Show simple item record

dc.contributor.advisorObstfelder, Aud
dc.contributor.authorSilsand, Line
dc.date.accessioned2010-07-16T07:14:54Z
dc.date.available2010-07-16T07:14:54Z
dc.date.issued2010-05
dc.description.abstractSammendrag Tema for denne masterstudie er etablering av telemedisinsk helsetjeneste til pasienter med hjemmedialyse. Hensikten med studien er å beskrive og diskutere hvilke utfordringer dialysesykepleierne kan komme til å møte ved etablering av denne tjenesten. Studien har en kvalitativ tilnærming, og det empiriske materiale er samlet gjennom intervju av fire erfarne dialysesykepleiere. Dataanalysen følger prinsippene for kvalitativ innholdsanalyse. For å kunne si noe om hvilke utfordringer dialysesykepleierne kan komme til å stå overfor når ny praksis skal etableres, er dagens praksis på avdeling beskrevet og diskutert i lys Elstad og Hamrans (1995) analyse av sammenhengen mellom utøvelse og organisering av arbeidet i tradisjonell klinisk praksis. Det blir vist at sykepleierne på dialyseavdelingen deler arbeidet opp i ulike faser og at de samarbeider tett med både pasienten og med hverandre igjennom hele vakta. Et slikt tett og kontinuerlig samarbeid er nødvendig for å kunne ta ansvar for pasienten på en faglig forsvarlig måte. Det blir fremhevet at fysisk nærhet mellom sykepleier og pasienten og mellom sykepleierne er en grunnleggende dimensjon i arbeidet og denne blir tatt for gitt av alle parter. I en studie av sykepleie i et kulturgeografisk perspektiv (Malone 2003) blir rom og tid brukt som analytiske kategorier. Det blir blant annet vist at helhetlig og individuell sykepleie forutsetter tre ulike, men tett integrerte former for nærhet, nemlig fysisk nærhet, nærhet for samtale og moralsk nærhet. Fra dette perspektivet blir det vist at dialysesykepleiernes tradisjonelle arbeidsform gir stort spillerom for dialog mellom sykepleierne og pasientene. Sykepleierne blir kjent med pasientens sykdomstilstand og hverdagsliv noe som er grunnleggende for å utøve helhetlig og individuell dialysesykepleie. Telesykepleie innebærer at den fysiske tilstedeværelse mellom sykepleier og pasient blir opphevet. Dette vil utfordre etablerte arbeidsrutiner og samarbeidsmåter. Med utgangspunkt i beskrivelsen av dialysesykepleiernes arbeid blir det diskutert hvilke utfordringer hjemmeteledialyse kan medføre for dialysesykepleierne. Dialysesykepleiernes viktigste utfordring blir å sosialisere pasienten inn i rollen som sin egen helsearbeider. Hjemmeteledialyse vil fordre større grad av egenomsorg, der pasienten tar mer ansvar for egen dialyse og tilegner seg kunnskap om egen sykdom. Dialysesykepleierne må delegere fra seg noe av det ansvar og arbeidsoppgaver de tradisjonelt har overfor pasienten. Dialysesykepleier og pasienten vil i prinsippet utgjøre et kollegialt fellesskap, hvor kunnskap tilegnes og utvikles gjensidig. Nøkkelord: dialyse, hemodialyse, sykepleie, omsorg, telemedisin, telesykepleie, tid og rom, nærhet, helsegeografi.en
dc.format.extent1264406 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2580
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2327
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.title”Det samme, på en annen måte” : hjemmeteledialyse – etablering av en ny helsetjenesteen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record