Show simple item record

dc.contributor.advisorAbelsen, Birgit
dc.contributor.authorLindberg, Marie Hella
dc.date.accessioned2023-11-27T10:15:41Z
dc.date.available2023-11-27T10:15:41Z
dc.date.issued2024-02-08
dc.description.abstract<p>There is a consistent finding that the higher the socioeconomic position (SEP), the better the health. The choice of SEP indicator is crucial in explaining these socioeconomic inequalities. However, a poorly motivated use of SEP indicators prevails in the literature on social health inequalities, hampering the transparency and comparability across studies. Its primary aim is to explore different ways of measuring SEP to identify social inequalities in health. The thesis focuses on the most common, objective SEP indicators (education, occupation, and income); subjective SEP; and childhood circumstances. <p>This thesis consists of three papers. Papers I and III apply data from the Tromsø Study, and Paper II is based on an online survey investigating people's views on SEP, conducted in Norway and Australia. Paper I investigates the potential to combine education and income into a composite score for SEP and how it predicts inequalities in health-related quality of life (HRQoL). Paper II assesses the relative importance of objective SEP indicators and childhood circumstances in estimating subjective SEP. Paper III explores the role of circumstances and lifestyle factors in estimating inequalities in HRQoL and self-rated health. <p>While we found that the combination of education and income demonstrated a non-linear relationship with overall SEP, the composite SEP score was not superior as a predictor of HRQoL compared to including education and income separately. Furthermore, we found that childhood circumstances demonstrated a lasting, independent impact on subjective SEP. Paper III revealed that there were inequalities arising from circumstances, with substantial contributions from financial circumstances in childhood and education. <p>This thesis demonstrates the need to motivate the choice of SEP indicator in studies of health inequalities. It also stresses the importance of early-life factors as determinants of adult health, advocating for policies targeting childhood circumstances in equalising early life chances.en_US
dc.description.abstract<p>Et svært vanlig funn på tvers av land, studiepopulasjoner og helseutfall er at desto høyere sosioøkonomisk posisjon (SEP), desto bedre helse. Valg av SEP-indikator som skal reflektere de sosioøkonomiske dimensjonene i helse er avgjørende for å forklare disse helseulikhetene. Likevel er det slik at bruken av SEP-indikatorer i studier om sosial ulikhet i helse ofte preges av svak eller ingen begrunnelse med utgangspunkt i teori og hypoteser, noe som begrenser muligheten til sammenligning mellom studier. Denne avhandlingen bruker ulike tilnærminger for å måle SEP i studier av helseulikhet. Et overordnet formål er å utforske ulike måter å måle sosial posisjon for å identifisere sosiale ulikhet i helse, og hvordan livsstilsfaktorer i tillegg påvirker dette forholdet. Fokuset vil være på de tre vanligste objektive SEP-indikatorene (utdanning, yrke og inntekt); subjektiv SEP; og indikatorer for barndomsforhold. <p>Avhandlingen består av tre artikler. Artikkel I og III er basert på data fra Tromsøundersøkelsen, mens Artikkel II benytter data fra på en nettbasert spørreundersøkelse om folks betraktninger omkring SEP, som har blitt gjennomført i Norge og Australia. Alle de tre artiklene utforsker bruken av ulike SEP-indikatorer i en helseulikhetssammenheng. Artikkel I undersøker potensialet for å kombinere utdanning og inntekt til en samleindikator for SEP, samt hvordan denne samleindikatoren predikerer helse-relatert livskvalitet (HRQoL). Artikkel II måler objektive SEP-indikatorer (utdanning, yrke og inntekt) og barndomsforholds relative betydning i å estimere subjektiv SEP. Artikkel III utforsker hvordan variabler om barndomsforhold på den ene siden og livsstilsfaktorer på den andre estimerer HRQoL og selvrapportert helse, både på et bestemt tidspunkt og over tid. <p>Vi fant at kombinasjonen av utdanning og inntekt viste en sterk ikke-lineær sammenheng med total SEP, mens samleindikatoren for SEP viste seg å ikke være bedre i å predikere HRQoL sammenlignet med å inkludere utdanning og inntekt separat. Videre fant vi at barndomsforhold så ut til å ha en vedvarende påvirkning på subjektiv SEP, som var uavhengig av objektiv SEP. Artikkel III viste at det var ulikheter i helse med røtter i barndomsforhold, med særlig påvirkning fra økonomiske forhold i barndommen og egen utdanning. <p>Denne avhandlingen viser behovet for å gjøre et faglig motivert valg av SEP-indikator i studier av helseulikhet. Den understreker også viktigheten av barndomsforhold som bestemmende faktorer for helseutfall senere i livet, og etterlyser dermed politikk rettet mot tidlige barndomsforhold for å utjevne ulikheter og sikre gode livssjanser.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractThere is a consistent finding that the higher the socioeconomic position (SEP), the better the health. The choice of SEP indicator is crucial in explaining these social inequalities. However, a poorly motivated use of indicators of SEP prevails in the literature. The main aim of this thesis was to explore ways of measuring SEP to identify social inequalities in health. With data from the Tromsø Study and an online survey investigating people's views on SEP, we applied different approaches to measuring SEP. The results indicated that objective indicators, such as education and income, were important determinants of health inequalities. We found that also subjective and childhood dimensions of SEP were key in identifying inequalities in health. This thesis demonstrated a need to motivate the choice of SEP indicator in studies of health inequalities. It stressed the importance of early-life factors as determinants of adult health, advocating for policies targeting childhood circumstances.en_US
dc.description.sponsorshipDepartment of Community Medicine, UiT – Arctic University of Norwayen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/31868
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.haspart<p>Paper I: Lindberg, M.H., Chen, G., Olsen, J.A. & Abelsen, B. (2022). Combining education and income into a socioeconomic position score for use in studies of health inequalities. <i>BMC Public Health, 22</i>, 969. Also available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/25264>https://hdl.handle.net/10037/25264</a>. <p>Paper II: Lindberg, M.H., Chen, G., Olsen, J.A. & Abelsen, B. (2021). Explaining subjective social status in two countries: The relative importance of education, occupation, income and childhood circumstances. <i>SSM–Population Health, 15</i>, 100864. Also available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/22151>https://hdl.handle.net/10037/22151</a>. <p>Paper III: Lindberg, M.H., Wildman, J., Abelsen, B. & Olsen, J.A. The lasting impact of circumstances on efforts and health in adulthood. (Submitted manuscript).en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2024 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectThe Tromsø Studyen_US
dc.subjectTromsøundersøkelsenen_US
dc.titleMeasuring socioeconomic position in studies of health inequalitiesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record