Show simple item record

dc.contributor.advisorWilsgaard, Tom
dc.contributor.authorHopstock, Laila Arnesdatter
dc.date.accessioned2012-10-12T07:27:03Z
dc.date.available2012-10-12T07:27:03Z
dc.date.issued2012-09-21
dc.description.abstractSAMMENDRAG Årstidsvariasjon med topp om vinteren i akutt hjerteinfarkt insidens og risikofaktorer for hjertekarsykdom er observert i studier verden over. Mange tidligere studier har metodiske begrensninger og få er utført i områder med kaldere klima. Hensikten med denne avhandlingen er å undersøke effekt av årstid og meteorologiske faktorer på insidens av førstegangs hjerteinfarkt samt årstidsvariasjon i risikofaktorer for hjertekarsykdom i en subarktisk befolkning med lang oppfølgingstid, ved bruk av adekvate metoder med validerte endepunkt og veldefinerte eksponeringsvariabler. Den befolkningsbaserte Tromsøundersøkelsen består av over 40,000 mennesker bosatt i et subarktisk klima i Nord-Norge. Studiedeltagerne har blitt undersøkt opp til ni ganger i seks repeterte helseundersøkelser i årene mellom 1974 og 2008, der det har blitt samlet inn informasjon om hjerteinfarkt og risikofaktorer. Avhandlingen består av tre studier. Den første studien er en analyse av årstidsvariasjon i insidens av fatale og ikke-fatale hjerteinfarkt. Den andre studien er en analyse av effekt av temperatur, vind, atmosfærisk trykk, fuktighet og snøfall på hjerteinfarktinsidens. Den tredje studien er en analyse av årstidsvariasjon i systolisk og diastolisk blodtrykk, hjertefrekvens, kroppsvekt, totalkolesterol, triglyserider, high density lipoprotein kolesterol, C-reaktivt protein og fibrinogen. Resultatene fra disse studiene viser at det er en årstidsvariasjon med økt risiko for førstegangs hjerteinfarkt i de mørkeste vintermånedene, men at denne er liten sammenlignet med økningen om vinteren sett i land med varmere klima. Effekten av værvariabler er generelt liten, men hos eldre er det økt risiko for førstegangs hjerteinfarkt ved kulde og etter store snøfall. Risikofaktorer for hjertekarsykdom har et årstidsmønster, men størrelsen på variasjonen gjennom året er liten og vil lite trolig kunne bidra til akutt hjertekarsykdom. Funnene viser at denne subarktiske befolkningen er lite påvirket av årstid og vær sammenlignet med befolkninger i varmere områder, antagelig på grunn av langtids adapsjon til et barskt klima, hovedsakelig via beskyttende atferd.  en
dc.description.abstractSUMMARY A seasonal pattern with winter peak in acute myocardial infarction incidence and cardiovascular disease risk factors is observed in studies worldwide. However, several previous studies have methodical limitations and few are performed in cold climate areas. The aim of this thesis is to assess the effect of season and meteorological factors on first-ever myocardial infarction and the seasonal variation in cardiovascular disease risk factors in a subarctic adult population with long-term follow-up, using appropriate methods with adjudicated outcomes and well-defined exposures. The population-based Tromsø Study consists of more than 40,000 individuals living in a subarctic climate in Northern Norway. The cohort members have been examined up to nine times in six repeated health surveys in the years between 1974 and 2008. Data on myocardial infarction and risk factors have been collected throughout follow-up. The thesis consists of three studies. The first study is an analysis of the seasonal variation in fatal and non-fatal incident myocardial infarction. The second study is an analysis of the effect of temperature, wind, atmospheric pressure, humidity and snowfall on incident myocardial infarction. The third study is an analysis of the seasonal variation in systolic and diastolic blood pressure, heart rate, body weight, total cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein cholesterol, C-reactive protein and fibrinogen. The results from the present studies show that there is a seasonal variation with increased risk of myocardial infarction in the darkest winter months, however small compared to what has been observed in other populations, especially those in warmer climates. There is little effect of weather variables, although cold temperatures and heavy snowfall may increase the risk of myocardial infarction among older individuals. Cardiovascular disease risk factors have a seasonal pattern, although the sizes of the seasonal changes are likely too small to contribute to acute cardiovascular disease events. The findings implies that, compared to populations in warmer climates, this subarctic populations is little effected by season and weather, probably due to long-term adaption to a harsh climate, mainly through behavioural protection.