer og et undervisningseksperiment. Det ene intervjuet ble gjennomført før undervisningen for å etablere hvordan kunnskapsnivået til elevene var og det andre ble gjennomført i etterkant. Undervisningen ...
  • Corroler for kjemiundervisning og formselektive katalysatorer 

   Berg, Steffen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Denne oppgaven belyser problematikken mellom praktiske kjemiøvelser og teoretisk læring. Til tross for det store potensialet som ligger i elevøvelser, tyder mye forskning på at elever ikke presterer bedre i kjemi ved å utføre praktisk arbeid. Det er i denne oppgaven undersøkt om det teoretiske læringsutbyttet kan økes, ved å utføre bevisste didaktiske tiltak ut i fra litteraturen. Undersøkelsen viser ...
  • Dobbelt så mye (eller enda mer!) - Matematikkundervisning på Nordnorsk Vitensenter 

   Haugland, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Forskningsstudien er en case-studie. Casen er to pedagoger fra Nordnorsk Vitensenter og deres arbeidsform med matematikkundervisning. Studien undersøker hvordan vitensenterpedagogenes arbeidsform kan relateres til Lesson Study og til matematisk kreativt arbeid gjennom Sriramans definisjon. Studien indikerer at arbeidsformen til vitensenterpedagogene kan relateres til Lesson Study gjennom et påstått ...
  • Elevaktiv undervisning og samarbeidslæring. En studie av elevaktiv undervisning og samarbeidslærings effekt på yrkesfagelevers motivasjon og læringsutbytte i naturfag 

   Lund, Ingebjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne oppgaven handler om elevaktiv undervisning og om fire VG1-klasser ved en yrkesfaglig videregående skole som gjennomførte en økt med elevaktiviteten samarbeidslæring i naturfag. Målet for studien var å undersøke hvilken effekt denne typen undervisning hadde på elevenes motivasjon og læringsutbytte. Oppgaven presenterer både pedagogisk og biologisk teori, da temaet for naturfagsundervisningen ...
  • Elevers matematiske resonnement. En kvalitativ studie om resonneringer av faglig sterke elever når de løser oppgaver med og uten kontekst. 

   Johansen, Iselin Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Det ble valgt å ha følgende problemstilling i denne oppgaven: «Hvordan resonnerer faglig sterke elever når de løser problemer med og uten kontekst i matematikk?». Det ble gjennomført en kvalitativ studie for å undersøke elevenes resonnement. Den kvalitative studien var oppgavebaserte intervjuer med åtte elever ved VG1 Studiespesialiserende. Elevene løste til sammen fire oppgaver i to intervju. Etter ...
  • En komparativ studie av tre lærebøkers presentasjoner av matematisk innhold og deres krav til elevene 

   Nordli, Sunniva Stoltz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Denne mastergradsoppgaven er en komparative studie av tre norske lærebøker ved R1-matematikk. Bakgrunnen for oppgaven er hvordan de forskjellige lærebøkene velger å fremstille deres matematiske teori og deres oppgaver til elevene. Oppgaven begrenser seg til å se på områdene algebra og funksjoner. Problemstillingen er: "Hvilke forskjeller og likheter er det mellom tre ulike lærebøkers presentasjon ...
  • En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk 

   Hellan, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Hvilke likheter og forskjeller er det mellom læreverkene Sigma 1T-R1-R2 og Kalkulus? Hvilket grunnlag gir den videregående skolens læreverk Sigma 1T-R1-R2 for å møte emnet funksjonsdrøfting i universitetets innføringslæreverk Kalkulus? Jeg avgrenset oppgaven til temaet funksjonsdrøfting og de teknikkene som brukes til det. For å belyse disse problemstillingene brukte jeg to forskjellige begrepsapparat ...
  • En sammenlignende studie av norske og russiske eksamensoppgaver med logaritmer : en analyse av eksamensoppgaver med kognitive kategorier som redskap. 

   Zvorono, Veronika Georgievna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-02-04)
   Undersøkelsen TIMSS Advanced 2008 blant elever i videregående skole har påvist svake resultater hos norske elever i matematikk. Samme undersøkelse viser at russiske elever har bedre resultater enn de norske. En analyse av eksamensoppgave kan si noe om hva skolens undervisning har fokusert på. Med basis i backwash-effekten (Clarkes, 1996) undersøkte jeg eksamensoppgaver i matematikk i Norge og i ...
  • Forskningsprosessen i kjemi – Utvikling og utprøving av et undervisningsopplegg i kjemi 2 

   Olsen, Preben Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
   Læreplanen i kjemi legger i stor grad opp til praktisk arbeid i faget. Forskning tyder på at skoleelever sliter med å lære av elevforsøk, særlig strever elevene med å knytte den praktiske delen av øvelsen opp mot fagteori. Denne oppgaven omhandler et undervisningsopplegg i kjemi 2, kalt syntese og analyse av dibenzalaceton. Målet med opplegget var å illustrere en helhetlig forskningsprosess for ...
  • Fra fyrstikkmønster til matematiske symboler. En casestudie av tre elevers arbeid med to forskjellige geometriske mønster 

