Show simple item record

dc.contributor.advisorSmåbrekke, Lars
dc.contributor.authorKolstrup, Eik Mjelva
dc.date.accessioned2011-08-31T10:41:04Z
dc.date.available2011-08-31T10:41:04Z
dc.date.issued2010-10
dc.description.abstractInnledning: Samfunnservervet pneumoni (Community Aquired Pneumonia, CAP) er en sykdom med høy insidens og mortalitet, og adekvat diagnostikk samt empirisk antibiotikabehandling er essensielt. Uavhengig av resistensforhold har bruk av bredspektrede antibiotika økt siden år 2000. Formål: Formålet med denne oppgaven er å undersøke bruk av antibiotika hos pasienter innlagt med CAP ved Gravdal sykehus i årene 2007 og 2009, og om utvalgte biokjemiske, kliniske og demografiske markører predikrer antibiotikavalg og liggetid ved CAP. Material og metode: Pasientene ble identifisert ved søk på diagnosekodene J13-16 og J18 i sykehusets elektroniske journalsystem. Data ble hentet fra pasientenes journaler og analysert i SPSS. Inklusjonskriterier: pasient ≥ 15 år, positiv røntgen thorax fra innleggelsesdagen, pluss minst ett delkriterium (temperatur > 38ºC, CRP > 50 mg/ml eller leukocytter > 10*109/L ). Ekslusjonskriterier: malignitet, pneumoni ervervet på sykehus og pasienter med andre infeksjoner som kunne påvirke antibiotikavalget. For hver fjerde ekskluderte ble det samlet inn samme data som hos de inkuderte. Resultater: Det var 261 journaler med de aktuelle diagnosekodene i de to periodene. Av disse ble 74 pasienter (28 %) inkludert i studien. Viktigste eksklusjonsårsak var negativ røntgen thorax. Av de inkluderte fikk 34 pasienter (46 %) penicillin G eller V ved innleggelse. 22 pasienter (30 %) fikk et kefalosporin (nesten utelukkende cefuroxim). Det var ingen signifikant prediktor for valg mellom disse virkestoffene. Median liggetid var 6 dager. CRP og puls var signifikante prediktorer for liggetiden. Respirasjonsfrekvensen ble journalført ved 31 % av innleggelsene. Mortalitet var 4,1 %. Hos de ekskluderte var liggetid signifikant lengre og mortalitet signifikant høyere. Mikrobiologisk diagnostikk fikk konsekvens for terapivalget hos 2 av 46 testede pasienter (4 %). Konklusjon: Smalspektrede antibiotika er skjelden førstevalg ved behandling av CAP på Gravdal sykehus. Det er ingen gode prediktorer for valget av antibiotika. Respirasjonsfrekvens journalføres i kun 31 % av innkomstene. Mikrobiologisk diagnostikk gjøres sjelden, noe som synes hensiktsmessig ut fra den tilsynelatende begrensede nytten de har.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3578
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3545
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Infeksjonsmedisin: 776en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Communicable diseases: 776en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Lungesykdommer: 777en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Lung diseases: 777en
dc.titleBehandling av samfunnservervet pneumoni hos pasienter innlagt på Gravdal sykehusen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record