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractVinteren er en farlig tid – i hvert fall for hjertet. Studier fra verden over viser at det er økt risiko for å få hjerteinfarkt om vinteren enn i resten av året. Hvordan står det til i nord? Tromsøundersøkelsen er en helseundersøkelse med over 40,000 deltagere bosatt i et subarktisk klima i Nord-Norge. Disse har blitt undersøkt opp til ni ganger i seks repeterte helseundersøkelser i årene mellom 1974 og 2008, der det har blitt samlet inn informasjon om hjerteinfarkt og hjertekar relaterte risikofaktorer. Dette datamaterialet har lagt grunnlag for tre forskningsspørsmål om Tromsøværingers hjertehelse: Er det økt risiko for førstegangs hjerteinfarkt i enkelte årstider sammenlignet med andre? Hvilken effekt har ulike værvariabler, slik som kulde eller store snøfall, på førstegangs hjerteinfarkt? Endres nivå av risikofaktorer for hjertekarsykdom, slik som blodtrykk, gjennom året? Resultatene denne avhandlingen viser at det er årstidsvariasjon med økt risiko for førstegangs hjerteinfarkt i de mørkeste vintermånedene, men at denne økningen er liten sammenlignet med det som er observert i land med varmere klima. Effekten av værvariabler er generelt liten, men hos eldre er det økt risiko for førstegangs hjerteinfarkt ved kulde og etter store snøfall. Risikofaktorer for hjertekarsykdom har et årstidsmønster, men størrelsen på variasjonen gjennom året er liten og vil lite trolig kunne bidra til akutt hjertekarsykdom. Funnene viser at Tromsøværinger er lite påvirket av årstid og vær sammenlignet med befolkninger i varmere områder, antagelig på grunn av langtids adapsjon til et barskt klima, hovedsakelig via beskyttende atferd som adekvat påkledning, varme boliger, samt generelt høy levestandard.en
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Hopstock LA, Wilsgaard T, Njølstad I, Mannsverk J, Mathiesen EB, Løchen ML and Bønaa KH.: 'Seasonal variation in incidence in acute myocardial infarction in a sub-Arctic population: the Tromsø Study 1974–2004', European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (2011), vol.18(2):320-325. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1097/HJR.0b013e32833c7c28>ttp://dx.doi.org/10.1097/HJR.0b013e32833c7c28</a> <br/>2. Hopstock LA, Fors AS, Bønaa KH, Mannsverk J, Njølstad I and Wilsgaard T.: 'The effect of daily weather conditions on myocardial infarction incidence in a subarctic population: the Tromsø Study 1974– 2004', Journal of Epidemiology and Community Health (2012), vol.66:815-820. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1136/jech.2010.131458>http://dx.doi.org/10.1136/jech.2010.131458</a> <br/>3. Hopstock LA, Barnett AG, Bønaa KH, Mannsverk J, Njølstad I and Wilsgaard T.: 'Seasonal variation in cardiovascular disease risk factors in a subarctic population: the Tromsø Study 1979–2008', Journal of Epidemiology and Community Health (2012), Online First. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1136/jech-2012-201547>http://dx.doi.org/10.1136/jech-2012-201547</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4555
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4276
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie, nr 128
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.subjectThe Tromsø Study
dc.subjectTromsøundersøkelsen
dc.titleSeasonal variation in incidence of acute myocardial infarction and cardiovascular disease risk factors in a subarctic population : the Tromsø Studyen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record