   Antonsen, Vanja Renée (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
   Dette er en masteroppgave i matematikkdidaktikk som fremstiller elever i arbeid med geometriske mønster. På bakgrunn av stor interesse i fagområdet algebra og elevers forståelse for det matematiske symbolspråket vil jeg se på problemstillingen: Hvordan kan arbeid med geometriske mønster bidra til elevenes forståelse av det matematiske symbolspråket? Hensikten med studien er å undersøke hvordan ...
  • Human teenagers defect more often when told to be pure altruistic 

   Sandsdalen, Ola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-25)
   Humans (Homo sapiens) are known to cooperate with non-kin and even strangers, yet there is no absolute explanation to human cooperation nor to non-kin altruism. Specific human traits such as memory and reputation fuels systems of reciprocity, policing, reward and punishment which all contribute to cooperation in social interactions. How do people adopt their moral heuristics to knowledge of the most ...
  • Hva skriver elevene på vg.1 i naturfag og hvorfor? En studie av skriving i naturfagundervisningen på vg.1 ved de videregående skolene i Tromsøområdet 

   Johnsen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Læreplanen i naturfag inneholder kompetansemål hvor de grunnleggende ferdighetene er integrert. Skriving er en av disse fem kompetansemålene og er en ferdighet som skal være en del av fagkompetansen og bidra til faglig utvikling. Den generelle delen og den overordnede delen av læreplanen inneholder også målformuleringer som innebærer skriving som undervisningsform. Naturfaglige kunnskaper er nært ...
  • Hvor er bevisene? - analyse av bevis i lærebøker i matematikk R2 

   Wang, Oskar Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   I denne oppgaven har jeg analysert tre lærebøker i matematikkfaget R2. Oppgaven begrenset seg til emnet algebra i disse tre bøkene. Problemstillingen er: Hvordan introduseres og brukes matematiske bevis i lærebøker? For å besvare denne problemstillingen ble det utført en mixed methods-studie, altså samlet jeg inn og brukte både kvalitative og kvantitative data. Selve analysen tok utgangspunkt i et ...
  • Kildekritikk i naturfagsundervisningen. En studie av elevers digitale kompetanse når et samfunnsrelatert tema i naturfag gjennomgås 

   Hansen, Elisabeth Knedahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   I denne masteroppgaven var det hovedsakelig ønskelig å undersøke elevenes digitale kompetanse, når et samfunnsrelatert tema som inkluderer naturfag gjennomgås. Datainnsamlingen foregikk i tre ulike naturfagsklasser på videregående opplæring studieforberedende. Det ble gjennomført undervisningsopplegg for å undersøke hvordan elevene gikk frem for å finne informasjon i naturfagsundervisningen, og ...
  • Leik eller læring : utbytte av eit skulebesøk på vitensenter 

   Jore, Inge Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-01)
   Dei siste åra har fleire internasjonale undersøkjingar som TIMSS og PISA vist at norske elever har dårlige realfagsprestasjoner. Fleire tiltak har vorte sett i gang for å betre dette, eitt av dei er eit auka fokus på vitensenter. Vitensenter er eit populærvitenskapeleg opplevings- og læringssenter innanfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der dei besøkande lærer ved å eksperimentere sjølv. Oppgåva ...
  • Likningar i vidaregåande skule : eit kvalitativt studium av kva elevar veit og ikkje veit om likningar 

   Berget, Ingeborg Katrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-01)
   Likningar er eit tema innanfor matematikkfaget som mange elevar synest er vanskeleg. I denne studien har eg prøvd å sjå nærare på elevar si forståing av likningar, og har gjort ein kvalitativ studie mellom elevar på fyrste året i vidaregåande skule. Eg gjennomførte ei undersøkning der elevane skulle løyse oppstilte likningar og svare på spørsmål som gjekk på forståing av likningar. Problemstillinga ...
  • Lærebokas påvirkning på elevers karakternedgang i Biologi 2 

   Hansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne studien er en analyse av to læreverk og åtte eksamenssett i faget Biologi 2 på videregående skole. Bakgrunnen for studien var Utdanningsdirektoratets karakterstatistikk, hvor det ble fremstilt at elevene gjennomsnittlig gikk ned omtrent én karakter fra standpunkt til skriftlig eksamen. Studien tok utgangspunkt i at oppgavene i læreboka ikke forberedte elevene godt nok til eksamen. Formålet med ...
  • Lærebøkers tilrettelegging for problemfylt aktivitet. En mixed methods studie 

   Bergheim, Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Denne masteroppgaven i matematikkdidaktikk har hatt som formål å finne ut i hvilken grad lærebøker i matematikk legger til rette for problemfylt aktivitet på 8. trinn. For å svare på dette utledet jeg en teoridel omhandlende problemfylt aktivitet i sammenheng med DNR-basert undervisning og spesielt intellektuelt behov. Deretter bygde jeg opp et konseptuelt rammeverk for analyse. Spesielt sentral ble ...
  • Mer enn bare fakta - En studie av elevers vurderingskompetanse av påstander om proteiner 

   Finsås, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Naturfagundervisning har vært preget av innlæring av faktakunnskaper, og har blitt kritisert for å ha liten sammenheng med den praktiske bruken av faget i samfunnet. Denne oppgaven omhandler et undervisningsopplegg som bygger på samfunnsrelatert undervisning. Hensikten med undervisningsopplegget var å bidra til scientific literacy gjennom elevers evne til å bruke naturfaglig kunnskap i vurdering av ...