Now showing items 3069-3088 of 6105

  • «Jeg bare sykler til jobb. Vær, snø og vind gjør ingenting». En kvalitativ analyse av jobbsyklisters handlingsbetingelser og livsstil i Tromsø 

   Nystad, Ingrid Bogholm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   I denne oppgaven har jeg sett på hvilke handlingsbetingelser jobbsyklister i Tromsø har, og hva som kjennetegner deres livsstil som er knyttet til jobbsykling. Jeg har særlig sett på handlingsbetingelser knyttet til arbeidsplassen, familie og hverdagsliv, og arbeidsveien. I forhold til livsstil har jeg sett på deres holdning til egen helse, oppfatninger av fysisk aktivitet og oppfatninger knyttet ...
  • Jeg kan ikke prioritere deg: Kommunale fysioterapeuters opplevelse med prioriteringer i møte med nevrologiske brukere 

   Andresen, Tone Kaasbøll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-03)
   Bakgrunn: Ved innføringen av samhandlingsreformen ble kravet om fysioterapitjeneste i kommunene fjernet. I en situasjonen hvor gapet mellom helseressursene og behovet er økende, har dette ført til en stagnasjon eller reduksjon av det kommunale fysioterapitilbudet. Samtidig har det skjedd en økning i andelen av nevrologiske brukere. I en slik situasjon kreves det strengere prioriteringer av hvem som ...
  • «Jeg lever et Alzheimerliv, men det skal ikke være med meg hele tiden». Pårørendes hverdag og deres opplevelse av pårørendeskolens betydning 

   Strand, Ann-Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-03)
   Pårørende til hjemmeboende personer med demens opplever en utfordrende hverdag. Pårørendeskolen, med den informasjon den gir og gruppesamtaler, skal bidra til støtte i forhold til dette. Samtidig når ikke tilbudet alle. Med studien vil jeg finne ut om et slikt tiltak kan ha hatt betydning for informantene, og om de finner tiltaket nyttig på noe vis. Det ble foretatt intervju av fire informanter som ...
  • "Jeg ville de skulle tro meg!" Menn utsatt for seksuelle overgrep som barn: Veier til avsløring og hjelp 

   Johansen, Miriam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
   Foreliggende studie undersøker hvor lang tid det tok før menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen (SOB) avslørte dette, til hvem, og hva som førte fram mot, eller hindret avsløring. Studien undersøker videre hvor lang tid det tok fra avsløring til hjelpsøking, når og hvor det ble oppsøkt hjelp, og hva som opplevdes og ikke opplevdes hjelpsomt. Inklusjonskriteriene var menn utsatt ...
  • Jehovas vitner - blodforbudet og lovverket 

   Utvik, Anne Helen Wærstad; Høybjør, Heidi Gjervold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-09-01)
  • Jernpasienten. Gjennomgang av et klinisk materiale på pasienter med hereditær hemokromatose 

   Devik, Ingvill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-09)
  • Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site, Nepal: 2012 follow-up survey and use of skilled birth attendants 

   Choulagai, Bishnu P; Aryal, Umesh R; Shrestha, Binjwala; Vaidya, Abhinav; Onta, Sharad; Petzold, Max; Krettek, Alexandra (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-21)
   Background: Estimates of disease burden in Nepal are based on cross-sectional studies that provide inadequate epidemiological information to support public health decisions. This study compares the health and demographic indicators at the end of 2012 in the Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site (JD-HDSS) with the baseline conducted at the end of 2010. We also report on the use of ...
  • Jobbengasjement, jobbressurser og livstilfredshet hos norske tannleger 

   Skaug, Kim André; Cirotzki, Franz; Nesstveit, Hendrik William (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-23)
   Bakgrunn: Utbrenthet kan anses som en alvorlig risiko for tannlegeyrket, med konsekvenser som påvirker både renommeet til yrkesgruppen i sin helhet, og for den enkelte tannlege. Det er likevel viktig å poengtere at hovedmengden av tannleger ikke lider av utbrenthet. Målet med studien var å kartlegge nivå av jobbengasjement blant norske tannleger, undersøke hvilke faktorer i tannlegens arbeid som ...
  • Jobbtilfredshet i tannhelstjenesten : psykologiske klimafaktorer som prediktorer for jobbtilfredshet 

