Show simple item record

dc.contributor.advisorBrækkan, Sigrid K.
dc.contributor.authorRinde, Fridtjof Balteskard
dc.date.accessioned2023-05-28T13:07:21Z
dc.date.available2023-05-28T13:07:21Z
dc.date.issued2023-06-15
dc.description.abstractVenøs tromboembolisme (VTE) er en samlebetegnelse på dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli. D-dimer, en blodprøve for koagulasjon og fibrinolyse, har vært en sentral del av VTE-diagnostikken i flere tiår. Blodprøven D-dimer har flere bruksområder og kan dermed reflektere ulike aspekter ved VTE. I denne avhandlingen har vi undersøkt i) om det er trygt og effektivt å bruke D-dimer uten samtidig bruk av risikoskår for å utelukke DVT hos pasienter med mistenkt DVT, ii) sammenhengen mellom D-dimer-nivå og førstegangs VTE og hvordan overvekt og inflammasjon påvirker denne sammenhengen, og iii) betydningen av D-dimer målt ved diagnosetidspunktet på risikoen for residiverende VTE. I artikkel I inkluderte vi pasienter henvist til Universitetssykehuset Nord-Norge med mistenkt DVT. Basert på de faktiske DVT-diagnosene ved det første besøket eller i løpet av de påfølgende tre månedene, estimerte vi hvor mange DVTer som ville ha blitt oversett (udiagnostisert) hvis D-dimer alene hadde vært den diagnostiske strategien. I artikkelen fant vi at D-dimer alene er trygt for å utelukke proksimal DVT hos ikke-innlagte pasienter og at denne strategien har potensiale til å forenkle og øke effektiviteten av utredningen. I artikkel II utførte vi en befolkningsbasert nøstet kasus-kontroll studie med VTE-kasuser og tilhørende matchende kontroller fra Tromsøundersøkelsen. D-dimer ble målt i blodprøver som var tatt ved inklusjon og odds ratioer for VTE ble beregnet utfra D-dimer-kvartiler. I studien fant vi at høyere D-dimer ved inklusjon er assosiert med økt risiko for førstegangs VTE, og at D-dimer-nivåene delvis reflekterer underliggende tilstander relatert til overvekt og inflammasjon. I artikkel III inkluderte vi pasienter med førstegangs symptomatisk VTE fra TROLL-studien ved Sykehuset Østfold. Alle tilfeller av residiverende VTE i oppfølgingstiden ble registrert, og den samlede insidensen av residiv ble estimert etter henholdsvis D-dimer ≤1900 ng/mL (≤25 persentilen) og >1900 ng/mL på diagnosetidspunktet. I studien fant vi at lav D-dimer på diagnosetidspunktet trolig kan identifisere pasienter med lav risiko for residiverende VTE. Hos disse kan blodfortynnende behandling trolig stoppes etter den første behandlingsfasen. Funnene i denne avhandlingen viser bredden i bruken av D-dimer og dens viktige plass både i diagnostikken av førstegangs DVT og prediksjonen av residiverende hendelser. De foreslåtte strategiene i avhandlingen har potensiale til å forbedre dagens håndtering av VTE.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractVenous thromboembolism (VTE) is the formation of a blood clot in the deep veins of the legs or the lungs. The blood test D-dimer is a marker for clot formation and has been a central part of the diagnostic of VTE in the last decades. Today, D-dimer has several application areas, reflecting different aspects of the disease. In this thesis, we have investigated the use of D-dimer in the diagnostics of blood clots in the legs and the relationship between D-dimer and the future risk of both first-time and recurrent VTE. Using study participants from the University Hospital of Northern Norway, the Tromsø study, and the Venous Thrombosis Registry in Østfold Hospital, we have demonstrated the diversity of D-dimer. In these studies, we have shown that D-dimer may be used alone in the diagnostic of blood clots in the legs and that participants with higher D-dimer have an increased risk of future VTE. The proposed strategies in this thesis have the potential to improve the current management of VTE.en_US
dc.description.sponsorshipPh.D.-stipend, Helse Norden_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29270
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.haspart<p>Paper I: Rinde, F.B., Frønæs, S.G., Ghanima, W., Vik, A., Hansen, J.B. & Brækkan, S.K. (2020). D-dimer as a stand-alone test to rule out deep vein thrombosis. <i>Thrombosis Research, 191</i>, 134-139. Also available at <a href=https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.026>https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.026</a>. Accepted manuscript available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/20889>https://hdl.handle.net/10037/20889</a>. <p>Paper II: Hansen, E.S., Rinde, F.B., Edvardsen, M.S., Hindberg, K., Latysheva, N., Aukrust, P. … Morelli, V.M. (2021). Elevated plasma D-dimer levels are associated with risk of future incident venous thromboembolism. <i>Thrombosis Research, 208</i>, 121-126. Also available at <a href=https://doi.org/10.1016/j.thromres.2021.10.020>https://doi.org/10.1016/j.thromres.2021.10.020</a>. Accepted manuscript available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/24386> https://hdl.handle.net/10037/24386</a>, <p>Paper III: Rinde, F.B., Jørgensen, C.T., Pettersen, H.H., Hansen, J.B., Ghanima, W. & Brækkan, S.K. Low D-dimer levels at diagnosis of venous thromboembolism are associated with reduced risk of recurrence: data from the TROLL registry. (Manuscript). Now published in <i>Journal of Thrombosis and Haemostasis</i>, 2023, available at <a href=https://doi.org/10.1016/j.jtha.2023.03.026>https://doi.org/10.1016/j.jtha.2023.03.026</a>.en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Hematologi: 775en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Hematology: 775en_US
dc.subjectTromsøundersøkelsenen_US
dc.subjectThe Tromsø Studyen_US
dc.titleD-dimer for diagnosis and risk assessment of first and recurrent venous thromboembolismen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record