Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorRyeng, Silje
dc.date.accessioned2024-07-10T05:35:24Z
dc.date.available2024-07-10T05:35:24Z
dc.date.issued2024-05-14en
dc.description.abstractFormålet med studien har vært å undersøke hvordan elever på musikklinja opplever medvirkning i instrumentalopplæringen på sine fordypningsinstrument. Tematikken er relevant i lys av læreplanverkets (LK20) fokus på demokrati og elevmedvirkning. Problemstillingen for oppgaven har vært: Hva er elevenes opplevelse av medvirkning i instrumentalopplæringen i den videregående skole? Jeg har brukt tre forskningsspørsmål for å belyse temaet: 1) Hvordan definerer elevene begrepet elevmedvirkning? 2) På hvilke områder opplever elevene å få medvirke i instrumentalopplæringen? 3) I hvilken grad uttrykker elevene ønsker om å medvirke, og på hvilke områder? For å finne svar på min problemstilling og tilhørende forskningsspørsmål har jeg gjennomført kvalitative intervjuer med fem elever på to videregående skoler. Resultatet fra undersøkelsen har jeg analysert i lys av fagets kontekst, tidligere forskning, John Deweys pedagogiske teorier om demokrati og erfaringsbasert læring, samt Dehlin og Jones’ pedagogiske tilnærming om samskapt læring. Studien indikerer at elevenes definisjoner av begrepet elevmedvirkning i hovedsak handler om å få være med å bestemme og ta valg i undervisningen. Det første elevene nevner er muligheten til å velge hvilket repertoar de skal jobbe med. Det fremstår ikke som at elevene tenker på at medvirkning også kan inngå som en integrert del av selv opplæringsaktivitetene. Videre indikerer studien at elevene opplever god kommunikasjon med sine lærere og er i stor grad fornøyde med elevmedvirkningen. De blir invitert til å komme med ønsker og forslag, men beskriver at lærerne i stor grad styrer opplæringsaktivitetene. Når det gjelder elevmedvirkning i arbeid med mål og vurdering, ser det ut til å foregå ulikt i fag som norsk og matematikk. Dette kan muligens være en konsekvens av fagets egenart og bruk av en-til-en undervisning. Studien belyser ulike sider av elevmedvirkning i instrumentalopplæringen, og gir et interessant perspektiv på hvordan elevene oppfatter sin rolle.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/34137
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2024 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDMUS-3903
dc.subjectelevmedvirkningen_US
dc.subjectdemokratien_US
dc.subjectinstrumentalopplæringen_US
dc.subjecten-til-en undervisningen_US
dc.subjectDeweyen_US
dc.subjectsamskapt læringen_US
dc.subjectvideregående opplæringen_US
dc.titleElevmedvirkning i instrumentalopplæringenen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)