   Sandberg, Stig Magnus; Eldevik, Erik Magnus Øysteinson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   Formålet med denne studien var å undersøke oppfatninger av sentrale arbeidsmiljøfaktorer og jobbtilfredshet hos de ansatte i tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune. Til sammen 206 ansatte i ulike funksjoner i tannhelsetjenesten besvarte anonymt et spørreskjema som kartla de ansattes vurdering av sentrale aspekter ved arbeidsklimaet målt ved Humetricas Organisasjons Analyse (HOA). Resultatene for ...
  • Joint Effect of Carotid Plaque and C-Reactive Protein on First-Ever Ischemic Stroke and Myocardial Infarction? 

   Eltoft, Agnethe; Arntzen, Kjell Arne; Wilsgaard, Tom; Hansen, John-Bjarne; Mathiesen, Ellisiv B.; Johnsen, Stein Harald (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-17)
   Background: <br>The joint effect of atherosclerosis and CRP (C-reactive protein) on risk of ischemic stroke (IS) and myocardial infarction (MI) has been sparsely studied. The aim of this study was to explore whether CRP mediates the risk of events in subjects with prevalent carotid plaque, examine synergism, and test whether CRP and carotid plaque add to risk prediction beyond traditional risk ...
  • Joint effects of cancer and variants in the factor 5 gene on the risk of venous thromboembolism 

   Gran, Olga Vikhammer; Smith, Erin N.; Brækkan, Sigrid Kufaas; Jensvoll, Hilde; Solomon, Terry; Hindberg, Kristian; Wilsgaard, Tom; Rosendaal, Frits Richard; Frazer, Kelly A.; Hansen, John-Bjarne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-09)
   Venous thromboembolism occurs frequently in cancer patients. Two variants in the factor 5 gene (F5), rs6025 encoding for the factor V Leiden mutation R506Q, and rs4524 encoding K858R, have been found to be associated with venous thromboembolism. We assessed the joint effect of active cancer and these two F5 variants on venous thromboembolism risk in a case-cohort study. Cases with a first venous ...
  • Jordmors utfordringer i forhold til fremming av psykisk helse og normal fødsel for kvinner med frykt for fødselen 

   Skoglund, Gunnhild Bjorvand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-05)
   Formål: Formålet med studien er å vinne kunnskap om jordmødres utfordringer med å fremme kvinners psykiske helse under fødsel. Hensikten er å øke forståelsen for jordmors arbeid med, og bidra til utvikling av, jordmor¬fagets kliniske praksis. Bakgrunn: Mange kvinner opplever sterk frykt for å føde, hvilket volder stor lidelse for kvinnen og hennes familie. Jordmor bidrar til å fremme mestring ...
  • Jordmorstyrte fødestuer 

   Børdahl, Per E; Kakad, Meetali; Kumle, Merethe Holm; Lie, Rolv T; Moster, Dag; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Schmidt, Nina (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   <p>De siste tiårene er fødselsomsorgen i de fleste vestlige land sentralisert fra fødestuer til sykehus og fra små sykehus til større sykehus (1). I Norge har antall jordmorstyrte fødestuer sunket fra 60 i 1970 til 13 i 2006. I femårsperioden 1999–2003 foregikk 1,5 prosent av fødslene i Norge ved landets fødestuer (4).</p> <p>Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at der det regnes som ...
  • Justify your alpha 

