Show simple item record

dc.contributor.advisorKvernmo, Siv
dc.contributor.authorIversen, Kine Nilsen
dc.date.accessioned2023-06-02T05:34:18Z
dc.date.available2023-06-02T05:34:18Z
dc.date.issued2021-06-01en
dc.description.abstractBakgrunn: Forekomsten av overvekt er økende blant unge, og urfolk er ansett som en risikogruppe for overvekt. Studier viser økt forekomst av psykiske lidelser blant overvektig ungdom. Formålet med studien er å undersøke forekomsten av overvekt blant samisk- og ikke-samisk ungdom, hvordan overvekt henger sammen med psykisk helse, sosiodemografiske faktorer og selvrapportert helse i ungdomstiden, samt hvordan overvekt i ungdomstiden henger sammen med psykiske vansker i ung voksen alder. Metode: Ungdom og helse i Nord undersøker tiendeklassinger i Nord-Norge i årene 2003- 2005. Dataene ble i 2014 koblet til Norsk Pasientregister, Trygderegistert og Nasjonal utdanningsbase. 3987 elever (68%) samtykket til registerkobling. Logistisk regresjon, kjikvadrattest og independent t-test ble brukt i analysene. I regresjonsanalysene er det justert for psykisk helse i ungdomsårene, selvrapportert helse og sosiodemografiske variabler. Kroppsmasseindeks er definert ut fra internasjonale definisjoner, basert på selvrapportert høyde og vekt. Resultat: Samiske jenter rapporterer mer fedme enn ikke-samiske jenter, og gutter har høyere forekomst av overvekt og fedme enn jenter. Overvektige jenter har mer jevnalderproblemer, og overvektig ungdom oppgir dårligere helsetilstand enn normalvektige. Overvekt i ungdomstiden er hos jenter en risikofaktor for senere utviklings- og atferdsforstyrrelser, og en beskyttelsesfaktor for at gutter utvikler nevroser og stemningslidelser, men disse funnene var ikke signifikant i alle modellene. Konklusjon: Overvekt i ungdomsårene ser ut til å ha mer å si for den psykiske helsen i ungdomsårene enn senere i livet, og samisk etnisitet kan være en risikofaktor for fedme blant ungdomsjenter. Helsepersonell bør ha kunnskap om psykososiale konsekvenser av ungdomsovervekt og at samiske jenter kan være en utsatt gruppe for fedme. Det anses som et behov for mer forskning om helsen til samisk ungdom og konsekvensene av overvekt blant ungdom i fremtiden. Videre studier innen feltet bør etterstrebe objektive målinger av kroppen, og vurdere bruk av andre kartleggingsmetoder enn kroppsmasseindeks.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29320
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleForekomsten av overvekt blant samisk- og ikke-samisk ungdom i Nord-Norge, og sammenhengen mellom overvekt i ungdomstiden og psykiske helseproblemeren_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)