Now showing items 1-20 of 54

  • 6-meter wavelength polarimetric inverse synthetic aperture radar mapping of the Moon 

   Tveito, Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
   Remote sensing of planetary surfaces is an effective method for gaining knowledge of the processes that shape the planetary bodies in our solar system. This is useful for uncovering the environment of the primordial solar system and to study the current state of the upper crusts of the other planets in our neighborhood. A recent 6-meter wavelength polarimetric radar map of the Moon showed unexpectedly ...
  • Argumentasjon i praktiske arbeid. En studie av elevers vurderinger og argumentasjon rundt konkurrerende påstander i forbindelse med et praktisk arbeid i naturfag VG1. 

   Pedersen, Ida Malene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-15)
   Denne oppgaven handler om elevers argumentasjon og vurderinger rundt tre konkurrerende påstander i forbindelse med et praktisk arbeid i naturfag VG1. Elevenes argumentasjon ble kartlagt gjennom to diskusjonsrunder. Den ene diskusjonen var i forkant av forsøket, og foregikk dermed uten datamaterialet. Elevene skulle i denne diskusjonsrunden bruke forkunnskapene de hadde om emnet. Den andre diskusjonen ...
  • Bruk av teknologiske verktøy og problemløsning i arbeid med forståelse av funksjonsbegrepet 

   Strømsnes, Tord Are Lothe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Oppgaven beskriver et undervisningsopplegg som ble gjort i emnet funksjoner på en ungdomsskole. Undersøkelsen ble gjennomført med hjelp fra seks 10.klasseelever. Studien bestod av to intervjuer og et undervisningseksperiment. Det ene intervjuet ble gjennomført før undervisningen for å etablere hvordan kunnskapsnivået til elevene var og det andre ble gjennomført i etterkant. Undervisningen ...
  • Combining the Polarizable Continuum Model with Multiresolution analysis: a cavity-free approach to solvent effects 

   Gerez Sazo, Gabriel Adolfo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
   Most chemical systems of interest are in solution. In this thesis we worked with a Multiwavelet (MW) basis to implement a Polarizable Continuum Model (PCM) in order to describe the environmental effects of a solvated system. We successfully implemented a SCRF procedure for solving the Generalized Poisson Equation (GPE) for a solvated system using a MW basis. We also present an early implementation ...
  • Corroler for kjemiundervisning og formselektive katalysatorer 

   Berg, Steffen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Denne oppgaven belyser problematikken mellom praktiske kjemiøvelser og teoretisk læring. Til tross for det store potensialet som ligger i elevøvelser, tyder mye forskning på at elever ikke presterer bedre i kjemi ved å utføre praktisk arbeid. Det er i denne oppgaven undersøkt om det teoretiske læringsutbyttet kan økes, ved å utføre bevisste didaktiske tiltak ut i fra litteraturen. Undersøkelsen viser ...
  • Dobbelt så mye (eller enda mer!) - Matematikkundervisning på Nordnorsk Vitensenter 

   Haugland, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Forskningsstudien er en case-studie. Casen er to pedagoger fra Nordnorsk Vitensenter og deres arbeidsform med matematikkundervisning. Studien undersøker hvordan vitensenterpedagogenes arbeidsform kan relateres til Lesson Study og til matematisk kreativt arbeid gjennom Sriramans definisjon. Studien indikerer at arbeidsformen til vitensenterpedagogene kan relateres til Lesson Study gjennom et påstått ...
  • Elevaktiv undervisning og samarbeidslæring. En studie av elevaktiv undervisning og samarbeidslærings effekt på yrkesfagelevers motivasjon og læringsutbytte i naturfag 