   Lakens, Daniel; Adolfi, Federico G; Albers, Casper J; Anvari, Farid; Apps, M A J; Argamon, Shlomo E; Baguley, Thom; Becker, Raymond B; Benning, Stephen D; Bradford, D E; Buchanan, Erin M; Caldwell, Aaron R; Calster, Ben van; Carlsson, Rickard; Chen, Sau-Chin; Chung, Bryan; Colling, Lincoln J; Collins, G S; Crook, Zander; Cross, Emily S; Daniels, Sameera; Danielsson, Henrik; DeBruine, Lisa; Dunleavy, Daniel J; Earp, Brian D; Feist, Michele I; Ferrell, Jason D; Field, James G; Fox, Nicholas W; Friesen, Amanda; Gomes, Caio; Gonzalez-Marquez, Monica; Grange, James A; Grieve, Andrew P; Guggenberger, Robert; Grist, James; van Harmelen, Anne-Laura; Hasselman, Fred; Hochard, Kevin D; Hoffarth, Mark R; Holmes, Nicholas; Ingre, Michael; Isager, Peder Mortvedt; Isotalus, Hanna K; Johansson, Christer; Juszczyk, Konrad; Kenny, David; Khalil, Ahmed; Konat, Barbara; Lao, Junpeng; Larsen, Erik Gahner; Lodder, Gerine M A; Lukavsky, Jiri; Madan, Christopher R; Manheim, David; Martin, Stephen R.; Martin, Andrea E; Mayo, Deborah G; McCarthy, Randy; McConway, Kevin; McFarland, Colin; Nio, Amanda Q X; Nilsonne, Gustav; de Oliveira, Cilene Lino; de Xivry, Jean-Jacques Orban; Parsons, Sam; Pfuhl, Gerit; Quinn, Kimberly A; Sakon, John J; Saribay, S Adil; Schneider, Iris K; Selvaraju, Manojkumar; Sjoerds, Zsuzsika; Smith, Samuel G; Smits, Tim; Spies, Jeffrey R; Sreekumar, Vishnu; Steltenpohl, Crystal N; Stenhouse, Neil; Swiatkowski, Wojciech; Vadillo, Miguel A; Van Assen, Marcel A. L. M.; Williams, Matt; Williams, Samantha E; Williams, Donald R.; Yarkoni, Tal; Ziano, Ignazio; Zwaan, Rolf A (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-26)
   In response to recommendations to redefine statistical significance to p ≤ .005, we propose that researchers should transparently report and justify all choices they make when designing a study, including the alpha level.
  • Juvenil kronisk artritt og uveitt 

   Reinholt, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-08)
  • Kan bilvrakets utseende forutsi omfang og alvorlighetsgrad etter trafikkulykker? 

   Stensland, Marius; Martenson, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-09-14)
  • Kan det finnes kime til livsmot i forskningssamtaler med etterlatte pårørende, der sorg danner bakteppe? 

   Lind, Ranveig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-25)
   This essay deals with conducting research interviews with the relatives of deceased ICU patients, where grief is a fundamental element. Based on the underlying profound seriousness of these conversations, the term “interview” is discarded in order to emphasize their relational aspect. Care and consideration to maintain dignity is shaped by these research conversations. The relationship between ...
  • Kan en erfaren lege gjennom å se video av lege-pasientkonsultasjoner trekke valide slutninger vedrørende deltakernes opplevelser? 

   Steffensen, Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Bakgrunn: Effektiv kommunikasjon er viktig for å bygge et terapeutisk lege-pasientforhold og fordelene med god kommunikasjon er mange, både for lege og pasient. Når man lager studier som skal undersøke kommunikasjonen mellom lege og pasient vil det ikke alltid være etisk riktig eller praktisk mulig å benytte seg av virkelige pasienter. Da kan man bruke analoge pasienter. Dette er gjerne utrente ...
  • Kan forankringseffekten brytes? En tilnærming mot underbevisste prosesser 

   Larsen, Karoline Gjertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-02)
   Hensikten med studien var å undersøke om forankringseffekten kunne elimineres, og om dette kunne gjennomføres ved en enkel og lite krevende metode. Forankringseffekten er kjent for sin robuste karakteristikk og tidligere studier har som regel feilet i å redusere eller eliminere effekten. Studien er utviklet på bakgrunn av Selective Availability-modellen (Strack, Mussweiler & Kruglanski, 1997) som ...
  • Kan generisk tilleggsmerking av legemiddelpakninger bidra til tryggere legemiddelbruk? 

   Ahmed, Bana Qassem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-09-20)
   Bakgrunn: Et stort antall virkestoff markedsføres av flere produsenter under ulike navn. Norske studier har vist at dette kan føre til feilbruk og dobbeltbruk av legemidler hos pasienter som bor hjemme (Haakonsen og Toverud). Ulike legemiddelpakninger med samme virkestoffnavn kan skape usikkerhet og bidra til feilbruk av legemidler også når helsepersonell håndterer medisinene. Flere har tatt til ...