Now showing items 1-20 of 81

  • 6-meter wavelength polarimetric inverse synthetic aperture radar mapping of the Moon 

   Tveito, Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
   Remote sensing of planetary surfaces is an effective method for gaining knowledge of the processes that shape the planetary bodies in our solar system. This is useful for uncovering the environment of the primordial solar system and to study the current state of the upper crusts of the other planets in our neighborhood. A recent 6-meter wavelength polarimetric radar map of the Moon showed unexpectedly ...
  • Alternative forestillinger om bærekraftig utvikling 

   Sagland, Raymond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
   En undersøkelse av norske elevers alternative forestillinger om utvalgte emner innenfor bærekraftig utvikling.
  • Argumentasjon i praktiske arbeid. En studie av elevers vurderinger og argumentasjon rundt konkurrerende påstander i forbindelse med et praktisk arbeid i naturfag VG1. 

   Pedersen, Ida Malene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-15)
   Denne oppgaven handler om elevers argumentasjon og vurderinger rundt tre konkurrerende påstander i forbindelse med et praktisk arbeid i naturfag VG1. Elevenes argumentasjon ble kartlagt gjennom to diskusjonsrunder. Den ene diskusjonen var i forkant av forsøket, og foregikk dermed uten datamaterialet. Elevene skulle i denne diskusjonsrunden bruke forkunnskapene de hadde om emnet. Den andre diskusjonen ...
  • Begrepslæring i naturfag: En kvalitativ casestudie av en lærers strategier for å fremme læring av kjemifaglige begreper i ungdomskolen 

   Arneberg, Siri Outzen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-10-30)
   Denne masteroppgaven er skrevet med interesse for lærerrollen og fagformidling som utgangspunkt. Oppgaven har som hensikt å øke leserens bevissthet rundt det fagspesifikke språket i naturfag, og hvilken konsekvens dette språket har for læring i naturfag. Det er også et ønske at oppgaven kan være et didaktisk bidrag til hvordan man kan legge til rette for elevenes fagspråklige utvikling, og følgelig ...
  • Bruk av teknologiske verktøy og problemløsning i arbeid med forståelse av funksjonsbegrepet 

   Strømsnes, Tord Are Lothe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Oppgaven beskriver et undervisningsopplegg som ble gjort i emnet funksjoner på en ungdomsskole. Undersøkelsen ble gjennomført med hjelp fra seks 10.klasseelever. Studien bestod av to intervjuer og et undervisningseksperiment. Det ene intervjuet ble gjennomført før undervisningen for å etablere hvordan kunnskapsnivået til elevene var og det andre ble gjennomført i etterkant. Undervisningen ...
  • Changes in Senescence for High Arctic Vegetation. A Study on How Climate Change May Affect Plant Communities 

   Nilsen, Agnes Kristine Balandin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-22)
   Climate change is predicted to accelerate the closer you get to the poles. And in contrast to more southern regions, which is forecasted to receive increased temperatures and drought, the Arctic is predicted to get both higher temperatures and an increase in precipitation. This means that in the study site for this paper, Adventdalen, on the high arctic island of Spitsbergen, Svalbard, the plant ...
  • Combining the Polarizable Continuum Model with Multiresolution analysis: a cavity-free approach to solvent effects 

   Gerez Sazo, Gabriel Adolfo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
   Most chemical systems of interest are in solution. In this thesis we worked with a Multiwavelet (MW) basis to implement a Polarizable Continuum Model (PCM) in order to describe the environmental effects of a solvated system. We successfully implemented a SCRF procedure for solving the Generalized Poisson Equation (GPE) for a solvated system using a MW basis. We also present an early implementation ...
  • Comparison of the parasite communities of brown trout (Salmo trutta) from two coastal lakes in central Norway 

   Lægran, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-14)
   There are several studies concerning parasite communities in brown trout (Salmo trutta) and other salmonids in Norwegian lakes. These are mainly conducted in deeper oligotrophic inland lakes with a few coastal exceptions. Coastal lakes with eutrophic characteristics have received less attention. Therefore, this study aims to investigate similarities and differences in parasite diversity and ...
  • Corroler for kjemiundervisning og formselektive katalysatorer 

   Berg, Steffen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Denne oppgaven belyser problematikken mellom praktiske kjemiøvelser og teoretisk læring. Til tross for det store potensialet som ligger i elevøvelser, tyder mye forskning på at elever ikke presterer bedre i kjemi ved å utføre praktisk arbeid. Det er i denne oppgaven undersøkt om det teoretiske læringsutbyttet kan økes, ved å utføre bevisste didaktiske tiltak ut i fra litteraturen. Undersøkelsen viser ...
  • Derived matroids: Comparison between three different concepts of derived matroids 

   Bøgner, Tobias (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
   In this thesis, we first define error-correcting codes and describe many of their basic properties. Then we proceed to describe how matroids are a useful tool to determine many basic properties of error-correcting codes. In the remaining half of the thesis, we study a more specific theme; derived matroids. We describe in detail three different constructions, one invented already in 1979 by Longyear, ...
  • Dobbelt så mye (eller enda mer!) - Matematikkundervisning på Nordnorsk Vitensenter 

   Haugland, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Forskningsstudien er en case-studie. Casen er to pedagoger fra Nordnorsk Vitensenter og deres arbeidsform med matematikkundervisning. Studien undersøker hvordan vitensenterpedagogenes arbeidsform kan relateres til Lesson Study og til matematisk kreativt arbeid gjennom Sriramans definisjon. Studien indikerer at arbeidsformen til vitensenterpedagogene kan relateres til Lesson Study gjennom et påstått ...
  • Effects of single and multiple OXA-48 mutants on enzyme activity, stability, and structure-activity relationship. Evolutionary consequences of antibiotic resistance development caused by OXA-48 