   Lund, Ingebjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne oppgaven handler om elevaktiv undervisning og om fire VG1-klasser ved en yrkesfaglig videregående skole som gjennomførte en økt med elevaktiviteten samarbeidslæring i naturfag. Målet for studien var å undersøke hvilken effekt denne typen undervisning hadde på elevenes motivasjon og læringsutbytte. Oppgaven presenterer både pedagogisk og biologisk teori, da temaet for naturfagsundervisningen ...
  • Elevers forståelse av lineære likninger. En kvalitativ studie av elevers arbeid med én tradisjonell og én utforskende oppgave i matematikk 

   Sagerup, Sunniva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Hensikten med denne studien er å få bedre forståelse av hvilke aspekter ved lineære likninger elever med høy måloppnåelse finner utfordrende. For å svare på dette vil oppgaven ha fokus på hvordan elever arbeider med en tradisjonell og en utforskende oppgave i matematikk. Undersøkelsen har et kvalitativt forskningsdesign og tar utgangspunkt i et kognitivt psykologisk kunnskapssyn. Datainnsamlingen ...
  • Elevers matematiske resonnement. En kvalitativ studie om resonneringer av faglig sterke elever når de løser oppgaver med og uten kontekst. 

   Johansen, Iselin Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Det ble valgt å ha følgende problemstilling i denne oppgaven: «Hvordan resonnerer faglig sterke elever når de løser problemer med og uten kontekst i matematikk?». Det ble gjennomført en kvalitativ studie for å undersøke elevenes resonnement. Den kvalitative studien var oppgavebaserte intervjuer med åtte elever ved VG1 Studiespesialiserende. Elevene løste til sammen fire oppgaver i to intervju. Etter ...
  • Elevmedvirkning i skolen 

   Johannessen, Torkil Hofsøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
   Formålet med dette studiet har vært å undersøke om gevinstene av elevmedvirkning øker ved å bevisstgjøre elevene om at elevmedvirkningen finner sted. Dette har blitt gjort ved å undersøke to ulike tilnærminger, i ulike klasser på 8.trinn. Begge klassene har hatt like stor innflytelse på undervisningen i form av at de har fått påvirke arbeidsmetoder og enkelte spontane aktiviteter i undervisningen. I ...
  • En helhetlig forskningsprosess. En kvantitativ studie om læring av fagkunnskap i organisk kjemi gjennom praktisk arbeid 

   Hansen, Janita Fosslund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Praktisk arbeid har en uvurderlig og uerstattelig plass i naturfagundervisningen. Både læreplanen i kjemi og fagfornyelsen i naturfag som inntrer i 2020 beskriver fagenes praktiske aspekt som svært sentralt. Dessverre rapporter forskning fra flere hold at praktisk arbeid som undervisningsmetode ikke lever opp til sitt fulle potensial slik det blir praktisert i dag. Især viser det seg å være vanskelig ...
  • En komparativ studie av tre lærebøkers presentasjoner av matematisk innhold og deres krav til elevene 

   Nordli, Sunniva Stoltz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Denne mastergradsoppgaven er en komparative studie av tre norske lærebøker ved R1-matematikk. Bakgrunnen for oppgaven er hvordan de forskjellige lærebøkene velger å fremstille deres matematiske teori og deres oppgaver til elevene. Oppgaven begrenser seg til å se på områdene algebra og funksjoner. Problemstillingen er: "Hvilke forskjeller og likheter er det mellom tre ulike lærebøkers presentasjon ...
  • En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk 

   Hellan, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Hvilke likheter og forskjeller er det mellom læreverkene Sigma 1T-R1-R2 og Kalkulus? Hvilket grunnlag gir den videregående skolens læreverk Sigma 1T-R1-R2 for å møte emnet funksjonsdrøfting i universitetets innføringslæreverk Kalkulus? Jeg avgrenset oppgaven til temaet funksjonsdrøfting og de teknikkene som brukes til det. For å belyse disse problemstillingene brukte jeg to forskjellige begrepsapparat ...
  • En sammenlignende studie av norske og russiske eksamensoppgaver med logaritmer : en analyse av eksamensoppgaver med kognitive kategorier som redskap. 

   Zvorono, Veronika Georgievna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-02-04)
   Undersøkelsen TIMSS Advanced 2008 blant elever i videregående skole har påvist svake resultater hos norske elever i matematikk. Samme undersøkelse viser at russiske elever har bedre resultater enn de norske. En analyse av eksamensoppgave kan si noe om hva skolens undervisning har fokusert på. Med basis i backwash-effekten (Clarkes, 1996) undersøkte jeg eksamensoppgaver i matematikk i Norge og i ...
  • En undersøkelse av elevers motivasjon og oppfatninger om matematikkfaget og matematikkundervisning 

   Jensen, Joakim André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-04-01)
   Tema for avhandlingen er motivasjon og oppfatninger om matematikkfaget og matematikkundervisning blant elever. Avhandlingen mål er å undersøke elevers motivasjon og oppfatninger gjennom en sammenligning av svarene til de enkelte elevene på et spørreskjema og i et intervju. Fokuset er på om svarene elevene gir i intervjuet kan utdype hva de har svart i spørreskjemaet.
  • Engasjement, motivasjon og læringsutbytte i et digitalt Peer Instruction-basert introduksjonsemne i fysikk 

   Lien, Sigurd Eriksen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-11)
   Året 2020 har vært et år med drastiske endringer i undervisningform med en hurtig overgang til digital undervisning grunnet koronapandemien. Denne studien undersøker studentenes motivasjon, læringsutbytte, deltagelse og tidsbruk ved et introduksjonsemne i fysikk, der undervisningen ble lagt om til digital undervisning med Peer Instruction. Studentens motivasjon ble karakterisert med motivasjonskonstruktene ...
  • Forskningsprosessen i kjemi – Utvikling og utprøving av et undervisningsopplegg i kjemi 2 

   Olsen, Preben Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
   Læreplanen i kjemi legger i stor grad opp til praktisk arbeid i faget. Forskning tyder på at skoleelever sliter med å lære av elevforsøk, særlig strever elevene med å knytte den praktiske delen av øvelsen opp mot fagteori. Denne oppgaven omhandler et undervisningsopplegg i kjemi 2, kalt syntese og analyse av dibenzalaceton. Målet med opplegget var å illustrere en helhetlig forskningsprosess for ...
  • Fra fyrstikkmønster til matematiske symboler. En casestudie av tre elevers arbeid med to forskjellige geometriske mønster 

   Antonsen, Vanja Renée (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
   Dette er en masteroppgave i matematikkdidaktikk som fremstiller elever i arbeid med geometriske mønster. På bakgrunn av stor interesse i fagområdet algebra og elevers forståelse for det matematiske symbolspråket vil jeg se på problemstillingen: Hvordan kan arbeid med geometriske mønster bidra til elevenes forståelse av det matematiske symbolspråket? Hensikten med studien er å undersøke hvordan ...
  • Generating polytopes from Coxeter groups 

   Viken, Veronica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   The main goal of this thesis is to study finite reflection groups (Coxeter groups) W and to use these to generate polytopes in two and three dimensions. Such polytopes will be generated as the convex hull of the W-orbit through an initial point. We prove an efficient recipe for finding the stabilizer of an initial point, and examine several examples of such polytopes and illustrate how many vertices, ...
  • geresskálla máđiid miel. Mo geresjohtima guorahallan váikkuhivččii vektordoahpaga ipmirdeapmái 

   Partapuoli, Anna Kaisa Eriksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
   Dán masterbarggu dutkangažaldat lea «Mo geresjohtima guorahallan matematihkkaoahpahusas váikkuhivččii vektordoahpaga ipmirdeapmái?». Vástidit dán lei dárbu vuos oahppat eanet geresjohtima birra, oainnusmahttit geresjohtima matematihkalaš jurddašeami ja gávnnahit mo dát vástidivččii vektoriidda. Dán dihte lei dárbu álggus guorahallat vuollegažaldagaid, mat leat «Mo leat geresjohtima kultuvrralaš, ...