   Martinsen, Nina Nevjar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-02)
   Antimicrobial resistance, primarily caused by the overuse of antimicrobials such as antibiotics, is becoming an increasing concern to public health. To that end, the global spread of the -lactamase OXA-48 is worrisome, as it readily catalyzes the hydrolysis of -lactam drugs, such as penicillins as well as our “last resort” carbapenems. On the contrary, OXA-48 exhibits only limited catalytic activity ...
  • Elevaktiv undervisning og samarbeidslæring. En studie av elevaktiv undervisning og samarbeidslærings effekt på yrkesfagelevers motivasjon og læringsutbytte i naturfag 

   Lund, Ingebjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne oppgaven handler om elevaktiv undervisning og om fire VG1-klasser ved en yrkesfaglig videregående skole som gjennomførte en økt med elevaktiviteten samarbeidslæring i naturfag. Målet for studien var å undersøke hvilken effekt denne typen undervisning hadde på elevenes motivasjon og læringsutbytte. Oppgaven presenterer både pedagogisk og biologisk teori, da temaet for naturfagsundervisningen ...
  • Elevers forståelse av lineære likninger. En kvalitativ studie av elevers arbeid med én tradisjonell og én utforskende oppgave i matematikk 

   Sagerup, Sunniva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Hensikten med denne studien er å få bedre forståelse av hvilke aspekter ved lineære likninger elever med høy måloppnåelse finner utfordrende. For å svare på dette vil oppgaven ha fokus på hvordan elever arbeider med en tradisjonell og en utforskende oppgave i matematikk. Undersøkelsen har et kvalitativt forskningsdesign og tar utgangspunkt i et kognitivt psykologisk kunnskapssyn. Datainnsamlingen ...
  • Elevers matematiske resonnement. En kvalitativ studie om resonneringer av faglig sterke elever når de løser oppgaver med og uten kontekst. 

   Johansen, Iselin Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Det ble valgt å ha følgende problemstilling i denne oppgaven: «Hvordan resonnerer faglig sterke elever når de løser problemer med og uten kontekst i matematikk?». Det ble gjennomført en kvalitativ studie for å undersøke elevenes resonnement. Den kvalitative studien var oppgavebaserte intervjuer med åtte elever ved VG1 Studiespesialiserende. Elevene løste til sammen fire oppgaver i to intervju. Etter ...
  • Elevmedvirkning i skolen 

   Johannessen, Torkil Hofsøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
   Formålet med dette studiet har vært å undersøke om gevinstene av elevmedvirkning øker ved å bevisstgjøre elevene om at elevmedvirkningen finner sted. Dette har blitt gjort ved å undersøke to ulike tilnærminger, i ulike klasser på 8.trinn. Begge klassene har hatt like stor innflytelse på undervisningen i form av at de har fått påvirke arbeidsmetoder og enkelte spontane aktiviteter i undervisningen. I ...
  • En helhetlig forskningsprosess. En kvantitativ studie om læring av fagkunnskap i organisk kjemi gjennom praktisk arbeid 

   Hansen, Janita Fosslund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Praktisk arbeid har en uvurderlig og uerstattelig plass i naturfagundervisningen. Både læreplanen i kjemi og fagfornyelsen i naturfag som inntrer i 2020 beskriver fagenes praktiske aspekt som svært sentralt. Dessverre rapporter forskning fra flere hold at praktisk arbeid som undervisningsmetode ikke lever opp til sitt fulle potensial slik det blir praktisert i dag. Især viser det seg å være vanskelig ...
  • En komparativ studie av tre lærebøkers presentasjoner av matematisk innhold og deres krav til elevene 

   Nordli, Sunniva Stoltz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Denne mastergradsoppgaven er en komparative studie av tre norske lærebøker ved R1-matematikk. Bakgrunnen for oppgaven er hvordan de forskjellige lærebøkene velger å fremstille deres matematiske teori og deres oppgaver til elevene. Oppgaven begrenser seg til å se på områdene algebra og funksjoner. Problemstillingen er: "Hvilke forskjeller og likheter er det mellom tre ulike lærebøkers presentasjon ...
  • En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk 

   Hellan, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Hvilke likheter og forskjeller er det mellom læreverkene Sigma 1T-R1-R2 og Kalkulus? Hvilket grunnlag gir den videregående skolens læreverk Sigma 1T-R1-R2 for å møte emnet funksjonsdrøfting i universitetets innføringslæreverk Kalkulus? Jeg avgrenset oppgaven til temaet funksjonsdrøfting og de teknikkene som brukes til det. For å belyse disse problemstillingene brukte jeg to forskjellige begrepsapparat ...
  • En sammenlignende studie av norske og russiske eksamensoppgaver med logaritmer : en analyse av eksamensoppgaver med kognitive kategorier som redskap. 

   Zvorono, Veronika Georgievna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-02-04)
   Undersøkelsen TIMSS Advanced 2008 blant elever i videregående skole har påvist svake resultater hos norske elever i matematikk. Samme undersøkelse viser at russiske elever har bedre resultater enn de norske. En analyse av eksamensoppgave kan si noe om hva skolens undervisning har fokusert på. Med basis i backwash-effekten (Clarkes, 1996) undersøkte jeg eksamensoppgaver i matematikk i Norge og i ...